KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - CHỦ ĐIỂM: TRƯỜNG MẦM NON

Chia sẻ: phuonguyen123

1. Phát triển nhận thức: • Trẻ nhận biết tên gọi, chất liệu, cách sử dụng một số đồ dùng, đồ chơi trong trường lớp. • Nhận biết một số hoạt động ở trường trong một ngày( thể dục sáng, ăn, học, chơi, ngủ…) • Biết được thứ tự các ngày trong tuần, những ngày đi học và những ngày nghỉ học. 2. Phát triển ngôn ngữ: • Biết kể tên trường, tên lớp, địa chỉ trường, tên cô giáo và các bạn trong lớp. • Đọc thuộc thơ, đồng dao… nói về trường lớp, bạn bè và cô giáo. • Nhận ra các nhóm chữ cái o, ô, ơ thông quia từ,...

Nội dung Text: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - CHỦ ĐIỂM: TRƯỜNG MẦM NON

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
K HO CH GI NG D Y THÁNG
9 NĂM 2006
KH I LÁ
CH ðI M: TRƯ NG M M NON
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
I. M c tiêu:

1. Phát tri n nh n th c:

• Tr nh n bi t tên g i, ch t li u, cách s d ng m t s ñ
dùng, ñ chơi trong trư ng l p.

• Nh n bi t m t s ho t ñ ng trư ng trong m t ngày( th
d c sáng, ăn, h c, chơi, ng …)

• Bi t ñư c th t các ngày trong tu n, nh ng ngày ñi h c
và nh ng ngày ngh h c.

2. Phát tri n ngôn ng :

• Bi t k tên trư ng, tên l p, ñ a ch trư ng, tên cô giáo và
các b n trong l p.

• ð c thu c thơ, ñ ng dao… nói v trư ng l p, b n bè và
cô giáo.

• Nh n ra các nhóm ch cái o, ô, ơ thông quia t , qua thơ,
qua bài hát, qua môi trư ng ch xung quanh l p.

• Phát tri n k năng giao ti p qua vui chơi, qua giao ti p
v i b n, cô giáo…

3. Phát tri n th ch t:

• Phát tri n m t s v n ñ ng cơ b n: bò dích d c, b t tách
và ch m chân, trèo lên xu ng thang…

• Phát tri n s ph i h p, v n ñ ng các giác quan.

• Bi t s d ng các ñ dùng ăn u ng m t cách thành th o:
c m ly u ng nư c, c m mu ng xúc cơm.


Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
4. Phát tri n th m m :

• C m nh n ñư c cái ñ p c a ñ dùng, ñ chơi, c a cách
bày bi n, trang trí l p h c, sân trư ng trong ngày khai gi ng.

• Bi t th hi n các cách v n ñ ng theo nh c, c m nh n
ñư c giai ñi u c a bài nh c.

• Th hi n ñư c các ý tư ng sáng t o thông qua v tranh
v ch ñ trư ng l p, qua vi c cùng cô tranh trí l p h c.

5. Phát tri n TC – XH:

• Thích thú và có ý th c tham gia các ho t ñ ng lao ñ ng,
trang trí l p h c.

• Bi t gi gìn, s p x p ñ chơi sau khi chơi xong.

• Có thói quen gi v sinh thân th s ch s .

• Hòa ñ ng, như ng nh n b n.

• Chào h i, l phép v i ngư i l n và các cô chú trong
trư ng.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com

II. M ng n i dung: TRƯ NG M M NON
L p h c c a bé: Các phòng ban trong Các ho t ñ ng c a trư ng
- Tên l p, tên cô giáo trư ng: m m non:
- Tên và ñ c ñi m các b n trong - Tên các phòng ban trong - Các ho t ñ ng trong m t
l p. trư ng( ban giám hi u, phong ngày c a l p( l ch sinh ho t).
- ð dùng, ñ chơi, các khu v c y t , phòng tài v , phòng b o - T ch c h i di n văn ngh
ho t ñ ng trong l p( ñ c ñi m, v , phòng vi tính, phòng thư chào m ng các ngày l l n.
hình d ng, ch t li u, màu s c, vi n…) - Các ho t ñ ng ngo i khóa:
cách s d ng, x p ñ t, b o - Ch c năng, công vi c c a ñi tham quandã ngo i, các h i
qu n…) các cô chú trong phòng ban. thi bé khéo tay…
- Phân nhóm, phân lo i ñ dùng - Tình c m c a bé ñ i v i các - Ý nghĩa c a l khai gi ng
theo ch t li u, theo ch c năng s cô chú trong trư ng. năm h c m i và ñón T t trung
II. ng ng ho t ñ ng: TRƯ NG L P
d M thu.Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com


PHÁT TRI N NH N TH C PHÁT TRI N TH M M PHÁT TRI N TC – XH
Làm quen toán T o hình - Xem tranh nh v
- Ôn s lư ng t 1 ñ n 5. - V , n n, xé dán, tô màu v trư ng l p, vi c s p x p ñ
- Ôn nh n bi t các hình hình h c. các ñ dùng trong l p, trong trư ng. dùng trong l p.
- ð m s lư ng ñ dùng, ñ chơi, - Cùng cô trang trí l p h c. - Hư ng d n tr th c
ñ m s b n trai, b n gái. - Làm ñ dùng, ñ chơi t nguyên v t li u hành các công vi c
- Xác ñ nh các hư ng trong không ph th i. ph c v b n thân,
gian so v i b n thân. - Làm sách tranh, album v ch cái. các công vi c tr c
- So sánh kích thư c c a các ñ dùng Âm nh c nh t l p.
trong l p. - Hát, v n ñ ng các bài hát: Bài ca ñi h c, - Ý th c gi gìn và
Khám phá khoa h c L p chúng ta k t ñoàn, Trư ng m u giáo b o v tài s n chung
- Phân bi t, nh n ra d u hi u ñ c yêu thương, Rư c ñèn tháng 8. c a l p, c a trư ng.
trưng c a ñ dùng., ñ chơi. - Nghe hát: em yêu trư ng em, chi c ñèn - Trò chơi: bán hàng,
- So sánh ch t ki u c a m t s ñ ông sao, cò l . gia ñình.
chơi. - TCAN: tai ai tinh, gi ng hát to, gi ng hát
- Làm thí nghi m: v t n i v t chìm. ???


PHÁT TRI N NGÔN NG PHÁT TRI N TH CH T
- Trò chuy n vè các ho t ñ ng c a trư ng, c a l p. Th d c
- ð c thơ: Trăng ơi t ñâu ñ n, Bé ñi m u giáo, Cô giáo - V n ñ ng cơ b n: bò zichzac, b t t i ch và ch m chân,
m m non. trèo lên xu ng thang.
- Truy n: chuy n l p m u giáo, th y giáo th tr ng, - T o dáng các ñ dùng ñ chơi, các ch cái… b ng cơ th .
bé mèo lư i. - Trò chơi dân gian: th ñ a ba ba, r ng r n lên mây.
- Làm quen ch vi t: ñ c và phát âm nhóm ch cái O, Dinh dư ng
Ô, Ơ. - Bi t ñư c giá tr dinh dư ng c a m t s món ăn ñ c
- Trò chơi ch cái: nghe âm tìm ti ng, tìm ch cái trong trưng: bánh trung thu.
t . - T p gói bánh.
- Khai thác các trò chơi ch cái Kisdmart trên máy vi - Ăn u ng phù h p v i th i ti t, b o v s c kh e.
tính.Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản