Kế hoạch số 13/2006/KH-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
55
lượt xem
3
download

Kế hoạch số 13/2006/KH-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 13/2006/KH-UB về việc đẩy mạnh công tác phát triển thể dục thể thao thủ đô giai đoạn 2006 - 2010 định hướng đến năm 2020 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số 13/2006/KH-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 13/2006/KH-UB Hà N i, ngày 20 tháng 03 năm 2006 K HO CH Y M NH CÔNG TÁC PHÁT TRI N TH D C TH THAO TH Ô GIAI O N 2006-2010, NNH HƯ NG N NĂM 2020 Th c hi n Ch th 17/CT-TW ngày 23/10/2002 c a Ban Ch p hành Trung ương ng, Quy t nh s 100/Q -TTg ngày 10/5/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t chương trình phát tri n th d c th thao xã, phư ng, th tr n; Ch th s 38- CT/TU ngày 15/8/2005 c a Thành y Hà N i v Ny m nh công tác phát tri n th d c th thao Th ô giai o n 2006-2010, UBND Thành ph ban hành K ho ch Ny m nh công tác phát tri n th d c th thao Th ô giai o n 2006-2010, nh hư ng n năm 2020 như sau: I. M C TIÊU, CH TIÊU: 1. M c tiêu: - Phát tri n m nh m , toàn di n phong trào th thao qu n chúng, hình thành n n n p rèn luy n thân th thư ng xuyên cho m i ngư i dân, trong ó c bi t chú tr ng nâng cao ch t lư ng giáo d c th ch t cho th h tr , áp ng cung c p ngu n nhân l c cho s nghi p công nghi p hóa - hi n i hóa Th ô và t nư c, góp ph n xây d ng con ngư i c a Th ô có n p s ng lành m nh, văn minh, thanh l ch. - C ng c và phát tri n th thao nh cao v ng ch c, có ch n l c, l y u trư ng OLIMPIC làm m c tiêu chính ph n u; ng th i c i thi n thành tích các kỳ ASIAD, SEA Games và gi v ng v trí hàng u các kỳ H i kh e Phù ng, i h i th d c th thao toàn qu c. 2. Ch tiêu: a. V phong trào: - S ngư i t p luy n th d c th thao thư ng xuyên t t l : 30%. - S gia ình th thao t t l : 22%. b. T ch c b máy: - M i xã, phư ng, th tr n có 01 Câu l c b th thao a môn (ho c 01 Trung tâm th d c th thao); 01 cán b ph trách chung công tác th d c th thao. - l c lư ng công tác viên, hư ng d n viên n c m dân cư, thôn xóm, câu l c b th thao.
  2. c. V cơ s v t ch t: - Di n tích t dành cho t p luy n th d c th thao t bình quân: 3-4m3/ngư i. - M i xã có 01 khu ho t ng th d c th thao có a i m g n trư ng h c c a xã và ph i có t i thi u: + 1 sân v n ng: có sân bóng á và sân i n kinh (Sân th thao ph thông). + 1-2 phòng t p ơn gi n. + 4-6 sân t p ơn gi n. + 1 h bơi ơn gi n. - M i phư ng, th tr n ph i có t i thi u: + 1 sân th thao ph thông. + 1-2 phòng t p ơn gi n. + 4-6 sân t p t ng môn th thao (C u lông, á c u, bóng chuy n…) + 1 b bơi ơn gi n. - nh ng Qu n không còn i u ki n xây d ng, thì áp d ng phương th c ho t ng liên phư ng, c m phư ng. d. t thành tích các kỳ ASIAD, SEA Games, các kỳ H i kh a Phù ng, i h i th d c th thao toàn qu c - Gi v ng v trí hàng u t i các kỳ i h i th d c th thao toàn qu c 2006, 2010, t i kỳ H i Kh e Phù ng năm 2008. - óng góp t i thi u 30% thành tích c a oàn th thao Vi t Nam, oàn th thao Vi t Nam gi v ng v trí là 1 trong 3 oàn ng u t i các kỳ SEA Gamee. - óng góp 25% thành tích c a oàn th theo Vi t Nam là 1 trong 10 cư ng qu c v th thao c a Châu Á. - Có ít nh t 20 v n ng viên vư t qua vòng lo i t i Olympic B c Kinh năm 2008, ph n u có huy chương. II. NHI M V 1. Nâng cao ch t lư ng giáo d c th ch t trong t t c các trư ng h c; V n ng h c sinh, sinh viên, thanh thi u niên, l c lư ng vũ trang, cán b , công nhân viên ch c và nhân dân thư ng xuyên t p luy n th d c th thao. Duy trì n n p thư ng xuyên phong trào “Kh e xây d ng và b o v T qu c” và cu c v n ng “Toàn dân rèn luy n thân th theo gương Bác H vĩ o” g n v i cu c v n ng “Toàn dân oàn k t
  3. xây d ng i s ng văn hóa”. M i ngư i dân t l a ch n cho mình m t môn th thao yêu thích ho c m t hình th c t p luy n thích h p rèn luy n hàng ngày. 2. Khai thác, b o t n và phát tri n các môn th thao dân t c, các trò chơi dân gian m i a phương; T ng bư c ưa các môn này vào n i dung ho t ng c a các L h i truy n th ng, ngày h i văn hóa th thao, i h i th d c th thao xã phư ng tr tr n nh m Ny m nh phong trào th d c th thao, nâng cao i s ng văn hóa tinh th n c a nhân dân. 3. ào t o i ngũ v n ng viên th thao tài năng; tham gia nòng c t và óng góp nhi u thành tích cho i tuy n Qu c gia. ào t o và phát tri n các l p v n ng viên k c n, có trình chuyên môn và thành tích cao, có phNm ch t o c t t. Ph n u Th ô Hà N i, gi v ng v trí hàng u trong c nư c v s lư ng huy chương t i các gi i thi u qu c gia và Qu c t . M r ng quan h iao lưu Qu c t và các t nh, thành trong c nư c v lĩnh v c th d c th thao. 4. Ki n toàn h th ng qu n lý nhà nư c v th d c th thao trên toàn Thành ph , nâng cao ch t lư ng ào t o cán b qu n lý, cán b khoa h c, hu n luy n viên, giáo viên th d c th thao, xây d ng i ngũ hư ng d n viên, c ng tác viên th d c th thao. Thành l p các câu l c b th d c th thao ơn môn phù h p v i l a tu i, hoàn c nh và nhu c u t p luy n c a các i tư ng cư trú trên a bàn. Ki n toàn h th ng câu l c b s c kh e ngoài tr i dành cho ngư i cao tu i. 5. Nhanh chóng tri n khai Quy ho ch t ng th và xây d ng m ng lư i các công trình t tiêu chuNn. Nâng c p, xây d ng cơ s v t ch t cho phong trào Th d c th thao qu n chúng áp ng nhu c u luy n t p c a nhân dân Th ô; T ng bư c hoàn thi n và hi n i hóa cơ s v t ch t k thu t Th d c th thao c bi t là công trình Trung tâm ào t o v n ng viên c p cao M ình - Công trình chào m ng k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i. 6. u tư xây d ng h th ng sân bãi luy n t p th d c th thao ph c v nhân dân, c bi t chú tr ng u tư xây d ng h th ng cơ s v t ch t sân bãi luy n t p th d c th thao t i xã, phư ng, th tr n. Khai thác có hi u qu các cơ s v t ch t k thu t th d c th thao. Ny m nh xã h i hóa các ho t ng th d c th thao trên a bàn. Tuyên truy n v n ng các t ch c cá nhân, các thành ph n kinh t tham gia u tư cơ s v t ch t cho th d c th thao và thành l p các cơ s d ch v th d c th thao. III. GI I PHÁP TH C HI N: 1. Công tác ch o - Tăng cư ng s lãnh o c a ng và ch o c a chính quy n các c p i v i công tác th d c th thao t Thành ph t i các c p cơ s thông qua vi c th c hi n nghiêm túc Quy t nh 100/2005/Q -TTg và Ch th 38-CT/TU. Phương hư ng nhi m v công tác phát tri n th d c th thao ư c ưa vào n i dung k ho ch phát tri n kinh t xã h i c a Thành ph cũng như c a các c p y ng, chính quy n các qu n, huy n xã phư ng, th tr n. - Th c hi n cơ ch ph i h p có hi u qu gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao và các t ch c, oàn th chính tr xã h i a phương trong vi c v n
  4. ng, t ch c các ho t ng th d c th thao cho nhân dân cơ s xã phư ng và th tr n nh m thu hút ông o nhân dân tham gia luy n t p th d c th thao thư ng xuyên. - Hoàn thi n, chuNn hóa h th ng tiêu chuNn ánh giá công tác phát tri n th d c th thao các qu n, huy n và các ơn v cơ s ; tiêu chuNn ánh giá x p lo i ơn v tiên ti n, xu t s c v th d c th thao c p qu n, huy n và c p Thành ph . 2. Công tác thông tin, tuyên truy n, giao lưu, h p tác - Ny m nh công tác tuyên truy n ph bi n ch trương chính sách c a ng, Nhà nư c v th d c th thao. - Ti p t c m r ng quan h Qu c t , có k ho ch m i chuyên gia, c v n ng viên các môn th thao tr ng i m, có kh năng t thành tích cao i t p hu n và thi u nư c ngoài. Ph i h p v i y ban Th d c th thao qu c gia t ch c, ăng cai các gi i thi u qu c t truy n th ng hàng năm, các gi i vô ch khu v c, châu l c và th gi i. M c khác, v i vai trò Th ô, Ny m nh giao lưu h c t p, ph i h p giúp v i các t nh, thành trong vi c phát tri n s nghi p Th d c th thao. - Ph i h p gi a ngành th d c th thao v i các ban, ngành, oàn th Thành ph và UBND qu n, huy n khác phát tri n phong trao th d c th thao t i m i ngư i dân. Phát tri n ngày càng phong phú hơn ch t lư ng hơn phong trào th d c th thao các ngành, oàn th ã có như giáo d c ào t o, công an, quân i, bưu i n, giao thông công chính, tài chính; T ng bư c xây d ng các t ch c th d c th thao các ban, ngành, oàn th khác như du l ch, hàng không, y t , xây d ng, H i nông dân, H i ph n … 3. C ng c , ki n toàn t ch c b máy và cán b th d c th thao các c p - Ti n hành rà soát, ánh giá và ki n toàn mô hình t ch c qu n lý ngành Th d c th thao th ng nh t t c p cơ s t i Thành ph theo 3 c p: Phư ng xã; qu n huy n, thành ph . - ào t o b i dư ng i ngũ tr ng tài, cán b , hu n luy n viên ng c p Qu c t có th tham gia i u hành các gi i thi u t m c châu l c thu gi i; B sung y giáo viên th d c th thao cho các trư ng h c các c p h c trên a bàn Thành ph . - ào t o i ngũ v n ng viên trình cao châu l c, m t s môn t trình th gi i và Olimpic, làm nòng c t cho i tuy n Qu c gia. - Hoàn thi n h th ng ch chính sách i v i các v n ng viên, hu n luy n viên, hư ng d n viên, c ng tác viên, cán b làm công tác th d c th thao c a Hà N i. Xây d ng và th nghi m cơ ch chuyên nghi p hóa m t s môn th thao có ti m năng. - Xây d ng Trung tâm ào t o và nghiên c u ng d ng khoa h c th d c th thao Hà N i. 4. Hoàn thi n h th ng thi u các gi i th thao và h th ng thi u th thao qu n chúng:
  5. - H th ng thi u cho h c sinh các c p. - H th ng thi u cho sinh viên các trư ng i h c, cao ng. - H th ng thi u cho thanh, thi u niên xã phư ng. - H th ng thi u cho ngư i cao tu i. - H th ng thi u cho cán b , công nhân viên ch c lao ng, l c lư ng vũ trang. - H th ng thi u cho c m Văn hóa - Th d c th thao. - H th ng thi u cho lãnh o các Ban, Ngành Trung ương và Thành ph . - H th ng thi u năng khi u gi a các qu n, huy n, gi a các Câu l c b cơ s . - H th ng thi u nh cao c a Thành ph , c a Qu c gia do Hà N i ư c y quy n t ch c - H th ng thi u Qu c t truy n th ng do Hà N i t ch c. 5. u tư cơ s v t ch t ph c v Th d c th thao: - Tri n khai quy ho ch t ng th , i u ch nh quy ho ch chi ti t các qu n, huy n b sung di n tích t và xây d ng m ng lư i công trình th thao xã, phư ng, th tr n, Trung tâm th d c th thao các qu n huy n. Ny m nh vi c th c hi n chính sách khuy n khích phát tri n th d c th thao qu n chúng và v n d ng sáng t o ch trương xã h i hóa i v i vi c xây d ng các công trình th thao cũng như các ho t ng th d c th thao c p xã, phư ng, th tr n. + i v i các qu n, c bi t là các qu n cũ có th xây d ng mô hình Câu l c b Th thao a môn liên phư ng phù h p t n d ng qu t c a các phư ng ph c n. + Trong quy ho ch xây d ng các khu ô th m i, các d án trư ng h c ph i th c hi n vi c xây d ng các công trình th thao, khu giáo d c th ch t, b trí di n tích dành cho cư dân c bi t là i tư ng tr em và ngư i cao tu i t ch c ho t ng gi i trí, th d c th thao. - u tư t p trung xây d ng các công trình t p luy n và thi u th thao nh cao t i Trung tâm ào t o v n ng viên cao c p M ình, huy ng t i a ngu n l c xã h i hóa hoàn thành toàn b d án tr ng i m k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i. - Quy ho ch khu Trung tâm Th d c th thao Truy n th ng và Qu c t C Loa ông Anh, b o m thi u qu c gia và qu c t , ón u các môn th thao hi n i c a th i kỳ công nghi p hóa, hi n i hóa Th ô, như ua ôtô, các sân Cricker, Bóng chày, Bóng m m ho c các môn dân t c như B n n , B c cung dân t c… s n sàng ph c v cho vi c ăng cai SEA Games 27 vào năm 2015 và ASIAD 18 Hà N i năm 2018. - Ti p t c nâng c p, c i t o nh ng công trình c p khu v c, Thành ph , qu n, huy n theo hư ng hi n i. Qu n lý, s d ng hi u qu h th ng cơ s v t ch t ư c u tư,
  6. m b o ph c v t t cho phong trào th thao qu n chúng và áp ng nhu c u ào t o v n ng viên nh cao. IV. T CH C TH C HI N 1. S th th c th thao: Là ơn v thư ng tr c, ch u trách nhi m toàn di n ch trì ph i h p v i các ơn v có liên quan t ch c tri n khai th c hi n k ho ch v i các n i dung ch y u như sau: - Ch trì ph i h p v i các s , ban Thành ph , y ban nhân dân các qu n, huy n xây d ng các cơ ch , chính sách liên quan n vi c th c hi n k ho ch này. - Ch trì ph i h p v i các s , ban, ngành có liên quan c a Thành ph xây d ng các chương trình ph i h p, tiêu chí ánh giá công tác phát tri n th d c th thao các ơn v cơ s , các qu n, huy n. - Ph i h p v i S N i v xây d ng mô hình, quy ch ho t ng c a Liên oàn các môn Th thao Th ô ho t ng như t ch c Olympic c a Th ô; Phát huy xã h i hóa th thao theo hư ng truy n th ng và h i nh p Qu c t . - Xây d ng và ban hành quy ch ho t ng c a Câu l c b th thao a môn xã, phư ng, th tr n. Biên so n tài li u hư ng d n t ch c ào t o nghi m v chuyên môn th thao cho i ngũ hư ng d n viên, c ng tác viên xã, phư ng, th tr n. - Ph i h p v i S Giáo d c và ào t o lên k ho ch chuy n i Trư ng Văn hóa th d c th thao thành Trư ng Ph thông Năng khi u th d c th thao và phân b giáo viên cho các phân hi u c a nhà trư ng phù h p v i yêu c u c p h c và ào t o chuyên môn. - Ph i h p v i S Quy ho ch Ki n trúc, S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, UBND qu n, huy n l p quy ho ch b trí qu t ph c v các ho t ng Th d c th thao th i kỳ 2006-2010, nh hư ng n năm 2020; tăng cư ng qu n lý và s d ng t cho các công trình th thao c a xã phư ng, qu n huy n và Thành ph . - T p trung tri n khai xây d ng ng b ng ch t lư ng và ti n các công trình TDTT c p Thành ph , c bi t là d án tr ng i m 1000 năm Thăng Long - Hà N i. - Xây d ng mô hình, quy ch và n i dung ho t ng nâng cao ch t lư ng c a phát tri n Bóng á Th ô v i nòng c t là “Trư ng ào t o năng khi u Bóng á Thanh - Thi u niên M ình - Hà N i” và m t s thành tích cao là th m nh c a Hà N i. - Ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan ôn c, ki m tra th c hi n k ho ch, nh kỳ 6 tháng, m t năm t ng h p k t qu th c hi n, báo cáo UBND Thành ph . 2. S K ho ch và u tư - Ph i h p và h tr S Th d c th thao xây d ng các án thu c k ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và có phương án b trí kinh phí th c hi n hàng năm.
  7. - Ch trì, ph i h p v i S th d c th thao xu t trình UBND Thành ph phê duy t cơ ch xã h i hóa xây d ng, qu n lý và xây d ng các công trình th d c th thao. 3. S Tài chính: - Ph i h p v i s K ho ch và u tư tri n khai vi c b trí kinh phí và hư ng d n, ch o vi c th c hi n K ho ch theo quy nh hi n hành. - Ch trì, ph i h p v i s N i v , các s , ngành liên quan trình UBND Thành ph quy t nh các h th ng chính sách cho cán b , hu n luy n viên, tr ng tài, v n ng viên, c ng tác viên, giáo viên th d c th thao, cán b làm công tác th d c th thao c a Thành ph , qu n, huy n và xã, phư ng, th tr n… (bao g m c vi c nghiên c u áp d ng m t s cơ ch chính sách c thù c a Th ô nh m thu hút ào t o nhân tài theo xu hư ng chuyên nghi p hóa lâu dài) 4. S Quy ho ch Ki n trúc, S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t - Ph i h p v i S Th d c th thao, UBND qu n rà soát, b sung và hoàn thi n các quy nh v quy ho ch t dành cho các công trình th d c th thao c p Thành ph , c p qu n, huy n; c p xã, phư ng, th tr n và thi t l p các ch tài th c hi n các quy nh này. - B trí qu t dành cho phát tri n s nghi p th d c th thao th i kỳ 2006-2010 và nh hư ng n năm 2020 theo quy ho ch Thành ph phê duy t cho Ngành Th d c th thao; Kiên quy t thu h i t c a nh ng công trình dành cho th d c th thao ã b l n chi m, không s d ng t th d c th thao xây d ng các công trình khác. 5. S Xây d ng: Ph i h p v i S Th d c th thao và các ơn v có liên quan xu t văn b n quy nh xây d ng các công trình th d c th thao, các d án công viên cây xanh song song v i vi c xây d ng và phát tri n các khu ô th . 6. S Giáo d c và ào t o: - Tri n khai chương trình giáo d c th ch t t b c m u giáo, ti u h c, Trung h c cơ s n b c THPT. - Ch trì ph i h p v i S Th d c Th thao, S N i v rà soát i ngũ cán b giáo viên th d c th thao các trư ng h c các c p h c, b trí giáo viên th d c th thao cho các trư ng, m b o s gi h c n i khóa, ngo i khóa th d c th thao theo chương trình quy nh c a B Giáo d c và ào t o. - Xây d ng cơ ch chính sách ãi ng i v i giáo viên th d c th thao. - Ch o công tác xây d ng, c i t o trư ng h c m b o yêu c u có khu giáo d c th ch t theo quy nh. 7. S N i v :
  8. - Ch trì, ph i h p v i S th d c Th thao, các s , ban, ngành có liên quan xây d ng mô hình và cơ ch ho t ng c a Trung tâm Th d c th thao qu n huy n trình UBND Thành ph phê duy t trong năm 2006. - Ch trì, ph i h p v i S th d c Th thao, các s , ban, ngành có liên quan UBND qu n, huy n xây d ng mô hình qu n lý nhà nư c v th d c th thao c p xã phư ng, th tr n trình UBND Thành ph phê duy t. - Ph i h p v i S Giáo d c và ào t o xu t trình b trí biên ch giáo viên th d c th thao các trư ng h c các c p h c trình UBND Thành ph . 8. UBND qu n, huy n: - Trên cơ s k ho ch này, xây d ng và tri n khai th c hi n k ho ch phát tri n s nghi p th d c th thao hàng năm c a a phương - Ki n toàn b máy t ch c qu n lý nhà nư c v th d c th thao a phương t c p xã phư ng th tr n t i c p qu n huy n, trên cơ s mô hình Trung tâm Th d c th thao qu n huy n. B trí 01 cán b chuyên trách làm công tác th d c th thao t i m i xã, phư ng, th tr n.
Đồng bộ tài khoản