Kế hoạch số 52/BCĐ 130/CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
96
lượt xem
7
download

Kế hoạch số 52/BCĐ 130/CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 52/BCĐ 130/CP về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến năm 2010 do Ban chỉ đạo 130/CP ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số 52/BCĐ 130/CP

  1. BAN CH O 130/CP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 52/BC 130/CP Hà N i, ngày 13 tháng 12 năm 2004 K HO CH TRI N KHAI TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG PHÒNG, CH NG T I PH M BUÔN BÁN PH N , TR EM T NĂM 2004 N NĂM 2010 (theo Quy t nh s 130/2004/Q -TTg ngày 14 tháng 07 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ) Ngày 14 tháng 07 năm 2004, Th tư ng Chính ph ã ra Quy t nh s 130/2004/Q -TTg phê duy t Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em t năm 2004 n năm 2010. M c tiêu c a Chương trình (g i t t là Chương trình 130/CP) là t o s chuy n bi n m nh m v nh n th c và hành ng trong các c p, các ngành, oàn th và toàn xã h i v công tác phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em nh m phòng ng a, ngăn ch n và gi m cơ b n vào năm 2010 tình tr ng ph n và tr em b buôn bán. th c hi n có hi u qu Chương trình 130/CP (trư c h t là hoàn thành t t các m c tiêu ã ra trong giai o n I: t năm 2004 – 2006), Ban Ch o Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em (BC 130/CP) ngh các B , ngành, oàn th , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n các nhi m v sau ây: I. CÁC CÔNG TÁC TR NG TÂM 1. T ch c i u tra, rà soát tình hình ph n và tr em b buôn bán trên t ng xã, phư ng, th tr n nh m ánh giá úng tình hình và xu t các bi n pháp gi i quy t. B Công an ch trì xây d ng k ho ch, th ng nh t ch o các a phương tri n khai th c hi n. 2. Ny m nh công tác tuyên truy n giáo d c trong toàn xã h i v phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em b ng nhi u hình th c phù h p. Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam ch trì xây d ng, tri n khai án ã ư c giao ( án th nh t); các B , ngành, oàn th , các cơ quan thông tin i chúng Trung ương và a phương ph i h p th c hi n. 3. Ti n hành ng b các bi n pháp phòng, ng a, ngăn ch n, i u tra, x lý t i ph m buôn bán ph n , tr em và các t i ph m khác có liên quan. B Công an ch trì, ph i h p v i B qu c phòng (B Tư l nh B i Biên phòng) xây d ng án ( án th 2) và các ti u d án theo s phân công c a Chính ph , ph i h p v i các B , ngành liên quan tri n khai th c hi n; coi tr ng các bi n pháp phòng ng a xã h i; xác nh các a bàn tr ng i m trong n i a và khu v c biên gi i t p trung ch o.
  2. 4. T ch c t t vi c ti p nh n và h tr nh ng ph n và tr em là n n nhân b buôn bán t nư c ngoài tr v . B Tư l nh B i Biên phòng ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các ngành h u quan xây d ng và tri n khai án ( án th 3), báo cáo xu t Chính ph gi i quy t nh ng v n t n t i, khó khăn vư ng m c trong công tác này. 5. Nghiên c u, xây d ng và hoàn thi n các văn b n pháp lu t liên quan n công tác phòng ng a, i u tra, x lý t i ph m buôn bán ph n , tr em, h tr và tái hòa nh p c ng ng các n n nhân b buôn bán. B Tư pháp ch trì, ph i h p v i B Công an và các ngành liên quan xây d ng và th c hi n án th 4, tham mưu cho Chính ph trong vi c tham gia ký k t các Công ư c qu c t , các Ngh nh thư và các Hi p nh, th a thu n song phương liên quan n phòng ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. 6. T ch c t p hu n, nâng cao năng l c cán b các cơ quan hành pháp và tư pháp trong công tác i u tra, truy t , xét x t i ph m buôn bán ph n , tr em. Thành l p các ơn v chuyên trách v phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em thu c B Công an và công an các t nh, thành ph tr ng i m ph c t p v t i ph m này; quan tâm h tr kinh phí, trang thi t b cho l c lương này hoàn thành t t nhi m v . II. T CH C TH C HI N 1. Căn c n i dung Chương trình 130/CP, các B , ngành, oàn th , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khNn trương có k ho ch, bi n pháp ch o th c hi n c th theo ch c năng, nhi m v ư c giao, ch ng d trù và b trí kinh phí th c hi n m t cách có hi u qu . 2. V công tác t ch c i u hành - Trung ương: Xây d ng cơ ch ho t ng c a Ban Ch o 130/CP; thành l p cơ quan u m i chuyên trách thu c B Công an (T ng c c C nh sát) làm nhi m v thư ng tr c giúp vi c Ban ch o 130/CP và tr c ti p tham mưu cho B Công an hư ng d n, ch ao l c lư ng công an ti n hành các bi n pháp u tranh, phòng, ch ng t i ph m u tranh, phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em trên ph m vi toàn qu c. - a phương: thành l p Ti u ban ch o th c hi n chương trình c p t nh, thành ph do 01 ng chí Phó ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph là Trư ng ban, ng chí lãnh o công an t nh, thành ph làm Phó trư ng ban, các ngành Lao ng – Thương binh và Xã h i, Tư pháp, B i Biên phòng ( a phương có B Ch huy B i biên phòng), Tài chính, K ho ch và u tư, H i Liên hi p Ph n , y ban Dân s , Gia ình và Tr em c 01 ng chí lãnh o là thành viên. Ti u ban a phương có cơ quan thư ng tr c giúp vi c thu c công an t nh, thành ph . Các a phương xây d ng k ho ch th c hi n c th , ch n các a bàn tr ng i m t p trung ch o. 3. Xây d ng và th c hi n các án:
  3. Các b , ngành: Công an, Qu c phòng (B Tư l nh B i Biên phòng), Lao ng – Thương binh và Xã h i, Tư pháp, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam khNn trương xây d ng các án và ti u d án ã nêu trong Chương trình 130/CP theo ch c năng, nhi m v ã ư c phân công, báo cáo Ban Ch o 130/CP phê duy t trong quý I – 2005. Thành l p Ban Ch nhi m án (do B , ngành ch qu n quy t nh) ch o th c hi n án có hi u qu . 4. T ch c H i ngh nh m quán tri t và tri n khai Chương trình 130/CP Trung ương và các t nh, thành ph . B Công an ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph t ch c H i ngh c a Chính ph vào cu i năm 2004. 5. Ban Ch o 130/CP t ch c ch o i m vi c th c hi n Chương trình 130/CP t i 04 a phương là: Qu ng Ninh, L ng Sơn, Tây Ninh và An Giang, t p trung vào các án 1, 2, 3. Th i gian làm i m là m t năm, sau ó rút kinh nghi m ch o chung. 6. Ban ch o 130/CP ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư l p k ho ch d trù kinh phí h tr vi c th c hi n các án và các n i dung tr ng tâm c a Chương trình này. 7. Hàng năm các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có báo cáo v tình hình, k t qu th c hi n Chương trình 130/CP g i v Ban ch o 130/CP và Văn phòng Chính ph t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph ./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG TRƯ NG BAN CH O 130/CP Ph m Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản