Kế toán tài chính_ Chương 8

Chia sẻ: maidao1987

Tài liệu tham khảo bài giảng môn Kế toán tài chính_ Chương " Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ", dành cho sinh viên, học viên đang theo học chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng,...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Kế toán tài chính_ Chương 8

CHƯƠNG 8

KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN
XUẤT VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
1
8.1- KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
8.1.1- Những vấn đề chung
a/ Chi phí sản xuất
Laø  eåu  eän 
bi hi baèng i cuûa oøan 
teàn  t boä 
hao    l ñoäng  oáng  l ñoäng 
phíveà ao  s vaø ao 
vaäthoùa  aø 
  m doanh  nghi phaûiboû 
eäp    ra 
ñeå i haønh  atñoäng  aûn 
teán  hoï   s xuaát 
trong  oätt
m  hôøikyø 
  nhaátñònh.
 2
Phân loại chi phí
- Theo tính chất kinh tế
Chi phí nguyên vật liệu
Chi phí Chi phí nhân công
Chi phí khấu hao TSCĐ
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí khác bằng tiền3
- Theo công dụng kinh tế


Chi phí NVL trực tiếp
Chi phí sản xuất Chi phí nhân công TT
Chi phí s. xuất chung

Trong đó: CP sx chung cố định
CP sản xuất chung
CP sx chung biến đổi
4
b/ Giá thành sản phẩm
  Laø  eåu  eän 
  bi hi baèng i nhöõng  phí
teàn  hao   
veà ao 
l ñoäng  oáng  l ñoäng   
s vaø ao  vaät
hoùa gaén i vôùikeátquûa  aûn 
leàn      s xuaát 
hoøan haønh 
t nhaátñònh.
 
5
Phạm vi tính giá thành
­ C hiphíN V L röï teáp,chiphínhaân 
      t c i       coâng röï
t c 
teáp  c í vaøo  aù haønh  x höï t cuûa 
i ñöôï tnh  gi t s t c eá 
saûn phaåm  heo  öùc     höï t phaùt
t m chiphít c eá   
s nh 
i neáu     höï t phaùts nh 
chiphít c eá    i khoâng 
vöôï 
tquùa  öùc  phíbì t
m hao    nh höôøng.Tröôøng 
 
hôï nhöõng     
p  chiphínaøy  tt
vöôï reân  öùc  nh 
m bì
thöôøng hìphaàn      tt
t   chiphívöôï reân  öùc  nh 
m bì
thöôøng khoâng  c í vaøo  aù haønh  aûn 
ñöôï tnh  gi t s
phaåm ,dòch    aø 
  vuïm phaûitnh 
 í vaøo  aù 
gi voán 
haøng baùn.


6
­C hiphíSX  
      chung  ñònh 
coá  phaân  vaøo     
boå  chiphícheá  eán 
bi
cho  oãiñôn  s
m   vò aûn  phaåm   c  a reân 
ñöôï döï t coâng uaát
s  
bì t
nh höôøng  cuûa  aùy  oùc aûn 
m m s xuaát  oâng uaát
.C s  
bì t
nh höôøng aø oá öôï s
l s l ng aûn  phaåm   tñöôï ôû  öùc 
ñaï  c  m
trung  nh rong 
bì t caùc  eàu  eän aûn 
ñi ki s xuaátbì t
  nh höôøng.
Tröôøng  p  öùc aûn 
hôï m s phaåm  höï t s
t c eá aûn  xuaátra 
  cao 
hôn coâng uaátbì t
s   nh höôøng hìchiphíSX  
t       chung  coá 
ñònh  c 
ñöôï phaân  cho  oãiñôn  s
boå  m   vò aûn  phaåm  heo   
t chi
phít c eá 
 höï t phaùts nh.
 i
Tröôøng  p  öùc aûn 
hôï m s phaåm  höï t s
t c eá aûn  xuaátra 
 
thaáp  coâng uaátbì t
hôn  s   nh höôøng hìchiphíSX  
t       chung 
coá ñònh  c 
ñöôï phaân  cho  oãiñôn  s
boå  m   vò aûn  phaåm  
t m öùc 
heo  coâng uaátbì t
s   nh höôøng.K hoûan     aûn 
  chiphís
xuaátchung 
  khoâng  phaân  ñöôcïghinhaän 
boå      vaøo  aù 
gi
voán haøng baùn rong 
t kyø.
7
­ C hiphís
      aûn  xuaátchung  eán    c 
  bi ñoåiñöôï
phaân  heátvaøo     
boå    chiphícheá  eán 
bi cho 
m oãiñôn  s
  vò  aûn 
phaåm  heo     höï
t chiphít c 
t phaùts nh.
eá   i
8
Quan hệ giữa CPSX và giá thành s.phẩm
- Giống nhau: về bản chất đều là biểu
hiện bằng tiền của hao phí lao động.
- Khác nhau: về lượng


Tổng Z sxttếsp = Dđk + CBT - GiảmCPSX-
Dck
9
- Đối tượng kế toán chi phí sản xuất
- Đối tượng tính giá thành
- Kỳ tính giá thành
10
8.1.2- Kế toán chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm (phương pháp kê
khai thường xuyên)
TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu TT
TK 622 – Chi phí nhân công trực
tiếp
TK 627 – Chi phí sản xuất chung
TK 154 – Chi phí sxkd dở dang
Sơ đồ kế toán CPSX pp kê khai th.xuyên

11
8.1.3- Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm ( phương pháp kiểm kê định kỳ)
TK 621 – Chi phí NVL trực tiếp
TK 622 – Chi phí nhân công tr.tiếp
TK 627 – Chi phí sản xuất chung
TK 154 – Chi phí SXKD dở dang
TK 631 – Giá thành sản xuất
Sơ đồ kế toán CPSX, giá thành SP (KKĐKỳ)
12
8.2- KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP
DỊCH VỤ
8.2.1- Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ:
- Các sp dịch vụ thường không có hình
thái vật chất.
- Phần lớn các sp dịch vụ khi hoàn
thành được xác định là tiêu thụ vì
được thực hiện theo đơn đặt hàng.13
• Các loại dịch vụ phổ biến:
- Kinh doanh nhà hàng
- Kinh doanh khách sạn
- Kinh doanh du lịch
- Kinh doanh các dịch vụ khác: dịch vụ
sửa chữa…
14
• Chi phí thực hiện dịch vụ cung cấp
cho khách hàng cũng bao gồm:
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
- Chi phí nhân công trực tiếp
- Chi phí sản xuất chung
15
Trình tự tập hợp chi phí SX và tính giá thành
dịch vụ cũng tương tự hoạt động sản xuất
sản phẩm trong DN sản xuất.
Tuy nhiên dịch vụ không có hình thái vật chất
nên không có sp hoàn thành chuyển vào
nhập kho (TK155). Dịch vụ hoàn thành
thường tiêu thụ ngay nên giá thành dịch vụ
hoàn thành chuyển thẳng vào giá vốn hàng
bán trong kỳ (TK 632).
16
8.2.2- Kế toán hoạt động kinh doanh nhà
hàng
* Đặc điểm cơ bản: SX chế biến và tiêu
thụ ngay, sản phẩm không dự trữ
được lâu, chu kỳ sản xuất ngắn
không có sản phẩm dở dang cuối kỳ.
Ngoài ra, nếu nhà hàng mua, bán một
số mặt hàng thực phẩm có sẵn là
trường hợp kinh doanh thương mại
thuần túy.

17
• Đặc điểm chi phí thực hiện dịch vụ:
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: NVL
trực tiếp chế biến các món ăn, pha
chế thức uống: thịt, cá, tôm, cua, rau,
légume, dầu mỡ, chanh, ớt, gia vị..;
rượu, soda, trái cây pha chế thức
uống…
NVL có thể xuất từ kho hoặc mua về
đưa vào chế biến ngay.18
- Chi phí nhân công trực tiếp: lương và các
khoản trích theo lương của bộ phận nhân
viên trực tiếp chế biến món ăn, thức uống
như: đầu bếp,bartender..
- Chi phí sản xuất chung: Chi phí phục vụ gián
tiếp cho quá trình chế biến món ăn, thức
uống như: nhiên liệu để nấu, lương nhân
viên phục vụ và quản lý SXCB, dụng cụ đồ
dùng, khấu hao TSCĐ bộ phận chế biến,
điện nước sử dụng ở bộ phận chế biến19
8.2.3- Kế toán hoạt động kinh doanh khách sạn
• Đặc điểm hoạt động kinh doanh khách sạn:
cho thuê phòng, và cácdịch vụ kèm theo (nếu
có) như: giặt ủi, karaoke, massage…
• Chi phí dịch vụ dở dang cuối kỳ: do khách ở
sang kỳ sau, nên cuối kỳ chưa thanh toán
tiền phòng.
CP DD ckỳ = Số ngày khách x CP định mức ngày
đã ở đêm của loại phòng
đó20
• Đặc điểm chi phí thực hiện dịch vụ:
- Chi phí NVL trực tiếp:
Cho thuê phòng: trà, kem đánh răng, xà
bông, báo, tạp chí…
Massage: các lạoi hóa mỹ phẩm
Giặt ủi: xà bông giặt, nước xả thơm…
21
- Chi phí nhân công trực tiếp: lương và trích
trên lương của bộ phận lao động:
Cho thuê phòng: nhân viên phục vụ
phòng
Massage: nhân viên massage
Giặt ủi: nhân viên giặt ủi.
- Chi phí sản xuất chung: CP phục vụ quản lý
phòng KS, KH.TSCĐ,điện nước, chi phí
khác...22
8.2.4- Kế toán hoạt động kinh doanh du
lịch
* Đặc điểm chi phí KD hướng dẫn du
lịch
- Chi phí NVLTT: tiền ăn, uống, ngủ,
thuê phương tiện đi lại, vé đò, phà, vé
vào cửa tham quan thắng cảnh…
- Chi phí NCTT: lương và trích trên
lương của nhân viên hướng dẫn du
lịch
- Chi phí sx chung: công tác phí nhân
viên hướng dẫn DL, CP giao dịch ký 23
* Đặc điểm chi phí kinh doanh vận chuyển du
lịch:
- Chi phí NVLTT: nhiên liệu chạy xe…
- Chi phí NCTT: lương & trích trên lương của
tài xế và phụ lái.
- Chi phí sx chung: KHao phương tiện vận tải,
chi phí sửa chữa ph. tiện vận tải, lệ phí giao
thông, phí bảo hiểm xe…
* Chi phí thực hiện dở dang cuối kỳ: CP phát
sinh liên quan đến những dịch vụ thực hiện
chưa hoàn thành.
24
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản