Kế toán tài chính_ Chương 5

Chia sẻ: Mai Thị Đào | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:42

1
826
lượt xem
559
download

Kế toán tài chính_ Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bài giảng môn Kế toán tài chính_ Chương " Kế toán nợ phải trả", dành cho sinh viên, học viên đang theo học chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế toán tài chính_ Chương 5

 1. CHƯƠNG 5 KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ 1
 2. Nội dung chương bao gồm: - Những vấn đề chung - Kế toán khoản phải trả cho người bán - Kế toán thuế và các khoản phải nộp NNước - Kế toán khoản phải trả cho người lao động và các khoản trích theo lương - Kế toán chi phí phải trả - Kế toán các khoản phải trả khác - Kế toán các khoản nhận ký quỹ-ký cược - Trình bày thông tin trên hệ thống BCTC 2
 3. 5.1- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 5.1.1- Khái niệm Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của DN phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà DN phải thanh toán từ các nguồn lực của mình. 3
 4. Điều kiện ghi nhận một khoản nợ phải trả - Thanh toán nghĩa vụ hiện tại bằng tiền, bằng tài sản khác, bằng việc thay thế một khoản nợ khác, hoặc chuyển nợ phải trả thành vốn chủ sở hữu. - Khoản nợ phải trả đó phải xác định được (hoặc ước tính được) một cách đáng tin cậy. 4
 5. 5.1.2- Phân loại * Theo tính chất và thời hạn cam kết thanh toán: - Nợ ngắn hạn: là các khoản nợ dự kiến thanh toán trong 12 tháng hoặc trong một chu kỳ kinh doanh bình thường. - Nợ dài hạn: là các khoản nợ không phải là nợ ngắn hạn 5
 6. • Theo nội dung: - Phải trả cho người bán (TK 331) - Thuế và các khoản phải nộp NN (333) - Phải trả cho người lao động (TK334) - Chi phí phải trả (TK 335) - Phải trả nội bộ (TK 336) - Khoản nhận ký cược- ký quỹ (TK3386,344) - Thanh toán theo kế hoạch HĐXD(337) - Các khoản vay ngắn hạn, vay dài hạn, nợ dài hạn khác (TK 311,341,342,315) - Phát hành trái phiếu công ty (TK 343) - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (TK 347) - Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm (TK 351) - Dự phòng phải trả (TK 352) - Phải trả, phải nộp khác (TK 338) 6
 7. 5.1.3- Nguyên tắc kế toán ­K eá oaùn   i :Töøng      t chiteát   noäidung    nôïphaûi   t ñeàu  raû  phaûit doõichiteátt  heo     i  öøng    ñoái t ng,chiteátt öôï    i  öøng  khoaûn phaûit vaø hôøi  raû  t   haï phaûit n   hanh oaùn. t ­C aùc    khoaûn    nôïphaûit coù   raû  goác  ngoaï eä: it Đeå    oå ổng hợp, lập và trình bày BCTC  ghis t phaûiquy  ñôn  teàn eä hoáng    veà  vò i t t nhaát( cheá  ñoä  t keá oaùn  N  aø i V N )t quy  V l teàn   heo  ñònh  cuûa  A S  “A ûnh  V 10  höôûng cuûa  eäc hay    vi t ñoåi t gi hoáiñoaùi yû  aù    ”. 7
 8. K eá oaùn   i :t doõichiteátphaùts nh  t chiteát  heo     i    i taêng,gi   aûm   s dö  ong  ong heo  vaø  oá  s s t goác  nguyeân eä  V N D . t vaø  ­C aùc    khoaûn    nôïphaûit leân   raû i quan  ñeán  vaøng  c,ñaù  baï   quyù phaûit doõichiteát  heo     i   t s l ng,chaátl ng,quy  heo  oá öôï    öôï   caùch  gi vaø  aù  trò. ­C aùc   heo        TK t doõinôïphaûit t  raû höôøng  coù  s dö  oá  beân  où,t C  röôøng  p hôï ñaëc  eätcoù heå  bi   t coù  oá  beân  ôïkhiphaûn  s dö  N     aùnh  oá i ñaõ  s teàn  t t raû röôùc  hoaëc  oá  t l s ñaõ raû ôùn  hôn  oá  s phaûi   traû. ­Ñ ònh  phaûiteán    kyø   i haønh    eáu  ñoáichi coâng  nôïvôùit    öøng   öôï ñoáit ng. 8
 9. 5.2- KẾ TOÁN KHOẢN PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN TK 331 - Phải trả người bán Đã nghiên cứu trong chương 3 -Kế toán hàng tồn kho (phần mua hàng tồn kho) 9
 10. 5.3- KẾ TOÁN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 5.3.1- Khái niệm Thueá  caùc  vaø  khoaûn phaûinoäp  haø    N nöôùc aø  l caùc khoaûn  aø  N   nghóa  m D coù  vuïphaûinoäp  N haø      cho  nuôùc  nghóa  veà  vuït   nh     aøichí baétbuoäc  nhö caùc oaï  l i thueá röï t  hueá  aùn hu,phí eä    t c hu,t gi t   ,l phí vaø caùc khoaûn phaûinoäp    khaùc  cho  N haø nöôùc. 10
 11. Như: Thueá  TG T. G Th u eáti eâu   u ï ñ aëc  i th   b eät. Th u eá  aát  h aäp   aåu . xu n kh Th u eá  u   h aäp   N . th n D Th u eá  u   h aäp   th n caù   h aân . n Th u eá  taøi n g u yeân .   Th u eá  h aø  aát, ti n ñ   eàn   u eâ  aát. th ñ C aù c  oaï   u eá  aù c  l i th kh P h í   eä  h í vaø  ,l p   caù c  oaû n   h aû i kh p   n oäp   aù c. kh 11
 12. 5.3.2- Nguyên tắc kế toán thuế và các khoản phải nộp NN ­  h aû i tu aân   u û   eäc  P   th vi keâ  ai kh   vaø  u yeát  q toaù n   töøn g   oaï   l i th u eá  eo  u y  òn h . th q ñ ­  T  i ti K ch   eát:  eo  oõi ch i ti th d     eát  töøn g   oaû n   u eá  kh th vaø  caù c  kh oaû n   h aû i n oäp   N , soá  p   N   p h aû i n oäp , ñ aõ  oäp       n vaø  coøn   p h aû i n oäp .   12
 13. 5.3.3- Kế toán thuế GTGT Th u eá  TG T  aø  oät  oaï   u eá  G l m l i th g i n   u , tí h   aù th   n treân   i   g aù trò  taên g   th eâm   û a  cu saû n   h aåm , h aøn g   oaù , p   h   d òch   ï kh i l   u yeån   vu     öu ch töø  aâu   kh saû n   aát, l   oân g   o  eán   xu   öu th ch ñ tieâu   u øn g . d TK  3331­  u ế GTGT Th TK 3331 có 2 TK cấp 3: TK33311- Thuế GTGT đầu ra TK 33312- Thuế GTGT hàng nhập khẩu 13
 14. 111,112,131… 333(33311) 111,112,131… (2) VAT hàng bán bị trả (1) VAT đầu ra khi bán hàng lại, giảm giá hàng bán 711 (3)Khoản được giảm thuế 133 511,512,711.. (4) Khấu trừ VAT đầu vào (5) VAT phải nộp theo ppTT 111,112 (6) Nộp thuế 14
 15. 111,112 333(33312) 133, 15x, 21x.. (2) Thực nộp (1) VAT HNK phải nộp 15
 16. 5.3.4- Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt 711 333(3332) 511,512 (3) Thuế TTĐB (1) Cuối tháng, tính được giảm thuế TTĐB phải nộp 111,112 15x, (611),211… (4) Nộp thuế (2) Thuế TTĐB HNK 16
 17. 5.3.5- Kế toán Thuế xuất nhập khẩu 111,112 333(3333) 511 (3) Nộp thuế (1) Thuế XK phải nộp 15x(611),211… (2) Thuế NK phải nộp 17
 18. 5.3.6- Kế toán thuế thu nhập DN 111,112 333 (3334) 821(8211) (2) Nộp thuế (1) Thuế TNDN phải nộp 18
 19. 5.3.7- Kế toán Thuế thu nhập cá nhân 111,112 333 (3335) 334 (2) Nộp thuế (1) Khấu trừ vào lương thuế TNCN 19
 20. 5.3.8- Kế toán Thuế tài nguyên 111,112 333 (3336) 627 (2) Nộp thuế (1) Thuế TN phải nộp 5.3.9- Kế toán Thuế nhà đất 111,112 333 (3337) 642 (2) Nộp thuế (1) Thuế NĐ phải nộp 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản