Kế hoạch giảng dạy sinh học lớp 8

Chia sẻ: quanghoa25

Giúp học sinh mô tả được cấu tạo và chức năng của hệ bài tiết, da, thần kinh và các giác quan. Mô tả vị trí, cấu tạo và chức năng của hệ nội tiết, sinh sản.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Kế hoạch giảng dạy sinh học lớp 8

Trêng THCS
Tæ : SINH – HOÁ – ĐỊA
KÕ ho¹ch d¹y häc
M«n : SINH HỌC

Líp : 8
Ch¬ng tr×nh : häc k× iI
N¨m häc: 2010-2011


1. M«n häc : sinh học

1
2. Ch¬ng tr×nh:
C¬ b¶n : +
N©ng cao
Kh¸c
Häc k× : 1I
N¨m häc : 2010-2011
3. Hä vµ tªn gi¸o viªn

§Þa ®iÓm v¨n phßng Tæ bé m«n: Phßng héi ®ång
§iÖn tho¹i: 02303894266
LÞch sinh ho¹t tæ: sinh hoạt 2 tuần 1 lần vào tuần 2 và 4 của tháng
Ph©n c«ng trùc tæ:

4. Các chuẩn của môn học ( theo chuẩn Bộ GD&ĐT ban hành) phù hợp với thực
tế
a, Về kiến thức
- Mô tả cấu tạo và chức năng của hệ bài tiết, da, thần kinh và giác quan
- Mô tả vị trí, cấu tạo và chức năng của hệ nội tiết, sinh sản
b, Về kĩ năng
Biết thực hành sinh học: sưu tầm, sử dụng các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, dặt và
theo dõi một số thí nghiệm đơn giản.
Vận dụng kiến thức vào việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh công c ộng; vào vi ệc
giải thích các hiện tượng sinh học thông thường trong đời sống.
Có kĩ năng học tập: tự học, sử dụng tài liệu học tập, sơ đồ,...
Rèn luyện được năng lực tư duy: phân tích, đối chi ếu, so sánh, t ổng h ợp, khái quát
hóa các sự kiện, hiện tượng sinh học...

c, Về thái độ
- Có trách nhiệm thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức kh ỏe cho
bản thân, cộng đồng và bảo vệ môi trường.
- Có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ các hệ cơ quan trong cơ thể ( bài tiết, da, nội
tiết, sinh sản)
- Sẵn sàng áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật thuộc lĩnh vực Sinh học
- - Xây dựng ý thức tự giác và thói quen b ảo v ệ s ức kh ỏe sinh s ản, phòng ch ống
HIV/AIDS, lạm dụng ma túy và các tệ nạn xã hội.


5. Mục tiêu chi tiết (theo chuẩn của BGD & ĐT ban hành) phù hợp thực tế

2
Mục MỤC TIÊU CHI TIẾT
Bậc 1 B ậc 2 Bậc3
tiêu
Nội dung
3
CHƯƠNG VI. TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Tiết 37. Vi tamin 1.1Trình bày được vai 2.1 Phân tích
và muối khoáng trò của vitamin với đời vai trò của
sống vitamin
1.2 Kể tên các loại
vitamin thường gặp
Tiết 37. Tiêu 1.1 Trình bày được 2.1 Giải thích 3.1 Liên hệ khẩu phần
chuẩn ăn uống, khẩu phần ăn là gì? vì sao phải xây ăn của cơ thể cho phù
nguyên tắc lập dựng khẩu hợp
khẩu phần ăn phần ăn cho
mỗi người
1.2 Trình bày nguyên
tắc lập khẩu phần ăn
đảm bảo đủ chất và
lượng
Tiết 39. thực 3.1 Liên hệ lập khẩu
1.1 Trình bày nguyên 2.1 Phân tích
tắc lập khẩu phần ăn thành phần phần ăn cho bản thân
hành: phân tích
khẩu phần ăn cho thức ăn trong
trước khẩu phần ăn
cho trước

CHƯƠNG VII. BÀI TIẾT

Tiết 40. Bài tiết 1.1 Nêu rõ vai trò của 2.1 Phân tích
và cấu tạo cơ sự bài tiết cấu tạo thận
quan bài tiết nước 1.2 Mô tả cấu tạo phù hợp với
tiểu thận, chức năng lọc chức năng bài
máu tạo thành nước tiết nước tiểu
tiểu
1.3 Kể một số bệnh
về thận và đường tiết
niệu, cách phòng tránh
các bệnh này
Tiết 41. Bài tiết 1.1 Trình bày được các 2.1. Phân tích
nước tiểu quá trình tạo thành sơ đồ quá trình
nước tiểu và thải tạo thành
nước tiểu nước tiểu ở
một đơn vị
chức năng của
t h ận

4
Tiết 42. Vệ sinh 1.1 Kể một số bệnh 2.1 Giải thích 3.1 Liên hệ bản thân vệ
hệ bài tiết nước về thận và đường tiết sinh hệ bài tiết nước
các thói quyen
tiểu niệu, cách phòng tránh sống khoa học tiểu
các bệnh này để bảo vệ hệ
bài tiết

CHƯƠNG VIII. DA

Tiết 43. Cấu tạo 1.1 Mô tả cấu tạo của
và chức năng của da và chức năng có
da liên quan
Tiết 44. Vệ sinh 1.1 Kể một số bệnh 3.1Vận dụng kiến thức
ngoài da( bệnh da vào giữ gìn vệ sinh và
da
liễu) và cách phòng rèn luyện da
3.2 Liên hệ cách luyện
tránh
tập để rèn luyện da

CHƯƠNG IX. THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN

Tiết 45. giới thiệu 1.1 Nêu rõ các bộ 3.1 Liên hệ các biện
2.1 So sánh
chung hệ thần phận của hệ thần chức năng hệ pháp bảo vệ hệ thần
kinh và cấu tạo thần kinh vận
kinh kinh
của chúng động và sinh
1.2 Trình bày chức dưỡng
năng khái quát của
hệ thần kinh
Tiết 46. thực 1.1 Nêu được cấu tạo 2.1 Phân tích
hành: Tìm hiểu và chức năng của tủy thí nghiệm tìm
chức năng ( liên sống ( chất xám và hiểu chức
quan đến cấu tạo) chất trắng) năng của tủy
của tủy sống sống
Tiết 47. Dây thần 1.1Trình bày cấu tạo
kinh tủy dây thần kinh tủy
1.2 Trình bày chức
năng của dây thần
kinh tủy
Tiết 48. Trụ não, 1.1 Trình bày cấu tạo 3.1 Liên hệ thực tế hiện
tiểu não, não và chức năng trụ não, tượng uống rượu tại
tiểu não, não trung sao có biểu hiện chân
trung gian
gian nam đá chân chiêu trong
lúc đi
5
Tiết 49. Đại não 1.1 Trình bày cấu tạo 2.1 Phân tích
và chức năng của đại cấu tạo và
chức năng của
não
đại não chứng
tỏ sự tiến hóa
của người so
với động vật
khác trong lớp
thú
Tiết 50. Hệ thần 1.1 Trình bày sơ lược 3.1 Liên hệ bảo vệ hệ
2.1 Phân tích
kinh sinh dưỡng chức năng của hệ hoạt động của thần kinh sinh dưỡng
thần kinh sinh dưỡng hai phân hệ,
trong điều hòa
hoạt động của
cơ quan sinh
dưỡng và cơ
quan sinh sản
Tiết 51. Cơ quan 1.1Liệt kê các thành 2.1 Phân tích
phân tích thị giác phần của cơ quan sự tạo ảnh của
phân tích bằng một sơ màng lưới
đồ phù hợp
1.2Xác định rõ các
thành phần đó trong
cơ quan phân tích thị
giác
1.3Mô tả cấu tạo của
mắt qua sơ đồ ( chú ý
cấu tạo của màng
lưới) và chức năng
của chúng
Tiết 52. Vệ sinh 1.1 Trình bày các tật 3.1 Vận dụng kiến thức
2.1 Phân tích
mắt về mắt, các bệnh hậu quả các liên hệ các biện pháp
về mắt bệnh về mắt bảo vệ mắt
Tiết 53. Cơ quan 1.1Liệt kê các thành 3.2 Liên hệ các biện
phần của cơ quan pháp bảo vệ tai
phân tích thính
phân tích bằng một sơ
giác
đồ phù hợp
1.2Xác định rõ các
thành phần đó trong
cơ quan phân tích
thính giác
1.3Mô tả cấu tạo của
6
tai phù hợp với chức
năng thu nhận kích
thích sóng âm bằng
một sơ đồ
1.4 Nêu các bệnh về
tai và cách phòng tránh
các bệnh về tai
Tiết 54. Phản xạ 1.1 Phân biệt phản xạ
không điều kiện không điều kiện và
và phản xạ có phản xạ có điều kiện
điều kiện 1.2 Nêu rõ ý nghĩa của
các phản xạ này đối
với đời sống của sinh
vật nói chung và con
người nói riêng

Tiết 55: Kiểm tra
nội dung thực
hành
Tiết 56. Hoạt 1.1Trình bày sự thành 3.1 Vận dụng tránh các
động thần kinh lập và ức chế các tác nhân có hại cho
cấp cao ở người phản xạ có điều kiện tiếng nói và chữ viết
ở người
1.2 Trình bày vai trò
của tiếng nói và chữ
viết , tư duy trừu
tượng
Tiết 57. Vệ sinh 1.1 1.3 Nêu rõ tác hại 3.1 Tự ý thức bảo vệ
hệ thần kinh của rượu, thuốc lá và hệ thần kinh tránh các
các chất gây nghiện tác nhân gây hại như
đối với hệ thần kinh rượu, thuốc lá, chất
kích thích…

CHƯƠNG X. TUYẾN NỘI TIẾT

Tiết 58. Giới 1.1 Phân biệt tuyến 2.1 Lấy VD về
thiệu chung tuyến nội tiết với tuyến tuyến ngoại
nội tiết ngoại tiết tiết và tuyến
nội tiết7
Tiết 59. Tuyến 1.1 Xác định vị trí, 3.1 Vận dụng lập bảng
yên, tuyến giáp chức năng của các tổng kết vai trò của
tuyến nội tiết chính tuyến nội tiết
trong cơ thể ( tuyến
yên, tuyến giáp) có
liên quan đến các hooc
môn mà chúng tiết ra
1.2 Trình bày chức
năng của từng tuyến
Tiết 60. Tuyến 1.1 Xác định vị trí, 3.1 Vận dụng tránh các
tụy và tuyến trên chức năng của các tác nhân gây hại cho
t h ận tuyến nội tiết chính tuyến tụy và tuyến trên
trong cơ thể ( tuyến t h ận
tụy, tuyến trên thận)
có liên quan đến các
hooc môn mà chúng
tiết ra
1.2 Trình bày chức
năng của từng tuyến
Tiết 61. Tuyến 1.1 Xác định vị trí, 3.1 Liên hệ bảo vệ hệ
sinh dục chức năng của các sinh dục
tuyến nội tiết chính
trong cơ thể ( tuyến
sinh dục) có liên quan
đến các hooc môn mà
chúng tiết ra
1.2 Trình bày chức
năng của từng tuyến
Tiết 62. Sự điều 2.1 Lấy VD cụ
1.1 Trình bày quá trình
hòa và phối hợp điều hòa và phối hợp thể phân tích
hoạt động các hoạt động của một số sự phối hợp
tuyến nội tiết tuyến nội tiết hoạt động các
tuyến nội tiết
như quá trình
điều hòa
lượng đường
huyết trong cơ
t hể

CHƯƠNG XI. SINH SẢN


8
Tiết 63. Cơ quan 1.1 Nắm được các bộ
sinh dục nam, nữ phận của cơ quan sinh
đục nam nữ
1.2 Nêu rõ vai trò của
các cơ quan sinh sản
nam nữ
Tiết 64. thụ tinh, 1.1 Trình bày những
thụ thai và phát điều kiện để trứng
triển của thai được thụ tinh và phát
triển thành thai
Tiết 65. Cơ sở 1.1 nêu rõ cơ sở khoa 2.1 giải thích
khoa học của các học của các biện pháp cơ sở khoa
biện pháp tránh học của các
tránh thai
biện pháp
thai
tránh thai
Tiết 66. Các bệnh 1.1 Trình bày sơ lược 3.1 HS ý thức về cách
lây qua đường các bệnh lây truyền sống, cách quan hệ để
sinh dục qua đường tình dục và phòng tránh những nguy
ảnh hưởng của chúng cơ cho bản thân
tới sức khỏe sinh sản
vị thành niên
1.2 nêu được các biện
pháp phòng tránh bệnh
lây truyền qua đường
tình dục
Tiết 67. Bài tập


Tiết 68. Ôn
tập( theo nội dung
bài 66)
Tiết 69. Kiểm tra
học kỳ II

Tiết 70. Đại dịch 1.1 Trình bày được 3.1 Liên hệ bản thân các
AIDS – thảm họa biện pháp phòng tránh
AIDS là gì? Nguyên
của loài người nhân, triệu chứng và AIDS học đường
tác hại của AIDS đối
với loài người
1.2 Nêu những biện
pháp phòng tránh
9
AIDS7. Khung phân phối chương trình ( theo PPCT của Sở GD&ĐT ban hành).
Học kì 2: 34 tiết thực hiện trong 18 tuần

Nội dung bắt buộc/ số tiết ND tự chọn Tổng số Ghi chú
tiết
Thực Bài tập, Kiểm tra

thuyết ôn tập
hành
28 2 2 2 0 34


8. Lịch trình chi tiết

1 tiết lí thuyết = 1tiết
Chươn Bài học Tiế Hình thức tổ chức PP/học ĐG cải
KT
dạy học liệu, tiến
g t
PTDH
* Tự học Trả lời
34 37 Ghi chép
- Bảng
- Tìm hiểu chương câu hỏi
VI vitamin cá nhân
34.1, 34.2
và muối trình, lập kế hoạch tự vấn đáp
- Bảng
học.
khoáng
phụ,
- Tìm hiểu về vitamin
phiếu học
và muối khoáng
tập
* Trên lớp
Đọc thông tin trả lời
câu hỏi
- Rút ra kết luận
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới
* Tự học - Bảng Bài tập
36 Tiêu 38 Ghi chép
chuẩn - Tìm hiểu chương trắc cá nhân
36.1,36.2
trình, lập kế hoạch tự nghiệm
ăn
uống, học.
- Tìm hiểu về nguyên
nguyên
tắc lập tắc lập khẩu phần ăn
khẩu * Trên lớp
phần ăn Đọc thông tin trả lời
câu hỏi
10
- Rút ra kết luận
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới
37. thực 39 * Tự học Báo cáo Ghi chép
- Bảng
- Tìm hiểu nội dung thực hành
hành cá nhân
37.1,37.2,
thực hành
phân
37.3
tích một * Trên lớp
khẩu Đọc thông tin trả lời
phần câu hỏi
- Rút ra kết luận
cho
trước * Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới
Chươn * Tự học - Bảng 38 Bài tập
38. bài 40 Ghi chép
tiết và - Tìm hiểu đặc điểm - Tranh H trắc
g VII cá nhân
cấu tạo cấu tạo và chức năng nghiệm
38.1
Bài tiết hệ bài hệ bài tiết nước tiểu - Bảng
tiết * Trên lớp phụ,
nước Đọc thông tin trả lời phiếu học
tiểu câu hỏi tập
- Rút ra kết luận
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới


* Tự học - H39.1 Bài tập
39 . Bài 41 Ghi chép
tiết - Tìm hiểu hệ bài tiết trắc cá nhân
nước nước tiểu, quá trình nghiệm
tiểu tạo thành nước tiểu và
thải nước tiểu

* Trên lớp
Đọc thông tin trả lời
câu hỏi
- Rút ra kết luận
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
11
- chuẩn bị nội dung
bài mới, kẻ bảng
40/130 sgk

* Tự học Bài tập
40 42 Ghi chép
Vệ sinh - Tìm hiểu tác nhân và trắc cá nhân
- Bảng 40 nghiệm
hệ bài biện pháp bảo vệ hệ
tiết bài tiết nước tiểu
nước * Trên lớp
tiểu Đọc thông tin trả lời
câu hỏi
- Rút ra kết luận
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới
-
Chươn * Tự học Câu hỏi
41 43 Ghi chép
Cấu tạo - Tìm hiểu cấu tạo và H41/133 vấn đáp
g VIII cá nhân
và chức vai trò của da sgk
Da
* Trên lớp
năng - Bảng
của da Đọc thông tin trả lời phụ
câu hỏi
- Rút ra kết luận
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới, kẻ bảng 42.2

* Tự học - Bảng Bài tập
42 44 Ghi chép
Vệ sinh - Tìm hiểu tác nhân và 42.2, 42.1 trắc cá nhân
biện pháp bảo vệ da nghiệm
- Bảng
da
* Trên lớp phụ,
Đọc thông tin trả lời phiếu học
câu hỏi tập
- Rút ra kết luận
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới12
Chươn * Tự học Bài tập
43 45 Ghi chép
Giới - Tìm hiểu đặc điểm trắc
g IX cá nhân
Thần thiệu nơ ron thần kinh, các nghiệm
- H43.1,
bộ phận và chức năng
kinh và chung
43.2
hệ thần của hệ thần kinh
giác
* Trên lớp
quan kinh
Đọc thông tin trả lời
câu hỏi
- Rút ra kết luận
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới, kẻ bảng 44
sgk/140
* Tự học
44 46 Báo cáo Ghi chép
Thực - Tìm hiểu nội dung thực hành cá nhân
thực hành
hành :
- Bảng 44
* Trên lớp
tìm
hiểu Đọc thông tin trả lời
chức câu hỏi
- Rút ra kết luận
năng( liê
* Về nhà: học bài, trả
n quan
đến cấu lời câu hỏi sgk
tạo của - chuẩn bị nội dung
tủy bài mới
sông)

* Tự học Bài tập
45 47 Ghi chép
- Tìm hiểu cấu tạo trắc
Dây cá nhân
thần dây thần kinh tủy, nghiệm
- Bảng 45
chức năng của tủy
kinh
- H 45.1,2
tủy sống
sgk/142
* Trên lớp
Đọc thông tin trả lời
câu hỏi
- Rút ra kết luận
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới
Kẻ bảng 46 vào vở bài
tập
13
* Tự học Bài tập
46 48 Ghi chép
Trụ - Tìm hiểu cấu tạo trắc cá nhân
- Bảng 46 nghiệm
chức năng của tiểu
não,
tiểu não, trụ não, não trung -H
não, não gian 46.1,2,3
* Trên lớp
trung
Đọc thông tin trả lời
gian
câu hỏi
- Rút ra kết luận
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới

* Tự học Bài tập
47 49 Ghi chép
- Bảng
Đại não - Tìm hiểu cấu tạo trắc cá nhân
phụ
chức năng đại não nghiệm
- H 47.3,4
* Trên lớp
- Phiếu
Đọc thông tin trả lời
học tập
câu hỏi
- Rút ra kết luận
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới

48. Hệ * Tự học Bài tập
50 Ghi chép
- Bảng
thần - Tìm hiểu cấu tạo hệ trắc cá nhân
phụ
thần kinh sinh dưỡng nghiệm
kinh
H48.1,2,3,
* Trên lớp
sinh
- Phiếu
dưỡng Đọc thông tin trả lời
học tập
câu hỏi
- Bảng
- Rút ra kết luận
48.1,2
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới

49. Cơ * Tự học Bài tập
51 Ghi chép
- Bảng
- Tìm hiểu cấu tạo và trắc
quan cá nhân
phụ
chức năng của mắt H49.1,2,3, nghiệm
phân
tích thị * Trên lớp - Phiếu
14
Đọc thông tin trả lời
giác
câu hỏi học tập
- Rút ra kết luận - Bảng
* Về nhà: học bài, trả 48.1,2
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới
- Kẻ bảng 50 vào vở
bài tập
50. Vệ * Tự học Bài tập
52 Ghi chép
- Tìm hiểu các tật và trắc
sinh cá nhân
- Bảng
mắt bệnh về mắt nghiệm
phụ 50
Biện pháp vệ sinh mắt
sgk
* Trên lớp
H50.1,2,3,
Đọc thông tin trả lời
4
câu hỏi
- Phiếu
- Rút ra kết luận
học tập
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới
- Kẻ bảng 52.1
sgk/166
51. Cơ * Tự học Bài tập
53 Ghi chép
- Bảng
- Tìm hiểu cấu tạo trắc
quan cá nhân
chức năng của cơ quan nghiệm
phụ H
phân
tích phân tích thính giác 51.1,51.2,
* Trên lớp
thính 3
Đọc thông tin trả lời
giác
câu hỏi - Phiếu
- Rút ra kết luận học tập
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới

* Tự học - Bảng Bài tập
52. 54 Ghi chép
Phản - Tìm hiểu phản xạ có trắc
phụ cá nhân
xạ điều hiện và không 52.1,52.2 nghiệm
điều kiện
không H52.1,2,3,
điều * Trên lớp - Phiếu
kiện và Đọc thông tin trả lời học tập
15
phản câu hỏi
xạ có - Rút ra kết luận
điều * Về nhà: học bài, trả
kiện lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới

Kiểm * Tự học Bài kiểm
55 Ghi chép
- Ôn tập nội dung tra thực
tra 1 cá nhân
- GV: nội
tiết thực hành hành
dung bài
* Trên lớp
kiểm tra
Làm bài kiểm tra
thục hành
* Về nhà: học bài,
chuẩn bị nội dung
thực hành
- chuẩn bị nội dung
bài mới

* Tự học Câu hỏi
53. 56 Ghi chép
Hoạt - Tìm hiểu hoạt động vấn đáp cá nhân
động thần kinh cấp cao ở
thần người
- Bảng
Đọc thông tin trả lời
kinh
phụ
cấp cao câu hỏi
ở người - Rút ra kết luận
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới
- Kẻ bảng 54 vào vở
bài tập
54. Vệ * Tự học Bài tập
57 Ghi chép
sinh hệ - Tìm hiểu các tác trắc cá nhân
- Bảng
thần nhân gây hại cho hệ nghiệm
phụ 54
thần kinh và biện pháp
kinh
- Phiếu
bảo vệ
học tập
* Trên lớp
Đọc thông tin trả lời
câu hỏi
- Rút ra kết luận
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
16
- chuẩn bị nội dung
bài mới


Chươn 55. Giới 58 * Tự học Bài tập Ghi chép
thiệu - Tìm hiểu đặc điểm trắc
gX cá nhân
- Bảng
Nội tiết chung hệ nội tiết nghiệm
phụ
hệ nội * Trên lớp
H55.1,2..3
tiết Đọc thông tin trả lời
- Phiếu
câu hỏi
học tập
- Rút ra kết luận
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới

* Tự học Bài tập
56. 59 Ghi chép
Tuyến - Tìm hiểu cấu tạo trắc cá nhân
- Bảng
chức năng của tuyến nghiệm
yên,
tuyến yên, tuyến giáp phụ
* Trên lớp
giáp H56.1,2,3,
Đọc thông tin trả lời - Phiếu
câu hỏi học tập
- Rút ra kết luận
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới

* Tự học Bài tập
57. 60 Ghi chép
Tuyến - Tìm hiểu cấu tạo trắc cá nhân
- Bảng
tụy và chức năng của tuyến nghiệm
tuyến tụy và tuyến trên thận phụ
* Trên lớp
trên H57.1,2
thận Đọc thông tin trả lời - Phiếu
câu hỏi học tập
- Rút ra kết luận
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới

17
* Tự học Bài tập
58 61 Ghi chép
Tuyến - Tìm hiểu cấu tạo trắc cá nhân
- Bảng
chức năng của tuyến nghiệm
sinh
dụ c sinh dục phụ
* Trên lớp H58.1,2,3
Đọc thông tin trả lời - Phiếu
câu hỏi học tập
- Rút ra kết luận
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới

* Tự học Bài tập
59 62 Ghi chép
Sự điều - Tìm hiểu quá trình trắc cá nhân
điều hòa và phối hợp nghiệm
hòa và
- Bảng
phối hoạt động của một số
phụ
hợp tuyến nội tiết
H59.1,2,3
hoạt * Trên lớp
- Phiếu
động Đọc thông tin trả lời
học tập
của các câu hỏi
tuyến - Rút ra kết luận
nội tiết * Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới

Chươn * Tự học Bài tập
60. 63 Ghi chép
Cơ - Tìm hiểu đặc điểm trắc
g XI. cá nhân
- Bảng
cấu tạo và chức năng nghiệm
Sinh quan
phụ
sản của cơ quan sinh dục
sinh
H60.1,2
dụ c nam và nữ
H61.1,2
nam, nữ * Trên lớp
- Phiếu
Đọc thông tin trả lời
học tập
câu hỏi
- Rút ra kết luận
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới18
* Tự học Bài tập
62 64 Ghi chép
Thụ - Tìm hiểu và thu thập trắc cá nhân
nghiệm
tinh, thông tin
- Bảng
thụ thai - Tìm hiểu sự thụ tinh,
phụ
thụ thai và phát triển
và phát
H62.1,2,3
triển của thai
- Phiếu
của thai * Trên lớp
học tập
Đọc thông tin trả lời
câu hỏi
- Rút ra kết luận
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới
* Tự học Bài tập
63 65 Ghi chép
Cơ sở - Tìm hiểu về cơ sở trắc cá nhân
khoa học của các biện nghiệm
khoa
- Bảng
học của pháp tránh thai
các biện * Trên lớp phụ
Đọc thông tin trả lời
pháp
câu hỏi
tránh
- Rút ra kết luận
thai
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới
* Tự học - Bảng Bài tập
66 66 Ghi chép
- Tìm hiểu chương trắc
phụ
Các cá nhân
bệnh trình, lập kế hoạch tự nghiệm
- Bảng
học.
lây thông tin
truyền - Tìm hiểu các bệnh 64.1,2
lây truyền qua đường - Phiếu
qua
đường tình dục học tập
tình dục * Trên lớp
Đọc thông tin trả lời
câu hỏi
- Rút ra kết luận
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới
- Chuẩn bị nội dung
19
bài tập
Bài tập * Tự học Bài tập
67
- Tìm hiểu chương trắc
trình, lập kế hoạch tự nghiệp
học.
- Tìm hiểu nội dung
GV: Nội
các bài học thuộc học
dung bài
kỳ II
tập, phiếu
* Trên lớp
học tập
- Làm bài tập
- HS: ôn
- Rút ra kết luận
tập
* Về nhà: học bài, trả
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới
- Kẻ bảng bài 66/207
Ôn tập * Tự học Câu hỏi
68 Ghi chép
học kỳ - Tìm hiểu chương vấn đáp của học
II( nội trình, lập kế hoạch tự sinh
học.
dung
GV:
- Tìm hiểu nội dung
bài 66)
Bảng
bài 66
phụ, nội
* Trên lớp
dung ôn
- Hoàn thiện nội dung
tập bài 66
ôn tập bài 66
- HS: kẻ
- Rút ra kết luận
bảng
* Về nhà: học bài, trả
sgk/207
lời câu hỏi sgk
- chuẩn bị nội dung
bài mới

Kiểm * Tự học Bài kiểm
69
GV: đề +
tra học Ôn tập nội dung bài 66 tra
đáp án
* Trên lớp
kỳ II
theo ngân
- Làm bài kiểm tra
hàng đề
* Về nhà:
- HS : làm
- chuẩn bị nội dung
bài kiểm
bài mới
tra
20
65. Đại 70 * Tự học Câu hỏi Ghi chép
dịch - Tìm hiểu đại dịch vấn đáp của học
AIDS – AIDS sinh
GV:
thảm * Trên lớp
H65,
họa của - Nghiên cứu thông tin
và hiểu biết của bản bảng 65
loài
người thân trả lời câu hỏi sgk
- Rút ra kết luận - HS: nội
* Về nhà: học bài, trả dung bài
lời câu hỏi sgk 65
- chuẩn bị nội dung
bài mới9. Kế hoạch kiểm tra đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên:
- Kiểm tra định kì:
Hình thức kiểm S ố l ần Hệ số Thời điểm/ nội dung
tra ĐG
Kiểm tra miệng Đầu giờ. Theo bài học trước
1-2 1
Kiểm tra 15p - Lần 1: Tiết 45. Nội dung
3 1
hai bài trước
- Lần 2: Tiết 67 nội dung 2
bài trước
- Lần 3: Lấy điểm thực hành
Kiểm tra 45p Tiết 55. Nội dung thực hành
1 2
Kiểm tra học kỳ Tiết 69: Theo PPCT. Theo
1 3
chương trình học kì II10. Kế hoạch triển khai các nội dung chủ đề bám sát ( theo PPCT của sở GD-ĐT
ban hành )
Tuần Nội dung Chủ đề Nhiệm vụ học Đánh giá
sinh
0 0 0 0 0


Xác nhận của hiệu trưởng Tổ trưởng Giáo viên


21
Nguyễn Bích Thủy Nguyễn Thị Ngọc Trần Thị
Hoa
22
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản