Kế hoạch số 45/KH-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
3
download

Kế hoạch số 45/KH-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 45/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số 45/KH-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 45/KH-UBND Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2008 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2008/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2008/NĐ-CP NGÀY 04/02/2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn UBND Thành phố và UBND quận, huyện, UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1. Thực hiện nghiêm túc nội dung quy định tại Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ; Nghị quyết HĐND thành phố quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện. 2. Việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố và thuộc UBND quận, huyện được thực hiện theo nguyên tắc điều, chuyển nguyên hiện trạng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức hiện có của các bộ phận, các đơn vị về đơn vị mới; Khi các bộ, ngành Trung ương có văn bản hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn nói trên, UBND Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện; 3. Bảo đảm hoạt động thường xuyên của các đơn vị, không gây khó khăn trong việc giải quyết các yêu cầu của công dân và các tổ chức; 4. Công tác sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố và UBND quận, huyện phải được thực hiện theo đúng trình tự, thời gian quy định của UBND Thành phố, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các đơn vị trong việc giải quyết các yêu cầu của công dân và các tổ chức. II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 1. Về tổ chức bộ máy:
  2. 1.1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố do Chủ tịch UBND Thành phố quyết định: a. Đơn vị sáp nhập: Sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố, Ban Tôn giáo Thành phố vào Sở Nội vụ; b. Đơn vị hợp nhất: - Thành lập Sở Công thương Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Công nghiệp và Sở Thương mại; - Thành lập Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Thể dục thể thao, Sở Du lịch và tiếp nhận nhiệm vụ quản lý về gia đình từ Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em; chuyển chức năng và tổ chức về báo chí xuất bản sang Sở Thông tin và Truyền thông; - Thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức về báo chí xuất bản từ Sở Văn hóa - Thông tin; c. Đơn vị giải thể: Giải thể Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em. d. Về chuyển chức năng và tổ chức: - Chuyển chức năng và tổ chức của Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em về các đơn vị như sau: + Dân số về Sở Y tế. + Bảo vệ chăm sóc trẻ em về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. + Gia đình về Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. - Chuyển chức năng và tổ chức về hạ tầng kỹ thuật đô thị từ Sở Giao thông công chính về Sở Xây dựng. - Chuyển chức năng và tổ chức về nhà ở và công sở từ Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất về Sở Xây dựng. - Chuyển chức năng và tổ chức về hạ tầng kỹ thuật đô thị từ Sở Giao thông công chính cho Sở Xây dựng. - Chuyển chức năng và tổ chức về văn thư - lưu trữ nhà nước từ Văn phòng UBND Thành phố về Sở Nội vụ; e. Đổi tên các Sở:
  3. - Sở Giao thông công chính thành Sở Giao thông vận tải. - Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất thành Sở Tài nguyên và Môi trường. 2.1. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện: Chủ tịch UBND Thành phố quyết định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện; 2. Về công tác cán bộ: Ngay sau khi HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết phê chuẩn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, UBND Thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy phương án bố trí cán bộ quản lý, lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố đối với các đơn vị hợp nhất, giải thể. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND quận, huyện trình Ban Thường vụ quận, huyện ủy phương án bố trí cán bộ quản lý lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện đối với các đơn vị hợp nhất, giải thể. III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 1. Sở Nội vụ: a. Tham mưu, giúp UBND Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và hướng dẫn các đơn vị được điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ; hợp nhất, sáp nhập, giải thể triển khai các công việc theo đúng tiến độ thời gian và kế hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt; b. Xây dựng phương án bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý điều hành các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố báo cáo Ban cán sự Đảng UBND Thành phố xem xét, để trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định; c. Chủ trì, phối hợp với các sở: Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan dự thảo quyết định điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ: hợp nhất, sáp nhập, giải thể… các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, trình Chủ tịch UBND Thành phố quyết định. d. Điều chỉnh biên chế, cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị; (Các nhiệm vụ trên được thực hiện trước ngày 15/5/2008) 2. Sở Tài chính: Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thanh quyết toán tài chính, xác định các khoản nợ (có); thống kê, khấu hao tài sản công của các đơn vị hợp nhất, sáp nhập, giải thể, xong trước ngày 15/5/2008, trình Chủ tịch UBND Thành phố xem xét quyết định.
  4. 3. Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất: Nghiên cứu xác định trụ sở làm việc của các đơn vị hợp nhất, xong trước ngày 15/5/2008, trình Chủ tịch UBND Thành phố xem xét quyết định. 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch điều chỉnh, bổ sung tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị được điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ; hợp nhất; sáp nhập; giải thể, sau khi Chủ tịch UBND Thành phố ban hành các Quyết định nói trên. 5. Công an Thành phố: Chủ động phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị mới được thành lập tiến hành làm thủ tục khắc dấu theo quy định hiện hành. Đồng thời, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình triển khai, thực hiện việc sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố và UBND các quận, huyện. 6. Đối với các đơn vị được điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ: hợp nhất, sáp nhập và giải thể a. Phối hợp với các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên môi trường và Nhà đất, nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện điều chuyển, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, thanh quyết toán tài chính; xác định cơ sở vật chất trang, thiết bị, trụ sở nơi làm việc mới của đơn vị, nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị đi vào hoạt động bình thường. b. Giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin làm Trưởng Ban trù bị thành lập Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hóa và Thông tin, Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch, có trách nhiệm phối hợp với các sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, triển khai các công việc có liên quan đến việc hợp nhất ba đơn vị, đồng thời ổn định tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội; c. Giao Giám đốc Sở Công nghiệp làm Trưởng Ban trù bị thành lập Sở Công thương Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Sở Công nghiệp Hà Nội và Sở Thương mại Hà Nội, có trách nhiệm phối hợp với các sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, triển khai các công việc có liên quan đến việc hợp nhất hai đơn vị, đồng thời ổn định tổ chức bộ máy của Sở Công thương Hà Nội. 7. Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế Đô thị có trách nhiệm đăng tải những nội dung của Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố và cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, để mọi cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân được biết, tiện liên hệ công việc khi cần; đồng thời tạo dư luận tích cực ủng hộ Thành phố thực hiện có hiệu quả Nghị định trên của Chính phủ.
  5. Công tác sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện là một nhiệm vụ mới có ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của không ít cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị. Vì vậy, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhất là những đơn vị thuộc diện sáp nhập, hợp nhất, điều chuyển, giải thể… cần quát triệt sâu sắc chủ trương, Nghị định của Chính phủ trong cán bộ, công chức, viên chức để tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Nội vụ; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND TP; (để báo cáo) - Đ/c CT UBND TP; - Các đ/c PCT UBND TP; Nguyễn Thế Thảo - Các Sở: Ngành liên quan thuộc TP; - UBND quận, huyện; - VPUB: C.PVP, các PCV; - Lưu: VT. (120b)
Đồng bộ tài khoản