Kế toán ASD - Nhập liệu

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
137
lượt xem
23
download

Kế toán ASD - Nhập liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Kế toán ASD - Nhập liệu

  1. KEÁ TOAÙN ASD - NHAÄP LIEÄngaân haø 9901004 31-01-99 Thu tieàn töø U TÌM XEM #VALUE! U NHAÄP LIEÄ BUÙT CTGK CTG CTG CHÖÙNG TÖØ TOAÙN Nghieäp vuï khaùc Nghiep vu khac Loaïi c/töø : Ngaøy : 31-01-99 Soá : 9901004 Buùt toaùn soá Hoï & Teân : Nguyeãn Vieát Thaønh CB-CNV : 1 Dieãn giaûi : Thu tieàn töø ngaân haøng Thueá GTGT : Ngöôøi baùn : Hoùa ñôn soá : H Ngaøy : Loaïi TK : Taøi khoaûn : Ñoái töôïng : ÑÒNH KHOAÛN BEÂN NÔÏ ÑÒNH KHOAÛN BEÂN COÙ Maõ soá : #VALUE! Maõ soá : #VALUE! 911 #VALUE! 4212 #VALUE! Naêm nay Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh #VALUE! #VALUE! Taøi khoaûn : Taøi khoaûn : 421 911 Soá löôïng : #VALUE! Soá löôïng : #VALUE! Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh Laõi chöa phaân phoái #VALUE! #VALUE! Soá löôïng PS : Tæ gía 13,000 Maõ PBTP : Ñôn gía (VND) Phaân boå goõ 'PB' , tính tröïc tieáp choïn ôû thanh cuoán ( USD ) Tieàn ( VND ) : Kyø H/toaùn: 1 16,091,332 ( USD ) 1,237.79 Thaùng 1 HÌNH 16 MAØN HÌNH NHAÄP DÖÕ LIEÄU KEÁ TOAÙN ( PHAÂN BOÅ )
  2. 1.00 KY/911 911 4212 911 421 16,091,332 1,237.79 10 11 6 1 2
  3. KY/4212 KY/911 KY/421 KY/0

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản