Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức

Chia sẻ: namson94

Tính giá thành căn cứ vào chi phí sản xuất kinh doanh để tạo ra sản phẩmChi phí sản xuất kinh doanh phải được chi tiết theo địa điểm phát sinh chi phí; theo loại, nhóm sản phẩm; theo từng loại dịch vụ hoặc theo từng công đoạn dịch vụ.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức

KẾ TOÁN
CHI PHÍ Giang viên: Trân Duy Thức
̉ ̀
LOGO
LOGO
MỤC TIÊU CHUNG
LOGO

Hiểu được ý nghĩa của chi phí định mứcXác định được giá thành định mức đơn vi sản phẩm


Tính toán chênh lệch nguyên vật liệu trực tiếp, chênh lệch chi phí
nhân công trực tiếp và chênh lệch chi phí sản xuất chung.

Thực hiện các bút toán để ghi nhận và xử lý các chênh lệch trong hệ
thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi
phí định mức.
NỘI DUNG CHI TIẾT
LOGO

1 MỤC TIÊU PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN


2 ĐẶC ĐIỂM PP KẾ TOÁN CPSX & Z SP THEO ĐỊNH
MỨC

3 PHƯƠNG THỨC XÂY DỰNG CHI PHÍ SX VÀ Z ĐỊNH MỨC


NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH CHÊNH LỆCH CP GIỮA THỰC
4 TẾ VÀ ĐỊNH MỨC CHO TỪNG KHOẢN MỤC

NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN CHÊNH LỆCH CP GIỮA
4
5 THỰC TẾ & ĐỊNH MỨC
A.MỤC TIÊU PP KẾ TOÁN
LOGO


Cung cấp thông tin hữu ích cho việc lập dự toán


Giúp cho nhà quản lý có thể kiểm soát chi phí sản
xuất một cách kịp thời

Cung cấp thông tin giúp cho việc đánh giá thành quả
của các nhà quản lý và người lao động được dễ dàng

Làm đơn giản các thủ tục kế toán hàng tồn kho và giá
thành sản phẩm…
B.ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ
LOGO
TÍNH Z SP THEO ĐỊNH MỨC
Nhân viên kế toán chi phí ghi Cuối kỳ kế toán (ngày,
chép riêng biệt các chi phí thực
Tất cả các số dư
tuần, tháng, quý), nhân
tế và định mức để so sánh
của các tài khoản
tồn kho đều được viên kế toán phải tính
phản ánh dựa trên
ra số chênh lệch. Nếu
chi phí định mức
đơn vị Đặc điểm chênh lệch đáng kể,
kế toán viên phải tìm
ra nguyên nhân
Trong hệ thống kế
toán chi phí sản Các bút toán ghi
nhận Dr, Cr của các
xuất và tính giá
Các tài khoản
tài khoản này được
thành theo định
NVLTT, NCTT,
ghi nhận theo chi
mức, các dữ liệu
CPSXC, SPDD,
phí định mức, không
định mức sẽ thay
GV…được
TP,
ghi nhận theo chi
thế dữ liệu thực tế
phản ánh theo chi
phí thực tế
phí định mức
C. PHƯƠNG THỨC XÂY DỰNG CPSX &
LOGO Z ĐỊNH MỨC ĐƠN VỊ SP
C. PHƯƠNG THỨC XÂY DỰNG CPSX &
LOGO Z ĐỊNH MỨC ĐƠN VỊ SP
Công thức xây dựng giá thành định mức:


Giá thành định mức = CPNVLTT định mức + CP NCTT định mức+ CPSXCđịnh
mức ĐVSP ĐVSP ĐV SP
ĐVSPCPNVLTT định mức = SL NVLTT định mức x Đơn giá NVL định
m ức
ĐVSP ĐVSP
C. PHƯƠNG THỨC XÂY DỰNG CPSX &
LOGO Z ĐỊNH MỨC ĐƠN VỊ SP


Lượng NVL định mức ĐVSP:

Là một chi tiêu định mức khó dự đoán nhất. Đây là sự
ước tính nguyên vật liệu cho phép sử dụng để sản
xuất một sản phẩm.Lượng nguyên vật liệu định mức
chịu ảnh hưởng của đặc điểm công nghệ sản xuất sản
phẩm, chất lượng nguyên vật liệu, tuổi thọ, năng lực
máy móc…
C. PHƯƠNG THỨC XÂY DỰNG CPSX &
LOGO
Z ĐỊNH MỨC ĐƠN VỊ SP
Đơn giá Nguyên vật liệu định mức:


Là sự ước tính cẩn thận chi phí của một loại nguyên vật liệu
trong thời gian tới.Bộ phận thu mua có trách nhiệm trong việc
xây dựng giá định mức cho tất cả các nguyên vật liệu. Bộ phận
thu mua cũng cần tính đến khả năng tăng giá, thay đổi số lượng
và các nguồn cung cấp mới

CPNC đinh mức = SL LĐ định mức x Đơn giá LĐ định
mức
ĐVSP ĐVSP
C. PHƯƠNG THỨC XÂY DỰNG CPSX &
LOGO Z ĐỊNH MỨC ĐƠN VỊ SP

Đơn giá lao động
Lượng lao động
định mức
định mức ĐVSP
Được xác định căn
Được xác định trên cứ vào đơn giá lao
cơ sở nghiên cứu kết động được qui định
quả của máy móc trong hợp đồng lao
thiết bị và con người động hay được xác
hoạt động trong quá định bởi doanh
khứ và hiện tại nghiệp
C. PHƯƠNG THỨC XÂY DỰNG CPSX &
LOGO Z ĐỊNH MỨC ĐƠN VỊ SP

CP SXC định mức = BP SXC cố định định mức + Đinh phí SXC định m ức
ĐVSP ĐVSP ĐVSP

Biến phí SXC đinh mức = Đơn giá phân bổ BPSXC x Đ ịnh m ức năng l ực
SX
định mức
ĐVSP ĐVSP
Đơn giá phân bổ BPSXC = Tổng BPSXC dự toán/ Năng lực s ản xu ất d ự
toán ( số h lao Định mức động TT,
số h máy)
Định phí SXC định mức = Đơn giá phân bổ ĐPSXC x Đ ịnh m ức năng l ực
SX
định mức
ĐVSP ĐVSP
Đơn giá phân bổ ĐPSXC = Tổng ĐPSXC dự toán/ Năng l ực s ản xuất d ự
toán.
Định mức
D. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH CHÊNH LỆCH
LOGO GIỮA THỰC TẾ SO VỚI ĐỊNH MỨC
Xác định chênh lệch của chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Xác định chênh lệch Xác định chênh lệch
giá ngay khi mua lượng nguyên vật
nguyên vật liệu về liệu khi đưa chúng
nhằm kiểm soát giá vào sản xuất
mua
D. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH CHÊNH LỆCH
LOGO GIỮA THỰC TẾ SO VỚI ĐỊNH MỨC

Xác định chênh lệch của Xác định chênh lệch
chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung

Chi phí nhân công trực tiếp Áp dụng mô hình phân
cũng chịu ảnh hưởng bởi hai tích một chênh lệch chi
nhân tố là lượng lao động và phí sản xuất chung, kế
đơn giá lao động toán chỉ xác định một
chênh lệch chi phí sản
xuất chung thực tế và
định mức
E. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN CHÊNH
LOGO
LỆCH THỰC TẾ SO VỚI ĐỊNH MỨC
Các nguyên tắc khi thực hiện quá trình kế toán chênh lệch chi
phí thực tế so với định mức:

Tất cả số dư tài khoản tồn kho được
tính theo chi phí định mức


Nguyên
Nguyên Tạo một tài khoản riêng biệt
cho từng loại chênh lệch
tắ c

Các khoản chên lệch bất lợi được ghi vào DR
các khoản chênh lệch thuận lợi được ghi vào
Cr
E. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN CHÊNH
LOGO
LỆCH THỰC TẾ SO VỚI ĐỊNH MỨC
Kế toán chênh lệch nguyên vật liệu trực tiếp

Để ghi nhận chênh lệch giá nguyên vật liệu, kế toán mở tài
khoản chênh lệch giá nguyên vật liệu

Để ghi nhận chênh lệch lương nguyên vật liệu, kế toán mở
tài khoản chênh lệch lượng nguyên vật liệu để theo dõi
E. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN CÁC CHÊNH
LOGO
LỆCH THỰC TẾ SO VỚI ĐỊNH MỨC

TK 331,111 TK 152 TK 621
Lđm x Lđm x Lđm x
Lttm x Gtt
Gđm Gđm Gđm
TK 152 CLGVL
(X) (T)
KẾ TOÁN CÁC CHÊNH LỆCH THỰC TẾ
LOGO
SO VỚI ĐỊNH MỨC
TK 152 TK 621 TK 154
Lttsd x Lđm x Lđm x Lđm x
Gđm Gđm Gđm Gđm
TK 152 CLLVL
(X) (T)
KẾ TOÁN CÁC CHÊNH LỆCH THỰC TẾ
LOGO
SO VỚI ĐỊNH MỨC

Kế toán chênh lệch chi Chênh lệch phí nhân công trực tiếp bao
phí nhân công trực tiếp gồm chên lệch giá lao động trực tiếp
và chênh lệch lượng lao động trực tiếp


Để ghi nhận chênh lệch giá lao động,
kế toán mở tài khoản chênh lệch giá
lao động


Để ghi nhận chênh lệch lượng lao
động, kế toán mở tài khoản chênh
lệch lượng lao động
E. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN CÁC CHÊNH
LOGO
LỆCH THỰC TẾ SO VỚI ĐỊNH MỨC

TK 334, 338 TK 622 TK 154
Lđm x Gđm
Lđm x
Ltt x Gtt
Gđm

TK 622 CLGLĐ
(X) (T)

TK 622 CLGLĐ
(X) (T)
E. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN CÁC CHÊNH
LOGO
LỆCH THỰC TẾ SO VỚI ĐỊNH MỨC
Kế toán chênh lệch chi phí sản xuất chung

Trong phần này chúng ta chỉ trình bày mô hình phân tích một chênh lệch
chi phí sản xuất chung. Theo đó, phần chênh lệch phát sinh giữa chi phí
thực tế và chi phí định mức. Như vậy, để ghi nhận chênh lệch này, kế
toán chi phí tài khoản chênh lệch chi phí SXC
E. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN CÁC CHÊNH
LOGO
LỆCH THỰC TẾ SO VỚI ĐỊNH MỨC

627 thực tế 627 định mức
TK 112, 152 TK 154
Lđm x Lđm x
CP thực tế PS
Gđm Gđm
CPtt CP đm
627 CLCPSXC

(X) (T)
E. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN CÁC CHÊNH
LOGO
LỆCH THỰC TẾ SO VỚI ĐỊNH MỨC

Kế toán giá thành sản phẩm
hoàn thành nhập kho và giá
vốn hàng bánTrong mô hình này, trước khi xử
lý phần chênh lệch, kế toán cần
ghi nhận giá thành sản phẩm
nhập kho và giá vốn hàng bán theo
chi phí định mức.
E. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN CÁC CHÊNH
LOGO LỆCH THỰC TẾ SO VỚI ĐỊNH MỨC


TK 154 TK 155 TK 632
Cogs nhập kho theo CPĐM
Z sp nhập theo chi phí định mức
KẾ TOÁN XỬ LÝ CÁC CHÊNH LỆCH
LOGO
SO VỚI ĐỊNH MỨC
Cuối niên độ tài chính, trước khi
lập báo cáo tài chính, kế toán phải
xử lý các khoản chệnh lệch phát
sinh trong năm.Trường hợp số tiền chênh lệch nhỏ không trọng yếu
 Tài khoản chênh lệch có số dư không đáng kể, kế toán sẽ
chuyển hết giá trị chênh lệch vào giá vốn hàng bán trong kỳ.
 Minh họa 5.18 trang 220
KẾ TOÁN CÁC CHÊNH LỆCH THỰC TẾ
LOGO
SO VỚI ĐỊNH MỨCTK CL TK 632 TK CL
Kết chuyển CL xấu Kết chuyển chuyên lệch tốt
E. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN XỬ LÝ
LOGO
CÁC CHÊNH LỆCH SO VỚI ĐỊNH MỨC
Trường hợp số chênh lệch lớn và
trọng yếu
Tài khoản chênh lệch sẽ được phân
bổ cho tất cả các đối tượng có liên
quan
E. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN CÁC CHÊNH
LOGO
LỆCH THỰC TẾ SO VỚI ĐỊNH MỨC

TK 152 CLGVL
TK 152, 154, 155, 632 TK 152,154…

Phân bổ chênh lệch tốt Phân bổ chênh lệch xấu


KẾ TOÁN XỬ LÝ CLGNVL CK
KẾ TOÁN XỬ LÝ TK CL CÒN LẠI
CK
E. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN CÁC CHÊNH
LOGO
LỆCH THỰC TẾ SO VỚI ĐỊNH MỨC
TK 152 LCLVL
TK 154, 155, 632 152,154, 632

Phân bổ chênh lệch tốt Phân bổ chênh lệch xấu
TK 622 CLGLĐ
TK 622 CLLLĐ
TK 627 CLCP SXC
LOGO
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản