Kế hoạch thực hiện iso 9000

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
196
lượt xem
55
download

Kế hoạch thực hiện iso 9000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch thực hiện iso 9000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch thực hiện iso 9000

  1. KEÁ HOAÏCH THÖÏC HIEÄN ISO 9000 Caên cöù keá hoaïch hai beân, theo yeâu caàu hôïp ñoàng. • Caên cöù bieân baûn cuoäc hoïp giöõa hai beân ngaøy…, nay hai beân ñoàng yù thöïc hieän theo keá • hoaïch thöïc hieän döï aùn…nhö sau: Stt Noäi dung coâng vieäc Ngöôøi thöïc hieän Tieán ñoä Toång thôøi gian 1 Huaán luyeän cô baûn veà quaûn trò chaát löôïng vaø ISO 9000 Huaán luyeän xaây döïng caùc vaên baûn heä thoáng chaát löôïng 2 Tö vaán xaây döïng caùc vaên baûn heä thoáng chaát löôïng vaø trieån khai aùp duïng 3 Huaán luyeän cô baûn veà QTCL vaø ISO 9000 cho nhaân vieân 4 Ñaøo taïo chuyeân gia ñaùnh giaù noäi boä - coù caáp baèng 5 Thöïc hieän ñaùnh giaù noäi boä vaø tö vaán khaéc phuïc loãi phaùt hieän 6 Ñaùnh giaù toaøn dieän heä thoáng tröôùc chöùng nhaän vaø tö vaán khaéc phuïc loãi phaùt hieän 7 Huaán luyeän duy trì vaø caûi tieán heä thoáng sau chöùng nhaän ISO 9000, KAIZEN, PDCA 8 Huaán luyeän thöïc haønh caùc coâng cuï thoáng keâ, Xaây döïng vaø kieåm soaùt muïc tieâu, Keá hoaïch ñaõ ñöôïc thoâng qua bôûi laõnh ñaïo hai beân./. Ñaïi dieän chuyeân gia tö vaán Ñaïi dieän coâng ty
Đồng bộ tài khoản