KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỊCH SỬ 6

Chia sẻ: quanghoa25

Tìm hiểu lịch sử xã hội loài người, mục đích học tập lịch sử để biết gốc tích tổ tiên quê hương đất nước. Sự xuất hiện của con người trên trái đất, thời điểm, động lực

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỊCH SỬ 6

TRƯỜNG THCS
TỔ: VĂN SỬ
KẾ HOẠCH DẠY HỌC


MÔN HỌC: LỊCH SỬ


LỚP: 6
CHƯƠNG TRÌNH: PHỔ THÔNG
Học kỳ: I Năm học: 2010 - 2011
1
1. Môn học: Lịch sử
2. Chương trình:
Cơ bản X
Nâng cao
Khác
Học kỳ: I Năm học: 2010 - 2011
3. Họ và tên giáo viên


Điện thoại:
Địa điểm Văn phòng Tổ bộ môn .....Văn Sử...........
Điện thoại: E-mail:
Lịch sinh hoạt Tổ: Thứ 6 tuần 1 và tuần 3 hàng tháng
4. Chuẩn của môn học ( theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành); phù hợp thực tế.
Sau khi kết thúc học kì, học sinh cần nắm:
Chủ đề Kiến thức Kĩ năng
I. Phần mở T 1: - XH loài người có lịch sử hình thành và N1:- Bước đầu giúp
đầu phát triển. HS có kĩ năng liên hệ
- Mục đích học tập lịch sử (để biết gốc tích tổ thực tế và quan sát.
tiên, quê hương, đất nước, để hiểu hiện tại)
- Phương pháp học tập (cách học, cách tìm hiểu
lịch sử) một cách thông minh trong việc nhớ và
hiểu.
T 2: - Cách tính thời gian trong lịch sử N 2: - Bồi dưỡng cho
- Hiểu các khái niệm: Thập kỉ, thế kỉ, thiên HS cách ghi và tính
niên kỉ, thời gian : Trước công nguyên và sau năm tính khoảng cách
giữa các thế kỉ với
công nguyên
hiện tại

II. Xã hội T 3: - Sự xuất hiện con người trên trái đất: thời N 3: - Bước đầu rèn
nguyên thuỷ diểm, động lực… luyện cho HS kĩ năng
- Sự khác nhau giữa nhười tối cổ và người tinh quan sát tranh ảnh và
rút ra những nhận xét
khôn.
- Vì sao XH nguyên thuỷ tan rã : sản xuất phát hình vẽ trong SGK.

2
triển , nảy sinh của cải dư thừa , sự xuất hiên
gia cấp , nhà nước ra đời...
III. Xã hội cổ T 4: - Nêu được sự xuất hiện các quốc giư cổ N 4: - Bước đầu làm
đại đại Phương Đông thời điểm địa điểm. quen với tranh ảnh
- Trình bày sơ lược về tổ chức và đời sống xã ,lược đồ liên hệ điều
hội ở các quốc gia cổ đại Phương Đông. kiện tự nhiên với phát
triển kinh tế
T 5: - Nêu được sự xuất hiện các quốc giư cổ N 5: - Thấy rõ mối
đại Phương Tây thời điểm địa điểm quan hệ lô gích giữa
- Những đặc điểm về nền tảng kinh tế cơ cấu đièu kiện tự nhiên và
xã hội và thể chế nhà nước ở Hi Lạp và Rô Ma sự phát triển kinh tế
mỗi khu vự, rèn kĩ năng
sử dụng lược đồ.
T 6: - Nêu được thành tựu chính về nền văn N 6:- Xem kênh hình và
hoá cổ đại phương Đông ( lịch , chữ tượng tường thuật
hình, toán học kiến trúc) và Phương Tây - Xem tranh ảnh, Tạo
( Lịch , chữ cái a b cở nhiều lĩnh vực khoa học, biểu tượng về các
kiến trúc điêu khắc..) thành tựu.
T 7: - Nắm được kiến thức cơ bản : sự xuất N 7: Bồi dưỡng kĩ năng
hiện con người trên trái đất, các giai đoạn phát quan sat so sánh
triển của người nguyên thuỷ, các quốc gia cổ
đại , thành tựu văn hoá

IV. Buổi đầu T 8: - Dấu tích của người tối cổ tìm thấy trên N 8: - Rèn luyện cách
lịch sử nước đất nước ta; hang Thẩm Khuyên , Thẩm Hai quan sát bước đầu
( Lạng Sơn) núi Đọ (Thanh Hoá ), Xuân Lộc biết nhận xét so sánh
ta
( Đồng Nai); công cụ ghè đẽo thô sơ.
- Dấu tích của người tinh khôn tìm thấy trên
đất nước ta..
- Sự phát triển của người tinh khôn so với
người tối cổ.
T 9: - Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng N 9:- Tiếp tục bồi
của những đổi mới trong đời sống vật chất tinh dưỡng kĩ năng nhận
thần của người nguyên thuỷ thời Hoà bình - xét so sánh
Bắc Sơn
- Ghi nhận tổ chức xã hội đầu tiên của người
nguyên thuỷ và ý thức nâng cao đời sống tinh
thần của họ N 10: Giáo dục ý thức
T 10: Kiểm tra một tiết: Nắm các kiến thức cơ tự giác trong học tập
bản thi cử

3
V. Thời kì
T 11: - Trình độ sản xuất, công cụ của người N 11: - Biểu tượng về
Văn Lang –
Âu Lạc. Việt cổ thể hiện qua các di chỉ khảo cổ: Phùng một số sự kiện chủ
Nguyên (Phú Thọ), Hoa Lộc ( Thanh Hoá) phát yếu về nghề nông,
minh ra thuật luyện kim chuyển biến xã hội.
- Hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của sự ra Bồi dưỡng kĩ năng
đời nghề nông trồng lúa nước. nhận xét liên hệ thực
T 12: Những biểu hiện về sự chuyển biến tế
trong đời sống xã hội chế độ phụ hệ thay dần N12:- Bồi dưỡng kĩ
T 13: - Điều kiện ra đời của nước Văn Lang; năng nhận xét so sánh
sự phát triển sản xuất làm thuỷ lợi và giải N 13 :- Liên hệ kiến
quyết các vấn đề xung đột. thức đã học và sự
- Sơ lược về nhà nước Văn Lang ( Thời gian xuất hiện các quốc
địa điểm ) tổ chức nhà nước; đời sống tinh gia cổ đại phương
thần của cư dân. Đông.
- Bồi dưỡng cho HS
T 14: Thời Văn Lang người dân việt đã xây vẽ sơ đồ một tổ chức
dựng cho mình một đời sống vật chấtcác nghề quản lí
thủ công ăn mặc ở đi lại... đời sống tinh thần ; N 14- Rèn kĩ năng liên
lễ hội tín ngưỡng... hệ miêu tả một số
đặc điểm về sinh
T 15: - Trình bày được hoàn cảnh ra đời và tổ hoạt vật chất, tinh
chức nhà nước Âu Lạc, sự tiến bộ trong sản thần của người Văn
xuất ( sử dụng công cụ bằng đồng , sắt , chăn Lang.
nuoi trồng trọt, các nghề thủ công) N 15- Bồi dưỡng kĩ
T16: - Thành cổ Loa và sơ lược diễn biến cuộc năng nhận xét so sánh
kháng chiến chống Triệu Đà năm 179 TCN.

N 16: - Sơ đồ thành
T 17: - Củng cố những kiến thức về lịch sử dân Cổ Loa, miêu tả sơ
tộc từ khi con người xuất hiện đến thời Văn đồ, bước đầu tìm
Lang Âu lạc; nắm thành tựu kinh tế văn hoá xã hiểu bài học lịch sử
hội... N17: Rèn kĩ năng quan
T 18: Kiểm tra học kì 1: Củng cố kiến thức cơ sát tìm ra sự kiện
bản trong học kì 1theo hệ thống lô gích. chính, thống kê các sự
kiện
N18: Rèn kĩ năng áp
dụng kiên sthức vào
làm các bài tập tư
tưởng tự giác trong thi

4
cử

5. Yêu cầu về thái độ (theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành), phù hợp thực tế
- Có lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc và trân trọng đối với những di sản LS.
- Trân trọng đối với các dân tộc , các nền văn hoá trên thé giới, có tinh thần quốc tế chân
chính, yêu chuộng hoà bình, hữu nghị…
- Có niềm tin về sự phát triển từ thấp đến cao, từ lạc hậu đến văn minh của lịch sử nhân loại
và dân tộc.
- Bước đầu hình thành những phẩm chất cần thiết của người công dân…
6. Mục tiêu chi tiết
Mục MỤC TIÊU CHI TIẾT
tiêu
Bậc 1 Bậc 2 B ậc 3
Nội
dung
I. Phần HS biết: - Vai trò của bộ môn - Vai trò bộ môn
- XH loài người có lịch Lịch sử
mở đầu. hiểu rõ các loại tư
sử hình thành và phát
1. Sơ triển. liệu dạy học lịch
lược về - Mục đích học tập lịch
s ử, hệ địa
lien
môn lịch sử (để biết gốc tích tổ
sử tiên, quê hương, đ ất phương
nước, để hiểu hiện tại)
- Phương pháp học tập
(cách học, cách tìm
hiểu lịch sử) một cách
thông minh trong việc
nhớ và hiểu.
- Cách tính thời gian - Chủ yếu biết cách - Giải thích rõ âm
2.Cách
tính thời trong lịch sử tính năm trước công
lịch dương lịch
gian nguyên và sau công
nguyên. Khoảng cách
trong
lịch sử từ năm xảy ra sự kiện
đến năm đang học
- Âm lịch và dương
lịch
HS biết: - Chỉ những địa điểm - Vì sao xã hội
II. Xã
hội - Sự xuất hiện con trên bản đồ và nhận xét

5
người trên trái đất: thời theo hình vẽ trong nguyên thuỷ tan ra
nguyên
thuỷ diểm, động lực… SGK.
- So sánh sự khác
Sự khác nhau giữa
người tối cổ và người nhau giữa người tối
tinh khôn.
cổ và nười tinh
- Vì sao XH nguyên
thuỷ tan rã.. khôn
- Nêu được sự xuất - Xác định vị trí các - So sánh sự khác
III. Xã
hội cổ hiện các quốc giư cổ quốc gia này trên bản
nhau giữa các quốc
đại đại Phương Đông và đồ.
Phương Tây. gia cổ đại Phương
- Xem kênh hình và
- Thành tựu chính về tường thuật
Đông và phương
nền văn hoá cổ đại - Xem tranh ảnh, Tạo
phương Đông và biểu tượng về các Tây
Phương Tây. thành tựu
- Đánh giá các thành
tựu đạt được , liên
hệ ngày nay
IV. Buổi - Dấu tích của người - Xác định các địa điểm - Biểu tượng con
tối cổ tìm thấy trên đất khảo cổ cà dấu tích con người tối cổ và
đầu lịch
nước VN; công cụ ghè người trên đất nước người tinh khôn.
sử nước đẽo thô sơ. - Lập bảng so sánh
VN.
- Dấu tích của người
về công cụ sản
ta
tinh khôn tìm thấy trên
đất nước ta.. xuất, lao động, tổ
- Sự phát triển của
chức xã hội, đời
người tinh khôn so với
người tối cổ. sống tinh thần

V. Thời - Trình độ sản xuất, - Biểu tượng về một - Liên hệ kiến thức
công cụ của người Việt số sự kiện chủ yếu về
kì Văn
đã học và sự xuất
cổ; các di chỉ khảo nghề nông, chuyển
Lang –
Âu Lạc. cổ… biến xã hội. hiện các quốc gia
- Hiểu được ý nghĩa,
1.
cổ đ ại phương
Những tầm quan trọng của sự
chuyển ra đời nghề nông trồng Đông so với sự ra
biến lúa nước.
đời nhà nước Văn
- Những biểu hiện về
trong
đời sự chuyển biến trong Lang

6
sống đời sống xã hội.
kinh tế-
xã hội.
2. Nước HS biết: - Miêu tả một số đặc
- Điều kiện ra đời của điểm về sinh hoạt vật
Văn
nước Văn Lang, tổ chất, tinh thần của
Lang.
chức nhà nước; đời người Văn Lang.
sống tinh thần của cư
dân.
3. Nước Trình bày được - Sơ đồ thành Cổ
- Trình bày hoàn
Âu Lạc - Hoàn cảnh ra đời và cảnh ra đời nhà
Loa, miêu tả sơ đồ.
tổ chức nhà nước Âu nước Âu lạc
Lạc, sự tiến bộ trong - Trình bày diễn - Rút ra bài học lịch
sản xuất.. biến cuộc kháng
sử
- Thành cổ Loa và sơ chiến chống
lược diễn biến cuộc Triệu Đà
kháng chiến chống
Triệu Đà năm 179 TCN
7
6. Khung phân phối chương trình (theo PPCT của Sở GD-ĐT ban hành)
Học Kì .I..: ...19.. tuần, ...18... tiết
Nội dung bắt buộc/số tiết ND tự Tổng số Ghi
Thực Bài tập, Ôn Kiểm

chọn tiết chú
thuyết tập
hành tra
14 0 2 2 0 18
7. Lịch trình chi tiết
Hình thức tổ PP/ học liệu, KT-
Bài học Tiết
chức DH PTDH ĐG
PHẦN MỞ ĐẦU
(....2. tiết lí thuyết + ...0.. tiết bài tập + ..0.... tiết thực hành = ...2... tiết)
Bài 1: Sơ lược về - Tự học: Tìm - Tranh ảnh bia - Trả
1
môn lịch sử hiểu chương trình Tiến sĩ, bản đồ lời
học tập lập kế - Bảng phụ câu
hoạch môn học. hỏi
+ Tìm hiểu khái báo
niệm lịch sử là cáo
gìhọc lịch sử để ghi
làm gì chép
- Trên lớp: Thuyết cá
trình, hỏi đáp, nhân
thảo luận nêu vấn
đề
- Tự học: Học bài
tìm các nguồn tư
liệu lịch sử ở địa
phương
Bài 2: Cách tính thời - Tự học: + Tìm - Lich treo tường, Trả
2
gian trong lịch sử hiểu nội dung bài. quả địa cầu lời


8
+ Lịch năm 2010 ghi
- Trên lớp: Tổ chép
chức hỏi đáp cá
thuyết trình nêu nhân
vấn đề
- Tự học Học bài
trả lời câu hỏi
cuối bài
Phần một: Khái quát lịch sử thế giới cổ đại
(...4.. tiết lí thuyết + ...1.. tiết ôn tập + ...0... tiết thực hành = ...5... tiết)
Bài 3: Xã hội - Tự học : + Tìm - Tranh ảnh cuộc Trả
.3...
nguyên thuỷ hiểu nội dung bài: sống của người lời
so sánh người tối nguyên thuỷ, người ghi
cổ và người tinh tối cổ và người chép
tinh khôn., công cụ
khôn cá
- Trên lớp: Tổ lao động nhân
chức hỏi đáp thảo
luận nêu vấn đề
- Tự học: Lập
bảng so sánh
người tối cổ và
người tinh khôn
Bài 4: Các quốc gia - Tự học : tìm - Lược đồ các quốc Trả
4
cổ đại phương đông hiểu nội dung gia cổ đại Phương lời
bài , vẽ lược đồ Đông . ghi
các quốc gia cổ - Tranh ảnh Ai chép
đại Cập, Trung Quốc cá
- Trên lớp: Thuyết nhân


9
trình hỏi đáp thảo
luận nên vấn đề
- Tự học; Trả lời
câu hỏi cuối bài
Bài 5: Các quốc gia - Tự học: Tìm - Lược đồ các quốc Trả
5
cổ đại Phương Tây hiểu nội dung bài gia cổ đại. lời
- Trên lớp: Nêu ghi
vấn đề, hỏi đáp chép
thảo luận . cá
- Tự học: so sánh nhân
các quốc gia cổ
đại
Bài 6: Văn hoá cổ - Tự học: Tìm - Tranh ảnh một số Trả
6
đại hiểu nội dung bài, công trình văn hoá lời
sưu tầm tranh ảnh tiêu biểu: Kim tự ghi
văn hoá cổ đại. tháp Ai cập... chép
- Trên lớp: Thuyết cá
trình miêu tả, hỏi nhân
đáp
- Tự học: Trả lời
câu hỏi cuối bài,
trả lời câu hỏi bài
ôn tập
Bài 7: Ôn tập - Tự học: Trả lời - Bảng phụ, phiếu Trả
7
câu hỏi ôn tập, học tập lời
lập bảng so sánh ghi
người tinh khôn chép
người tối cổ cá

10
- Trên lớp: Hỏi nhân
đáp thảo luận
nhóm
- Tự học: Ôn nội
dung đã học
Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ x
Chương I: Buổi đầu lịch sử nước ta
(...2.. tiết lí thuyết + ..0. tiết ôn tập + ...0... tiết thực hành = ...2.. tiết
Bài 8: Thời nguyên - Tự học: Tìm - Lược đồ di chỉ Trả
8
thuỷ trên đất nước hiểu nội dung bài khảo cổ, tranh ảnh lời
tìm hiểu đời sống hiện vật công cụ
ta ghi
người tinh khôn lao động chép
- Trên lớp: Tổ cá
chức thuyết trình nhân
hỏi đáp thảo
luận..
- Tự học : học bài
cũ xác định trên
lược đồ nơi tìm
thấy di chỉ khảo - Tranh ảnh bảng Trả
9
Bài 9: Đời sống của cổ phụ lời
người nguyên thuỷ - Tự học: Tìm ghi
trên đất nước ta hiểu tổ chức xã chép
hội của người cá
nguyên thuỷ nhân
- Trên lớp: Tổ
chức hỏi đáp11
thuyết trình nêu
vấn đề
- Tự học: Điểm
mới trong đời
sống vật chất tinh
thầncủa người
nguyên thuỷ - Ra đề đáp án biểu
10
Tiết 10: Kiểm tra 1 - HS ôn tập nội điểm
tiết dung đã hoc
- Trên lớp: Phát
đề Hs làm bài
Chương II: Thời đại dựng nước Văn Lang – Âu Lạc
(...6.. tiết lí thuyết + ..1. tiết ôn tập + ...0... tiết thực hành = ...7.. tiết
Bài 10: Những - Tự học: Tìm - Tranh ảnh công Trả
11
chuyển biến trong hiểu thuật luyện cụ lao động hoa lời
đời sống kinh tế kỉma đời phát văn trên đồ gốm, ghi
triển như thế nào bảng phụ chép
- Trên lớp: Tổ cá
chức hỏi đáp thảo nhân
luận nêu vấn đề
- Tự học: S sánh
đời sông kinh tế
với thời hoà bình
Bắc sơn
Bài 11: Những - Tự học: Tìm - Tranh ảnh về vũ Trả
12
chuyển biến về xã hiểu sự phân công khí công cụ lao lời
hội lao động sự đổi động thời Đông ghi12
mới của xã hội Sơ n chép
- Trên lớp ; Tổ cá
chức hỏi đáp thao nhân
rluận nêu vấn đề
- Tự học: Học bài
cũ trả lời câu hỏi
cuối bài
Bài 12: Nước Văn - Tự học: Hoàn Trả
13
cảnh dẫn tới nhà - Sơ đồ tổ chưc sơ lời
Lang
nước văn Lang ra bộ máy nhà nước, ghi
đời, sơ đồ bộ máy tranh ảnh lăng Vua chép
nhà nước Hùng cá
- Trên lớp: Thuyết nhân
thình hỏi đáp thảo
luận nêu vấn đề
- Tự học: Vễ sơ
đồ nhận xét
Bài 13: Đời sống - Tự học: Tìm Trả
14
vật chất tinh thần hiểu nội dung bài - Tranh ảnh trống lời
cư dân Văn lang sưu tầm tranh nảh đông hình trang ghi
- Trên lớp : trí... chép
Thuyết trình hỏi cá
đáp thảo luận nêu nhân,
vấn đề. báo
- Tự học; Mô tả cáo
trống đông thời
Bài 14: Nước Âu Trả
15 Văn Lang

13
L ạc - Tự học: Hoàn - Sơ đồ nhà lời
cảnh ra đời nhà nước tranh ghi
nước Âu lạc.. ảnh chép
- Trên lớp: Hỏi cá
đáp thảo luận nêu nhân
vấn đề
- Tự học: Học bài
Bài 15: Nước Âu Trả
16 cũ
lạc( Tiếp) - Tự học : Tìm - Sơ đồ khu lời
hiểu sơ đồ thành thành Cổ Loa ghi
Cổ Loa tranh ảnh chép
- Trên lớp: Thuyết đền thờ An cá
trình hỏi đáp thảo Dương nhân
luận miêu tả Vương...
- Tự học: Học bài
Bài 16: Ôn tập ôn tập - Trả
17
chương I, II - Tự học: Trả lời - Bảng phụ, lời
câu hỏi bài ôn tập phiếu học ghi
- Trên lớp: Thảo tập chép
luận , hỏi đáp.. cá
- Tự học: Ôn tập nhân
Tiết 18: Kiểm tra các nội dung bài
18 - Làm
học kì I - Tự học : Ôn tập bài
Đề đáp án
bài
- Trên lớp: Phát
đề kiểm tra
8. Kế hoạch kiểm tra đánh giá


14
- Kiểm tra thường xuyên (cho điểm/không cho điểm): kiểm tra bài
làm, hỏi trên lớp, làm bài test ngắn…
- Kiểm tra định kỳ:

Hình thức Số lần Hệ Thời điểm/nội dung
số
KTĐG
Kiểm tra miệng Theo bài học trước
1 1
Kiểm tra 15’ Tiết 7: Ôn tập
2 1
Tiết 14: Đời sống vật chất tinh thần cư
dân Văn Lang
Kiểm tra 45’ Tiết 10
1 2
Kiểm ta HK I Tiết 18
1 3
..........
9. Kế hoạch triển khai các nội dung chủ đề bám sát ( theo PPCT của
Sở GD-ĐT ban hành)
Tuầ Nhiệm vụ học
Nội dung Chủ đề Đánh giá
n sinh
....
....
10. Kế hoạch triển khai các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Tuầ Nội dung Chủ đề Nhiệm vụ học sinh Đánh giá
n
TỔ TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG
GIÁO VIÊN

Bùi Thị Thêu Nguyễn Thị Nhung Hoàng Đức Ân


Lưu ý: Kế hoạch dạy học hàng năm:
- Học kỳ I: hoàn thành trước khi khai giảng năm học;
- Học kỳ II: hoàn thành trước khi thực hiện chương trình học kỳ II.
15
16
17
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản