Kế họach tổ chức họat động 1 ngày - Nghề giao thông

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
142
lượt xem
29
download

Kế họach tổ chức họat động 1 ngày - Nghề giao thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Kế họach tổ chức họat động 1 ngày - Nghề giao thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế họach tổ chức họat động 1 ngày - Nghề giao thông

  1. K HO CH T CH C HO T NG M T NGÀY * Ch : Các ngh ph bi n * Ch nhánh: Ngh giao thông, ngh giúp c ng ng * Ho t ng: T o hình tài: “ V các ngh bé thích ” L p m u giáo: Lá Giáo viên th c hi n: Tr n Th Như Lai /Võ Th M Di p Trư ng M m non 20.10, H i Châu, à N ng.
  2. I/ M c ích yêu c u: - Tr nh n bi t trong xã h i có nhi u ngh khác nhau và các ngh u có ích ph c v cho i s ng c a con ngư i. - Tr c m nh n ư c cái p và t hào v s n ph m mình làm ra. - Phát tri n k năng ph i h p các ư ng nét, màu s c, b c c hình v hài hòa b c tranh, v các chi ti t chính v công vi c các lĩnh v c ngh trong xã h i và t o các b c c bài v cân ik th pm t cách hài hòa sáng t o, vi c s d ng m t s nguyên v t li u tr trang trí m t b c tranh p hơn. - Bi t t tên cho tranh v c a mình và bi t ưa ra ý ki n nh n xét tranh c a b n. II/ Các ho t ng trong ngày: 1. ón tr - th d c bu i sáng: - Hư ng tr n góc phân vai cho tr xem băng hình tư li u v nơi làm vi c và các hình nh ho t ng c trưng c a các ngh ph bi n trong xã h i. - Trao i v i ph huynh h tr thêm nguyên v t li u, sách h a báo v các lo i phương ti n giao thông ( ph c v cho ch nhánh trong tu n ) - Cho tr ra sân t p th d c trên nh c n n “ Chú b i”V i các ng tác: + Hô h p: Th i nơ bay
  3. + Tay vai: Hai tay ưa ra phía trư c, lên cao + B ng lư n: ng cu i g p ngư i v phía trư c + Chân: Ng i kh y g i + B t: B t v phía trư c 2. Ho t ng có ch ích: 2.1 Chu n b môi trư ng ho t ng: - Không gian t ch c: + Ngoài hiên l p - dùng phương ti n: + Tranh nh minh h a m t s ngh , gi y v , màu sáp, keo dán, hình h c báo, dây s i len, h t h t…. 2.2. Phương pháp: - Th c hành tr i nghi m - Tr c quan minh h a 2.3. Ti n trình ho t ng có ch ích: a/ M u ho t ng: - Trư c gi h c cho tr tham quan m t góc tranh nh tư li u v công vi c các ngh trong xã h i, tr v a trò chuy n v a quan sát v p c a các b c tranh. - Cô t o h ng thú và g i m cho tr k v công vi c c a m t s ngành ngh mà tr bi t:
  4. + Tr k v các ngh c a b m , c a nh ng ngư i thân mà tr bi t: Ki n trúc sư, công nhân nhà máy, th xây, giáo viên, bán hàng… - Cô h i tr : Ki n trúc sư làm ngh gì nh ? Cô chú công nhân ( bác sĩ, công an, c nh sát, b i …) thu c ngành ngh gì ? - Trong xã h i có r t là nhi u ngành ngh , m i ngành ngh có m t công vi c riêng, nhưng t t c u ph c v cho cu c s ng c a chúng ta. V y các con ư c mơ sau này l n lên s làm ngh gì ? Các con có th hi n ư c mơ c a mình như th nào không? - Các con có th hi n ư c mơ c a mình qua tranh v ư c không? Hôm nay cô ã chu n b cho các con m t s v t li u và gi y v , các con hãy v hình v các công vi c mà các con yêu thích. b/ Ho t ng tr ng tâm: * Tr v tranh: Cô cho tr ưa ra ý tư ng th hi n v các ngành ngh mà tr s ch n th c hi n qua tranh v c a mình: + V chú công nhân ang xây nhà cao t ng + V cô giáo ang d y h c v i tr em + V cô y tá ang phát thu c + V các chú b i ang duy t binh + V cô bán hàng ang bán nhi u chơi, cô c p dư ng ang n u ăn… Cô gi i thi u : Cô ã chu n b s n m t s màu nư c, bút sáp và gi y v và m t s h a báo, hình len, gi y màu… các con có th v hình , tô màu trên gi y v ho c trên bàn theo ý thích c a mình, khi ã
  5. xong hình v các con có th dùng m t s v t li u như t n n, hình h a báo trang trí thêm cho tranh v thêm p hơn. - Tr n bàn v , th hi n b c tranh v . cô n t ng bàn, h i v ý tư ng b c tranh mà tr s th hi n ( n u c n cô có th g i ý tài và giúp tr trong quá trình th c hi n ), cô m nh c nh m t s bài hát ngành ngh t o h ng thú cho tr trong khi v . - Cô nh c tr tư th ng i, cách c m bút v , cách tô màu, cách xé dán thêm hình ho c t t báo, dán len, h t h t trang trí sinh ng hình v . - Tr tư ng tư ng hình nh các ngành ngh mà tr thích, dùng sáp màu, bút v , v hình và tô màu hình v , dùng các hình h a báo, s i len , tn n trang trí thêm cho hình. * Trưng bày và nh n xét s n ph m: - Sau khi tr hoàn thành b c tranh, cô hư ng d n tr trưng bày s n ph m tranh. - Cho tr cùng các b n nh n xét nh ng b c tranh: + Con v tranh bác sĩ khám b nh, m c áo blu tr ng, n khám cho b nh nhân . + Con v tranh cô bán hàng có nhi u chơi p, có nhi u ngư i n mua. + Có nhi u chú b i m c trang ph c xanh, c m c i duy t binh… - H i các tr khác có ý tư ng gì b sung cho b n, n u l n sau con s tô màu như th nào p hơn ( i v i tranh tô chưa p ). Tr ưa ra ý ki n nh n xét v k thu t tranh v .
  6. c/ K t thúc ho t ng: Tr hát minh h a bài hát “ ư c mơ ” 3. Ho t ng góc: * Góc ngh thu t: - N i dung: + Tr v , n n chú b i , hát và v n ng các bài hát. + Làm bưu thi p t ng chú b i nhân ngày 22/12 - Yêu c u: + Tr bi t v , n n chú b i + Tr bi t làm bưu thi p t ng chú b i. + Bi t bi u di n các bài hát múa m t cách m nh d n khéo léo. + Tr bi t t hào v s n ph m c a mình. - Chu n b : + Kéo, h dán, t p chí, thi p cũ, gi y A4, bút chì, t n n, các lo I nh c c . - Ti n hành: + Cô cho tr vào góc chơi, cho tr l a ch n ho t ng mà tr thích, tr v chân dung chú b i, n n hình nh c a chú b i ho c các dùng, d ng c c a chú b i. Tr làm các bưu thi p t ng các chú b i. Tr t chơi, sau ó mang s n ph m c a mình trưng bày. K t thúc cô t ch c cho các con mang t ng các chú b i. * Góc xây d ng:
  7. - N i dung: Xây d ng doanh tr i b i - Yêu c u: + Tr bi t s d ng các nguyên v t li u xây d ng doanh tr i b i. + Tr bi t ph i h p cùng các b n trong nhóm chơi - Chu n b : V h p s a, c ng doanh tr i b i, lá c T qu c, mô hình chú b i, cây cành hoa,… - Ti n hành: + Cho tr t th o lu n l a ch n chơi, phân công nhau m i cháu l a ch n m t công vi c, tr xây hàng rào, tr xây các b n hoa, vư n rau, tr xây d ng tr i chăn nuôi, nhà xe, nơi , nơi làm vi c, b p ăn… trong doanh tr i b i tr trang trí c ng, nhà … + Tr t chơi và ph i h p v i nhau xây doanh tr i. Sau khi tr hoàn thành công vi c xây d ng khu doanh tr i. Cô g i ý cho các nhóm chơi khác vào thăm doanh tr i ư c xây d ng, khen ng i tr ã bi t làm vi c cùng nhau hòa thu n và xây d ng ư c công trình p * Góc phân vai: - N i dung: + óng vai nhân viên bưu i n, ngư i c p dư ng trong doanh tr i b i, c a hàng bán t ng ph m, bác sĩ quân y. - Yêu c u: + Tr bi t th hi n vai chơi c a mình. Tr bi t phân vai chơi, bi t ch n vai phù h p, bi t liên k t gi a các nhóm chơi, bi t ph i h p cùng các b n khi chơi. Bi t tham gia tích c c vào trò chơi.
  8. - Chu n b : + chơi góc phân vai, trang ph c hóa trang, c a hàng, các lo i rau c , th c ph m, chơi bác sĩ, chơi n u ăn - Ti n hành: + Tr th a thu n vai chơi cùng nhau, ch n vai và th hi n vai c a mình. Chơi bác sĩ quân y khám b nh cho các chú b i. Ngư i c p dư ng ph c v nh ng món ăn ngon. Ngư i bán hàng chào m i ni m n khách hàng n mua t ng ph m, mua khăn m t, xà phòng, Bán các lo i th c ph m. 4. Ho t ng ngoài tr i: - Chơi trò v n ng “ Ném còn ” - Tham quan sa bàn ngã tư thành ph . - Chơi t do v i chơi ngoài tr i. 5.V sinh, ăn trưa, ăn ph chi u: - Giáo viên chú ý ki m tra thao tác ch i răng úng quy trình c a tr . - Gi i thi u cho tr các th c ơn món ăn do các cô c p dư ng ch bi n. - Tr bi t giúp cô giáo chu n b gi ăn cho c l p. 6. Ho t ng chi u: - N i dung: + H c vi tính căn phòng “ Xư ng làm bánh ” trong ngôi nhà toán h c c a Millie và chơi các trò chơi ng d ng t căn phòng này
  9. - Chu n b : Máy tính, chơi ng d ng các góc chơi ngh thu t , h c t p. - Vào góc ngh thu t và hư ng d n nhóm tr cùng h p tác tr cùng làm m t b c tranh chung ch v chú b i ang duy t binh. Góc h c t p tr chơi x p tranh lô tô ho c n i sao chép t v d ng c công vi c , trang ph c c a ngh giao thông , giúp c ng ng. 7. Nh n xét sau khi t ch c các ho t ng trong ngày: ón tr , ho t ng có ch ích, ho t ng vui chơi, v sinh ăn ng , ho t ng chi u, c n quan tâm, chăm sóc giáo d c iv i nh ng tr có bi u hi n c bi t ): ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. .............................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản