Kế hoạch số 611/KH-LĐTBXH

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
144
lượt xem
22
download

Kế hoạch số 611/KH-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 611/KH-LĐTBXH về việc giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số 611/KH-LĐTBXH

  1. B LAO NG – THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 611/KH-L TBXH Hà N i, ngày 03 tháng 3 năm 2009 K HO CH GI I QUY T H SƠ NGƯ I CÓ CÔNG T N NG Theo ngh c a các a phương, th c hi n ý ki n ch o c a B trư ng v vi c gi i quy t d t i m nh ng h sơ t n ng c a các a phương trong vi c xác nh n ngư i có công. B Lao ng - Thương binh và Xã h i xây d ng k ho ch th c hi n như sau: I. PH M VI ÁP D NG: H sơ ã l p trư c ngày Ngh nh s 54/2006/N -CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 c a Chính ph có hi u l c thi hành nhưng nay chưa ư c gi i quy t II. QUY TRÌNH GI I QUY T: - H i ng xác nh n ngư i có công c p xã ki m tra, xem xét nh ng h sơ i u ki n thì niêm y t công khai t i a phương trong th i h n là 15 ngày l y ý ki n c a nhân dân. Sau th i gian trên, n u không có ý ki n ph n h i, Ch t ch U ban nhân dân c p xã l p b n cam k t (M u s 01) g i kèm h sơ v H i ng xác nh n ngư i có công c p huy n. - U ban nhân dân c p huy n xét duy t nh ng h sơ trên, n u i u ki n thì c p gi y báo t ; gi y ch ng nh n b thương... T ng trư ng h p c th ph i kèm theo m t b n cam k t (M u s 02) c a Ch t ch U ban nhân dân c p huy n. Sau ó g i v S Lao ng - Thương binh và Xã h i. Nh ng h sơ không i u ki n g i v U ban nhân dân c p xã thông báo cho i tư ng. - S Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m ki m tra, thNm nh và trình U ban nhân dân c p t nh nh ng h sơ i u ki n. - U ban nhân dân c p t nh t ch c H i ngh liên t ch xin ý ki n g m các cơ quan, ơn v c p t nh sau: Lãnh o U ban nhân dân, Thư ng tr c H i ng nhân dân, Thư ng tr c T nh u , oàn i bi u Qu c h i, T ch c T nh u , U ban Ki m tra T nh u , U ban M t tr n T qu c, Công an, Quân s , Thanh tra, S Lao ng - Thương binh và Xã h i, S Tài chính, H i C u chi n binh, H i C u Thanh niên xung phong và i di n Huy n u , U ban nhân dân các huy n có h sơ ngư i có công t n ng. - S Lao ng - Thương binh và Xã h i g i h sơ kèm theo công văn c a U ban nhân dân c p t nh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i (C c Ngư i có công).
  2. - C c Ngư i có công ki m tra h sơ và trình xin ý ki n c a Lãnh oB . - B Lao ng - Thương binh và Xã h i có công văn tr l i U ban nhân dân c p t nh. - U ban nhân dân c p t nh căn c vào ý ki n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy t nh th c hi n ch ưu ãi i v i i tư ng. III. T CH C TH C HI N: - U ban nhân dân c p t nh ch o các cơ quan ch c năng rà soát s h sơ t n ng thu c di n nêu trên và th c hi n các bư c theo quy trình hư ng d n th n tr ng, dân ch v i tinh th n trách nhi m cao. - C c Ngư i có công t ch c các T công tác n các a phương tr ng i m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n t i a phương. - Văn phòng B , Thanh tra B c ngư i tham gia T công tác c a B th c hi n nhi m v này. - K t thúc vi c gi i quy t h sơ t n ng trư c ngày 27 tháng 07 năm 2009./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi H ng Lĩnh
Đồng bộ tài khoản