Kế hoạch giảng dạy địa lí 6

Chia sẻ: quanghoa25

Trình bày được những kiến thức phổ thông cơ bản về: Trái đất, trái đất trong hệ mặt trời, hình dạng trái đất và cách thể hiện bề mặt trái đất trên bản đồ; các chuyển động của trái đất và hệ quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Kế hoạch giảng dạy địa lí 6

TRƯỜNG THCS
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN HỌC: ĐỊA LÍ

LỚP 6
CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG
Học kỳ: I Năm học: 2010-2011


1
1. Môn học: Địa Lí
2. Chương trình:
Cơ bản
Nâng cao
Khác
Học kỳ: I Năm học: 2010-2011
3. Họ và tên giáo viên
Điện thoại:
Địa điểm Văn phòng Tổ bộ môn :
Điện thoại: E-mail:
Lịch sinh hoạt tổ:
Phân công trực Tổ:
4. Chuẩn của môn học ( chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành); phù hợp thực tế.
Sau khi kết thúc học kì, học sinh sẽ:
1. Kiến thức:
Trình bày được những kiến thức phổ thông cơ bản về:
- Trái Đất: Trái Đất trong hệ Mặt Trời, hình dạng trái đất và cách thể hiện bề
mặt Trái Đất trên bản đồ; các chuyển động của Trái Đất và hệ quả; cấu tạo
của Trái Đất.
- Các thành phần tự nhiên của Trái Đất (địa hình) và mối quan hệ giữa các
thành phần đó.
2. Kĩ năng.
- Quan sát, nhận xét các hiện tượng, sự vật địa lí qua hình vẽ, tranh ảnh, mô
hình.
- Đọc bản đồ, sơ đồ đơn giản.
- Tính toán.
- Thu thập, trình bày các thông tin địa lí.
- Kỹ năng vận dụng kiến thức để giải thích các sự vật, hiện tượng địa lí ở
mức độ đơn giản.

5. Yêu cầu về thái độ (theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành), phù hợp thực
tế
- Yêu quý Trái Đất – môi trường sống của con người, có ý thức bảo vệ các
thành
phần tự nhiên của môi trường.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ, cải tạo môi trường trong
trường học, ở địa phương nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình,
cộng đồng.


2
.
3
6. Mục tiêu chi tiết
Mục tiêu MỤC TIÊU CHI TIẾT
Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3
Nội dung
Lớp 6
BÀI MỞ ĐẦU A1. Khái quát nội dung của B1. Vai trò của môn địa lí đối C1. Biết cách vận dụng
môn địa lí lớp 6 với đời sống sản xuất kiến thức để học tập địa lí

CHƯƠNG I: A2. Biết vị trí Trái Đẩt trong hệ B2. Xác định được vị trí của Trái
TRÁI ĐẤT Mặt Trời, hình dạng và kích thước Đất trong hệ Mặt Trời trên hình
của Trái Đất. vẽ.
I. TRÁI ĐẤT - Xác định được trên bản đồ
- Trình bày được khái niệm kinh
TRONG HỆ MẶT các đường kinh tuyến, vĩ
tuyến, vĩ tuyến. Biết được quy
TRỜI. HÌNH tuyến, vị trí của các nửa cầu.
ước về kinh tuyến gốc, vĩ tuyến
DẠNG TRÁI ĐẤT gốc, kinh tuyến Đông, kinh tuyến
VÀ Tây, vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam,
CÁCH THỂ HIỆN B3. Biết phân tích và nhận xét
nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam
BỀ MẶT TRÁI các bản đồ .
A3. Hiểu và trình bày được khái
ĐẤT TRÊN BẢN
niệm bản đồ và 1 vài đặc điểm
ĐỒ
của bản đồ.
- Biết được các phép chiếu đồ B4. - Dựa vào tỉ lệ bản đồ tính
khác nhau và 1 số việc cơ bản khi được khoảng cách trên thực tế
vẽ bản đồ. theo đường chim bay(đường
A4. HS cần nắm được: thẳng) và ngược lại
- Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ.
- Hai dạng của tỉ lệ bản đồ: tỉ lệ
số và tỉ lệ thước

C5. Sử dụng địa bàn để xác
A5. HS nắm được:
4
- Phương hướng chính trên bản đồ B5. - Xác định phương hướng định phương hướng của một
(8 hướng chính) trên bản đồ số đối tượng địa lí trên thực
- Khái niệm kinh độ, vĩ độ, tọa độ - Xác định vị trí của một điểm địa: biết cách sử dụng địa
địa lí của một điểm và cách viết trên bản đồ, quả Địa Cầu bàn, các xác định hướng của
tọa độ địa lí của một điểm. các đối tượng địa lí trên thực
. A6. Trình bày được : Ba loại kí địa.
hiệu, một số dạng kí hiệu và các B. 6 Nhận dạng các kí hiệu
cách thể hiện độ cao địa hình trên trên bản đồ. C6.Đọc và hiểu nội dung
bản đồ. bản đồ dựa vào kí hiệu bản
đồ
A7. Biết cách dùng địa bàn để xác
định phương hướng các đối tượngBB7. Biết đo các khoảng cách
địa lý trên thực tế và chọn tỷ lệ C7. Biết vẽ sơ đồ đơn giản
thích hợp để vẽ được lược đồ của một lớp học: xác định
phương hướng của lớp học
và vẽ sơ đồ lớp học trên
giấy (vị trí cửa ra vào, cửa
B8. Hiểu được các khái niệm sổ,bàn giáo viên, bàn học
A8. Trình bày được các khái niệm
về Trái Đất. sinh trong lớp).
về Trái Đất
A9. Trình bày được chuyển động
II. CÁC CHUYỂN C8. Vận dụng vào thực tế
tự quay quanh trục: hướng, thời
ĐỘNG CỦA B9. Hiểu được sự chuyển động
gian, quỹ đạo và tình chất của
TRÁI ĐẤT VÀ tự quay của Trái Đất và hệ quả
chuyển động.
CÁC HỆ QỦA của nó:
C9. Mô tả chuyển động tự
+ Hiện tượng ngày, đêm kế tiếp
quay của Trái Đất . Sự lệch
nhau ở khắp mọi nơi trên Trái
hướng chuyển động của các
Đất.
vật thể trên bề mặt Trái
+ Sự chuyển động lệch hướng
Đất.
của các vật thể ở nửa cầu bắc
A10. Trình bày được chuyển động và nửa cầu nam trên bề mặt Trái

5
quanh Mặt Trời của Trái Đất theo Đất.
hướng, thời gian, quỹ đạo và tình B10. Hiểu được sự chuyển
chất của chuyển động. động của Trái Đất quanh Mặt
C10. Mô tả chuyển động
trời.
của Trái Đất quanh Mặt Trời
A11. Trình bày được các hệ quả
chuyển động Trái Đất quanh Mặt
Trời.
B11. Hiểu bản chất hiện tượng
các mùa trên Trái Đất và hiện
C11. Dựa vào hình vẽ mô tả
tượng ngày đêm dài, ngắn khác
hướng chuyển động, quỹ
nhau theo mùa và theo vĩ độ
đạo chuyển động, độ
nghiêng và hướng nghiêng
của trục Trái Đất khi chuyển
động trên quỹ đọa; trình bày
hiện tượng ngày, đêm dài,
III. CẤU TẠO ngắn ở các vĩ độ khác nhau
A12. Nêu được tên các lớp cấu
CỦA TRÁI ĐẤT trên Trái Đất theo mùa.
tạo của trái đất và đặc điểm của
từng lớp.
B12. Quan sát và nhận xét về vị
- Trình bày được cấu tạo và vai
trí, độ dày của các lớp cấu tạo
trò của lớp vỏ Trái Đất
C12.
bên trong Trái Đất (từ hình vẽ).
B13. Xác định được 6 lục địa, 4
A13. Biết tỉ lệ lục địa, đai dương
đại dương và 7 mảng kiến tạo
và sự phân bố lục địa, đại dương
lớn (Âu- Á, Phi, Ấn Độ, Bắc Mĩ,
trên bề mặt Trái Đất.
Nam Mĩ, Nam Cực, Thái Bình
Dương) trên bản đồ hoặc quả
địa cầu.6
CHƯƠNG II. A14. Biết được khái niệm nội lực, B14. Lấy ví dụ về tác hại và lợi C14. Tìm giải pháp khắc
ngoại lực và biết được tác động ích của động đất và núi lửa. phục hậu quả.
CÁC THÀNH
P HẦ N T Ự của chúng đến địa hình trên bề
NHIÊN CỦA mặt Trái Đất.
TRÁI ĐẤT A15. Nêu được đặc điểm hình
C15. Lấy vị dụ về các dạng
dạng, độ cao của đồi, núi, địa hình B15. Nhận biết được dạng địa
địa hình ở địa phương.
cacxtơ ; ý nghĩa của các dạng địa hình(núi, đồi, cácxtơ) qua tranh
hình đối với sản xuất nông nghiệp ảnh, mô hình.
A16. Thông qua giờ ôn tập giúp B16. Vận dụng được các
học sinh củng cố những kiến kiến thức đã học để quan sát
thức và kỹ năng đã được nhận biết những hiện tượng
A17. Thông qua giờ kiêm tra địa lý
giúp học sinh củng cố những
kiến thức và kỹ năng đã được B17. Vận dụng được các kiến
học thức đã học để quan sát nhận
A18. Nhận biết được các dạng biết những hiện tượng địa lý
C18. - Đọc bản đô (hoặc
địa hình(bình nguyên, cao nguyên) B18. Nêu được đặc điểm hình
dạng, độ cao của bình nguyê, cao lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn.
qua tranh ảnh, mô hình.
nguyên, đồi, núi; ý nghĩa của các
dạng địa hình đối với sản xuất
nông nghiệp
7
7. Khung phân phối chương trình (theo PPCT của Sở GD-ĐT ban hành)
Học Kì I: 19 tuần, 18 tiết
Nội dung bắt buộc/số tiết
ND tự Tổng số
Ghi chú
chọn tiết

Thực hành Bài tập, Ôn tập Kiểm tra
thuyết
13 2 1 2 18
8. Lịch trình chi tiết

KT-ĐG
Hình thức
Chương Bài học Tiết PP/ học liệu, PTDH
tổ chức DH

Chương: I: TRÁI ĐẤT
(10 tiết lí thuyết + 0 1 tiết kiểm tra + 02 tiết thực hành =13 tiết)

Bài học Tiết Hình thức PP/học liệu, PTDH KT-ĐG
tổ chức DH
BÀI MỞ ĐẦU Cá nhân và - Bản đồ tự nhiên thế Tự luận,
1
giới và quả địa cầu. trắc
nhóm
nghiệm

- Phiếu học tập Tự luận,
I. TRÁI Bài 1 : 2 Cá nhân và
ĐẤT VỊ TRÍ, HÌNH - Bản đồ tự nhiên thế trắc
nhóm
DẠNG VÀ giới và quả địa cầu. nghiệm
KÍCH THƯỚC - Hình 1,2,3 trong sgk
CỦA TRÁI (có thể phóng to)
ĐẤT


BÀI: 2. BẢN Qủa địa cầu
3 Cá nhân và
ĐỒ. CÁCH VẼ - Các loại bản đồ khác Tự luận,
nhóm
BẢN ĐỒ trắc
nhau
- Tranh ảnh thể hiện nghiệm,
rong sgk.
BÀI 3: TỈ LỆ - Một số bản đồ Tự luận,
4 Cá nhân và
BẢN ĐỒ đại diện 3 loại: Tỉ trắc
nhóm
lệ lớn, tỷ lệ trung nghiệm
bình, tỷ lệ nhỏ.

8
Bản đồ tự nhiên thế Tự luận,
BÀI 4: 5 Cá nhân và
PHƯƠNG giới hoặc BĐ các nước trắc
nhóm
HƯỚNG TRÊN nghiệm,
ĐNA
BẢN ĐỒ- KINH xác định
ĐỘ VĨ ĐỘ VÀ trên bẳn
TOẠ ĐỘ ĐỊA đồ


- Phiếu học tập Trắc
6 Cá nhân và
BÀI 5: KÝ Quả Địa cầu. nghiệm,
nhóm
HIỆU BẢN ĐỒ- vẽ biểu
- Hình SGK phóng
CÁCH BIỂU đồ
to.
HIỆN ĐỊA - Một số bản đồ TN
HÌNH TRÊN châu Á, địa hình
BẢN ĐỒ Việt Nam

- Phiếu học tập, Viết báo
7 Cá nhân và
Bài 6: THỰC Mỗi nhóm chuẩn bị cáo thực
nhóm
HÀNH TẬP 1 địa bàn , 1 thước hành
SỬ DỤNG dây hoặc thước
ĐỊA BÀN VÀ cuộn
THƯỚC ĐO - Mỗi HS chuẩn bị
ĐỂ VẼ SƠ giấy vẽ, bút chì,
ĐỒ LỚP thước đo độ, thước
HỌC kẻ, tẩy...

KIỂM TRA 1 Đề kiểm tra Tự luận,
8 Cá nhân
TIẾT trắc
nghiệm
9
Bài 7: SỰ - Phiếu học tập
Cá nhân và
VẬN ĐỘNG - Quả Địa cầu, đèn HS trả
9 nhóm
TỰ QUAY lời câu
pin
QUANH hỏi +
- Hình SGK phóng
TRỤC CỦA phiếu
to.
TRÁI ĐẤT học tập+
VÀ CÁC HỆ báo cáo.
QUẢ

- Quả Địa cầu, mô HS trả
10
Bài 8: SỰ hình trái đất , mặt lời câu
Cá nhân và
CHUYỂN trời. hỏi +
nhóm
ĐỘNG CỦA phiếu
- Hình SGK phóng
TRÁI ĐẤT học tập+
to.
QUANH báo cáo
MẶT TRỜI

- Phiếu học tập HS trả
11 Cá nhân và
Bài 9: HIỆN Quả Địa cầu. lời câu
nhóm
TƯỢNG hỏi +
- Hình 24,25 SGK
NGÀY ĐÊM phiếu
phóng to.
DÀI NGẮN - Phiếu học tập học tập+
THEO MÙA báo cáo

- Phiếu học tập
12 Cá nhân và
Bài 10:CẤU Quả Địa cầu.Bản HS trả
nhóm
TẠO BÊN đồ tự nhiên thế lời câu
TRONG giới hỏi +
CỦA TRÁI phiếu
- Hình 26, 27 tr.31
ĐẤT học tập+
SGK phóng to.
báo cáo
- Phiếu học tập
13 Cá nhân và
Bài 11: - Quả Địa cầu.Bản HS trả
nhóm
THỰC đồ tự nhiên thế giới lời câu
HÀNH : SỰ - Hình vẽ bộ phận hỏi +
PHÂN BỐ rìa lục địa SGK phiếu
CÁC LỤC học tập+
phóng to.
ĐỊA VÀ ĐẠI - báo cáo
DƯƠNG
TRÊN BỀ
MẶT TRÁI

10
ĐẤT

Chương II: CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN
(03 tiết lí thuyết + 0 1 ôn tập + 01 tiết kiểm tra =05 tiết)

- Phiếu học tập
II. CÁC 14 Cá nhân và
Bài 12: TÁC - Bản đồ tự nhiên
THÀNH nhóm
ĐỘNG CỦA
PHẦN thế giới HS trả
NỘI LỰC
TỰ - Hình vẽ , tranh lời câu
VÀ NGOẠI ảnh về núi lửa, hỏi +
NHIÊN
LỰC TRONG động đất phiếu
VIỆC HÌNH học tập+
-
THÀNH ĐỊA báo cáo
HÌNH BỀ
MẶT TRÁI
ĐẤT

- Phiếu học tập HS trả
15 Cá nhân và
Bài 13: ĐỊA - Bản đồ tự nhiên lời câu
nhóm
HÌNH BỀ thế giới hỏi +
MẶT TRÁI - Bản đồ tự nhiên phiếu
ĐẤT Việt Nam, bảng học tập+
phân loại núi theo báo cáo
độ cao

- Phiếu học tập HS trả
16
ÔN TẬP - Bản đồ tự nhiên thế lời câu
Cá nhân và
HỌC KỲ I giới hỏi +
nhóm
- Bản đồ tự nhiên phiếu
Việt Nam học tập+
- Quả địa cầu, báo cáo
tranh vận động tự
quay quanh trục
của trái đất, trái đất
quay quanh mặt
trời
- Tranh ảnh một số
hoạt động của xã
hội loài người.


11
Đề kiểm tra Trắc
17 Cá nhân
KIỂM TRA nghiệm
HỌC KÌ I và tự
l u ận

Bài 14: ĐỊA - Bản đồ tự nhiên Tự
18 Cá nhân và
HÌNH BỀ MẶT thế giới luận+
nhóm
TRÁI ĐẤT - Bản đồ tự nhiên trắc
(tiếp theo) Việt Nam nghiệm
- Tranh ảnh, mô
hình, lát cắt về
đồng bằng, cao
nguyên.
9. Kế hoạch kiểm tra đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên (cho điểm/không cho điểm): kiểm tra bài làm, hỏi trên lớp, làm
bài test ngắn…
Hình thức Số lần Hệ Thời điểm/nội dung
số
KTĐG
Kiểm tra miệng 1 Theo từng tiết dạy
1
Kiểm tra 15’ Tuần 13: 1 bài thực hành
1 1
Kiểm tra 45’ Tuần 8: Vị trí, hình dạng và kích thước của
1 2
Trái Đất; Cách vẽ bản đồ; Tỉ lệ bản đồ, kí
hiệu
Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ…
Kiểm tra học kì 1 Trái Đất; Các thành phần tự nhiên của Trái
3
Đất
TỔ TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG
GIÁO VIÊN
12
13
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản