Kế hoạch giảng dạy địa lớp 8

Chia sẻ: quanghoa25

Giúp học sinh đọc, sử dụng bản đồ địa lí; phân tích nhận xét các bản đồ địa lí; nhận xét các bảng số liệu thống kê, các tranh, ảnh tự nhiên. dân cư kinh tế, xã hội các châu lục

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Kế hoạch giảng dạy địa lớp 8

Trêng THCS
Tæ : SINH – HOÁ – ĐỊA
KÕ ho¹ch d¹y häc
M«n : ĐỊA LÍ

Líp : 8
Ch¬ng tr×nh : häc k×
N¨m häc: 2010-2011


1. M«n häc : Địa lí

1
2. Ch¬ng tr×nh:
C¬ b¶n : +
N©ng cao
Kh¸c
Häc k× : I
N¨m häc : 2010-2011
3. Hä vµ tªn gi¸o viªn

§Þa ®iÓm v¨n phßng Tæ bé m«n: Phßng héi ®ång
§iÖn tho¹i: 02303894266
LÞch sinh ho¹t tæ: sinh hoạt 2 tuần 1 lần vào tuần 2 và 4 của tháng
Ph©n c«ng trùc tæ:

4. Các chuẩn của môn học ( theo chuẩn Bộ GD&ĐT ban hành) phù hợp với thực
tế
4.1 Kiến thức.
- Trình bày những kiến thức cơ bản về
- Các đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội, đặc điểm phát tri ển kinh t ế chung
cũng như một số khu vực của Châu Á
4.2. Về kĩ năng
- Sử dụng thành thạo các kĩ năng địa lý chủ yếu sau đây
- Đọc, sử dụng bản đồ địa lý
- Đọc, phân tích, nhận xét các bản đồ địa lý
- Đọc, phân tích, nhận xét các lát cắt địa lý
- Đọc, phân tích, nhận xét các bảng số liệu thống kê, các tranh, ảnh tự nhiên,
dân cư kinh tế, xã hội của các châu lục, các quốc gia, khu vực trên thế giới và c ủa
Việt Nam
- Vẽ được một số biểu đồ liên quan đến các hiện tượng tự nhiên và kinh t ế xã
hội.
- Vận dụng các kiến thức đã học để hiểu và giải thích các hiện tượng, các v ấn
đề tự nhiên, kinh tế, xã hội, xảy ra trên thế giới và ở Việt Nam.
2
- Hình thành thói quyen quan sát, theo dõi, thu thập các thông tin, tài li ệu đ ịa lý
qua sách, báo, tranh ảnh, truyền hình....bước đầu tổng hợp và trình bày l ại các tài li ệu
đó.
4.3. Về thái độ
- Có tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước thông qua vi ệc ứng x ử thích h ợp
với tự nhiên và tôn trọng các thành quả kinh tế- văn hóa của nhân dân Việt Nam
cũng như của nhân loại.
- Có niềm tin khoa học, ham học hỏi, hứng thú, say mê tìm hiểu các sự vật, hiện
tượng địa lý.
- Có ý trí tự cường dân tộc , niềm tin vào tương lai c ủa đ ất n ước, tâm th ế s ẵn
sàng tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển đất n ước, ý th ức trách nhi ệm và
tham gia tích cực vào các hoạt động sử dụng hợp lý, bảo v ệ, c ải t ạo môi tr ường,
nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình, cộng đồng

5. Mục tiêu chi tiết (theo chuẩn của BGD & ĐT ban hành) phù hợp thực tế

Mục MỤC TIÊU CHI TIẾT
Bậc 1 B ậc 2 Bậc3
tiêu
Nội dung
CHÂU Á ( TIẾP THEO)
Bài 15: Đặc điểm 3.1 Trình bày được
dân cư- xã hội những đặc điểm
nổi bật về dân cư,
Đông Nam Á
xã hội của khu
vực Đông Nam Á

Bài 16. Đặc điểm 1.1 Trình bày đặc 2.1 Phân tích
kinh tế các nước điểm nổi bật về kinh sự thay đổi cơ
tế xã hội của khu vực cấu kinh tế
Đông Nam Á
của khu vực
Đông Nam Á
Đông Nam Á
Bài 17. Hiệp hội 1.1 Trình bày một số 3.1 Vẽ được biểu đồ
2.1 Phân tích
các nước Đông đặc điêm nổi bật về được một số thể hiện tổng sản
hiệp hội các nước lợi thế của VN phẩm trong nước GDP
Nam Á( ASEAN)
khi ra nhập của một số nước
Đông Nam Á ( A SE
AN) ASEAN Đông Nam Á3
XII. TỔNG KẾT ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ ĐỊA LÝ CÁC CHÂU LỤC

Bài 19. Địa hình 1.1 Trình bày được 3.1 Liên hệ thực tế tác
2.1 Phân tích
với tác động của thế nào là nội lực, được mối động của nội ngoại
nội ngoại lực ngoại lực quan hệ giữa lực lên bề mặt Trái
nội lực và Đất
ngoại lực
2.2 Phân tích
được những
tác động của
nội, ngoại lực
lên bề mặt
Trái Đất
Bài 20. Khí hậu 1.1 Trình bày được các 2.1. phân tích
và cảnh quan trên đới, các kiểu khí hậu, được mối
Trái Đất các cảnh quan tự nhiên quan hệ giữa
chính trên Trái Đất khí hậu và
cảnh quan tự
nhiên trên trái
đất
Phân tích biểu
đồ khí hậu,
lượng mưa
của các đới,
các kiểu khí
hậu
Bài 21. Con người 1.1 Trình bày được 3.1 Liên hệ những tác
2.1 Phân tích
và môi trường địa hoạt động sản xuất được mối động của con người
nông nghiệp, công quan hệ chặt tác động đến tự nhiên

nghiệp của con người chẽ giữa các qua thực tế
trong tự nhiên hoạt động sản 3.2 Liên hệ những
xuất nông biện pháp bảo vệ môi
nghiệp, công trường
nghiệp của
con người với
môi trường tự
nhiên
Bài 22. Việt Nam 1.1 Trình bày đặc 2.1 Xác định 3.1 Chứng minh được
– Đất nước –con điểm vị trí VN trên được vị trí VN VN là nước mang đậm
người bản đồ thế giới trên bản đồ bản sắc thiên nhiên,
1.2 Biết VN là một thế giới văn hóa, lịch sử của
4
trong những quốc gia khu vực Đông Nam Á
mang đậm bản sắc
thiên nhiên, văn hóa,
lịch sử của khu vực
Đông Nam Á
ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN


Bài 23. Vị trí giới
1.1 Trình bày được vị 3.1 Liên hệ một số
2.1 phân tích
hạn, hình dạng trí địa lý, giới hạn được những biện pháp bảo vệ tài
của lãnh thổ Việt lãnh thổ nước ta thuận lợi và nguyên thiên nhiên
1.2 Nêu được ý nghĩa khó khăn về vị nước ta
Nam
của vị trí địa lý trí địa lý và
nước ta về mặt tự hình dạng lãnh
nhiên, kinh tế, xã thổ VN trong
hội xây dựng và
1.3 Trình bày được bảo vệ tổ
đặc điểm lãnh thổ quốc
nước ta
Bài 23. Vùng biển 1.1 Biết diện tích, 3.1 Liên hệ một số
2.1 Phân tích
Việt Nam trình bày được một số những thuận biện pháp bảo vệ tài
đặc điểm của Biển lợi và khó nguyên biển
Đông và vùng biển khăn do biển
nước ta mang lại
1.2 Biết được nước ta
có nguồn tài nguyên
biển phong phú, một
số thiên tai thường
xảy ra trên vùng biển
nước ta
Bài 25. Lịch sử 1.1 Biết sơ lược về 2.1 phân tích
phát triển của tự quá trình hình thành sơ đồ các vùng
nhiên Việt Nam lãnh thổ nước ta qua 3 địa chất kiến
giai đoạn chính và kết tạo các giai
quả của mỗi giai đoạn đoạn hình
thành lãnh thổ
Việt Nam

Bài 26. Đặc điểm 1.1 Biết được nước ta 3.1 Liên hệ các mỏ
2.1 Phân tích
có nguồn tài một số nguyên khoáng sản tại địa
tài nguyên khoáng
sản Việt Nam nguyên khoáng sản nhân làm cạn phương, vai trò đối
kiệt tài nguyên với sự phát triển kinh
phong phú, đa
5
dạng khoáng sản tế xã hội
1.2 Sự hình thành các 3.2 Liên hệ một số
mỏ khoáng sản biện pháp bảo vệ,
nước ta qua các khôi phục
giai đoạn địa chất
Bài 27. Thực 1.3 Nắm được các 2.1 Xác định vị
hành; Đọc bản đồ tỉnh, thành phố trên trí các tỉnh trên
toàn lãnh thổ VN lãnh thổ VN
VN
2.2 Phân tích
bản đồ khoáng
sản, xác định
các loại
khoáng sản
dựa vào ký
hiệu
Bài 28. Đặc điểm 1.1 Trình bày được 3.1 Giải thích đặc
2.1 phân tích
địa hình Việt Nam đặc điểm chung của tính phân bậc điểm chung của địa
địa hình Việt Nam và hướng hình Việt Nam
nghiêng của
địa hình qua lát
cắt địa hình
Bài 29. Đặc điểm 1.2 Nêu được vị trí,
các khu vực địa đặc điểm cơ bản của
khu vực đồi núi, khu
hình
vực đồng bằng, bờ
biển, thềm lục địa
Bài 30. Thực
hành: Đọc bản đồ
địa hình Việt Nam
Bài 31. Đặc điểm 1.1 Trình bày đặc 3.1 giải thích được
khí hậu Việt Nam điểm chung của khí đặc điểm chung của
hậu Việt Nam khí hậu VN
1.1 Trình bày những 3.1 Liên hệ những
Bài 32. Các mùa 2.1 Phân tích
khí hậu và thời nét đặc trưng về khí được những biện pháp khắc phục
tiết ở nước ta hậu và thời tiết của thuận lợi và những khó khăn do khí
hai mùa, sự khác biệt hậu mang lại tại địa
khó khăn do
về khí hậu và thời tiết khí hậu mang phương
giữa các miền lại với đời
sống và sản
xuất ở VN


6
Bài 33. Đặc điểm 1.1 Trình bày một số 3.1 Liên hệ địa
2.1 Phân tích
sông ngòi Việt đặc điểm chung của vai trò của phương về hiện trạng
sông ngòi với sử dụng tài nguyên
Nam sông ngòi VN
đời sống và sự nước và biện pháp
phát triển kinh khắc phục
tế xã hội
Bài 34. Các hệ 1.1 Trình bày được 2.1 Giải thích 3.1 Liên hệ thuận lợi
thống sông lớn ở đặc điểm sông ngòi được sự khác và khó khăn do sông
nước ta Bắc Bộ, Trung Bộ, nhau về chế ngòi mang lại cho đời
Nam Bộ độ nước, về sống và sản xuất của
1.2. Biết một số hệ mùa lũ của người dân ở địa
thống sông lớn ở nước sông ngòi phương
3.2 Liên hệ một số
ta
1.3 Nêu được một số biện pháp phòng
thuận lợi và khó khăn chống lũ của các hệ
của sông ngòi đối với thống sông lớn ở nước
đời sống, sản xuất và ta
sự cần thiết phải bảo
vệ nguồn nước
Bài 35. Thực hành 3.1 Vẽ biểu đồ phân
2.1. Phân tích
về khí hậu, thủy bảng số liệu, bố
văn Việt Nam bảng thống kê lưu lượng nước trong
về các hệ năm ở một địa điểm
thống sông lớn ( trạm thủy văn) cụ
ở Việt Nam t hể
Bài 36. Đặc điểm 1.1 Trình bày đặc 2.1 Giải thích 3.1 liên hệ được hiện
đất Việt Nam điểm chung của Đất được đặc trạng sử dụng đất của
Việt Nam điểm chung Việt Nam và địa
1.2 Nêu được đặc tính, của Đất Việt phương
sự phân bố và giá trị 3.1 Liên hệ các biện
Nam
kinh tế của các nhóm 2.2. phân tích pháp bảo vệ tài
đất chính ở nước ta sự biến động nguyên đất ở địa
1.3 Nêu được một số của tài nguyên phương và Việt Nam
vấn đề lớn trong sử Đất Việt Nam
dụng và cải tạo đất ở
Việt Nam
Bài 37. Đặc điểm 1.1 Trinh bày được 2.1 Giải thích 3.1 Liên hệ về hiện
sinh vật Việt đặc điểm chung của được đặc trạng tài nguyên sinh
sinh vật Việt Nam điểm chung vật Việt Nam
Nam
1.2 Nắm được các của sinh vật
kiểu hệ sinh thái rừng Việt Nam
ở nước ta và phân bố
7
của chúng


Bài 38. Bảo vệ tài 1.1 Nêu được giá trị 3.1 Vẽ biểu đồ về
2.1 Phân tích ý
nguyên sinh vật của tài nguyên sinh nghĩa của tài hiện trạng tài nguyên
Việt Nam vật, nguyên nhân của nguyên Đất rừng ở Việt Nam
sự suy giảm và sự cần đối với đời
thiết phải bảo vệ sống và phát
nguồn tài nguyên sinh triển kinh tế
vật ở Việt Nam
Bài 39. Đặc điểm 1.1 Trình bày được 4 2.1 Giải thích
chung của tự đặc điểm chung của được 4 đặc
nhiên Việt Nam tài nguyên đất Việt điểm chung
của tài nguyên
Nam
1.2 Nêu được những đất Việt Nam
thuận lợi và khó khăn
của tự nhiên đối với
đời sống và phát triển
kinh tế - xã hội ở
nước ta
Bài 40.Thực hành 2.1 Phân tích
đọc lát cắt địa lý bảng số liệu
tự nhiên tổng hợp nhiệt độ và
lượng mưa
của một số địa
điểm trong
miền để thấy
rõ sự khác
nhau về mùa
mưa
Bài 41. Miền Bắc 1.1 Biết được vị trí và 2.1 Giải thích 3.1 Liên hệ biện pháp
và Đông Bắc Bắc phạm vi lãnh thổ miền được một số bảo vệ tài nguyên môi
Bộ Bắc và Đông Bắc Bắc đặc điểm nổi trường của vùng
Bộ bật về địa lý 3.2 Vẽ và phân tích
1.2 Biết những khó tự nhiên của biểu đồ nhiệt độ,
miền lượng mưa một số địa
khăn do thiên nhiên
gây ra và vấn đề khai 2.2 Phân tích điểm trong vùng
thác tài nguyên, bảo lát cắt địa hình
vệ môi trường để thấy được
hướng nghiêng
của địa hình
2.3 Phân tích
8
những khó
khăn do thiên
nhiên gây ra
Bài 42. Miền Tây 1.1 Biết được vị trí và 2.1 Giải thích 3.1 Liên hệ biện pháp
Bắc và Bắc Trung phạm vi lãnh thổ miền được một số bảo vệ tài nguyên môi
Bộ Tây Bắc và Bắc Trung đặc điểm nổi trường của vùng
Bộ bật về địa lý 3.2 Phân tích bảng số
1.2 Biết những khó tự nhiên của liệu nhiệt độ, lượng
miền mưa một số địa điểm
khăn do thiên nhiên
gây ra và vấn đề khai trong vùng để thấy rõ
2.2 Phân tích
thác tài nguyên, bảo lát cắt địa hình sự khác nhau về mùa
vệ môi trường để thấy được mưa
hướng nghiêng
của địa hình
2.3 Phân tích
những khó
khăn do thiên
nhiên gây ra
Bài 43. Miền Nam 1.1 Biết được vị trí và 2.1 Giải thích 3.1 Liên hệ biện pháp
Trung bộ và Nam phạm vi lãnh thổ được một số bảo vệ tài nguyên môi
Bộ Miền Nam Trung bộ đặc điểm nổi trường của vùng
và Nam Bộ bật về địa lý
1.2 Biết những khó tự nhiên của
miền
khăn do thiên nhiên
gây ra và vấn đề khai 2.2 Phân tích
thác tài nguyên, bảo lát cắt địa hình
vệ môi trường để thấy được
hướng nghiêng
của địa hình
2.3 Phân tích
những khó
khăn do thiên
nhiên gây ra
2.4. So sánh
một số đặc
điểm tự nhiên
của ba miền tự
nhiên ở nước
ta

7. Khung phân phối chương trình ( theo PPCT của Sở GD&ĐT ban hành).
Học kì 2: 34 tiết thực hiện trong 18 tuần.
9
Nội dung bắt buộc/ số tiết ND tự chọn Tổng số Ghi chú
tiết
Thực Bài tập, Kiểm tra

thuyết ôn tập
hành
24 6 2 2 0 34


8. Lịch trình chi tiết

1 tiết lí thuyết = 1tiết
Chư Ti Hình thức tổ chức dạy PP/học liệu, ĐG cải
Bài KT
ơng học ết học tiến
PTDH
19 * Tự học Trả lời
15 Ghi chép
- Tìm hiểu chương - Bảng số liệu câu hỏi
XI. cá nhân
trình, lập kế hoạch tự 15.1 dân số vấn đáp
Châu
học.
Á Đông Nam Á,
- Tìm hiểu về đặc Châu Á và thế
điểm dân cư – xã hội giới năm 2002
- Lược đồ các
Đông Nam Á
* Trên lớp nước Đông Nam
- Đọc thông tin trả lời Á
câu hỏi
- Rút ra kết luận
20 * Tự học - Bảng số liệu - Bài tập
16 Ghi chép
- Tìm hiểu về đặc 16.1, 16.2, 16.3 trắc cá nhân
điểm kinh tế các nước - Lược đồ H16.1 nghiệm
lược đồ phân bố
Đông Nam Á
* Trên lớp nông nghiệp,
- Nghiên cứu thông tin công nghiệp của
- Rút ra kết luận Đông Nam Á

21 * Tự học - Bài tập
17 - H17.1, 17.2 Ghi chép
- Tìm hiểu về hiệp hội - Hình ảnh cờ, trắc cá nhân
các nước Đông Nam Á, biểu tượng nghiệm
thời gian thành lập, mục ASEAN, hình
tiêu hoạt động ảnh Việt Nam
* Trên lớp trong ASEAN
- Nghiên cứu thông tin - Tranh ảnh về
- Rút ra kết luận các nước Đông
Nam Á


10
22 * Tự học
18 - Báo cáo - Ghi
- Lược đồ tự
- Tìm hiểu tư liệu về thực hành chép cá
nhiên, kinh tế
Lào và Cam Pu Chia nhân
về Lào và Cam
* Trên lớp
Pu Chia
- Viết báo cáo thực hành
về Lào và Cam Phu
Chia


Chương XII. TỔNG KẾT ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ ĐỊA LÝ CÁC CHÂU LỤC

(3 tiết lí thuyết + 0 tiết kiểm tra + 0 tiết thực hành = 3 tiết)

Chươn Ti Hình thức tổ chức PP/học ĐG cải
Bài KT
học ết dạy học liệu, tiến
g
PTDH
- Quaû Trả lời
23 * Tự học
19. Ghi chép
Địa - Tìm hiểu chương câu hỏi
Đòa
XII. cá nhân
Tổng trình, lập kế hoạch tự caàu. vấn đáp
hình
kết địa với tác học. - Tranh
ký tự động - Tìm hiểu về tác H19.3,
nhiên và của động của nội, ngoại 19.4,19.
địa lý nội, lực lên bề mặt trái đất 5,19.6
các châu ngoại * Trên lớp - H19.1
lụ c lự c - thuyết trình giới lược đồ
thiệu , học sinh đọc thế giới
thông tin và quan sát với một
kênh hình trả lời câu số dạng
hỏi địa hình
- Rút ra kết luận lớ n
* Về nhà - H19.2
-Trả lời câu hỏi và bài
--------- --- tập cuối bài. ------------- ----------
20 24 ---------------------------- ------------
* Tự học
Khí
hậu và - Tìm hiểu chương
cảnh trình, lập kế hoạch tự
học.
quan
11
- Tìm hiểu về các
trên
dạng cảnh quan trên
trái
đất trái đất, các đai khí áp
trên trái đất
* Trên lớp - Qu¶
- Đọc thông tin kết ®Þa cÇu.
hợp kênh hình tìm - Bản đồ Bài tập
3 kiến thức trả lời câu thế giới trắc Ghi chép
hỏi nghiệm
- cá nhân
- Rút ra kết luận H20.3,20.
* Tự học 4,20.5
- Đọc kiến thức cơ sgk/71,72
--------- --- bản ,73 ------------- -----------
- Trả lời câu hỏi và bài
25 tập cuối bài.
21
---------------------------- ------------
* t ự họ c
- Tìm hiểu chương
Con
người trình, lập kế hoạch tự
học.
và môi
trườn - Tìm hiểu Hoạt động
g địa nông nghiệp, công
nghiệp của con người

*Trên lớp
- Đọc thông tin kết Trả lời
hợp kênh hình tìm câu hỏi
- Mét sè Ghi chép
kiến thức trả lời câu tranh ảnh vào phiếu cá nhân
hỏi học tập
về hoạt
- thảo luận câu hỏi động nông
- Rút ra kết luận nghiệp,
* Tự học công
- Đọc kiến thức cơ nghiệp
bản
- Trả lời câu hỏi và bài
tập cuối bài.


Phần hai. ĐỊA LÝ VIỆT NAM
19 tiết lí thuyết + 4 tiết thực hành + 2 tiết ôn tập+ 2 tiết kiểm tra = 27 tiết

Chươn Tiế Hình thức tổ chức PP/học ĐG cải
Bài KT
học dạy học liệu, tiến
g t

12
PTDH
Địa lý * Tự học - Bảng Trả lời
22 26 Ghi chép
Việt Việt - Tìm hiểu chương câu hỏi
22.1, cá nhân
trình, lập kế hoạch tự
Nam Nam H22.1
– đất học.
nước - Tìm hiểu Việt Nam
trên bản đồ thế giới
– con
ngư - Những nét văn hóa,
ời chính trị, xã hội của
Việt Nam
*Trên lớp
- Đọc thông tin kết
hợp kênh hình tìm
kiến thức trả lời câu
hỏi
- thảo luận câu hỏi
------- ----- - Rút ra kết luận về ----------- ------------ ------------
23 ----------------------------
Vị *Tự học
27
- Đọc kiến thức cơ
trí,
giới bản
hạn, -Tìm hiểu vị trí địa lý,
hình dạng lãnh thổ Bản đồ tự
hình
dạng VN. nhiên VN,
*Trên lớp Bài tập
lãnh H23.1,
thổ - Đọc thông tin kết bảng 23.1, trắc
Việt hợp kênh hình tìm 23.2, 23.3 nghiệm Ghi chép
kiến thức trả lời câu
Nam cá nhân
hỏi
- thảo luận câu hỏi
- Rút ra kết luận về
------- ---- *Về nhà ----------- ------------ -------------
- Đọc kiến thức cơ
bản Trả lời
GV:
- Trả lời câu hỏi và bài câu hỏi
24 28 h24.1,
tập cuối bài. 24.2,24.3,
Vùng --------------------------- 24.4 Ghi chép
biển * Tự học cá nhân
- Tìm hiểu chương
VN
trình, lập kế hoạch tự
học
. + Tìm hiểu biển
13
Đông VN
*Trên lớp
------ ----- Vấn đáp ----------- -----------
* Về nhà
- Tổng hợp kiến thức Trả lời
25 Ghi chép
Lịch 29 làm bài tập 1,2,3 câu hỏi cá nhân
sử sgk/91
phát -------------------------
triển * Tự học
của - Tìm hiểu chương
tự trình, lập kế hoạch tự
học
nhiên ------------
- Tìm hiểu lịch sử phát
VN
triển của tự nhiên VN - H25.1,
*Trên lớp bảng
- Đọc thông tin kết phụ,
hợp kênh hình tìm phiếu
kiến thức trả lời câu học tập
hỏi
- thảo luận câu hỏi
- Rút ra kết luận về
*Về nhà
- Đọc kiến thức cơ
bản
- Trả lời câu hỏi và bài
tập cuối bài.

* Tự học
26 30
Đặc - Tìm hiểu chương Trả lời
điểm trình, lập kế hoạch tự câu hỏi Ghi chép
học
tài - H26.1 cá nhân
- Tìm hiểu đặc điểm lược đồ
nguy
khoáng sản và vùng
ên khoáng
phân bố khoáng sản sản VN,
khoá
của VN Bảng
ng
sản *Trên lớp 26.1, bảng
- Đọc thông tin kết phụ,
VN
hợp kênh hình tìm phiếu học
kiến thức trả lời câu tập
hỏi
- thảo luận câu hỏi
- Rút ra kết luận về
14
*Về nhà
- Đọc kiến thức cơ
bản
- Trả lời câu hỏi và bài
tập cuối bài.
* Tự học
27 31 Báo cáo
Thực - Tìm hiểu nội dung thực hành
thực hành
hành Ghi chép
đọc cá nhân
bản *Trên lớp
đồ - Đọc thông tin kết
- Lược đồ
hợp kênh hình phân
VN
tự nhiên
tích bản đồ hành chính
VN
và khoáng sản VN
-Lược đồ
khoáng
*Về nhà
sản VN
- Đọc kiến thức cơ
bản
- Trả lời câu hỏi và bài
tập cuối bài.
- Chuẩn bị bài mới

* Tự học: Phiếu học Ghi chép
Ôn 32
tập - Nội dung các bài 19- - GV: Câu tập của học
26 sinh
hỏi ôn tập
* Trên lớp Bảng
- Hoàn thành phiếu phụ,
học tập phiếu học
- Trả lời các câu hỏi tập
ôn tập - HS: Nội
* Về nhà dung bài
- Ôn tập chuẩn bị 19-26
kiểm tra 1 tiết
15
Kiể 33 - Làm bài kiểm tra 1 Bài kiểm
tiết
m tra tra
1 tiết
GV: Đề
kiểm tra +
đáp án
- HS: Làm
bài kiểm
tra* Tự học Bài tập
28 34
Đặc - Tìm hiểu nội dung trắc
điểm địa hình VN, đặc điểm nghiệm Ghi chép
địa chung địa hình VN cá nhân
*Trên lớp
hình
- Đọc thông tin kết
VN
hợp kênh hình phân
- Lược đồ
tích đặc điểm địa hình
tự nhiên
- Rút ra kết luận
VN
-H28.1
*Về nhà
- Đọc kiến thức cơ
bản
- Trả lời câu hỏi và bài
tập cuối bài.
- Chuẩn bị bài mới

* Tự học - Lược đồ Bài tập
29 35
Đặc - Tìm hiểu nội dung tự nhiên trắc
điểm các khu vực địa hình nghiệm
VN Ghi chép
*Trên lớp
các -H 29.1, cá nhân
- Đọc thông tin kết
khu 29.2,
vực hợp kênh hình phân 29.3,4,5,6
địa tích đặc điểm địa hình
- Rút ra kết luận
hình
*Về nhà
- Đọc kiến thức cơ
bản
- Trả lời câu hỏi và bài
tập cuối bài.
- Chuẩn bị bài mới
16
* Tự học Bài tập
30 36
Thực - Tìm hiểu nội dung trắc
thực hành nghiệm
hành Ghi chép
đọc *Trên lớp cá nhân
bản - Đọc thông tin kết
- Lược đồ
đồ hợp kênh hình phân
tự nhiên
địa tích bản đồ địa hình
VN
hình VN
-H30.1,
- Rút ra kết luận
VN
bảng phụ,
*Về nhà
phiếu học
- Đọc kiến thức cơ
tập
bản
- Trả lời câu hỏi và bài
tập cuối bài.
- Chuẩn bị bài mới

* Tự học Bài tập
31 37
Đặc - Tìm hiểu khí hậu VN trắc
điểm *Trên lớp nghiệm Ghi chép
- Lược đồ
- Đọc thông tin kết
khí cá nhân
tự nhiên
hậu hợp kênh hình phân
VN
tích bản đồ
VN
-Bảng
- Rút ra kết luận
31.1,
*Về nhà
- bảng
- Đọc kiến thức cơ
phụ,
bản
phiếu học
- Trả lời câu hỏi và bài
tập
tập cuối bài.
- Chuẩn bị bài mới17
* Tự học Bài tập
32 38
- Tìm hiểu các mùa khí trắc
Các
hậu VN nghiệm
mùa Ghi chép
*Trên lớp
khí cá nhân
hậu - Đọc thông tin kết
-Bảng
hợp kênh hình phân

32.1,
thời tích bảng số liệu
- bảng
tiết - Rút ra kết luận
phụ,
nước *Về nhà
phiếu học
- Đọc kiến thức cơ
ta
tập
bản
- Trả lời câu hỏi và bài
tập cuối bài.
- Chuẩn bị bài mới

* Tự học Bài tập
33 39
Đặc - Tìm hiểu sông ngòi trắc
điểm - Lược đồ nghiệm
VN Ghi chép
*Trên lớp các hệ
sông cá nhân
- Đọc thông tin kết thống
ngòi
hợp kênh hình phân sông lớn
VN
ở VN
tích thông tin
- Rút ra kết luận - Bảng
*Về nhà 33.1,
- Đọc kiến thức cơ - bảng
bản phụ,
- Trả lời câu hỏi và bài phiếu học
tập cuối bài. tập
- Chuẩn bị bài mới

* Tự học Bài tập
34 40
- Lược đồ
- Tìm hiểu các hệ trắc
Các
các hệ
hệ thống sông ngòi VN nghiệm Ghi chép
thống
thốn *Trên lớp cá nhân
sông lớn
- Đọc thông tin kết
g
ở VN
hợp kênh hình phân
sông
- Bảng
lớn tích thông tin
34.1,
ở - Rút ra kết luận
- bảng
nước *Về nhà
phụ,
- Đọc kiến thức cơ
ta
phiếu học
bản
tập
- Trả lời câu hỏi và bài
18
tập cuối bài.
- Chuẩn bị bài mới
* Tự học
35 41 Báo cáo
Thực - Tìm hiểu nội dung thực hành
thực hành - Lược đồ
hành Ghi chép
*Trên lớp các hệ
khí cá nhân
hậu, thống
- Phân tích thông tin,
thủy viết báo cáo thực hành sông lớn
- Rút ra kết luận ở VN
văn
*Về nhà
VN - 35.1
- Đọc kiến thức cơ - bảng
bản phụ,
- Trả lời câu hỏi và bài phiếu học
tập cuối bài. tập
- Chuẩn bị bài mới

* Tự học Bài tập
36 42
Đặc - Tìm hiểu đặc điểm trắc
điểm đất VN, các nhớm đất - Lược đồ nghiệm Ghi chép
đất chính ở VN phân bố cá nhân
*Trên lớp các loại
VN
đất chính
- Phân tích thông tin,
- Rút ra kết luận ở VN
*Về nhà - H36.1
- Đọc kiến thức cơ - bảng
bản phụ,
- Trả lời câu hỏi và bài phiếu học
tập cuối bài. tập
- Chuẩn bị bài mới
19
* Tự học Bài tập
37 43
Đặc - Tìm hiểu đặc điểm trắc
sinh vật VN, vai trò nghiệm
điêm Ghi chép
của sinh vật VN
sinh cá nhân
vật *Trên lớp
- H37.1
VN - Phân tích thông tin,
- bảng
- Rút ra kết luận
phụ,
*Về nhà
phiếu học
- Đọc kiến thức cơ
tập
bản
- Trả lời câu hỏi và bài
tập cuối bài.
- Chuẩn bị bài mới

* Tự học Câu hỏi
38 44
Bảo - Tìm hiểu vai trò của vấn đáp
vệ sinh vật VN Ghi chép
- Bảng
*Trên lớp
tài cá nhân
38.1, -
nguy - Phân tích thông tin,
-H38.1,2,3
- Rút ra kết luận
ên
,4
*Về nhà
sinh
- bảng
vật - Đọc kiến thức cơ
phụ,
bản
VN
phiếu học
- Trả lời câu hỏi và bài
tập
tập cuối bài.
- Chuẩn bị bài mới

* Tự học Câu hỏi
39 45
Đặc - Tìm hiểu đặc điểm vấn đáp
điểm chung của tự nhiên Ghi chép
chun VN cá nhân
g của *Trên lớp
tự - Phân tích thông tin,
- bảng
- Rút ra kết luận
nhiên
phụ,
*Về nhà
VN
phiếu học
- Đọc kiến thức cơ
tập
bản
- Trả lời câu hỏi và bài
tập cuối bài.
- Chuẩn bị bài mới20
* Tự học - Bảng
40 46 Báo cáo
Thực - Tìm hiểu nội dung thực hành
40.1
thực hành - Lát cắt
hành Ghi chép
đọc *Trên lớp tổng hợp cá nhân
địa lý tự
lát - Phân tích thông tin,
cắt viết báo cáo thực hành nhiên từ
tự - Rút ra kết luận phan xi
*Về nhà păng đến
nhiên
tổng - Đọc kiến thức cơ thành phố
hợp bản Thanh
- Trả lời câu hỏi và bài Hóa
tập cuối bài. - Bảng
- Chuẩn bị bài mới phụ,
phiếu học
tập
* Tự học Bài tập
41 47
Miề - Tìm hiểu vị trí địa lý, trắc
điều kiện tự nhiên, tài nghiệm
n Ghi chép
Bắc nguyên thiên nhiên của cá nhân
- Lược đồ
miền

H41.1,
*Trên lớp
Đông
H41.2,3
Bắc - Phân tích thông tin,
sgk
Bắc - Rút ra kết luận
- bảng
Bộ *Về nhà
phụ,
- Đọc kiến thức cơ
phiếu học
bản
tập
- Trả lời câu hỏi và bài
tập cuối bài.
- Chuẩn bị bài mới

* Tự học Bài tập
42 48
Miề - Tìm hiểu vị trí địa lý, trắc
điều kiện tự nhiên, tài nghiệm
n Ghi chép
- Lược đồ
nguyên thiên nhiên của
Tây cá nhân
H42.1,
Bắc miền
H42.2 sgk
*Trên lớp

- bảng
Bắc - Phân tích thông tin,
phụ,
- Rút ra kết luận
Trun
phiếu học
g Bộ *Về nhà
tập
- Đọc kiến thức cơ
bản
- Trả lời câu hỏi và bài
21
tập cuối bài.
- Chuẩn bị bài mới
* Tự học: Phiếu học Ghi chép
Ôn 49
tập - Nội dung các bài 19- - GV: Câu tập của học
42 sinh
hỏi ôn tập
* Trên lớp Bảng
- Hoàn thành phiếu phụ,
học tập phiếu học
- Trả lời các câu hỏi tập
ôn tập - HS: Nội
* Về nhà dung bài
- Ôn tập chuẩn bị 19-42
kiểm tra 1 tiết
Kiể 50 - Làm bài kiểm tra học Bài kiểm
m tra kỳ 2 tra
GV: Đề
học
kiểm tra +
kỳ 2
đáp án tại
ngân hàng
đề
- HS: Làm
bài kiểm
tra
22
* Tự học Bài tập
43 51
Miề - Tìm hiểu vị trí địa lý, trắc
điều kiện tự nhiên, tài nghiệm
n Ghi chép
nguyên thiên nhiên của
Nam cá nhân
miền - Lược đồ
Trun
g Bộ *Trên lớp H43.1,
và - Phân tích thông tin, H43.2 sgk
- Rút ra kết luận - bảng
Nam
Bộ *Về nhà phụ,
- Đọc kiến thức cơ phiếu học
bản tập
- Trả lời câu hỏi và bài
tập cuối bài.
- Chuẩn bị bài mới

* Tự học
44 52 Báo cáo
Thực - Tìm hiểu vị trí địa lý, thực hành
điều kiện tự nhiên, tài
hành Ghi chép
nguyên thiên nhiên tỉnh
tìm cá nhân
hiểu Điện Biên
địa *Trên lớp
- Lược đồ
phư - Phân tích thông tin,
tự nhiên,
ơng - Viết báo cáo thực
kinh tế
hành
tỉnh Điện
*Về nhà
Biên
- Đọc kiến thức cơ
bản
- Trả lời câu hỏi và bài
tập cuối bài.
- Chuẩn bị bài mới


9. Kế hoạch kiểm tra đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên:
- Kiểm tra định kì:
23
Hình thức kiểm S ố l ần Hệ số Thời điểm/ nội dung
tra ĐG
Kiểm tra miệng Đầu giờ. Theo bài học trước
1-2 1
Kiểm tra 15p Tiết 29. Nội dung hai bài
3 1
trước
- Lần 2: Tiết 41 nội dung 2
bài trước
- Lần 3: Nội dung bài thực
hành
Kiểm tra 45p Tiết 33
1 2
Kiểm tra học kỳ Theo PPCT. Tiết 50, theo
1 3
chương trình học kỳ II
II10. Kế hoạch triển khai các nội dung chủ đề bám sát ( theo PPCT của sở GD-ĐT
ban hành )
Tuần Nội dung Chủ đề Nhiệm vụ học Đánh giá
sinh
0 0 0 0 0


Xác nhận của hiệu trưởng Tổ trưởng Giáo viên
Nguyễn Bích Thủy Nguyễn Thị Ngọc Trần Thị
Hoa
24
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản