Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Tôi và chúng ta

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
99
lượt xem
16
download

Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Tôi và chúng ta

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: 1. Phát triển nhận thức: - Hình thành cho trẻ phẩm chất, năng lực ham học hỏi. Ý thức của việc học tập và tích cực tham gia quá trình học tập - Phát triển kỹ năng nhận thức: so sánh, đối chiếu để hình thành biểu tượng toán về hình dạng - Khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề bằng nhiều cách khác nhau. - Hiểu biết về sự lớn lên của cơ thể trẻ, sự khác nhau giữa bạn trai và bạn gái: hình thức, hoạt động.v.v.. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Tôi và chúng ta

  1. K ho ch gi ng d y Ch ñ : Tôi và chúng ta Th i gian 3 tu n
  2. I. M c tiêu: 1. Phát tri n nh n th c: - Hình thành cho tr ph m ch t, năng l c ham h c h i. Ý th c c a vi c h c t p và tích c c tham gia quá trình h c t p - Phát tri n k năng nh n th c: so sánh, ñ i chi u ñ hình thành bi u tư ng toán v hình d ng - Kh năng phát hi n và gi i quy t v n ñ b ng nhi u cách khác nhau. - Hi u bi t v s l n lên c a cơ th tr , s khác nhau gi a b n trai và b n gái: hình th c, ho t ñ ng.v.v.. 2. Phát tri n ngôn ng - giao ti p: - Kh năng nghe, hi u và truy n ñ t thông tin b ng nhi u cách khác nhau. - Hình thành và phát tri n kh năng di n ñ t m ch l c. - Làm quen v i tư th ng i ngay ng n, bút, v và h c ch vi t 3. Phát tri n th m m : - Yêu thích, hào h ng tham gia vào các ho t ñ ng ngh thu t - Phát tri n kh năng c m nh n cái ñ p trong cu c s ng - Bi t t chăm sóc và làm ñ p b n thân - Phát tri n kh năng th hi n c m xúc, sáng t o trong các ho t ñ ng ngh thu t, âm nh c, t o hình 4. Phát tri n th ch t: - Cách b o v và chăm sóc các b ph n cơ th và các giác quan
  3. - Hi u bi t v l i ích c a vi c luy n t p v n ñ ng ñ i v i s phát tri n cơ th và b o v s c kh e - Kh năng th c hi n các v n ñ ng m t cách t tin và khéo léo - T p v n ñ ng các nhóm cơ hô h p - T p các v n ñ ng cơ b n và bi t ích l i c a vi c v n ñ ng ñ i v i s c kh e 5. Phát tri n tình c m – xã h i: - Nh n bi t giá tr c a b n thân và ngư i khác. - Tình c m quan tâm, yêu thương nh ng ngư i g n gũi - T tin, có trách nhi m, h p tác và s ng thân thi n v i m i ngư i II. N i Dung:
  4. Tình c m – xã h i Ngôn ng - giao ti p Th ch t Tr phân bi t ñi m gi ng và khác Nghe, phân bi t và th hi n ñ Rèn luy n k năng: ñánh nhau c a mình và ngư i khác to, nh , nhanh ch m c a gi ng răng, lau m t, r a tay Cách bi u l tình c m, c m nghĩ nói và gi ng ñ c. Rèn luy n n n p, hành vi phù h p v i hoàn c nh Nghe và hi u n i dung các câu minh trong ăn u ng, v văn T hào v thành công c a b n thân ñơn, câu ph c và bi t tr l i các cá nhân sinh Cách cư x v i nh ng ngư i thân câu h i khác nhau. Làm quen v i m t s quy trong gia ñình, b n bè và cô bác Hi u n i dung các tác ph m vănnh an toàn trư ng, nh ñ trong trư ng m m non. h c phù h p v i tr . T p v n ñ ng các nhóm cơ Bi t c ng tác v i b n khác trong Hi u n i dung câu chuy n và có h hô h p và l p ñ hoàn thành nhi m v liên h v i b n thân ði trong ñư ng h p, ñi the Làm quen nhóm ch cái: o, ô,ñư ng dzich dz c ơ Tôi và chúng ta Nh n th c Th m m Ch c năng các giác quan và các b Bi t phân bi t và t thái ñ trư ph n khác c a cơ th ñ p c a b n thân và c a b n. ð c ñi m n i b t c a các ñ dùng Bi t l a ch n các lo i trang ph làm b ng v i, ni lông h p v i b n thân, v i th i ti t S thay ñ i trong sinh ho t c a b n S d ng các nguyên v t li u ph thân theo mùa phú, ña d ng ñ t o ra các tran Phân nhóm ñ i tư ng theo hình d ng ñ p m t. và tìm ñ c ñi m chung c a nhóm. Nghe, phân bi t và th hi n c S p x p các ñ i tư ng theo trình t phù h p v i s c thái âm thanh v kích thư c Th hi n t nhiên, phù h p các thái, tình c m ña d ng c a bài Bi t s d ng sáng t o các nh c
  5. III. M ng ho t ñ ng: Tôi và chúng ta Tu n 1 Tu n 2 Tu n 3 Thơ: ñôi m t ñ làm gì? Phân bi t hình ch nh t và hình So sánh và s p x p theo t Ch c năng c a ñôi m t tr , vuông. t v kích thư c 3 ñ i cách gi v sinh và b o v ñôi Câu chuy n: ai quan tr ng tư ng. m t. nh t? Câu chuy n: ai bi t nh n D y hát: khuôn m t cư i V sinh và b o v các giác l i, giáo d c tr bi t nh n Nghe hát và v n ñ ng: Em ñi quan trong cơ th ? l i và bi t t hào v b n trong tươi xanh ði theo ñư ng dzic dz c thân TCAN: ai thính tai? Ch n gi y, dép phù h p v i tr , Th hi n văn minh trong Ôn m t s hình d ng ñã h c: luôn ñi dép ñ b o v ñôi chân. u ng và v sinh hình vuông, hình ch nh t, S d ng nhi u nguyên v t li u K t h p ñi theo ñư ng h hình tam giác. ñ trang trí nh ng ñôi dép và ñi dzic dz c ði trong ñư ng h p D y hát: năm ngón tay ngoan D y hát: ðư ng và chân Trang ph c nào phù h p v i Nghe hát: Em ñi trong tươi Giáo d c tr ý th c b o v bé? S d ng nhi u nguyên v t xanh ñôi chân li u ñ trang trí và t o ra TCAN: Hãy l p l i nh ng gì bé Nghe hát: xe ch lu n kim nh ng b trang ph c ñ p m t. nghe TCAN: Ai thính tai Hi u bi t các th c ph m có Tôi l n lên như th nào? Phân Nh n bi t m t s th c ph t t cho s phát tri n cơ th bi t b n nhóm th c ph m có h i cho cơ th
Đồng bộ tài khoản