Kế hoạch thực hiện iso 9000

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
196
lượt xem
55
download

Kế hoạch thực hiện iso 9000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch thực hiện iso 9000

  1. KEÁ HOAÏCH THÖÏC HIEÄN ISO 9000 Caên cöù keá hoaïch hai beân, theo yeâu caàu hôïp ñoàng. • Caên cöù bieân baûn cuoäc hoïp giöõa hai beân ngaøy…, nay hai beân ñoàng yù thöïc hieän theo keá • hoaïch thöïc hieän döï aùn…nhö sau: Stt Noäi dung coâng vieäc Ngöôøi thöïc hieän Tieán ñoä Toång thôøi gian 1 Huaán luyeän cô baûn veà quaûn trò chaát löôïng vaø ISO 9000 Huaán luyeän xaây döïng caùc vaên baûn heä thoáng chaát löôïng 2 Tö vaán xaây döïng caùc vaên baûn heä thoáng chaát löôïng vaø trieån khai aùp duïng 3 Huaán luyeän cô baûn veà QTCL vaø ISO 9000 cho nhaân vieân 4 Ñaøo taïo chuyeân gia ñaùnh giaù noäi boä - coù caáp baèng 5 Thöïc hieän ñaùnh giaù noäi boä vaø tö vaán khaéc phuïc loãi phaùt hieän 6 Ñaùnh giaù toaøn dieän heä thoáng tröôùc chöùng nhaän vaø tö vaán khaéc phuïc loãi phaùt hieän 7 Huaán luyeän duy trì vaø caûi tieán heä thoáng sau chöùng nhaän ISO 9000, KAIZEN, PDCA 8 Huaán luyeän thöïc haønh caùc coâng cuï thoáng keâ, Xaây döïng vaø kieåm soaùt muïc tieâu, Keá hoaïch ñaõ ñöôïc thoâng qua bôûi laõnh ñaïo hai beân./. Ñaïi dieän chuyeân gia tö vaán Ñaïi dieän coâng ty
Đồng bộ tài khoản