Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Tết và Mùa xuân - Khối Mầm

Chia sẻ: phuonguyen123

1.Phát triển nhận thức: _Trẻ nhận biết các mùa trong năm: Xuân , Hạ, Thu, Đông. _Trẻ biết được một số điểm đặc trưng của màu Xuân: Thời tiết ấm áp, hoa đào hoa mai nở, vây cối đâm chồi nảy lộc… _Phát triển khả năng quan sát, nhận xét các dấu hiệu của mùa Xuân. 2.Phát triển thể chất: ...

Nội dung Text: Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Tết và Mùa xuân - Khối Mầm

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
K ho ch gi ng d y kh i M m.
Tháng 1 & 2
Ch ñ : T t và Mùa xuân
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.comM c tiêu:

1.Phát tri n nh n th c:

_Tr nh n bi t các mùa trong năm: Xuân , H , Thu, ðông.

_Tr bi t ñư c m t s ñi m ñ c trưng c a màu Xuân: Th i ti t m áp, hoa
ñào hoa mai n , vây c i ñâm ch i n y l c…

_Phát tri n kh năng quan sát, nh n xét các d u hi u c a mùa Xuân.

2.Phát tri n th ch t:

_Phát tri n m t s v n ñ ng cơ b n: Ném trúng ñích n m ngang, trèo thang,
ném trúng ñích th ng ñ ng, b t liên t c qua 3-4 vòng.

_Phát tri n c nhanh nh n, khéo léo và ph i k t h p các v n ñ ng.

_Tr c m th y kh e, s ng khoái khi mùa xuân ñ n v i không khí m áp và
mát m .

3.Phát tri n ngôn ng :

Bi t s d ng m t s t ch ñ c ñi m n i b t c a mùa xuân và c nh ñ p c a
mùa xuân.

Bi t nói lên nh ng gì mà tr th y vào mùa Xuân, nói lên c m nghĩ c a mình
vào mùa xuân cho các b n và ngư i l n cùng nghe.

4.Phát tri n tình c m xã h i:

Yêu thích c nh ñ p mùa xuân

Cùng gia ñình chu n b ñón T t, trang trí , lau d n nhà c a và cùng ñi mua
s m T t.

Có thái ñ ni m n khi có khách ñ n nhà chúc T t, bi t chúc T t m i ngư i.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
5.Phát tri n th m m :

Hình thành và phát tri n kh năng c m nh n cái ñ p trong mùa Xuân và các
phong t c t p quán trong ngày T t c truy n.

Phát tri n kh năng th hi n c m xúc, sáng t o trong các h at ñ ng ngh
thu t: Âm nh c, T o hình… v i các s v t hi n tư ng c nh ñ p muà Xuân.
M NG N I DUNG

Tu n 1: Tu n 2:
Cây c i và th i ti t mùa xuân Th t các mùa trong năm
- Các lo i hoa trong ngày T t. - Mùa xuân.
- Các con v t vào mùa xuân: bư m, - Mùa h .
chim én... - Mùa thu.
- Nh ng d u hi u báo hi u mùa xuân - Mùa ñông.
v : mưa xuân, gió, n ng m áp, khí h u - ð c ñi m ñ c trưng c a các mùa.
m ư t.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
M NG HO T ð NG
PHÁT TRI N TC - XH
PHÁT TRI N NH N TH C +TC: N u ăn, bán hàng, th làm tóc, gói bánh, gói k o.
+ TCðV: ông bà, b m , con cháu ñi chơi T t, tài x , c a hàng PHÁT TRI N
Làm quen v i toán bán hoa qu , c a hàng ăn u ng. TH CH T
- Nh n bi t s lư g nhi u – ít hơn, s lư ng t 1 ñ n 4. + TCXD: xây vư n hoa xuân, công viên, h i hoa xuân.
- Nh n bi t ñ l n c a 2 ñ i tư ng: to hơn – nh hơn. + TCHT: lôtô hoa qu , ñ m s l ong hoa qu , x p s lư ng nhi u Th d c
- Ôn nh n bi t hình tròn, hình vuông, tam giác, ch nh t. hơn – ít hơn. - VðCB: Ném trúng
- Nh n biét trái – ph i, trư c – sau so v i b n thân tr . ñích n m ngang, trèo
thang, ném trúng ñích
Khám phá khoa h c th ng ñ ng, b t liên
- Quan sát, xem tranh nh v th i ti t, cây c i, quang c nh t c qua 3-4 vòng.
mùa xuân. - TCVð: nh y qua
- Trò chuy n v các mùa trong năm. khe su i nh , tung
- Nhuôm màu là bánh m t ngày T t, k v các món ăn bóng, tín hi u, mèo và
ngày T t. chim s .
- Phong t c T t Vi t Nam. Giáo d c dinh dư ng
– s c kh e
- Ăn u ng ñi u ñ ,
ñ m b o v sinh an
toàn trong ngày T t,
không ăn nhi u bánh
k o ng t.
PHÁT TRI N TH M M
- Trò chơi: ông bà,
T o hình Âm nh c
con cháu chúc T t
- V , trang trí hoa lá Tu n 1: DH: S p ñ n T t r i.
nhau, bán hàng T t.
mùa xuân, làm thi p Nghe: ði p khúc mùa xuân.
chúc T t . Vð: t do, sáng t o.
- Xé, dán hoa mai, TC: Tai ai thính
hoa ñào. Tu n II: DH: T t ñ n r i
- N n các lo i m t, Nghe: Em thêm m t tu i
Bánh, hoa qu Vð: V tay theo nh p.
ngày T t . TC: Ai ñoán gi i PHÁT TRI N NGÔN NG
- Gói bánh chưng , Tu n III: DH: Bé chúc xuân - Tu n 1: Thơ: “Cây ñào”
bánh tét. Nghe: Xuân xuân ơi ð c câu ñ v mùa xuân
Vð: V n ñ ng sáng t o - Tu n 2: Truy n: “Mưa xuân tí tách”
TC: Nghe ti ng hát tìm ñ v t ð c ñ ng dao v mùa xuân.
Tu n IV: DH: Chúc xuân - Tu n 3: Thơ: “T t”
Nghe: Mùa xuân ñ n r i Trò chuy n v gia ñình bé chu n b ñi chơi ñón T t.
Vð: V n ñ ng sáng t o - Tu n 4: Thơ: “B n mùa bé yêu”
TC: Ai nhanh nh t Trò chuy n v các phong t c t p quán trong ngày T t.

Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản