Kế họach giảng dạy - Những chú chim xinh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
125
lượt xem
28
download

Kế họach giảng dạy - Những chú chim xinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Kế họach giảng dạy - Những chú chim xinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế họach giảng dạy - Những chú chim xinh

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com K HO CH GI NG D Y Ch : Nh ng chú chim xinh Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I . M c tiêu 1. Phát tri n th ch t: - Bé t tin, m nh d n th c hi n các v n ng cơ b n: ch y, tung, b t bong… - Bi t th c hi n m t s công vi c t ph c v : m c qu n áo, x p gh … - Có hành vi văn minh trong v sinh ăn u ng 2. Phát tri n nh n th c: - Bé bi t m i quan h ơn gi n c a con chim v i môi trư ng s ng (th c ăn, v n ng, nơi s ng…) - Bi t m, so sánh, s p x p xen k theo th t màu s c, kích thư c… - Bi t ích l i c a chim iv i i s ng con ngư i - Bi t nh ng vi c làm t t và không t t i v i các loài chim 3. Phát tri n ngôn ng : - Bi t s d ng các t ch tên g i, các b ph n, m t s c i mn ib tc a chim - Nghe, hi u n i dung bài hát, câu , ng dao - M nh d n, t tin nói lên nh ng i u bé th y, quan sát ư c 4. Phát tri n th m m : Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Bi t th hi n c m xúc phù h p qua các bài hát, v n ng theo nh c - Th hi n s sang t o khi tham gia các ho t ng ngh thu t - Bi t c m nh n cái p qua các s n ph m t o hình, các v n ng múa, hát… 5. Phát tri n tình c m xã h i: - Bé yêu thích các con v t g n gũi. Bi t căm sóc và b o v các con v t - Th c hi n m t s qui t c n n p trong l p - Hình thành m t s ph m ch t cá nhân: t tin, m nh d n, t l c.. II. M ng n i dung và ho t ng 1. Con chim non 2. Bé bi t gì v nh ng chú chim • N i dung: • N i dung: - Tìm hi u v con chim - Khám phá, tìm hi u v nơi s ng và l i ích c a m t s - Phát tri n óc quan loài chim sát, tư duy lô gic qua các trò chơi - Bi t m, x p xen k - Sáng t o các v n theo màu s c, kích thư c ng phù h p v i bài hát - Phát tri n các k Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com • Ho t ng: năng t o hình - Trò chuy n v i bé v tên g i, • Ho t ng: c i m bên ngoài c a m t s loài - Trò chuy n v i bé v chim nơi s ng, l i ích c a m t s loài - c ng dao: “Tu hú là chú chim b các - Quan sát các c - D y múa bài “Com chim i m bên ngoài c a m t s loài non” chim - Trò chơi: Chim bay, cò bay - Bé m, x p xen k theo th t màu s c, kích thư c - Bé c xem phim, c a chim tranh tru n m t s loài chim - Bé v , n n, xé dán, - Trò chơi: Chim s tô màu con chim l ng - c thơ: Chim chích bông NH NG CHÚ CHIM XINH Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 3. Chim ki m ăn 4. Màu s c c a 5. Gi ng hót chim như th nào? chim sơn ca * N i dung: * N i dung: * N i dung: - Bé tìm hi u v - Bé tìm hi u v - Bé tìm hi u v l i v n ng, th c ăn c a m t màu s c, kích thư c c a ích, cách chăm sóc chim s loài chim chim - Bi t dùng ngôn - Th c hi n t t v n - Phát tri n các k ng k chuy n di n t ng tung và b t bóng năng qua các ho t ng - Pha6n bi t các b ng 2 tay ngh thu t như n n, xé gi ng hót khác nhau c a dán, v và tô màu… - Bi t hát múa di n m t s loài chim c m và tích c c tham gia - Bi t x p hình con * Ho t ng: vào các ho t ng cùng chim b n - Trò chuy n v i bé * Ho t ng: ích l i, cách chăm sóc * Ho t ng: - Xem phim v nơi chim - Trò chuy n cách s ng c a chim. Trò - Nghe âm thanh v n ng, ki m th c ăn chuy n v i bé v màu s c, ti ng chim hót và oán c a m t s laoi2 chim kích thư c c a chim - K chuy n: Gi ng - V n ng: Tung - Bé t p x p con Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com và b t bong b ng 2 tay chim hót chim sơn ca - TCV : Chim s - Bé làm con chim - Bé xem tranh, và ngư i th săn t các nguyên v t li u m hình nh nh ng vi c làm b ng ĩa gi y, bong bóng t t và không t t i v i - TCDG: Ch ng loài chim ng, ch ng e - Bé chơi x p hình con chim t hình h c cơ - TCV : Chim s - Hát, múa di n b n và m s lư ng hình và ngư i th săn c m các bài hát v các bé ã x p con v t - c ng dao: - bé quan sát nơi Ch ng ng ch ng e - Xem phim: M t s ng c a chim s loài chim - K chuy n: Gi ng hót chim sơn ca Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản