Kế họach giảng dạy - Những chú thỏ dễ thương

Chia sẻ: fortuner

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Kế họach giảng dạy - Những chú thỏ dễ thương

Nội dung Text: Kế họach giảng dạy - Những chú thỏ dễ thương

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
K HO CH GI NG D Y

Ch : Nh ng chú th d thương
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
I . M c tiêu

1. Phát tri n th ch t:

- Bé t tin, m nh d n tham gia các v n ng i, ch y, nh y, b t bóng…

- Phát tri n t ch t nhanh nh n, khéo léo cho bé

- Có thói quen gi gìn v sinh cơ th s ch s , ăn u ng y ch t

2. Phát tri n nh n th c:

- Bé bi t m t s c i m n i b t c a con v t (c u t o, th c ăn, nơi s ng…)

- Bi t cách chăm sóc, b o v các con v t

- Bi t m, phân lo i th c ăn, s lư ng con v t

- Nh n bi t vi c t t và không t t i v i các con v t

3. Phát tri n ngôn ng :

- Bé l ng nghe và tr l i câu h i c a cô rõ ràng, d t khoác

- Bi t th hi n ng i u gi ng nói c a nhân v t khi k chuy n…

- M nh d n, t tin nói lên nh ng i u bé th y, quan sát ư c

4. Phát tri n th m m :Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Bi t th hi n c m xúc phù h p qua các bài hát, v n ng theo nh c

- Bé có th t o ra s n ph m có b c c cân i, màu s c hài hòa qua các ho t
ng v , n n, xé dán, x p hình… các con v t mà bé thích

5. Phát tri n tình c m xã h i:

- Bé bi t yêu quí chăm sóc và b o v các con v t

- Hình thành m t s k năng s ng và ph m ch t cho bé: tính t tin, m nh
d n, bi t h p tác, chia s , chơi cùng b n….

II. M ng n i dung và ho t ng
1. Chú th xinh 2. Em yêu chú th

• N i dung: • N i dung:

- Tìm hi u v con th - Bé bi t so sánh, phân
lo i v các i m c a con th
- Phát tri n óc quan
v i các con v t khác
sát, tư duy lô gic qua các trò chơi
- Bi t k chuy n di n
- Khám phá các v t
t, ch i úng theo vai
li u m khi chơi xây d ng
• Ho t ng:
• Ho t ng:
- Trò chuy n v i bé v
- Trò chuy n “Bé bi t gì v


Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
con Th ” màu s c c a m t, b lông c a th
va so sánh nh ng c i m khác
- Hát: Chú Th con
nhau c a th v i các con v t khác

- Trò chơi: Ghép hình, Th v
- V , n n, tô màu, xé
chu ng
dán con th

- Bé xem tranh, truy n h hàng
- Chơi khám b nh cho
nhà th và các con v t s ng trong
th
r ng
- C a hang bán th c
- Bé xây chu ng cho th t các
ăn cho th
nguyên v t li u m
- K chuy n: Cáo ,
- TCV : Cáo và th
Th và Gà Tr ng

- Bé sưu t m c t dán các chú
th t báo, t p chí

-
NH NG CHÚ TH D
THƯƠNG
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
3. V n ng c a 4. Th ăn gì? 5. Nơi s ng và
th cách chăm sóc th
* N i dung:
* N i dung: * N i dung:
- Bé bi t nh ng
- Bé tìm hi u v th c ăn ưa thích c a th - Bé tìm hi u v nơi
v n ng, th c ăn c a th s ng và cách chăm sóc
- Phát tri n các k
th
- Th c hi n t t v n năng qua các ho t ng
ng b t xa ngh thu t như n n, xé - Bi t dùng ngôn
dán, v và tô màu… ng k chuy n di n t
- Bi t hát múa di n
c m và tích c c tham gia - Bi t phân lo i, - Th c hi n t t các
vào các ho t ng cùng m s lư ng v n ng qua trò chơi
b n
* Ho t ng: * Ho t ng:
* Ho t ng:
- Trò chuy n v - Bé xem phim nơi
- Trò chuy n cách th c ăn c a th s ng, cách chăm sóc cho
v n ng, ki m th c ăn th
- Bé n n c cà r t
c a th
- K chuy n: Cáo,
- L p b ng phân
-V n ng: B t xa Th và Gà Tr ng
lo i th c ăn, m s
40cm
lư ng th c ăn c a th - Bé làm nhà cho
- TCV : Cáo và th t nguy n v t li u m
- Bé sưu t n nh ng
th , B t chư c t o dáng
th c ăn c a th t báo và - Bé t p chăm sóc


Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Bé ti p t c chơi t p chí cho th : cho th ăn
xây chu ng th t các
- V , xé dán, tô - Bé v , c t, xé,
nguyên v t li u m
màu làm th c ăn cho th dán, tô màu làm qu n áo,
- Hát, múa di n mũ nón cho th
- TCV : Th v
c m các bài hát v các
chu ng - TCV : Nh y
con v t
nhanh như th
- c câu v
- Xem phim: Th
th c ăn c a các con v t
tìm th c ăn như th nào?
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản