Kế Hoạch Số: 1524/KH-BTP

Chia sẻ: Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
2
download

Kế Hoạch Số: 1524/KH-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2010 Số: 1524/KH-BTP KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 TẠI MỘT SỐ CƠ QUAN TƯ PHÁP VÀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế Hoạch Số: 1524/KH-BTP

  1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1524/KH-BTP Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2010 KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 TẠI MỘT SỐ CƠ QUAN TƯ PHÁP VÀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2010 của các cơ quan Tư pháp và Thi hành án dân sự địa phương, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2010 tại một số cơ quan Tư pháp và Thi hành án dân sự, cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU - Đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng đầu năm của các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự, phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn Ngành, từ đó có biện pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo. - Phát hiện những cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng trong toàn Ngành; phát hiện những thiếu sót, hạn chế cũng như những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; xác định đúng nguyên nhân, qua đó rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp khắc phục, tháo gỡ. - Đảm bảo kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra; lấy việc tự kiểm tra, đánh giá của từng cơ quan, đơn vị được kiểm tra là chính. II. NỘI DUNG KIỂM TRA Kiểm tra việc triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2010 tại một số cơ quan Tư pháp, Thi hành án dân sự; tập trung vào những nhiệm vụ đã
  2. được xác định trong Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 651/QĐ-BTP ngày 05/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), trong đó có một số địa phương thực hiện kết hợp với việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2010 (theo Quyết định số 1354/QĐ-BTP ngày 28/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2010) và kết hợp với việc tham dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến và Hội thi văn nghệ, thể thao của ngành Tư pháp năm 2010. III. THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA 1. Thời gian kiểm tra: từ ngày 28/5/2010 đến hết ngày 25/6/2010. 2. Đối tượng kiểm tra: Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, 01 Phòng Tư pháp và 01 Chi cục Thi hành án dân sự ở một số địa phương, cụ thể là: An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp, Bình Định, Phú Yên, Hưng Yên, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lạng Sơn, Thanh Hoá, Đắk Lắk. IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Hành chính tư pháp, Vụ Bổ trợ tư pháp, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính. V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Thành lập Đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Hà Hùng Cường làm Trưởng Đoàn, kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình công tác của Ngành 06 tháng đầu năm 2010 và việc triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự tại các tỉnh: An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp. 2. Thành lập Đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính làm Trưởng Đoàn, kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình công tác của Ngành 06 tháng đầu năm 2010 và việc triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự tại các tỉnh: Bình Định, Phú Yên. 3. Thành lập Đoàn kiểm tra do Chánh Văn phòng làm Trưởng Đoàn, kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình công tác của Ngành 06 tháng đầu năm 2010 và việc triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự tại tỉnh Hưng Yên.
  3. 4. Thành lập Đoàn kiểm tra do Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng Đoàn, kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình công tác của Ngành 06 tháng đầu năm 2010 và việc triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự tại các tỉnh: Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu. 5. Giao các Đoàn kiểm tra về công tác thi đua - khen thưởng năm 2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-BTP ngày 28/4/2010) tại các tỉnh Lạng Sơn, Thanh Hoá, Đắk Lắk chịu trách nhiệm kết hợp kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình công tác của Ngành 6 tháng đầu năm 2010 tại các tỉnh này. 6. Kết thúc kiểm tra, các Đoàn kiểm tra xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn bản để báo cáo Lãnh đạo Bộ và gửi Văn phòng Bộ, phục vụ cho việc đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2010 của Ngành. 7. Thủ trưởng các đơn vị được phân công có trách nhiệm cử đại diện tham gia các Đoàn kiểm tra; công chức được cử phải có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của cuộc kiểm tra. 8. Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các địa phương nơi các Đoàn đến kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị tốt nội dung phục vụ việc kiểm tra; thống nhất với Trưởng Đoàn Kiểm tra về việc lựa chọn các Phòng Tư pháp, Chi cục Thi hành án dân sự để kiểm tra; tạo điều kiện thuận lợi giúp Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Các Thứ trưởng (để t/h); - Như mục IV (để t/h); - Trưởng các Đoàn kiểm tra về công tác thi đua- Hà Hùng Cường khen thưởng năm 2010 (để t/h); - Cổng thông tin điện tử của Bộ; - Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự có tên trong Kế hoạch (để t/h); - Lưu: VT, TH. PHỤ LỤC
  4. NỘI DUNG KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 1524/KH-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2010) I- ĐÁNH GIÁ CHUNG: Đánh giá toàn diện các mặt công tác tư pháp thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, trong đó, định lượng khối lượng các công việc đã hoàn thành, so sánh với cùng kỳ năm trước, xác định những đóng góp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương. II- NỘI DUNG CỤ THỂ: 1. Việc ban hành Kế hoạch của cơ quan, đơn vị để thực hiện Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2010. 2. Việc tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 của địa phương; tiến độ, chất lượng các dự án, dự thảo văn bản, đề án được giao chủ trì soạn thảo và việc triển khai khi được ban hành. 3. Việc triển khai rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và rà soát pháp luật theo yêu cầu của hội nhập ASEAN của UBND cấp tỉnh. 4. Tổ chức sơ kết 05 năm công tác pháp chế bộ, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND và doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 122/2004/NĐ-CP. 5. Công tác kiện toàn bộ phận/đơn vị thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương. 6. Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ cho hệ thống thi hành án dân sự, trong đó có đánh giá về việc kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý. 7. Việc xây dựng Kế hoạch, giải pháp để triển khai thực hiện nhằm tạo chuyển biến về chất trong công tác quản lý các cơ quan thi hành án dân sự; chỉ tiêu chung theo Chương trình công tác của Ngành là: thi hành xong đạt 80% về việc và 60% về tiền (phấn đấu đạt chỉ tiêu thi hành xong 84% về việc và 63% về tiền) trên số vụ việc có điều kiện thi hành, giảm từ 5 đến 10% số vụ việc thi hành án tồn đọng so với năm 2009.
  5. 8. Việc đề nghị và xét miễn thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng mà thời gian tổ chức thi hành án đã quá 05 năm tính đến ngày 01/7/2009 nhưng không có điều kiện thi hành. 9. Việc triển khai Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Nghị định số 78/2009/NĐ-CP về việc thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam. 10. Việc tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chứng thực, hộ tịch, giải quyết các vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. 11. Việc triển khai thực hiện Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020 (theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ), Đề án “Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển các tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020” (theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ), Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010). 12. Việc xã hội hoá hoạt động công chứng và việc thực hiện chuyển giao các hợp đồng giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng. 13. Tổ chức tổng kết 06 năm thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/TP-VHTT-NNPTNT- DTMN-ND về phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 14. Kết quả triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010; việc triển khai mô hình sinh hoạt “Ngày Hiến pháp” hoặc “Ngày pháp luật” cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn; việc triển khai Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn. 15. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy của các Trung tâm trợ giúp pháp lý; đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý của các Trung tâm Trợ giúp pháp lý và một số tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.
  6. 16. Việc sơ kết quá trình triển khai Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện và công tác tư pháp của UBND cấp xã, các Công văn của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về kiện toàn công tác cán bộ Tư pháp; đánh giá công tác quy hoạch, hướng dẫn, đào tạo, sắp xếp bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. 17. Việc sơ kết thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tư pháp giai đoạn 2009 - 2010. 18. Việc triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. 19. Việc kiện toàn và tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác Văn phòng; vai trò đầu mối, công tác tham mưu của các tổ chức Văn phòng. 20. Việc ban hành Kế hoạch và tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ III và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản