Kế hoạch số 3489/KH-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
62
lượt xem
4
download

Kế hoạch số 3489/KH-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 3489/KH-UBND về tổ chức đại hội thi đua thành phố và hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số 3489/KH-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 3489/KH-UBND TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2009 K HO CH T CH C I H I THI UA THÀNH PH VÀ H I NGHN I N HÌNH TIÊN TI N CÁC C P TI N T I I H I THI UA YÊU NƯ C TOÀN QU C L N TH VIII Th c hi n Ch th s 39/CT-TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 c a B Chính tr v ti p t c i m i, Ny m nh phong trào thi ua yêu nư c, phát hi n, b i dư ng, t ng k t và nhân i n hình tiên ti n; K ho ch s 25/H T KT-VI ngày 17 tháng 4 năm 2009 c a H i ng Thi ua - Khen thư ng Trung ương v t ch c i h i thi ua và H i ngh i n hình tiên ti n các c p ti n t i i h i thi ua yêu nư c toàn qu c l n th VIII; Ch th s 06/2009/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph v phát ng phong trào thi ua yêu nư c l p thành tích k ni m các ngày l l n trong hai năm 2009 - 2010; y ban nhân dân thành ph xây d ng k ho ch t ch c i h i thi ua và H i ngh i n hình tiên ti n các c p như sau: I. M C ÍCH YÊU C U 1. T ng k t ánh giá úng k t qu và tác d ng c a phong trào thi ua yêu nư c t sau i h i thi ua thành ph năm 2005 n nay, ch ra nh ng m t m nh phát huy, nh ng m t t n t i h n ch kh c ph c, ng th i ra phương hư ng nhi m v Ny m nh phong trào thi ua và công tác khen thư ng trong nh ng năm t i; 2. Bi u dương k t qu c a phong trào thi ua yêu nư c, các t p th , cá nhân anh hùng, chi n sĩ thi ua toàn qu c, các gương i n hình tiên ti n, tiêu bi u trong các ngành, các c p, các lĩnh v c, các thành ph n kinh t , các t ng l p nhân dân, dân t c... Qua ó ti p t c phát huy truy n th ng yêu nư c, tính năng ng, sáng t o, lao ng c n cù, tin tư ng vào s nghi p i m i c a ng, khơi d y, c vũ s c m nh to l n c a kh i i oàn k t toàn dân t c, phát huy m nh m n i l c, t o ng l c m i cho vi c th c hi n th ng l i nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh t ng ngành, t ng c p, t ng ơn v theo tinh th n Ngh quy t i h i toàn qu c l n th X c a ng và k ho ch 5 năm ti p theo; 3. Thông qua i h i kh ng nh các bài h c kinh nghi m v t ch c, nh hư ng phong trào thi ua và công tác khen thư ng, kinh nghi m v xây d ng và nhân r ng các i n hình tiên ti n, nh m ti p t c i m i, Ny m nh các phong trào thi ua, công tác khen thư ng theo tinh th n Ch th s 39-CT/TW c a B Chính tr và th c hi n t t Lu t Thi ua, Khen thư ng; 4. Trong quá trình chuNn b và t ch c i h i, các c p, các ngành, các ơn v , doanh nghi p phát ng phong trào hành ng cách m ng sôi n i trong cán b , chi n sĩ,
  2. nhân dân thành ph , th c hi n t t ch trương c a ng, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c, b o m phát tri n kinh t - xã h i có tính b n v ng và bư c ti n m i v ch t lư ng, Ny nhanh chuy n d ch cơ c u kinh t , nâng cao s c c nh tranh trong h i nh p kinh t khu v c và qu c t , th c hi n t t chính sách và các ch tiêu v xoá ói gi m nghèo, c i thi n i s ng nhân dân; nâng cao ch t lư ng giáo d c - ào t o, y t , văn hoá xã h i; chuy n bi n m nh v c i cách hành chính, tăng cư ng pháp ch , k cương xã h i; ngăn ch n có hi u qu t tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sách nhi u trong b máy nhà nư c; gi v ng n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i, qu c phòng v ng ch c và th c hi n có hi u qu n p s ng văn minh ô th . 5. i h i thi ua và H i ngh i n hình tiên ti n thành ph s ư c t ch c trên tinh th n b o m trang tr ng, thi t th c, th c hành ti t ki m, tránh phô trương, hình th c. II. N I DUNG VÀ CÁC BƯ C TI N HÀNH 1. Nh ng n i dung c n t p trung ch o t nay n i h i Thi ua thành ph và H i ngh i n hình tiên ti n các c p: - Phát ng phong trào thi ua sâu r ng trong toàn ng, toàn dân, nh m phát huy s c m nh c a c h th ng chính tr , t o s ng tâm h p l c c a toàn xã h i, “Ngư i ngư i thi ua, ngành ngành thi ua” th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i v k ho ch phát tri n kinh t , xã h i năm 2009, Ngh quy t c a Chính ph v các gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , m b o an sinh xã h i… Phong trào thi ua ph i t p trung gi i quy t nh ng nhi m v c th , thi t th c c a t ng c p, t ng ngành, t ng ơn v và t ng lĩnh v c công tác, ph n u hoàn thành các ch tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i k ho ch 5 năm (2006 - 2010) theo tinh th n Ngh quy t i h i ng b thành ph l n th VIII và Ngh quy t i h i toàn qu c l n th X c a ng. - Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c v ý nghĩa, tác d ng c a phong trào thi ua yêu nư c, tuyên truy n ph bi n tư tư ng H Chí Minh v thi ua yêu nư c g n v i th c hi n t t cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”; c bi t tuyên truy n cho phong trào thi ua “C nư c hư ng t i k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i”; tuyên truy n v i h i thi ua, h i ngh i n hình tiên ti n các c p, bi u dương ghi nh n nh ng thành qu c a phong trào thi ua trên t t c các lĩnh v c c a i s ng, kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh c a thành ph . Các cơ quan truy n thông m r ng nhi u hình th c tuyên truy n bi u dương ngư i t t, vi c t t, các i n hình, nhân t t m i, t o nên không khí sôi ng, chào m ng các ngày l l n trong hai năm 2009 và 2010, chào m ng i h i thi ua thành ph , h i ngh i n hình tiên ti n các c p ti n t i i h i thi ua yêu nư c toàn qu c l n th VIII. - Ti p t c quán tri t, h c t p Lu t Thi ua, Khen thư ng; nâng cao nh n th c và tinh th n trách nhi m ch p hành các quy nh pháp lu t v thi ua, khen thư ng. Quá trình th c hi n c n ti p t c nghiên c u, xu t s a i, b sung Lu t Thi ua, Khen thư ng, Ngh nh c a Chính ph , các văn b n hư ng d n c a Trung ương và thành ph hoàn thi n các văn b n quy ph m pháp lu t v thi ua, khen thư ng, t o hành lang pháp lý công tác thi ua, khen thư ng th c s là ng l c th c hi n nhi m v chính tr và ngày càng i vào cu c s ng c a nhân dân.
  3. - Nâng cao nh n th c c a các c p y ng, chính quy n và nhân dân v vai trò, tác d ng to l n c a phong trào thi ua yêu nư c trong tình hình m i. Trên cơ s các bài h c kinh nghi m ã ư c t ng k t, úc rút t th c ti n phong trào thi ua trong các năm qua, c n ti n hành t t vi c phát hi n, gi i thi u, ph bi n và nhân r ng các i n hình tiên ti n theo tinh th n Ch th s 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 c a B Chính tr . Bên c nh vi c chăm lo b i dư ng các i n hình ã có, c n chú tr ng xây d ng, b i dư ng các i n hình và nhân t m i th c s n i tr i trong các phong trào thi ua ư c qu n chúng, t p th gi i thi u. - Thông qua phong trào thi ua, xét ch n ngh khen thư ng cho các cá nhân và t p th có thành tích xu t s c m b o dân ch , công khai và úng qui trình. 2. N i dung t ng k t i h i và H i ngh i n hình tiên ti n: - ánh giá công tác lãnh o, ch o c a các c p y ng, chính quy n, M t tr n T qu c và các oàn th nhân dân v i công tác thi ua, khen thư ng; nh n th c v vai trò, ý nghĩa và tác d ng c a công tác thi ua, khen thư ng trong th c hi n hoàn thành nhi m v chính tr c a các c p, các ngành và qu n chúng nhân dân; các phương th c t ch c phong trào thi ua có hi u qu ; ánh giá công tác b i dư ng, xây d ng và nhân i n hình tiên ti n trong phong trào thi ua và công tác tuyên dương, khen thư ng các t p th , cá nhân có thành tích xu t s c trong phong trào thi ua. - ánh giá k t qu nh ng vi c làm t t, nh ng h n ch t n t i trong công tác thi ua, khen thư ng, xây d ng phong trào thi ua, công tác b i dư ng, xây d ng và nhân i n hình tiên ti n, trên cơ s ó rút ra bài h c kinh nghi m và nh ng gi i pháp cho phương hư ng nhi m v v công tác thi ua, khen thư ng trong th i gian t i. - i m i n i dung, phương th c t ch c phong trào thi ua, công tác khen thư ng theo quy nh c a Lu t Thi ua, Khen thư ng, không ng ng nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác thi ua, khen thư ng áp ng nh ng òi h i c a giai o n m i. - Ti p t c quán tri t các n i dung c a Ch th s 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 c a B Chính tr v ti p t c i m i, Ny m nh phong trào thi ua yêu nư c, phát hi n, b i dư ng, t ng k t và nhân i n hình tiên ti n, nh m t o s chuy n bi n m nh m phong trào thi ua yêu nư c trên a bàn thành ph trong nh ng năm t i. 3. Hình th c, th i gian t ch c i h i thi ua thành ph và H i ngh i n hình tiên ti n các c p: 3.1. i v i c p cơ s : - Hình th c t ch c “H i ngh i n hình tiên ti n” ho c “H i ngh bi u dương ngư i t t, vi c t t”. - S lư ng và thành ph n i bi u tham d H i ngh : tùy thu c vào quy mô t ch c H i ngh và i u ki n c a cơ quan, ơn v tri u t p s lư ng i bi u cho phù h p; i bi u các i n hình tiên ti n và i di n các t p th tiên ti n và i bi u là nhân dân ( phư ng - xã, th tr n) ph i chi m trên 50% s lư ng i bi u d H i ngh . - Th i gian h i ngh : 01 bu i.
  4. 3.2. i v i H i ngh i n hình tiên ti n các s , ngành, oàn th , qu n - huy n, cơ quan, ơn v , T ng Công ty và Công ty thu c thành ph : - Hình th c t ch c: H i ngh i n hình tiên ti n. - S lư ng và thành ph n i bi u d H i ngh i n hình tiên ti n: tùy thu c vào quy mô t ch c H i ngh và i u ki n c a cơ quan, ơn v tri u t p s lư ng i bi u cho phù h p; i bi u các i n hình tiên ti n và i di n các t p th tiên ti n và i bi u là nhân dân ( qu n - huy n) ph i chi m trên 50% s lư ng i bi u d H i ngh . - Th i gian h i ngh : 01 bu i. 3.3. iv i i h i thi ua thành ph (s có k ho ch riêng). 4. N i dung, chương trình i h i Thi ua và H i ngh i n hình tiên ti n các c p: - Nghi th c khai m c; - Báo cáo ánh giá, bi u dương phong trào thi ua yêu nư c ( ây là n i dung quan tr ng c n ư c chuNn b công phu, m b o ch t lư ng, sát v i m c ích, yêu c u c a i h i và H i ngh ra); - Báo cáo tham lu n c a các i n hình tiên ti n (t p th và cá nhân); - T ch c các ho t ng giao lưu v i các i n hình tiên ti n; - Khen thư ng; - Phát bi u ch o H i ngh c a Lãnh o c p trên; - T ng k t, phát ng thi ua và b m c. 5. Ti n trình t ch c i h i Thi ua thành ph và H i ngh i n hình tiên ti n các c p: - H i ngh i n hình tiên ti n c p cơ s ti n hành trong quý I năm 2010; - H i ngh i n hình tiên ti n c p s - ngành, qu n - huy n trong quý II năm 2010; - i h i Thi ua thành ph ư c ti n hành trong quý III năm 2010. III. T CH C TH C HI N 1. H i ng Thi ua và Khen thư ng các s , ngành, oàn th thành ph , các cơ quan, ơn v , doanh nghi p thu c y ban nhân dân thành ph , các qu n - huy n c n t p trung ch o, quán tri t và th c hi n t t m c ích, yêu c u c a K ho ch này. 2. Cơ quan Thư ng tr c H i ng Thi ua và Khen thư ng thành ph (Ban Thi ua - S N i v ) giúp y ban nhân dân thành ph và H i ng Thi ua và Khen thư ng thành ph ph i h p v i các s - ngành, oàn th , qu n - huy n, các cơ quan, ơn v
  5. thu c thành ph t ch c n m tình hình, ki m tra, theo dõi m t s ngành, ơn v , a phương, cơ s , lĩnh v c làm i m: + 01 qu n, 01 huy n; 01 phư ng, 01 xã; + 01 ơn v thu c kh i các Ban ng thành y; + 01 T ng Công ty, 01 Công ty; + 01 ơn v quân s thu c B Ch huy Quân s thành ph ; + 01 ơn v công an thu c Công an thành ph ; + 01 ơn v thu c kh i Công nghi p; + 01 ơn v thuôc kh i Nông nghi p; + 01 ơn v thu c kh i Giáo d c - ào t o; + 01 ơn v thu c Kh i Khoa h c - Công ngh ; + 01 ơn v thu c kh i Thông tin và Truy n thông; + 01 ơn v thu c kh i Thương m i - D ch v ; + 01 ơn v thu c kh i Y t ; + 01 ơn v thu c kh i Xây d ng; + Các ơn v sau ây ch n 01 ơn v tr c thu c: Liên oàn Lao ng thành ph , Thành oàn, H i C u Chi n binh, H i Liên hi p Ph n , N i Nông dân, H i ch th p … 3. Thư ng tr c H i ng Thi ua và Khen thư ng thành ph ph i h p v i Ban Tuyên giáo Thành y, S Văn hóa, Th thao và Du l ch, S Thông tin và Truy n thông và các cơ quan Báo, ài Ti ng nói nhân dân, ài Truy n hình thành ph có k ho ch t ch c thông tin, tuyên truy n k p th i v H i ngh i n hình tiên ti n các c p và i h i Thi ua thành ph ; biên so n tài li u và t p san gi i thi u “Nh ng bông hoa i n hình ti n ti n, gương ngư i t t vi c t t” nh m nêu gương, tôn vinh, ph bi n kinh nghi m, nh ng cách làm hay, nh ng gương i n hình tiêu bi u xu t s c trong vư n hoa thi ua c a thành ph . 4. V khen thư ng: Ngoài vi c xét thành tích khen thư ng hàng năm, H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p, các ngành xem xét bi u dương, khen thư ng cho các t p th , cá nhân có thành tích xu t s c trong phong trào thi ua, ngh y ban nhân dân thành ph khen thư ng và trình c p trên khen thư ng cho các t p th , cá nhân có nhi u thành tích xu t s c, có mô hình, công trình, sáng ki n c i ti n k thu t t hi u qu thi t th c.
  6. 5. S N i v (Ban Thi ua - Khen thư ng thành ph ) có trách nhi m giúp y ban nhân dân thành ph và H i ng Thi ua và Khen thư ng thành ph theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n k ho ch này; t ng h p tình hình và báo cáo công tác chuNn b i h i Thi ua c p thành ph thông qua H i ng Thi ua và Khen thư ng thành ph s m trình y ban nhân dân thành ph và Ban Thư ng v Thành y ch o t ch c i h i Thi ua thành ph vào quý III năm 2009. 6. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , các oàn th chính tr và t ch c xã h i ph i h p ch t ch v i chính quy n các c p, phát huy s c m nh kh i i oàn k t toàn dân trong vi c v n ng cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng và các t ng l p nhân dân thành ph tích c c hư ng ng và th c hi n phong trào thi ua l p thành tích chào m ng i h i Thi ua thành ph , H i ngh i n hình tiên ti n các c p, ti n t i i h i Thi ua yêu nư c toàn qu c l n th VIII. y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các s , ban, ngành, các cơ quan, ơn v , T ng Giám c các T ng Công ty, Giám c các Công ty thu c thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n t ch c tri n khai nghiêm túc k ho ch này và th c hi n y ch thông tin, báo cáo nh kỳ theo t thi ua cho y ban nhân dân thành ph thông qua S N i v (Ban Thi ua - Khen thư ng thành ph )./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - H i ng Thi ua - Khen thư ng Trung ương; - Văn phòng Ch t ch Nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph ; Lê Hoàng Quân - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ; - Thành viên H i ng Thi ua - Khen thư ng TP; - Văn phòng Thành y; Các Ban c a Thành y; - Các Ban H i ng nhân dân thành ph ; - ng y kh i c p trên cơ s thu c Thành y; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th TP; - S , ban, ngành thành ph ; - y ban nhân dân các qu n, huy n; - Các T ng Công ty, Công ty tr c thu c thành ph ; - Ban Thi ua - Khen thư ng thành ph ; - Báo, ài; - VPUB: CVP, PVP/VX; Phòng VX, THKH; - Lưu:VT, (VX-P) H.
Đồng bộ tài khoản