KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chia sẻ: meoconanca

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số 135/QĐ-BNN-TCLN ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH
VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số 135/QĐ-BNN-TCLN ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)Thời gian
Số Ghi
Đơn vị
TT Hoạt động hoàn Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
tính chú
lượng
thành3 4 5 6 7 8
1 2I Hội nghị đào tạo, tập huấnVụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế
Tổng cục Lâm
Tổ chức hội nghị với các nhà tài trợ Tháng hoạch – Tài chính, Văn
nghiệp (Vụ Khoa
Hội nghị
1 1
quốc tế phòng FSSP Tổng cục
2/2011
học, Công nghệ
Lâm nghiệp
và Hợp tác quốc
tế)Tổ chức lớp tập huấn về xây dựng các
đề án, dự án để triển khai Nghị định
Tổng cục Lâm nghiệp (Vụ
khu vực phía Bắc và khu vực phía
Kế hoạch – Tài chính, Quỹ
Tháng
Nam cho một số tỉnh có cơ sở sản Lớp Vụ Pháp chế
2 2
Bảo vệ và Phát triển rừng
3/2011
xuất thủy điện, có diện tích rừng trên
Việt Nam)
200.000 ha, có nhu cầu tập huấn. Mỗi
lớp khoảng 30 – 40 ngườiII Xây dựng thông tưThông tư hướng dẫn tính tiền chi trả Tổng cục Lâm
Vụ Tài chính; Vụ Pháp
Thông Tháng
bình quân cho 01 ha rừng và miễn, nghiệp (Vụ Kế
1 01
giảm tiền phải chi trả dịch vụ môi tư hoạch – Tài chế; Bộ Tài chính
6/2011
trường rừng chính)Thông tư liên t ịch hướng dẫn về Vụ Khoa học, Bộ Tài nguyên và Môi
2 01
Thông Tháng
nguyên tắc và phương pháp xác định Công nghệ và trường; Vụ Pháp chế; Tổng
diện tích rừng trong lưu vực sông tư Môi trường cục Thủy lợi; Vụ Phát triển
8/2011
phục vụ cho việc chi trả dịch vụ môi rừng, Vụ Bảo tồn thiên
trường rừng nhiên Tổng cục Lâm
nghiệp;Vụ Pháp chế; Vụ Phát triển
Tổng cục Lâm rừng, Vụ Khoa học, Công
Thông tư hướng dẫn về việc xác định Thông Tháng
nghiệp (Vụ Sử
3 01 nghệ và Hợp tác quốc tế,
hệ số K tư 6/2011
dụng rừng) Vụ Kế hoạch – Tài chính
Tổng cục Lâm nghiệpThông tư liên t ịch hướng dẫn về cơ
Tổng cục Lâm Bộ Tài chính; Vụ Tài
chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch
Thông Tháng nghiệp (Vụ Kế chính; Vụ Pháp chế; Vụ
4 01
vụ môi trường rừng; trình tự thủ tục
tư hoạch – Tài Phát triển rừng Tổng cục
12/2011
nghiệm thu thanh toán tiền chi trả
Lâm nghiệp
chính)
dịch vụ môi trường rừngIII
Xây dựng các quyết định của Thủ
tướng Chính phủVụ Pháp chế; Vụ Tài
Tổng cục Lâm
chính; Vụ Khoa học, công
Quy định về đối tượng, mức chi trả, nghiệp (Vụ Khoa
Quyết nghệ và Môi trường; Bộ
phương thức chi trả đối với dịch vụ Năm 2012 học, Công nghệ
1 01
Tài chính; Vụ Kế hoạch –
định
hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng và Hợp tác quốc
Tài chính Tổng cục Lâm
tế)
nghiệpQuy định về đối tượng, mức chi trả,
Tổng cục Lâm Vụ Pháp chế; Vụ Tài
phương thức chi trả dịch vụ cung ứng
Quyết nghiệp (Vụ Kế chính; Bộ Tài chính; Tổng
bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự Năm 2012
2 01
định hoạch – Tài cục Thủy sản; Vụ Sử dụng
nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng
rừng Tổng cục Lâm nghiệp
chính)
cho nuôi trồng thủy sảnBộ Tài chính; các Bộ,
Vụ Khoa học,
Quy định về đối tượng, mức chi trả, Quyết
ngành có liên quan; Vụ
Năm 2012 Công nghệ và
3 01
phương thức chi trả đối với các cơ sở định
Pháp chế; Vụ Kế hoạch –
Môi trường
sản xuất công nghiệp có sử dụng nước
Tài chính Tổng cục Lâm
trực tiếp từ nguồn nước nghiệpVụ Pháp chế; Tập đoàn
Quy định mức chi trả dịch vụ môi
Vụ Khoa học, điện lực Việt Nam; Bộ Tài
Quyết
trường rừng đối với các nhà máy thủy
Năm 2012 Công nghệ và
4 01 chính; Vụ Kế hoạch – Tài
điện có xây dựng hệ thống điện tích định
Môi trường chính Tổng cục Lâm
năng
nghiệpIV Tổ chức thực hiệnCác Cục, Vụ Tổng cục
Tổng cục Lâm
Xây dựng kế hoạch và tổng hợp dự Lâm nghiệp, Quỹ TFF,
nghiệp (Vụ Kế
toán kinh phí triển khai thực hiện đề Hàng năm Quỹ BV&PTR; Vụ Pháp
1
hoạch – Tài
án chế; Vụ Khoa học, Công
chính)
nghệ và Môi trường…Xác định danh sách các tỉnh, vùng Công Quý
Tổng cục Lâm nghiệp (Vụ
Vụ Pháp chế
2 01
được ưu tiên chỉ đạo triển khai chính văn I/2011
Kế hoạch – Tài chính, Vụ
sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
trong năm 2011 Sử dụng rừng)Xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện
Tổng cục Lâm Vụ Tài chính; Vụ Sử dụng
của Tổng cục Lâm nghiệp về hướng
nghiệp (Vụ Kế rừng, Chương trình lâm
Sổ tay
3 03 2011-2012
dẫn thực hiện chính sách, hướng dẫn
hoạch – Tài nghiệp Việt – Đức … Tổng
xây dựng đề án và hướng dẫn quản lý
cục Lâm nghiệp
chính)
tài chínhUBND các tỉnh; Vụ Kế
Thông
Xác định diện tích rừng trong lưu vực
Tổng cục Lâm hoạch – Tài chính Quỹ
báo
có cung ứng dịch vụ môi trường rừng
hoặc Hàng năm nghiệp (Vụ Sử Bảo vệ và Phát triển rừng
4
từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung
quyết dụng rừng) Việt Nam Tổng cục Lâm
ương trở lên
định nghiệpTổng cục Lâm
Vụ Phát triển rừng, Vụ Sử
nghiệp (Cục
Xây dựng cơ sở dữ liệu cho việc thực
dụng rừng, Vụ Kế hoạch –
đến 2015
5
Kiểm lâm – Dự
hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng
Tài chính, Dự án
án Tổng điều tra,
FORRMIS Tổng cục Lâm
kiểm kê rừng
toàn quốc) nghiệpXây dựng phần mềm quản lý, theo Vụ Kế hoạch – Tài chính,
Phần Đại học lâm
dõi, giám sát thực hiện việc chi trả Dự án FORMIS, Quỹ Bảo
đến 2011
6 01
dịch vụ môi trường rừng trong toàn mềm nghiệp vệ và Phát triển rừng Việt
quốc Nam Tổng cục Lâm nghiệpTổng cục Lâm nghiệp (Vụ
Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Vụ Khoa học, Phát triển rừng, Vụ Sử
Nghiên 2011 -
7 01
quan trắc thủy văn theo dõi chất lượng Công nghệ và dụng rừng, Vụ Khoa học,
cứu 2012
dịch vụ môi trường rừng Môi trường Công nghệ và Hợp tác
quốc tế)Tổng cục Lâm
Đầu mối đôn đốc các Bộ, ngành, địa nghiệp (Vụ Kế Quỹ Bảo vệ và Phát triển
8
phương triển khai thực hiện đề án. hoạch – Tài rừng Việt Nam
chính)
Tổng cục Lâm
nghiệp (Vụ Kế Quỹ Bảo vệ và Phát triển
Tháng
Thành lập Tổ công tác thực hiện đề án
9
hoạch – Tài rừng Việt Nam
2/2011
chính)Văn phòng Tổng cục; Quỹ
Tổng cục Lâm Bảo vệ và Phát triển rừng
nghiệp (Vụ Kế
Củng cố Quỹ Bảo vệ và phát triển Việt Nam; Vụ Khoa học,
Tháng
10
rừng Việt Nam hoạch – Tài Công nghệ và Hợp tác
3/2011
quốc tế; Quỹ TFF – Tổng
chính)
cục Lâm nghiệpV Kiểm tra, giám sátTổng cục Lâm
Văn phòng Chính phủ; Bộ
Tổ chức kiểm tra, giám sát thường nghiệp (Vụ Kế
Kế hoạch và Đầu tư; Bộ
Hàng năm
1
hoạch – Tài
xuyên
Tài chính; Bộ Tài nguyên
chính)
và Môi trường; Các cục,
Vụ, Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng Tổng cục Lâm
nghiệp; Bên sử dụng và
bên cung ứng dịch vụTổng cục Lâm
Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình nghiệp (Vụ Kế Quỹ BV&PTR VN và các
Hàng năm
2 Báo cáo
hình thực hiện Nghị định tỉnh
hoạch – Tài
chính)Kiểm tra việc nộp tiền chi trả của các Quỹ Bảo vệ và
đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường Hàng năm Phát triển rừng Vụ Kế hoạch – Tài chính
3
rừng phải nộp tiền về Quỹ Việt NamUBND các tỉnh; Vụ Phát
Tổng cục Lâm
triển rừng, Vụ Sử dụng
Sơ kết việc tổ chức triển khai thực nghiệp (Vụ Kế
Năm 2013
4
rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát
hiện Nghị định hoạch – Tài
triển rừng Việt Nam, Cục
chính)
Kiểm lâm Tổng cục Lâm
nghiệp
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản