Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Kế họach giảng dạy - Nước và một số hiện tượng tự nhiên

Chia sẻ: | Ngày: pdf 4 p | 41

0
214
views

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Kế họach giảng dạy - Nước và một số hiện tượng tự nhiên

Kế họach giảng dạy - Nước và một số hiện tượng tự nhiên
Nội dung Text

  1. K HO CH GI NG D Y Ch đ : Nư c và m t s hi n tư ng t nhiên Th i gian:2 tu n
  2. I. M c tiêu: 1. Phát tri n nh n th c: - Tr tìm hi u v mưa và m t s hi n tư ng t nhiên khác: n ng, mây, t i, sáng.v.v.. - Hi u đư c mưa có t đâu, m t s ngu n nư c khác nhau trong t nhiên. - Hi u đư c s luân chuy n ngày và đêm, m t tr i và m t trăng 2. Phát tri n ngôn ng - giao ti p: - Đ c di n c m bài thơ v m t mưa, m t tr i. - Bi t nói tr n câu. - Th hi n tích cách nhân v t qua l i tho i 3. Phát tri n th m m - C m nh n đư c v đ p c a thiên nhiên xung quanh tr . - Bi t s d ng và ph i h p màu s c trong các ho t đ ng ngh thu t, t o hình. - Hát đúng l i và đúng gia đi u m t s bài hát v mưa và các hi n tư ng t nhiên 4. Phát tri n th ch t - Rèn luy n các v n đ ng và th hi n các v n đ ng m t cách khéo léo. - V n đ ng theo đ nhanh ch m, mô t mưa qua các v n đ ng. 5. Phát tri n tình c m – xã h i - Th hi n phép l ch s và l phép trong gia ti p v i cô, v i b n. - Th hi n thái đ trư c cái đ p và cái x u.
  3. II. N i dung: Nư c và các hi n tư ng t nhiên Nư c Các hi n tư ng t nhiên Các ngu n nư c trong Mưa t nhiên. N ng gió Nư c trong sinh ho t M t tr i và m t trăng
  4. III. Ho t ng Nư c và các hi n tư ng t nhiên Nư c Các hi n tư ng t nhiên LQVH: Truy n Gi t sương LQVH: ng dao: Trăng LQVT: Bé h c s 3 LQVT: dài hơn, ng n hơn T o Hình: N n gi t sương T o hình: v ông m t tr i A/N: Mưa, mưa rơi. A/N: v ông m t tr i, g i trăng là PTTC: Bò qua vòng, b t vào 3 gì? vòng liên ti p. PTTC: Bò liên ti p qua 4 vòng. MTXQ: Tìm hi u v các ngu n MTXQ: Tìm hi u v các hi n nư c trong t nhiên và nư c tư ng t nhiên. trong sinh ho t.

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản