Kế hoạch tăng doanh thu

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
239
lượt xem
83
download

Kế hoạch tăng doanh thu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Doanh nghiệp nào chẳng có kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh là tái hiện có thể được sử dụng để huy động vốn. Nhưng khi doanh nghiệp đi vào hoạt động thực tế, kế hoạch tất nhiên bị thay đổi ít nhiều. Dù cho doanh nghiệp có thực hiện nghiên cứu thị trường trước và tổ chức bộ máy khoa học đến đâu thì hoạt động kinh doanh hàng ngày luôn chứa đựng những yếu tố xáo trộn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch tăng doanh thu

  1. K ho ch tăng doanh thu Doanh nghi p nào ch ng có k ho ch kinh doanh. K ho ch kinh doanh là tái hi n có th ư c s d ng huy ng v n. Nhưng khi doanh nghi p i vào ho t ng th c t , k ho ch t t nhiên b thay i ít nhi u. Dù cho doanh nghi p có th c hi n nghiên c u th trư ng trư c và t ch c b máy khoa h c n âu thì ho t ng kinh doanh hàng ngày luôn ch a ng nhi u y u t gây xáo tr n. Khi ó, cái mà doanh nghi p c n s là m t k ho ch tăng doanh thu... Hãy thu th p các thông tin v nh ng gì ang x y ra bên trong doanh nghi p, sau ó vi t ra k ho ch tăng doanh thu. B n k ho ch này không c n ph i dài dòng, ch c n t p trung vào m t s i m c th c n làm nh m ưa doanh nghi p nâng cao ư c doanh s . Dư i ây là tám bư c xây d ng m t k ho ch phát tri n kinh doanh hi u qu dành cho doanh nghi p nh . 1.Ki m tra vi c th c hi n các cam k t. Nhi u doanh nghi p nh kh i u v i r t nhi u ho t ng, nhưng sau ó nhanh chóng nh n ra các ho t ng này u b “b c hơi”.
  2. Hãy nghiêm túc nhìn l i xem doanh nghi p ã th c hi n ư c bao nhiêu cam k t, l i h a i v i khách hàng. Ngoài các s n ph m và d ch v ưu vi t, doanh nghi p c n có m t i ngũ nhân viên tuy n trên, nh ng ngư i tr c ti p làm vi c v i khách hàng. Nh ng v n t n t i hay như c i m c n ph i ư c nhanh chóng kh c ph c. 2. Nghiên c u l i th trư ng. S hi u bi t sâu s c v th trư ng quy t nh ns t nt ic a doanh nghi p. Có th doanh nghi p ã th c hi n nghiên c u th trư ng khi m i kh i nghi p nhưng quan i m, nh n th c c a khách hàng nhanh chóng thay i theo th i gian. Vì v y, c n xem l i các k t qu nghiên c u th trư ng ban u và i u ch nh theo th c t n u c n thi t.
  3. 3. Làm s ng l i ý th c vươn lên m nh m . Ý th c vươn lên c a doanh nghi p có ư c khi m i thành viên c a doanh nghi p u n m rõ s m nh c a h . Nhà lãnh o, ch doanh nghi p nên thư ng xuyên chia s t m nhìn, s m nh v i nh ng ngư i khác, v ch ra nh ng m c tiêu c th và giao cho nhân viên th c hi n nh ng hành ng c th t ư c nh ng m c tiêu ã v ch ra. 4. Xem l i thông i p ti p th . Thông i p ti p th mà doanh nghi p th o ra ban u có th c n ph i thay i. Hãy tìm hi u nh ng ph n ng ngư c mà khách hàng thư ng nêu ra cho i ngũ bán hàng, nh t là nguyên nhân khi n h t ch i s n ph m hay d ch v c a doanh nghi p t ó có nh ng i u ch nh c n thi t trong thông i p ti p th . 5. Ch t giao d ch bán hàng. Khi m i thành l p, các doanh nghi p thư ng t ra m c tiêu trư c m t là ư c s công nh n c a khách hàng và th trư ng. Nhưng doanh nghi p khó có th t n t i và phát tri n n u không bán ư c hàng. Hãy thay i quy trình bán hàng v i vi c chú tr ng hơn vào giai o n ch t giao d ch. 6. Thu h i ti n m t. Doanh nghi p c n ph i y nhanh vi c thu ti n, t c chuy n các kho n ph i thu thành ti n m t áp ng k p nhu c u tăng trư ng.
  4. Ti n m t luôn ư c xem là huy t m ch cua m i ho t ng kinh doanh và doanh nghi p c n ph i xem l i các quy trình, chính sách theo dõi và thu h i công n rút ng n th i gian b chi m d ng v n. 7. Trang b thêm các ngu n l c c n thi t. chu n b cho k ho ch tăng trư ng, doanh nghi p c n ph i rà soát l i nh ng công c ngu n l c mà mình ã có s n và nh ng gì c n ph i b sung. Doanh nghi p ã có i ngũ nhân viên có trình chuyên môn phù h p hay các nhà cung c p uy tín chưa Nh ng nhân viên hay nhà cung c p này ang em n cho doanh nghi p nh ng giá tr gì. N u c n ph i có thêm ngu n tài chính u tư cho vi c ào t o và phát tri n nhân l c thì cũng ph i ưa i u ó vào trong k ho ch tăng doanh thu. 8. Nhìn l i chính mình. Ngư i ch hay lãnh o doanh nghi p có th là m t trong nh ng nguyên nhân chính c n tr s tăng trư ng c a doanh nghi p. Nên t h i ngư i ng u ph i hoàn thi n i u gì tr thành ng l c chính c a doanh nghi p. Doanh nghi p không th tăng trư ng n u thi u v ng nh ng n l c c a nhà lãnh o doanh nghi p. Và i u quan tr ng không kém c n h t s c quan tâm là duy trì m t i ngũ nhân s n nh, doanh nghi p ph i xây d ng ư c m t ch công nhân và khen thư ng nh ng nhân viên làm vi c chăm
  5. ch , có thành tích t t. Xin lưu ý là i u này nhi u doanh nghi p chưa k p làm trong khi xây d ng k ho ch kinh doanh ban u.
Đồng bộ tài khoản