Kế hoạch số 3379/KH-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
79
lượt xem
3
download

Kế hoạch số 3379/KH-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 3379/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư và Thông tri số 20-TT/TU ngày 30 tháng 01 năm 2009 của Ban Thường vụ thành ủy về phát triển nền đông y và Hội Đông y thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số 3379/KH-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 3379/KH-UBND TP. H Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2009 K HO CH TH C HI N CH THN S 24-CT/TW NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2008 C A BAN BÍ THƯ VÀ THÔNG TRI S 20-TT/TU NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2009 C A BAN THƯ NG V THÀNH Y V PHÁT TRI N N N ÔNG Y VÀ H I ÔNG Y THÀNH PH I. TÌNH HÌNH HO T NG Y H C C TRUY N THÀNH PH H CHÍ MINH: Trong nh ng năm qua, thành ph H Chí Minh ã tri n khai nhi u ho t ng v y h c c truy n, t ư c nh ng k t qu và ã có nh ng bư c phát tri n tích c c: - C ng c và hoàn thi n h th ng y dư c h c c truy n, h th ng khám ch a b nh y h c c truy n nhà nư c v i hai cơ s chuyên khoa y h c c truy n: Vi n Y dư c h c dân t c, B nh vi n Y h c c truy n; khoa y h c c truy n trong các B nh vi n a khoa; h th ng y dư c h c c truy n tư nhân v i 1.004 phòng chNn tr y h c c truy n, 385 cơ s kinh doanh thu c, 100 cơ s s n xu t thu c y h c c truy n, 40 phòng chNn tr t thi n, 2 trung tâm k th a y h c c truy n, góp ph n i u tr và chăm sóc s c kh e cho nhân dân. - H th ng y dư c h c c truy n nhà nư c ã th c hi n t t vi c k t h p y h c c truy n và y h c hi n i trong chNn oán và i u tr , nghiên c u khoa h c, ào t o, s n xu t ông dư c, truy n bá y h c c truy n Vi t Nam trong và ngoài nư c. - Phát tri n các phương pháp i u tr dùng thu c và không dùng thu c b ng y h c c truy n, i u tr hi u qu m t s b nh m n tính, b nh ngư i l n tu i, b nh khó: 2.000.000 lư t ngư i/năm. - H i ông y thành ph H Chí Minh v i 3.500 h i viên, 17/24 qu n - huy n h i, 113/322 Chi h i ông y phư ng - xã, th tr n góp ph n cùng v i S Y t trong vi c qu n lý ho t ng hành ngh y dư c h c c truy n. H i ông y thành ph H Chí Minh cũng góp ph n tích c c trong công tác b i dư ng nâng cao ki n th c chuyên môn cho h i viên. - Thành ph H Chí Minh còn có 2 trư ng: i h c Y khoa Ph m Ng c Th ch và i h c Y Dư c thành ph H Chí Minh ào t o Y, Bác sĩ chuyên khoa Y h c c truy n. Bên c nh nh ng k t qu t ư c, s phát tri n y h c c truy n thành ph H Chí Minh cũng c n c ng c và phát tri n m t s m t như:
  2. - Khai thác ti m năng v n có c a y h c c truy n, tri n khai mô hình du l ch - chăm sóc s c kh e, nâng cao ch t lư ng khám và i u tr b ng y h c c truy n - Cơ s v t ch t c a hai b nh vi n chuyên khoa y h c c truy n (Vi n Y Dư c h c dân t c và B nh vi n Y h c c truy n) xu ng c p. - Tăng cư ng công tác qu n lý hành ngh y dư c h c c truy n tư nhân, qu n lý ngu n thu c y h c c truy n s n xu t trong nư c và nh p t nư c ngoài. Nâng cao ch t lư ng thu c. - Phát tri n ngu n nhân l c y h c c truy n áp ng nhu c u cán b làm công tác y h c c truy n trong khoa y h c c truy n c a các b nh vi n a khoa, các phòng y t qu n/huyên, b ph n khám ch a b nh y h c c truy n tuy n phư ng/xã. II. K ho ch th c hi n Ch th s 24-CT/TW ngày 04 tháng 7 năm 2008 c a Ban Bí thư và Thông tri s 20-TT/TU ngày 30 tháng 01 năm 2009 c a Ban Thư ng v Thành y v phát tri n n n ông y và H i ông y thành ph H Chí Minh trong tình hình m i. 1. Quán tri t quan i m ch oc a ng và Nhà nư c: - Tri n khai Ch th s 24-CT/TW ngày 04 tháng 7 năm 2008 c a Ban Bí thư v phát tri n n n ông y Vi t Nam và H i ông y Vi t Nam trong tình hình m i. Thông tri s 20-TT/TU ngày 30 tháng 01 năm 2008 c a Ban Thư ng v Thành y thành ph H Chí Minh v phát tri n n n ông y và H i ông y thành ph H Chí Minh trong tình hình m i cho các c p chính quy n, lãnh o các S ngành, H i ông y các c p. - Ti p t c tri n khai th c hi n Quy t nh s 222/2003/Q -TTg ngày 03 tháng 11 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t chính sách qu c gia v Y Dư c h c c truy n; Quy t nh s 765/2005/Q -BYT ngày 22 tháng 3 năm 2005 c a B trư ng B Y t v phê duy t k ho ch th c hi n chính sách qu c gia v Y Dư c h c c truy n n năm 2010; Ch th s 05/2007/CT-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2007 c a B Y t v tăng cư ng công tác y, dư c h c c truy n. - Th c hi n “K ho ch th c hi n chính sách qu c gia v y dư c h c c truy n thành ph H Chí Minh 2008 - 2010” m b o l trình th c hi n và các ch tiêu ra, các cơ s và các ơn v l p k ho ch ho t ng c th c a t ng ơn v . - Nâng cao nh n th c v vai trò c a ông y trong nhân dân, qua các phương ti n truy n thông i chúng, tăng cư ng s lãnh o, ch o c a các C p y ng, chính quy n i v i vi c phát tri n n n ông y thành ph . 2. M c tiêu: - Ki n toàn công tác qu n lý Y dư c h c c truy n thành ph H Chí Minh, phát tri n theo ch trương c a ng và Nhà nư c: “K th a, phát huy phát tri n y dư c h c c truy n, k t h p y h c hi n i, xây d ng n n y h c Vi t Nam hi n i khoa h c và i chúng”.
  3. - Phát tri n ngành Y dư c h c c truy n như m t ngành tr ng tâm c a thành ph , ngang t m v i khu v c mang l i hi u qu v kinh t , ng th i gi i thi u m t nét văn hóa v y h c c truy n c a thành ph . 3. N i dung: 3.1. Ki n toàn h th ng khám ch a b nh b ng y h c c truy n: - Nâng c p và c i t o xây d ng hai b nh vi n: B nh vi n Y h c c truy n và Vi n Y dư c h c dân t c thành ph H Chí Minh theo hư ng xã h i hóa và u tư ngân sách c a thành ph thành hai b nh vi n u ngành v y dư c h c c truy n th c hi n t t công tác ch o tuy n v y dư c h c c truy n c a thành ph H Chí Minh. • Năm 2009 - 2010 Vi n Y dư c h c dân t c và B nh vi n Y h c c truy n ch u trách nhi m h tr cho các khoa y h c c truy n c a 10 b nh vi n a khoa và 23 b nh vi n qu n - huy n v chuyên môn y dư c c truy n. - Khoa y h c c truy n trong các b nh vi n a khoa, b nh vi n qu n - huy n: Hi n nay thành ph H Chí Minh có 5/10 b nh vi n a khoa và 5/23 b nh vi n qu n - huy n ã có khoa y h c c truy n (theo Thông tư s 02/1997/TT-BYT ngày 28 tháng 02 năm 1997 c a B trư ng B Y t ): • Năm 2009 - 2010: t t c các b nh vi n a khoa và các b nh vi n qu n - huy n u có khoa y h c c truy n. • Năm 2011 - 2015: các b nh vi n a khoa, và b nh vi n qu n - huy n s hoàn thi n khoa y h c c truy n, góp ph n vào vi c i u tr k t h p y h c c truy n v i y h c hi n i c a b nh vi n. - Phòng Y t qu n/huy n có 1 cán b chuyên trách theo dõi công tác y dư c h c c truy n: • Năm 2009 - 2010: t t c Phòng y t qu n - huy n có 1 biên ch là cán b y h c c truy n. - Tr m Y t xã/phư ng có b ph n khám ch a b nh b ng y h c c truy n do th y thu c y h c c truy n (y sĩ y h c c truy n ho c lương y tr lên) trong nh biên c a tr m y t ph trách. • Năm 2009 - 2010: t t c Tr m y t u có b ph n khám, ch a b nh b ng y h c c truy n, ph n u t 40% s thu c ư c s d ng t i Tr m y t phư ng/xã là thu c y h c c truy n. - Phát tri n các phương pháp khám ch a b nh b ng y h c c truy n, k t h p y h c c truy n và y h c hi n i trong vi c chNn oán và i u tr cho b nh nhân; chú tr ng n vi c chăm sóc s c kh e b ng phương pháp không dùng thu c như t p luy n dư ng sinh, xây d ng khu i u tr , i u dư ng cho ngư i l n tu i, câu l c b s c kh e, câu l c b dư ng sinh; châm c u, xoa bóp day n huy t b ng phương pháp y h c c truy n.
  4. - Khuy n khích xây d ng Trung tâm chNn tr y h c c truy n k thu t cao. 3.2. Phát tri n ngu n ông dư c: - m b o ch t lư ng thu c y h c c truy n, thu c có ngu n g c, thu c nh p khNu chính ng ch, tăng cư ng giám sát ch t lư ng thu c nh p khNu: • Năm 2009 - 2010: ch n ch nh các cơ s kinh doanh thu c, m b o thu c có ngu n g c, có ch t lư ng. - nh hư ng hi n i hóa cho các cơ s s n xu t, phân ph i, t n tr thu c y h c c truy n, m b o ch t lư ng dư c li u và các ch phNm ông dư c, ph c v trong nư c và ti n t i vi c xu t khNu ông dư c ra nư c ngoài h i nh p qu c t . • Năm 2009 - 2010: tri n khai Quy t nh s 15/2008/Q /BYT c a B trư ng B Y t ngày 21 tháng 4 năm 2008 v ban hành quy nh t m th i nguyên t c cơ b n s n xu t thu c t dư c li u giai o n t i 31 tháng 12 năm 2010. - Tuyên truy n v n ng các cơ s kinh doanh và s n xu t ông dư c ch ng ngu n dư c li u có ngu n g c xu t x rõ ràng, ti n t i thu mua ngu n dư c li u theo mùa, sơ ch d tr , óng gói b o qu n, có h n dùng, m b o cung ng dư c li u cho kinh doanh và s n xu t, khi c n s n xu t có ngay. H tr H i ông y, Vi n Y dư c h c dân t c, B nh vi n Y h c c truy n liên k t h p tác v i các t nh, thành trong vi c tr ng dư c li u. - Khuy n khích các cơ s s n xu t thu c y h c c truy n u tư nâng c p cơ s , trình chuyên môn, tuân th theo quy nh nguyên t c s n xu t thu c t dư c li u; ph n u n năm 2010 t tiêu chuNn theo quy nh c a B Y t là cơ s s n xu t thu c y h c c truy n t t. - Khuy n khích các cơ s bán thu c y h c c truy n ăng ký “th c hành t t nhà thu c”. Năm 2009 xây d ng m t cơ s bán l thu c ông dư c thành m t mô hình chuNn cho các cơ s khác h c t p nhân i n hình. - Khuy n khích các ơn v nhà nư c và tư nhân xây d ng án thành l p khu công ngh sơ ch , bào ch , s n xu t thu c y h c c truy n v i công ngh và k thu t hi n i, t o i u ki n thu n l i cho vi c thu mua dư c li u và s n xu t, áp ng nhu c u s d ng trong nư c và xu t khNu. 3.3. Ngu n nhân l c: Xây d ng mô hình ào t o ngu n nhân l c y h c c truy n cho thành ph H Chí Minh áp ng cho nhu c u: - Cán b làm công tác y h c c truy n t i Tr m y t phư ng/xã là lương y ho c y sĩ y h c c truy n tr lên.
  5. - Cán b y h c c truy n c a tuy n qu n/huy n là các Bác sĩ, Dư c sĩ ư c ào t o t các trư ng i h c y dư c. - Nhân s c a hai b nh vi n (B nh vi n Y h c c truy n và Vi n Y dư c h c dân t c) theo quy nh c a B Y t và cho nhu c u phát tri n y h c c truy n. - Trư ng các khoa lâm sàng c a b nh vi n y h c c truy n và khoa y h c c truy n c a b nh vi n a khoa ph i có trình bác sĩ chuyên khoa c p I v y h c c truy n tr lên. Gi i pháp: - Xem xét c tuy n nh ng con em lương y, lương dư c có trình văn hóa 12/12 ào t o thành y sĩ y h c c truy n ph c v cho nh ng Tr m Y t xã/phư ng chưa có cán b y h c c truy n c a b ph n khám ch a b nh b ng y h c c truy n t i Tr m y t phư ng/xã. - ào t o các y sĩ y h c c truy n ang công tác t i qu n/huy n thành Bác sĩ y h c c truy n. - ào t o chuyên khoa y h c c truy n cho Bác sĩ a khoa làm công tác y h c c truy n. - ào t o i ngũ k th a ngay sau khi t t nghi p Bác sĩ, Dư c sĩ t o ngu n cán b y h c c truy n. 3.4. Nghiên c u khoa h c: - Nghiên c u ng d ng thu c y h c c truy n; - Nghiên c u ng d ng các phương pháp c a y h c c truy n; - Nghiên c u ng d ng lý lu n cơ b n c a y h c c truy n; - Nghiên c u các giáo trình gi ng d y y h c c truy n; - Nghiên c u k t h p y h c c truy n và y h c hi n i trong chNn oán và i u tr các b nh m n tính, b nh khó. - T ch c h i ngh , h i th o v chuyên y dư c h c c truy n ít nh t hai l n/năm. 3.5. Công tác qu n lý hành ngh y dư c h c c truy n: - Khuy n khích và t o i u ki n thu n l i cho nh ng ngư i hành ngh y dư c h c c truy n có tiêu chuNn và i u ki n quy nh ư c tham gia hành ngh . C i ti n th t c hành chính trong vi c ti p nh n h sơ và c p gi y phép hành ngh . - B i dư ng chuyên môn và c p nh t n i dung các văn b n quy ph m pháp lu t cho nh ng ngư i hành ngh y dư c h c c truy n tư nhân.
  6. - Tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra; x lý nghiêm i v i nh ng trư ng h p hành ngh ông y ông dư c trái pháp lu t, l i d ng danh nghĩa y h c c truy n ho t ng kinh doanh, khám ch a b nh trái phép. 3.6. Tăng cư ng vai trò c a H i ông y thành ph H Chí Minh: - H i ông y thành ph H Chí Minh óng vai trò nòng c t trong s nghi p phát tri n n n ông y thành ph , góp ph n vào s nghi p chăm sóc s c kh e nhân dân. - H i ông y thành ph H Chí Minh ch ng xây d ng k ho ch ho t ng, c ng c t ch c, n nh cơ s v t ch t cho ho t ng H i; phát tri n h i viên, k t h p v i ngành y t thành ph trong qu n lý hành ngh c a h i viên; ho t ng c a H i ph i g n li n v i ho t ng qu n lý và phát tri n c a ngành y dư c h c c truy n thành ph H Chí Minh. - Tăng cư ng vai trò c a H i ông y thành ph H Chí Minh trong ho t ng qu n lý và phát tri n c a ngành y dư c h c c truy n thành ph ; qu n/huy n H i ph i h p cùng v i Phòng y t qu n /huy n trong vi c qu n lý hành ngh (giám sát vi c hành ngh c a h i viên). - H i ông y thành ph H Chí Minh ch ng ph i h p v i S Y t tham mưu cho y ban nhân dân thành ph trên các lĩnh v c th a k và phát tri n y dư c h c c truy n, k t h p y h c c truy n và y h c hi n i. - S Y t , H i ông y, H i Châm c u, Trư ng i h c Y khoa Ph m Ng c Th ch liên k t ph i h p xây d ng và hoàn thi n h th ng t ch c, chương trình ào t o các lo i hình cán b chuyên ngành ông y, trong ó có lương y, lương dư c theo quy nh c a Chính ph . - Xây d ng thí i m H i ông y k t h p v i trư ng i h c Y khoa Ph m Ng c Th ch, Vi n Y dư c h c dân t c, B nh vi n Y h c c truy n th c hi n xã h i hóa lĩnh v c ào t o, b i dư ng chuyên môn cho i ngũ hành ngh y dư c c truy n. - Xây d ng mô hình d y ngh và nâng cao ch t lư ng th y thu c hành ngh y dư c h c c truy n cho h i viên. - Hàng năm H i ông y ch ng ph i h p v i S Y t t ch c các L h i truy n th ng c a Y h c c truy n như ngày Gi c H i Thư ng Lãn Ông vào r m tháng giêng, cũng là ngày ư c B Y t công nh n là ngày truy n th ng ngành y dư c h c c truy n; Gi c Tu Tĩnh vào r m tháng hai; H i T t y h c c truy n vào trung tu n tháng ch p hàng năm. 3.7. Công tác tuyên truy n trong lĩnh v c y dư c h c c truy n: - Tăng cư ng tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng (truy n thanh, truy n hình, báo vi t, t rơi, t p hu n, h i ngh , h i th o, Website), các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v công tác y dư c h c c truy n. - Ph bi n ki n th c thông thư ng v y dư c h c c truy n (thu c nam, xoa bóp day n huy t, t p luy n dư ng sinh...) cho nhân dân. Hư ng d n ng d ng các phương
  7. pháp ơn gi n c a y h c c truy n phòng và ch a m t s ch ng b nh thông thư ng cho c ng ng. - Ch ng hành vi l i d ng danh nghĩa y dư c h c c truy n làm ăn phi pháp và hành ngh mê tín d oan. 3.8. H p tác qu c t : - Tăng cư ng h p tác v i các nư c trong khu v c và trên th gi i v lĩnh v c i u tr , gi ng d y, nghiên c u khoa h c, s n xu t thu c y h c c truy n. - Tăng cư ng h p tác v lĩnh v c ào t o chuyên ngành y dư c h c c truy n. T ch c h i th o, h i ngh , tham quan, trao i kinh nghi m v công tác phát tri n y dư c h c c truy n, nghiên c u khoa h c, s n xu t và lưu hành thu c. - Xây d ng cơ s v t ch t giao lưu, truy n bá v y h c c truy n như m t nét p văn hóa c a thành ph . B o t n khu ph c kinh doanh thu c y h c c truy n t i qu n 5, t ng bư c ch n ch nh, c ng c và phát tri n tr thành i m tham quan, du l ch, gi i thi u s n phNm thu c ông dư c cho du khách trong nư c và ngư i nư c ngoài. 4. T ch c th c hi n: 4.1. y ban nhân dân các qu n - huy n: - Ch o ngành y t a phương ph i h p v i các ngành, các t ch c xã h i có liên quan quán tri t và tri n khai y nh ng n i dung c a chính sách qu c gia v y dư c h c c truy n n 2010 và K ho ch th c hi n Ch th s 24-CT/TW c a Ban Bí thư và Thông tri s 20-TT/TU c a Ban Thư ng v Thành y nh m t o i u ki n thu n l i các H i ông y và H i Châm c u ho t ng và phát tri n, góp ph n tích c c vào s nghi p chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân. - Tăng cư ng lãnh o, ch o i v i vi c phát tri n y dư c h c c truy n t i a phương mình ph trách, nâng cao nh n th c c a ngư i dân v vai trò, v trí, t m quan tr ng c a ông y và H i ông y thành ph H Chí Minh. 4.2. S Y t : - Tham mưu cho y ban nhân dân thành ph ch o tri n khai k ho ch th c hi n công tác phát tri n n n ông y và H i ông y thành ph H Chí Minh trong tình hình m i. - Ph p v i S N i v , S K ho ch và u tư, S Khoa h c và Công ngh , S Tài nguyên và Môi trư ng, S Tài chính và các S , ngành có liên quan tham mưu cho y ban nhân dân thành ph v cơ ch , chính sách trong lĩnh v c y dư c h c c truy n. - Thư ng xuyên thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a nhà nư c, các quy ch chuyên môn trong các cơ s khám b nh, ch a b nh và s n xu t kinh doanh thu c c truy n không ng ng nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh.
  8. - Ph i h p v i các S có liên quan h tr Vi n Y dư c h c dân t c và B nh vi n Y h c c truy n là ch u tư chính Ny nhanh ti n th c hi n d án xây d ng và nâng c p Vi n và B nh vi n. n năm 2015 hai b nh vi n trên s là hai Trung tâm chuyên sâu v y h c c truy n áp ng nhu c u nghiên c u, i u tr , gi ng d y, ch o tuy n, h i ngh , h i th o, h p tác qu c t khu v c các t nh phía Nam. - M r ng quan h qu c t v y dư c h c c truy n. 4.3. S K ho ch và u tư: - Ph i h p v i S Y t c i ti n th t c hành chánh trong vi c xét c p gi y phép hành ngh y dư c h c c truy n, t o hành lang pháp lý v ăng ký kinh doanh cho các doanh nghi p hành ngh y dư c h c c truy n, phát tri n h th ng hành ngh y dư c h c c truy n tư nhân hành ngh theo úng pháp lu t. 4.4. S N i v ph i h p v i S Y t có k ho ch ào t o ngu n nhân l c cán b y dư c h c c truy n; tham mưu cho y ban nhân dân thành ph xem xét phân b ngu n nhân l c y h c c truy n chuyên trách cho các phòng Y t qu n - huy n, các b nh vi n chưa có khoa y h c c truy n, các Tr m y t chưa có b ph n y h c c truy n. 4.5. S Khoa h c và Công ngh : - Ưu tiên tri n khai nh ng tài nghiên c u thu c lĩnh v c y dư c h c c truy n, k t h p y dư c h c c truy n v i y h c hi n i, m r ng quan h qu c t v nghiên c u, ào t o, i u tr , s n xu t thu c và trang thi t b trong lĩnh v c y dư c h c c truy n. - H tr trong lĩnh v c nghiên c u khoa h c v y dư c h c c truy n (xét duy t cương, nghi m thu tài, kinh phí) cho các ơn v Vi n Y dư c h c dân t c, B nh vi n Y h c c truy n, Khoa Y h c c truy n trong các b nh vi n, H i ông y, H i Châm c u. 4.6. H i ông y thành ph H Chí Minh óng vai trò nòng c t trong s nghi p phát tri n n n ông y thành ph , góp ph n vào s nghi p chăm sóc s c kh e nhân dân. 4.7. Kinh phí tri n khai: - Kinh phí t ngân sách nhà nư c. - Ngu n kinh phí khác g m vi n tr , u tư nư c ngoài, xã h i hóa... III. T CH C TH C HI N: Căn c K ho ch này, Th trư ng các s - ngành liên quan và y ban nhân dân các qu n - huy n tri n khai th c hi n có hi u qu phát tri n ngành ông y c a thành ph trong nh ng năm t i theo úng ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c./. KT. CH TNCH
  9. PHÓ CH TNCH Nơi nh n: -B Yt ; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - Các s - ngành thành ph ; - y ban nhân dân các qu n - huy n; - Vi n Y Dư c h c Dân t c; Nguy n Th Thu Hà - B nh vi n Y h c c truy n; - Trư ng i h c Y khoa Ph m Ng c Th ch; - H i ông y thành ph ; - VPUB: CPVP; - Phòng VX, THKH; - Lưu:VT (VX-P) H.
Đồng bộ tài khoản