Kế họach giảng dạy - Nước và một số hiện tượng tự nhiên

Chia sẻ: fortuner

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Kế họach giảng dạy - Nước và một số hiện tượng tự nhiên

Nội dung Text: Kế họach giảng dạy - Nước và một số hiện tượng tự nhiên

K HO CH GI NG D Y
Ch đ : Nư c và m t s hi n tư ng t
nhiên

Th i gian:2 tu n
I. M c tiêu:

1. Phát tri n nh n th c:

- Tr tìm hi u v mưa và m t s hi n tư ng t nhiên khác: n ng, mây,
t i, sáng.v.v..

- Hi u đư c mưa có t đâu, m t s ngu n nư c khác nhau trong t
nhiên.

- Hi u đư c s luân chuy n ngày và đêm, m t tr i và m t trăng

2. Phát tri n ngôn ng - giao ti p:

- Đ c di n c m bài thơ v m t mưa, m t tr i.

- Bi t nói tr n câu.

- Th hi n tích cách nhân v t qua l i tho i

3. Phát tri n th m m

- C m nh n đư c v đ p c a thiên nhiên xung quanh tr .

- Bi t s d ng và ph i h p màu s c trong các ho t đ ng ngh thu t,
t o hình.

- Hát đúng l i và đúng gia đi u m t s bài hát v mưa và các hi n
tư ng t nhiên

4. Phát tri n th ch t

- Rèn luy n các v n đ ng và th hi n các v n đ ng m t cách khéo léo.

- V n đ ng theo đ nhanh ch m, mô t mưa qua các v n đ ng.

5. Phát tri n tình c m – xã h i

- Th hi n phép l ch s và l phép trong gia ti p v i cô, v i b n.

- Th hi n thái đ trư c cái đ p và cái x u.
II. N i dung:
Nư c và các hi n tư ng t nhiên


Nư c Các hi n tư ng t nhiên
Các ngu n nư c trong Mưa
t nhiên. N ng gió
Nư c trong sinh ho t M t tr i và m t trăng
III. Ho t ng


Nư c và các hi n tư ng t nhiên


Nư c Các hi n tư ng t nhiên
LQVH: Truy n Gi t sương LQVH: ng dao: Trăng
LQVT: Bé h c s 3 LQVT: dài hơn, ng n hơn
T o Hình: N n gi t sương T o hình: v ông m t tr i
A/N: Mưa, mưa rơi. A/N: v ông m t tr i, g i trăng là
PTTC: Bò qua vòng, b t vào 3 gì?
vòng liên ti p. PTTC: Bò liên ti p qua 4 vòng.
MTXQ: Tìm hi u v các ngu n MTXQ: Tìm hi u v các hi n
nư c trong t nhiên và nư c tư ng t nhiên.
trong sinh ho t.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản