Kế hoạch số 02/KSĐT-AN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
2
download

Kế hoạch số 02/KSĐT-AN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 02/KSĐT-AN về việc công tác kiểm sát phục vụ nhiệm vụ phòng, chống các tệ nạn xã hội do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số 02/KSĐT-AN

  1. VI N KI M SÁT NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN c l p – T do – H nh phúc T I CAO ****** ***** S : 02/KS T-AN Hà N i, ngày 25 tháng 01 năm 1996 K HO CH CÔNG TÁC KI M SÁT PH C V NHI M V PHÒNG, CH NG CÁC T N N XÃ H I Căn c ch th s 01/CT ngày 06-01-1996 c a Vi n trư ng Vi n KSND t i cao v công tác ki m sát ph c v vi c tăng cư ng qu n lý bài tr m t s t n n xã h i nghiêm tr ng, vi n KSND t i cao s ti n hành m t s công tác như sau: 1. M c tiêu c a k ho ch Nh m làm cho toàn ngành ki m sát có s chuy n bi n m nh m v nh n th c và hành ng trong vi c ph c v cu c v n ng phòng, ch ng các t n n xã h i. M c tiêu c a công tác ki m sát phòng, ch ng các t n n xã h i năm nay là t p trung cho vi c ch ng oan, ch ng l t t i ph m, b o m cho công tác u tranh phòng ch ng các t n n xã h i tuân th nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t, x lý nghiêm minh, k p th i, tri t các t n n xã h i. Thông qua công tác ki m sát, nghiên c u nh ng nguyên nhân i u ki n làm phát sinh vi ph m, t i ph m, nh ng vư ng m c trong công tác tri n khai th c hi n xu t nh ng bi n pháp kh c ph c. 2. N i dung công tác a. Công tác ki m sát vi c tuân theo pháp lu t i v i ho t ng phòng, ch ng các t n n xã h i. - Hư ng d n các VKS a phương tri n khai công tác ki m sát ngu n kinh phí c a Nhà nư c trong vi c u tư xóa b cây thu c phi n, kinh phí cai nghi n, kinh phí bài tr các t n n xã h i nghiêm tr ng như m i dâm, ma túy, c b c … m t s a bàn, (có s ph i h p c a c c phòng ch ng t n n xã h i); Ki m sát các văn b n pháp quy hư ng d n th c hi n các Ngh nh c a Chính ph ; Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c x lý vi ph m hành chính các t n n xã h i (hoàn thành trong quý I và u quý II, do V 1 th c hi n). - Thông qua công tác Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t, t ng h p tình hình, nguyên nhân và i u ki n c a các t n n xã h i ki n ngh v i các cơ quan h u quan áp d ng các bi n pháp phòng ng a. b. Công tác hình s - Hư ng d n các VKS a phương tăng cư ng công tác KS T các lo i t i theo i u 96a, 99, 200, 202, 203 (hoàn thành trong quý I, do v 2C, 2B th c hi n).
  2. - Qu n lý t t tình hình t i ph m t i các i u 96a, 99, 200, 202, 203: tình hình phát hi n, kh i t , i u tra, truy t , xét x . Qua ó ánh giá cho ư c tình hình tăng, gi m các t n n xã h i. (V 2C i sâu nghiên c u các t i theo i u 96a, 99, V 2B: i u 200, 202, 203; Văn phòng VTC ph c v k p th i th ng kê v t i ph m theo các i u trên ây). - Ph i h p v i các ngành công an, Tòa án ch n các v án qu tang rõ ràng xác nh án tr ng i m, t p trung l c lư ng i u tra, truy t , xét x nhanh, ph c v k p th i cu c v n ng phòng ch ng t n n xã h i. Chú ý yêu c u tòa án xét x nghiêm k c vi c t ch thu phương ti n ph m t i (V 2B, 2C th c hi n ngay trong quý I và quý II). c. Công tác so n th o văn b n - Ngoài các văn b n hư ng d n trên ây, vi n KSND t i cao s ti n hành sơ k t công tác KS T m t s lo i t i v t n n xã h i. Qua ó ph i h p v i các ngành s a i thông tư 07/LN hư ng d n áp d ng i u 96a và 203/BLHS, khNn trương so n th o và ban hành thông tư liên ngành hư ng d n áp d ng i u 99, i u 202 BLHS (quý II và quý III do v 2C, 2B th c hi n). Trư c m t, VKSNDTC hư ng d n các VKS a phương truy t m i dâm, ánh b c … ph c v k p th i Ngh nh 87/N c a Chính ph (v 2B và 2C th c hi n). - Vi n KSND t i cao ph i h p các ngành nghiên c u m t s chuyên v công tác u tranh phòng ch ng các t n n xã h i, t ó xu t nh ng bi n pháp u tranh phòng ch ng m t s t n n xã h i (quý IV, V 2C, 2B th c hi n). 3. T ch c th c hi n - T ch c tuyên truy n, quán tri t ch trương c a ng và Nhà nư c, quan i m ch o c a lãnh o ngành v v trí vai trò c a công tác ki m sát tham gia u tranh phòng ch ng các t n n xã h i (ti n hành trong quý I/1996). - Ban phòng ch ng t n n xã h i s t ch c ki m tra kh o sát m t s a phương có nhi u kinh nghi m phòng ch ng t n n xã h i trên t t c các khâu: x lý hành chính, kh i t , i u tra, truy t và xét x . T ó rút kinh nghi m ch o (ti n hành trong quý II, do V 2C, 2B, V 1 th c hi n) - C m t s chuyên viên các v nghi p v giúp cho Ban phòng ch ng t n n xã h i nghiên c u, ki m tra, xu t và so n th o văn b n ch o. - Ban phòng ch ng t n n xã h i giúp ng chí Vi n trư ng quán tri t trong n i b cơ quan Vi n KSND t i cao v các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c và ch th c a vi n trư ng Vi n KSND t i cao v cu c v n ng Phòng ch ng t n n xã h i. Qua ó có k ho ch xây d ng n p s ng m i, lành m nh trong cơ quan, phát hi n k p th i và x lý nghiêm minh nh ng ng chí cán b nào có vi ph m liên quan n các t n n xã h i. - Trên cơ s Ch th 01 c a Vi n trư ng vi n KSND t i cao và k ho ch này, các VKS a phương c n xây d ng chương trình hành ng c th tri n khai th c hi n và báo cáo k t qu v Vi n KSND t i cao.
  3. KT. VI N TRƯ NG VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I CAO PHÓ VI N TRƯ NG Ph m S Chi n
Đồng bộ tài khoản