Kế tóan thanh tóan về các khỏan phải thu và phải trả khách hàng tại Cty Xuất nhập khẩu - 2

Chia sẻ: lavie6

Kim ngạch nhập khẩu Hoạt động nhập khẩu của công ty chủ yếu đáp ứng nhu cầu nhập khẩu nguyên phụ liệu trang thiêt bị phục vụ sản xuất lưới xuất khẩu của liên doanh SADAVL, và một số mặt hàng công nghệ ca. Riêng với mặt hàng xe máy là mặt hàng nhập khẩu chủ lực từ thị trường Lào trong năm 2003 có xu hướng giảm cung cấp xe máy từ thị trường này.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Kế tóan thanh tóan về các khỏan phải thu và phải trả khách hàng tại Cty Xuất nhập khẩu - 2

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

Mặt hàng Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003

Ô tô các loại 171.009 425.770 95.250

Vòng bi 67.399-

Linh kiện máy vi tính 204.265 931.828 416.010

Ôø đĩa cứng 34.248-

Dây cáp 2.187 15.00048.896

Lạc nhân 186.930 460.428

Hàng gia dụng 8.256 874

Bột cá - 302.370

Văn phòng phẩm - 6.736

Động cơ điện 14.285- 14.914

Xe máy - - 344.050

Ôúng bơm bê tông 4.500 -

Nhãn khô 30.751-

Sa nhân - - 835.557

Kim ngạch nhập khẩu 723.911 2.143.006 1.270.727

Hoạt động nhập khẩu của công ty chủ yếu đáp ứng nhu cầu nhập khẩu nguy ên phụ liệu

trang thiêt bị phục vụ sản xuất lưới xuất khẩu của liên doanh SADAVL, và một số mặt hàng

công nghệ ca. Riêng với mặt hàng xe máy là mặt hàng nhập khẩu chủ lực từ thị trường Lào

trong năm 2003 có xu hướng giảm cung cấp xe máy từ thị trường này.

Nhìn chung, cơ cấu mặt hàng nhập khẩu của công ty đa dạng nhưng chưa ổn định

2.3 Đối với các mặt hàng mua và bán tại nội địa: Là những mặt hàng thông thường, có

nhu cầu tiêu dùng cao, thường xuyên như: bia, rượu,thuốc lá,..
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

III ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY

Bộ máy của công ty được thiết lập trên cơ sở mối quan hệ trực tuyến và mối quan hệ

chức năng với chế độ quản lý một thủ trưởng. Bộ máy quản lý chuị trách nhiệm về mọi vấn

đề phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty và tìm cách phát huy hoặc khắc phục nó,

đây là kiểu cơ cấu

tổ chức quản lý phổ biến ở Việt Nam nhất là những công ty có quy mô tương đối lớn

1 Sơ đồ bộ máy:

Quan hệ trực tuyến

Quan hệ chức năng

Quan hệ phối hợp

2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban:

Giám đốc: Là người có nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty theo

đúng chính sách và pháp luật, chụi trách nhiệm tr ước nhà nước và sở thương mại về mọi kết

quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mình điều hành. Giúp việc cho giám đốc còn

có hai vị phó giám đốc:

Phó giám đốc kinh doanh xuất nhập khẩu : Phụ trách phòng kinh doanh xuất nhập khẩu

Phó giám đốc kinh doanh nội địa: Phụ trách phòng kinh doanh nội địa

Hai người phó giám đốc này sẽ chụi trách nhiệm trước công ty và giám đốc về nhiệm vụ

của mình

Bộ máy của công ty gồm năm phòng ban:

Phòng tổ chức hành chính (TCHC): Căn cứ vào tình hình và nhiệm vụ của công ty để

tổ chức cho từng cán bộ công nhân sao cho tinh gọn và hợp lý. Tổ chức quản lý và bồi

dưỡng , bố trí sử dụng lao động phù hợp. Trên cơ sở này, xây dựng đơn giá tiền lương , tiền
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

thưởng hco từng cấp bạc lao động,đảm bảo về công tác hành chính quản trị, phục vụ tốt điều

kiện làm việc và công tác trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty

Phòng tổ chức hành chính: (THHC): Phản ảnh toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh trong

quá trình sản xuất kinh doanh, xác định kết quả cuối cùng từng kỳ kinh doanh, xác định giá

trị của tất cả các tài sản và nguồn vốn của công ty tại thời điểm cần thiết. Đồng thời nắm bắt

toàn bộ kế hoạch luân chuyển hàng hoá cũng như kế hoạch kinh doanh của công ty đ ược thể

hiện dưới hình thức tiền tệ (giá trị). Từ đó xây dựng kế hoạch và chuẩn bị một lượng vốn

cần thiết cho quá trình kinh doanh. Tổ chức tham mưu cho quá trình sử dụng vốn được hiệu

ưủa hơn. Ngoài ra, còn đại diện cho công ty thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước trong việc

nộp ngân sách và quản lý thường xuyên theo dõi sự thay đổi giá trị tài sản và nguồn vốn,

cung câp sthông tin chín xác cho phòng kinh doanh và ban giám đốc và lập báo cáo kế toán

, quyết toán với nhà nước vào cuối quý, cuối năm

Phòng kế hoạch đối ngoại:( KHĐN) Nắm bắt rõ thị hiếu của thị trường và giá trị

hàng hoá trên thị trường và từ đó có kế hoạch mua bán, dự trữ và lưu thông hàng hoá cho

phù hợp. Ngoài ra còn tiếp cận thị trường, mở rộng liên doanh hợp tác đầu tư với các doanh

nghiệp khác trong và ngoài nước

Phòng kinh doanh nội địa:

Nghiên cứu và tiếp cận thị trường nội địa để biết được thị hiếu tiêu dùng về các mặt hàn,

lập kế hoạch tiêu thụ hàng hoá cho từng thị trường trong nướ.c. ký kết các hợp đồng mua

bán, dự trữ hàng hoá cho từng giai đoạn kinh doanh của công ty và cho các đơn vị trực

thuộc sao cho hợp lý và cân đối, đảm bảo tịnh kinh doanh liên tục, tránh sự thiếu hụt trong

kinh doanh và ứ đọng vốn

Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu :
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

Chuyên lo việc kinh doanh xuất hàng hoá nhập khẩu. Nhập các mặt hàng cần thiết thoã

mãn nhu cầu trong nước và xuất khẩu các mặt hàng cho nhu cầu nước ngoài. Trực tiếp xây

dựng và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, xây dựng nội dung các hợp đồng kinh tế chặt chẽ,

đúng quy định của pháp luật

Mối quan hệ của các phòng ban

Mỗi phòng ban của công ty đều có chức năng riêng nhưng không tách rời nhau, tất cả các kế

hạch kinh doanh do phòng đối ngoại đề ra phải được cân nhắc dựa trên các nguồn lực của

công ty

IV TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

1 Tổ chức bộ máy kế toán :

1.1 Sơ đồ bộ máy kế toán :

Xuất phát từ đặc điểm và điều kiện kinh doanh và quy mô kinh doanh rộng lớn, công ty xuất

nhập khẩu đà nẵng đã chọn hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán.

Được sự chỉ đạo tập trung thống nhất từ công ty xuống các đơn vị và bộ phận trực thuộc đã

đưa ra Sơ đồ bộ máy kế toán như sau:

1.2 Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận:

Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng kế toán

Là người tham mưu cho giám đốc trực tiếp báo cáo cho giám đốc và cơ quan tài chính về

tình hình taiû côngt ty, chụi trách nhiệm về những sai lệch và không hợp lý ảu việc hoạch

toán và xác định giá trị tài sản và kết quả kinh doanh. Trực tiếp tổ chức và điều hành hoạt

động của bộ máy kế toán, đồng thời phân tích tình hình tài chính của công ty

Phó phòng kiêm kế toán tổng hợp:
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

Là người tham mưu và chụi trách nhiệm trước kế toán trưởng về những sai sót trong quá

trình lập các báo cáo kế toán. Căn cứ số sách chi tiết và các số tổng hợp lập báo cáo cho bộ

phận văn phòng, nhạn các báo cáo từ các đơn vị trực thuộc, từ đó lậpp báo cáo chung cho

toàn công ty

Kế toán ngân hàng :

Tổ chức ghi chép, phản ảnh số liệu về tình hình tiền gởi và tiền vay ngân hàng, chụi trách

nhiệm về thanh toán bằng tiền gởi ngân hàng

Kế toán mua bán hàng và công nợ

Hạch toán các nghiệp vụ mua bán hàng hoá, đồng thời theo dõi các khoản phải thu phải trả

với khách hàng và người bán

Kế toán chi phí và doanh thu:

Có nhiệm vụ tập hợp tất cả các khoản chi phí và doanh thu trong kỳ kinh doanh, xác định

và lập báo cáo kết quả kinh doanh của công ty

Kế toán thanh toán

Ghi chép, phản ảnh các nghiệp vụ thanh toán phát sinh tại công ty trong kỳ kinh doanh,

đồng thời theo dõi các khoản phải thu phải trả và thanh toán với các đơn vị trực thuộc

Kế toán TSCĐ và tiền lương

Theo dõi tình hình biến động TSCĐ, tính và phân bổ khấu hao cho các bộ phận kinh

doanh.tính toán, phản ảnh và thanh toán tiền lương cho công nhân viên và các khoản trích

theo lương

Thủ quỹ
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

Trực tiếp tiến hành ghi chép các nghiệp vu thu chi của công ty, thường xuyên kiểm tra đối

chiếu với số liệu của các số sách kế toán có li ên quan trong kỳ và đối chiếu số tiền hiện có

tại quỹ

1.3 Mối liên hệ giữa các phòng ban kế toán :

Kế toán thanh toán và kế toán ngân hàng phải hoàn tất công việc đê các kế toán liên

quan nhận phần phát sinh nghiệp vụ kế toán liên quan, kế toán tiến hành kiểm tra lại sự hạch

toán cho thích hợp. Kế toán công nợ phụ thuộc vào sự hoàn tất công việc của kế toán tiền

mặt, tiền gởi ngân hàng

Kế toán tổng hợp thực hiện công tác của mình sau khi các kế toán phần hành hoàn

chỉnh công việc phản ảnh hết các nghiệp vụ liên quan đến phần hành mình theo dõi.

Tóm lại, các kế toán có mối liên hệ khắn khít với nhau tạo thành một đường vòng

khép kín của hệ thống kế toán

2 Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty

Tổ chức hạch toán công tác kế toán là một trong những nội dung quan trọng trong tổ chức

công tác quản lý tại công ty. Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra các hoạt động kế

toán - tài chính tại công ty nên công tác hạch toán kế toán ảnh hưởng trực tiếp đến chất

lượng và hiẹu quả của công tác quản lý của một công ty nói riêng và các doanh nghiệp nói

chung.

Tại công ty hệ thống các chứng từ, biểu mẫu ghi kép, hạch toán ban đầu như sau: Phiếu

nhập - xuất kho, phiếu thu - chi...được quy định rõ dựa trên hệ thống các chứng từ do Nhà

nước ban hành. Mọi chứng từ ban đầu phát sinh đều phải có chữ ký và làm cơ sở cho việc

hạch toán vào các sổ sách kế toán có liên quan.

2.1 Hình thức ghi sổ kế toán.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

Sổ sách kế toán là những quyển sổ hoặc tờ sổ theo mẫu nhất định có li ên quan chặt chẽ

với nhau dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng phương pháp kế toán

trên cơ sở số liệu của chứng từ kế toán.

Tổ chức hệ thống sổ kế toán tổng hợp và chi tiết để xử lý thông rtin từ các chứng từ kế

toán nhằm phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát từng loại nguồn vốn, từng quá trình hoạt

động của công ty có ý nghĩa trong việc thực hiện các chức năng của kế toán.

Hệ thống sổ kế toán bao gồm nhiều sổ khác nhau, trong đó có những loại sổ đ ược mở theo

quy định chung của Nhà nước và có những loại sổ được mở theo yêu cầu và đặc điểm quản

lý của từng doanh nghiệp.

Các loại sổ sử dụng trong công tác hạch toán kế toán bao gồm:

Sổ, thẻ chi tiết .
-

Bảng kê, tờ kê chi tiết Nhật Ký Chứng Từ.
-

Sổ Nhật Ký Chứng từ.
-

Sổ cái.
-

Các loại sổ sách khác liên quan.
-

Hoạt động kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu Đà Nẵng có quy mô lớn nên để tổ chức

tốt công tác kế toán nhằm giúp cho đơn vị có bộ máy kế toán gọn nhẹ, hoạt động có hiệu

quả. Vì vậy công ty đã áp dụng hình thức ghi sổ Nhật Ký - Chứng Từ.

Hình thức Nhật Ký - Chứng Từ là sổ kế toán tổng hợp sử dụng để phản ảnh toàn bộ các

nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên Có của các tài khoản.

Căn cứ để ghi vào các sổ sách kế toán chủ yếu trong hình thức Nhật Ký - Chứng Từ là các

chứng từ gốc. Tuy nhiên, để đơn giản và hợp lý hoá công việc ghi chép kế toán hàng ngày,
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

trong hình thức kế toán này còn sử dụng hai loại chứng từ tổng hợp là bảng phân bổ và tờ kê

chi tiết

2.2 Chứng từ và hình thức luân chuyển chứng từ

Chứng từ là những vật chứng bằng giấy tờ và các vật mang tên về nghiệp vụ kinh tế tài

chính đã phát sinh và thực sự hoàn thành. Mọi số liệu ghi trong sổ kế toán bắt buột phải

được chứng minh bằng chứng từ kế toán hợp pháp và hợp lệ

Chứng từ kế toán là nguồn thông tin ban đầu (đầu vào ) được xem như nguồn nguyên

liệu mà kế toán sử dụng để qua đó tạo lập nên những thông tincó tính tổng hợp và hữu ích

để phục vụcho nhiều đối tượng khác nhau.

$ Trình tự luân chuyển chứng từ :

Trình tự và thời gian luân chuyển chứng từ do kế toán trưởng đơn vị quy định
-

Chứng từ gốc do đơn vị lập ra hoặc từ bên ngoài vào đều phải tập trung vào bộ phận
-

kế toán

Bộ phận kế toán tiến hành kiểm tra kỹ những chứng từ đó và chỉ sau khi kiểm tra và xác
-

minh là đúng thì mới dùng những chứng từ đó để ghi sổ kế toán. Đồng thời, chứng từ kế

toán đã sử dụng phải được sắp xếp, phân loại, bảo quản và lưu trữ chứng từ, tài liệu của nhà

nước.

$ Sơ đồ luân chuyển chứng từ :

Ghi chú:

Ghi hằng ngày (định kỳ)

Ghi cuối tháng, cuối quý

Quan hệ đối chiếu

HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

Top Download Tài Chính - Ngân Hàng

Xem thêm »

Tài Liệu Tài Chính - Ngân Hàng Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản