Kế Hoạch Số: 5513/KH-BTP

Chia sẻ: Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
3
download

Kế Hoạch Số: 5513/KH-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2010 Số: 5513/KH-BTP KẾ HOẠCH SƠ KẾT CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế Hoạch Số: 5513/KH-BTP

  1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 5513/KH-BTP Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2010 KẾ HOẠCH SƠ KẾT CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 Để chuẩn bị tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2010 và chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp hết năm 2010, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2010 như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng đầu năm của toàn Ngành Tư pháp. 2. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác đến hết năm 2010 và thời gian tiếp theo, trong đó tập trung vào những giải pháp đột phá. II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ 1. Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2010. 2. Thảo luận các chuyên đề về: - Tình hình triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp; tình hình thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2010. - Sơ kết việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện và công tác Tư pháp của Uỷ ban nhân dân cấp xã; Công văn số
  2. 60-CV/BCS ngày 10/6/2009 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc kiện toàn, củng cố cơ quan tư pháp địa phương. - Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 10/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tư pháp giai đoạn 2009-2010 và Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tư pháp giai đoạn 2011 - 2015. Các báo cáo, tài liệu tại hội nghị gồm: - Báo cáo kết quả thực hiện công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2010; - Các báo cáo chuyên đề. III. TRÌNH TỰ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 1. Trình tự thực hiện 1.1. Các đơn vị thuộc Bộ, pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự gửi Báo cáo kết quả thực hiện công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2010 của đơn vị tới Văn phòng Bộ trước ngày 18/6/2010 (Báo cáo của Sở Tư pháp phải có xác nhận của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). 1.2. Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tiến hành sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm của đơn vị mình trước ngày 02/7/2010. 1.3. Các đơn vị thuộc Bộ được phân công viết Báo cáo chuyên đề nêu tại mục II.2 trình Lãnh đạo Bộ phụ trách phê duyệt Báo cáo chuyên đề, gửi Văn phòng Bộ trước ngày 09/7/2010. 2. Hình thức, thời gian và địa điểm sơ kết toàn Ngành: - Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2010 được tổ chức bằng hình thức giao ban trực tuyến đa phương tiện tại 03 điểm cầu ở các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. - Thời gian sơ kết: 01 ngày 16/7/2010 (thứ Sáu).
  3. IV. THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU DỰ HỘI NGHỊ 1. Lãnh đạo Bộ Tư pháp; 2. Lãnh đạo UBND cấp tỉnh nơi tổ chức Hội nghị; 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Ban Thư ký giúp việc Lãnh đạo Bộ; 4. Giám đốc, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 5. Phóng viên một số Báo, Đài ở Trung ương và địa phương nơi đặt điểm cầu Hội nghị. Tổng số đại biểu Hội nghị tại 03 điểm cầu: khoảng 230 người; Nhân viên lái xe và các chuyên viên, nhân viên phục vụ Hội nghị khoảng 60 người. V. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ TỔ CHỨC VÀ PHỤC VỤ HỘI NGHỊ 1. Chuẩn bị báo cáo phục vụ Hội nghị 1.1. Văn phòng Bộ chuẩn bị Báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2010. 1.2. Vụ Hành chính tư pháp chuẩn bị Báo cáo chuyên đề về tình hình triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp. 1.3. Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế chuẩn bị Báo cáo chuyên đề về tình hình thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2010. 1.4. Vụ Tổ chức cán bộ chuẩn bị Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện và công tác Tư pháp của Uỷ ban nhân dân cấp xã; Công văn số 60-CV/BCS ngày 10/6/2009 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc kiện toàn, củng cố cơ quan tư pháp địa phương. 1.5. Cục Công nghệ thông tin chuẩn bị Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 10/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tư pháp giai đoạn 2009-2010 và Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tư pháp giai đoạn 2011 - 2015.
  4. 2. Công tác hậu cần và thủ tục tổ chức Hội nghị 2.1. Văn phòng Bộ chuẩn bị: - Các thủ tục về hành chính tổ chức Hội nghị (Quyết định về việc tổ chức Hội nghị; Quyết định thành lập Ban Tổ chức hội nghị; giấy mời, giấy triệu tập và các loại văn bản hành chính khác); - In ấn tài liệu, thanh quyết toán kinh phí, thuê hội trường, bố trí nơi nghỉ, đón tiếp đại biểu... 2.2. Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Văn phòng Bộ chuẩn bị in ấn tài liệu, thanh quyết toán kinh phí, thuê hội trường, bố trí nơi nghỉ, đón tiếp đại biểu... tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh. 2.3. Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng phối hợp với Văn phòng Bộ chuẩn bị in ấn tài liệu, thanh quyết toán kinh phí, thuê hội trường, bố trí nơi nghỉ, đón tiếp đại biểu... tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. 2.4. Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết để tổ chức Hội nghị tại các điểm cầu nêu tại mục III.2 Kế hoạch này; tập huấn, hướng dẫn sử dụng các thiết bị kỹ thuật liên quan đến việc tổ chức điều hành Hội nghị. VI. KINH PHÍ 1. Kinh phí chuẩn bị nội dung và tổ chức Hội nghị được lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Văn phòng Bộ trừ kinh phí thực hiện mục V.1.5 Kế hoạch này và kinh phí vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình được lấy từ kinh phí chi thường xuyên, kinh phí phục vụ vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình của Cục Công nghệ thông tin. 2. Đại biểu tham dự Hội nghị tự túc về kinh phí đi lại, ăn ở theo quy định hiện hành. VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Bộ trưởng ban hành Quyết định tổ chức Hội nghị, Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội nghị; chỉ đạo chung việc thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức Hội nghị. 2. Thứ trưởng Thường trực Hoàng Thế Liên chỉ đạo việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị.
  5. 3. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm cấp đầy đủ, kịp thời kinh phí tổ chức Hội nghị này. 4. Văn phòng Bộ chủ trì, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC Nơi nhận: - P.TTgCP Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo); - VPCP (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); Hoàng Thế Liên - Các Thứ trưởng (để biết); - Các đơn vị thuộc Bộ, Sở TP, Cục THADS (để thực hiện); - Cục CNTT (để đưa lên Cổng TTĐT); - Lưu: VT, TH.
Đồng bộ tài khoản