Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bình Minh

Chia sẻ: thuyvanqtri

Quá trình sản xuất kinh doanh trong bất kỳ doanh nghiệp nào cũng là một quá trình kết hợp và tiêu hao các yếu tố sản xuất để thu hút được sản phẩm. Tổng hợp toàn bộ các hao phí mà doanh nghiệp bỏ ra liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tạo nên chỉ tiêu chi phí sản xuất. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có bảo đảm tự bù đắp được chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và bảo đảm có lãi hay không. Vì...

Nội dung Text: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bình Minh

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bình 

Minh

Đề cương đề tài mã số:TH3153
LỜI MỞ ĐẦU

Quá trình sản xuất kinh doanh trong bất kỳ doanh nghiệp nào cũng là một quá
trình kết hợp và tiêu hao các yếu tố sản xuất để thu hút được sản phẩm.
Tổng hợp toàn bộ các hao phí mà doanh nghiệp bỏ ra liên quan đến hoạt động
sản xuất kinh doanh trong kỳ tạo nên chỉ tiêu chi phí sản xuất. Sự tồn tại và
phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có bảo đảm tự
bù đắp được chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và bảo đảm
có lãi hay không. Vì vậy, việc hạch toán đầy đủ chính xác, chi phí sản xuất
vào giá thành của sản phẩm là việc làm cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa
rất quan trọng, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Mặt khác, xét
trên góc độ vĩ mô, do các yếu tố sản xuất ở nước ta còn rất hạn chế nên tiết
kiệm chi phí sản xuất đang là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công ty
quản lý kinh tế.

Nhiệm vụ cơ bản của kế toán là không những phải hạch toán đầy đủ chi phí
sản xuất, mà còn phải làm thế nào để kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện tiết
kiệm chi phí sản xuất, phục vụ tốt cho việc hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng
yêu cầu của chế độ hạch toán kinh doanh. Đồng thời cung cấp thông tin hữu
ích, kịp thời cho việc ra quyết định. Để giải quyết được vấn đề đó, phải hoàn
thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Công việc này không những mang ý nghĩa về mặt lý luận, mà còn mang ý

Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:  

http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com
nghĩa thực tiễn to lớn cấp bách trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế
của các doanh nghiệp sản xuất ở nước ta nói chung và Công ty Bình Minh nói
riêng.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, cùng sự giúp đỡ tận tình của cô
giáo Nguyễn Thị Quý, trong thời gian thực tập em đã mạnh dạn chọn đề tài:
“Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bình
Minh” làm báo cáo thực tập.

Kết cấu của chuyên đề tốt nghiệp ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm 3
phần chính:

Chương I: Các vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm.

Chương II: Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm ở Công ty Bình Minh.

Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bình Minh.

Với kiến thức và trình độ có hạn, chưa có điều kiện tiếp xúc nhiều với tế nên
chuyên đề tốt nghiệp này sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định.
Kính mong sự thông cảm và nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và các
anh chị trong phòng kế toán công ty Bình Minh để chuyên đề được hoàn thiện
hơn.
Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:  

http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Chương I.
Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành
sản phẩm
1.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp
1.2. Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí sản xuất chủ
yếu
1.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất
1.2.2 Các cách phân loại chi phỉ sản xuất chủ yếu
1.2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo tính chất kinh tế ( phân loại CPSX theo
yếu tố chi phí)
1.2.2.2 Phân loại chi phí sản xuất theo công dụng kinh tế chi phí (khoản mục
chi phí)
1.2.2.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với sản lượng sản phẩm sản xuất
1.3. Ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động
sản xuất kinh doanh
1.4. Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm
1.4.1 Khái niệm giá thành sản xuất
1.4.2 Phân loại giá thành sản xuất
1.5. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành
sản phẩm
1.5.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.5.2 Đối tựng tính giá thành sản phẩm
1.6. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.7.1 Tài khoản kế toán sử dụng chủ yếu
1.7.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.7.2.1 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất
1.7.2.1.1 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.7.2.1.2 Kế toán tập hợp phân bổ chi phí nhân công trực tiếp

Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:  

http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com
1.7.2.1.3 Kế toán tập hợp phân bổ chi phí sản xuất chung
1.7.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp
1.8. Các phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang
cuối kỳ
1.8.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.8.2 Đánh giá sản phẩmn dỏ dang theo sản lượng sản phẩm hoàn
thành tương đương
1.8.3 Đánh giá sản phẩm dỏ dang theo chi phí sản xuất định mức
1.9. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại
hình doanh nghiệp chủ yếu
1.9.1 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.9.1.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn ( phương pháp trực tiếp)
1.9.1.2 Phương pháp tính giá thành theo hệ số
1.9.1.3 Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ
1.9.1.4 Phương pháp loại trừ chi phí
1.9.1.5 Phương pháp cộng chi phí
1.9.1.6 Phương pháp liên hợp
1.9.1.7 Phương pháp tính giá thành theo định mức
1.9.2 ứng dụng các phương pháp tính giá thành trong cac loại hình doanh
nghiệp chủ yếu
1.9.2.1 Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng
1.9.2.2 Doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu liên
tục
1.9.2.2.1 Phương án tính giá thành có tính giá thành nửa thành phẩm
1.9.2.2.2 Tính giá thành theo phương án không tính giá thành nửa thành
phẩm


Chương III. Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty Bình Minh

Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:  

http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com
I Những nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá
thành sản phẩm ở công ty Bình Minh
1. ưu điểm
2 .Những mặt còn hạn chế
3 .Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phảam tại công ty Bình Minh
Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:  

http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:  

http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Đề cương bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản nội dung đầy đủ.

Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ nội dung có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.

Vui lòng truy cập tại đây: http://thuvienluanvan.com/datmua.php (Bấm Ctrl vào link để xem)

Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua.

Thông tin liên hệ:  

Hotline: 093.658.3228 (Mr.Minh) 

Điện thoại: 043.9911.302

Email: Thuvienluanvan@gmail.com

Hệ thống Website:

http://thuvienluanvan.com

http://timluanvan.com

http://choluanvan.com

http://kholuanvan.com
Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:  

http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com

Top Download Tài Chính - Ngân Hàng

Xem thêm »

Tài Liệu Tài Chính - Ngân Hàng Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản