Kế họach họat động góc - Nước và mùa hè

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
433
lượt xem
63
download

Kế họach họat động góc - Nước và mùa hè

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Kế họach họat động góc - Nước và mùa hè

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế họach họat động góc - Nước và mùa hè

  1. K ho ch ho t ng góc Ch : Nư c và mùa hè Nhóm l p: 3-4 tu i I – D KI N TH I I M VÀ HÌNH TH C CH N GÓC CHƠI: 1/ Th i i m ch n góc chơi: T ch c ho t ng vui chơi g óc cho tr sau ho t ng ch ích. 2/ Cách ch n góc chơi: Cho tr l y th có kí hi c a mình g n vào các góc chơi tr thích. II – D KI N CÁC GÓC CHƠI: 1/ Góc phân vai: Gia ình, C a hàng bán nư c gi i khát. 2/ Góc xây d ng: Xây b bơi 3/ Góc ngh thu t: Dán ông m t tr i, v mưa. III – NH HƯ NG CHO TR VÀO GÓC CHƠI: - T p trung tr , nh c tr vào góc ã ch n. - D n dò tr trư c khi chơi, bi t như ng nh n b n, không tranh giành chơi, không ch y nh y. - Lưu ý tr quan sát các tranh nh và dùng treo trên tư ng. - Cho tr i nh nhàng v góc chơi. ------ ------
  2. IV_ K HO CH T CH C: Các M c ích - Chu n b N i dung góc yêu c u vàphương pháp 1/ - Thông qua *Phương ti n *N i dung: Góc phân ho t ng tr ho t ng: vai. ư c tr i nghi m Cô g i ý cho các vai trò khác - M t s tr chơi các trò chơi. nhau, nh ng công dùng chơi cho vi c khác nhau gia ình: chơi *Phương c a ngư i l n . n u ăn b p xoong, pháp: n i, chén, ly, búp - Bi t nh n bê, khăn t m, thau Cô g i ý tr vai và th hi n vai nh a t m bé... t ch n vai chơi và chơi c a mình. cho tr nói ý chơi - chơi c a mình. - Giáo d c bán hàng: Ly, thìa, tr bi t ích l i c a các chai nư c gi i Trong khi tr ngu n nư c, bi t khát… chơi cô v i vai trò là ph i h p trong ngư i hư ng d n, ho t ng, không *Bài trí: g i ý m r ng n i tranh dành dung chơi cho tr , chơi v i b n. - chơi t giúp tr th hi n m i trên các k . quan h qua lai gi a các vai chơi. N u tr - Treo các g p khó khăn cô v i b c tranh v bé n u vai trò là 1vai chơi ăn, bé r a tay, bé cùng chơi v i tr . t m em… treo lên tư ng. Ví d : Cô c câu h i: - Bác ang
  3. n u món gì ây? - Nhà bác u ng nư c su i hay nư c un sôi ngu i? - B m ã t m cho em bé chưa? - Theo tôi bác nên t m cho em bé b ng nư c m em bé kh i b c m l nh. 2/ - Qua ho t *Phương ti n *N i dung: Góc xây ng giúp tr hi u ho t ng: d ng. thêm v c u trúc Cho tr chơi c a b bơi . Bi t G ch xây xây d ng b bơi: xây ư c b bơi là nơi d ng màu s c, hàng rào,c ng,b t p luy n bơi l i. cây xanh, kh i h p, bơi, s p x p cây hàng rào… xanh, vư n hoa, gh - Rèn cho á xung quanh tr kĩ năng l p *Bài trí: khuôn viên b bơi. ráp, x p c nh, x p ch ng, … - Nh ng b c tranh treo trên Phát tri n tư ng. *Phương óc sáng t o, trí pháp: tư ng tư ng. - chơi x p k v a t m - H i tr ý - Giáo d c l y c a tr . nh xây d ng tr giúp nhau trong khi chơi, - Cô x p - Cho tr nói bi t c t dùng riêng t ng lo i lên ý nh c a mình. sau khi chơi. Bi t chơi như các kh i ích l i c a b bơi, g x p riêng, cây - Trong quá ph i c n th n khi trình tr chơi cô bao
  4. n b bơi, i xanh x p riêng… quát, quan sát tr v i tr con khi i th c hi n, giúp tr n b bơi ph i có m r ng n i dung ngư i l n d t. chơi b ng cách t câu h i g i m hoăc cùng vào chơi n u tr g p khó khăn. Ví d : - Chúng ta ph i s d ng v t li u nào xây d ng b bơi, hàng rào… - C n làm thêm gh á khách ng i ngh ngơi thư giãn. 3/ -Tr bi t s *Phương ti n *N i dung: Góc ngh d ng các kĩ năng ho t ng: thu t. ã h c “ V - Cho tr V mưa, Dán ông m t Gi y v , bút mưa, Dán ông m t tr i” chì, màu tô,h tr i. dán,gi y màu, khăn -Luy n kĩ lau tay… *Phương năng v nét th ng, pháp: nét xiên, nét cong, *Bài trí: kĩ năng bôi h , kĩ - Cô bài trí năng dán, cách b Các lo i dùng k , cho tr t c c b c tranh… dùng ư c x p x p ch n và ho t ng theo t ng lo i riêng theo ý thích. -Giáo d c bi t vào k . tr yêu thích môn - Cô quan sát, t o hình, yêu quí g i ý giúp tr chơi s n ph m do mình t t hơn.
  5. làm ra. 4/ - Cho tr *Phương ti n *N i dung: Góc thiên làm quen m t s ho t ng: nhiên. công vi c như - Cho tr chơi tư i cây, chơi v i Cây xanh v i cát nư c. cát, nư c… góc thiên nhiên, thau nư c, các h t *Phương - Rèn kĩ s i pháp: năng s d ng m t s công c . *Bài trí: - Cô bài trí dùng góc thiên - Giáo d c Các ch u cây nhiên cho tr t ch n tr lòng yêu lao x p góc thiên và ho t ng theo ý ng, yêu thiên nhiên. D ng c thích. nhiên, bi t gi gìn tư i cây, thau nư c v sinh trong khi cát, s i… - Cô quan sát, chơi, sau khi chơi, 1góc. g i ý giúp tr chơi bi t ư c ích l i t t hơn. c a ngu n nư c i v i thiên nhiên, cây c i… - Nh n xét sau khi chơi: Cô n t ng góc chơi nh n xét nh nhàng, tuyên dương các góc chơi t t; ng viên, khuy n khích các góc chơi còn ch m l n sau chơi t t hơn. - K t thúc: Cho tr thu d n chơi v v trí cũ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản