Kế họach giảng dạy - Những chú thỏ dễ thương

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
146
lượt xem
36
download

Kế họach giảng dạy - Những chú thỏ dễ thương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Kế họach giảng dạy - Những chú thỏ dễ thương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế họach giảng dạy - Những chú thỏ dễ thương

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com K HO CH GI NG D Y Ch : Nh ng chú th d thương Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I . M c tiêu 1. Phát tri n th ch t: - Bé t tin, m nh d n tham gia các v n ng i, ch y, nh y, b t bóng… - Phát tri n t ch t nhanh nh n, khéo léo cho bé - Có thói quen gi gìn v sinh cơ th s ch s , ăn u ng y ch t 2. Phát tri n nh n th c: - Bé bi t m t s c i m n i b t c a con v t (c u t o, th c ăn, nơi s ng…) - Bi t cách chăm sóc, b o v các con v t - Bi t m, phân lo i th c ăn, s lư ng con v t - Nh n bi t vi c t t và không t t i v i các con v t 3. Phát tri n ngôn ng : - Bé l ng nghe và tr l i câu h i c a cô rõ ràng, d t khoác - Bi t th hi n ng i u gi ng nói c a nhân v t khi k chuy n… - M nh d n, t tin nói lên nh ng i u bé th y, quan sát ư c 4. Phát tri n th m m : Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Bi t th hi n c m xúc phù h p qua các bài hát, v n ng theo nh c - Bé có th t o ra s n ph m có b c c cân i, màu s c hài hòa qua các ho t ng v , n n, xé dán, x p hình… các con v t mà bé thích 5. Phát tri n tình c m xã h i: - Bé bi t yêu quí chăm sóc và b o v các con v t - Hình thành m t s k năng s ng và ph m ch t cho bé: tính t tin, m nh d n, bi t h p tác, chia s , chơi cùng b n…. II. M ng n i dung và ho t ng 1. Chú th xinh 2. Em yêu chú th • N i dung: • N i dung: - Tìm hi u v con th - Bé bi t so sánh, phân lo i v các i m c a con th - Phát tri n óc quan v i các con v t khác sát, tư duy lô gic qua các trò chơi - Bi t k chuy n di n - Khám phá các v t t, ch i úng theo vai li u m khi chơi xây d ng • Ho t ng: • Ho t ng: - Trò chuy n v i bé v - Trò chuy n “Bé bi t gì v Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com con Th ” màu s c c a m t, b lông c a th va so sánh nh ng c i m khác - Hát: Chú Th con nhau c a th v i các con v t khác - Trò chơi: Ghép hình, Th v - V , n n, tô màu, xé chu ng dán con th - Bé xem tranh, truy n h hàng - Chơi khám b nh cho nhà th và các con v t s ng trong th r ng - C a hang bán th c - Bé xây chu ng cho th t các ăn cho th nguyên v t li u m - K chuy n: Cáo , - TCV : Cáo và th Th và Gà Tr ng - Bé sưu t m c t dán các chú th t báo, t p chí - NH NG CHÚ TH D THƯƠNG Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 3. V n ng c a 4. Th ăn gì? 5. Nơi s ng và th cách chăm sóc th * N i dung: * N i dung: * N i dung: - Bé bi t nh ng - Bé tìm hi u v th c ăn ưa thích c a th - Bé tìm hi u v nơi v n ng, th c ăn c a th s ng và cách chăm sóc - Phát tri n các k th - Th c hi n t t v n năng qua các ho t ng ng b t xa ngh thu t như n n, xé - Bi t dùng ngôn dán, v và tô màu… ng k chuy n di n t - Bi t hát múa di n c m và tích c c tham gia - Bi t phân lo i, - Th c hi n t t các vào các ho t ng cùng m s lư ng v n ng qua trò chơi b n * Ho t ng: * Ho t ng: * Ho t ng: - Trò chuy n v - Bé xem phim nơi - Trò chuy n cách th c ăn c a th s ng, cách chăm sóc cho v n ng, ki m th c ăn th - Bé n n c cà r t c a th - K chuy n: Cáo, - L p b ng phân -V n ng: B t xa Th và Gà Tr ng lo i th c ăn, m s 40cm lư ng th c ăn c a th - Bé làm nhà cho - TCV : Cáo và th t nguy n v t li u m - Bé sưu t n nh ng th , B t chư c t o dáng th c ăn c a th t báo và - Bé t p chăm sóc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Bé ti p t c chơi t p chí cho th : cho th ăn xây chu ng th t các - V , xé dán, tô - Bé v , c t, xé, nguyên v t li u m màu làm th c ăn cho th dán, tô màu làm qu n áo, - Hát, múa di n mũ nón cho th - TCV : Th v c m các bài hát v các chu ng - TCV : Nh y con v t nhanh như th - c câu v - Xem phim: Th th c ăn c a các con v t tìm th c ăn như th nào? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản