Kế toán xăng dầu

Chia sẻ: quangdat

Kế toán xăng dầu

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Kế toán xăng dầu

TTDNHoâm nay ### THANG
Thaùng PS 01 NAM
Naêm PS 2004


TEÂN CÔ SÔÛ : DNTN Thieân Loäc
ÑÒA CHÆ : 2A/71-72 T.Loä 10 - Xaõ PVH, B.Chaùnh
TEL :
NGAØNH NGHEÀ KD : Xaêng , Daàu , Nhôùt
CÔ QUAN THUEÁ : Chi cuïc Thueá huyeän Bình Chaùnh
THÔØI GIAN LAÄP BC : 02/01/2004
CHÖÙC DANH : Chuû Doanh Nghieäp
KEÁ TOAÙN : Keá toaùn tröôûng
TEÂN CHUÛ CÔ SÔÛ : Traàn Ngoïc Bình
TEÂN KEÁ TOAÙN :
MAÕ SOÁ THUEÁ : 0302282784
Page 1
TTDN
Page 2
TTDN02 03
2004 2004
Page 3
TTDN
Page 4
0
NHAÄP LIEÄU
Ñòa chæ : 2A/71-72 T.Loä 10 - Xaõ PVH, B.Chaùnh NHAÄT KYÙ CHUNG
NHAÄT KYÙ CHUNG
THAÙNG 2 / 2004
Xoùa kyø tröôùc

SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN
TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ
30-Dec
1 PC.01/001 1/1/2005 Leä phí vaø giaáy pheùp 642
2 PT.01/001 1/4/2005 Thu tieàn baùn daàu DO 511D001 800 111
3 PT.01/001 1/4/2005 Phí XD 511D001 111
4 PT.01/001 1/4/2005 Thueá VAT ñaàu ra 33311 111
5 PX.01/001 1/4/2005 Xuaát baùn 632TT D001 800 632
6 PC.01/001 1/4/2005 Mua xaêng M92 X001 5000 1561
7 PC.01/001 1/4/2005 Phí XD X001 1561
8 PC.01/001 1/4/2005 Thueá VAT ñaàu vaøo 1331 1331
9 PC.02/002 1/6/2005 Mua nhôùt lít NP01 600 1561
10 PC.02/002 1/6/2005 Thueá VAT ñaàu vaøo 1331 1331
11 PC.02/003 1/7/2005 Mua daàu DO D001 6000 1561
12 PC.02/003 1/7/2005 Phí XD D001 1561
13 PC.02/003 1/7/2005 Thueá VAT ñaàu vaøo 1331 1331
14 PT.01/002 1/7/2005 Thu tieàn baùn daàu DO 511D001 120 111
15 PT.01/002 1/7/2005 Phí XD 511D001 111
16 PT.01/002 1/7/2005 Thueá VAT ñaàu ra 33311 111
17 PX.01.002 1/7/2005 Xuaát baùn 632TT D001 120 632
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Trang 5
SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN
TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ
30-Dec
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Trang 6
SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN
TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ
30-Dec
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Trang 7
SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN
TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ
30-Dec
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

Trang 8
SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN
TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ
30-Dec
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

Trang 9
SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN
TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ
30-Dec
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

Trang 10
SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN
TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ
30-Dec
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369

Trang 11
SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN
TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ
30-Dec
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423

Trang 12
SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN
TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ
30-Dec
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477

Trang 13
SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN
TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ
30-Dec
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531

Trang 14
SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN
TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ
30-Dec
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
TOÅNG COÄNG


Trang 15
SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN
TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ
30-Dec
Keá toaùn tröôûng Chuû Doanh Nghieäp
Trang 16
SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN
TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ
30-Dec
SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛ
TT SOÁ NGAØY DIEÃN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ
CT?? 33311 632
33311
TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ
4 PX.01/001 1/1/2004 Xuaát baùn Daàu D.O 632TT D001 360 632
7 PX.01/001- 1/1/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D002 30 632
13 PX.01/002 1/2/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 180 632
17 PX.01/003 1/3/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 220 632
20 PX.01/003- 1/3/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT NP01 10 632
31 PX.01/004 1/4/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 80 632
34 PX.01/004- 1/4/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D002 40 632
38 PX.01/012 1/4/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 250 632
42 PX.01/012- 1/4/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 320 632
46 PX.01/005 1/5/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 40 632
50 PX.01/013 1/5/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 320 632
54 PX.01/013- 1/5/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 110 632
58 PX.01/006 1/6/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 70 632
62 PX.01/014 1/6/2004 Xuaát Baùn cho Cty CP DP Phuù Thoï 632TT X001 60 632
66 PX.01/015 1/6/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 320 632
70 PX.01/015- 1/6/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 90 632
74 PX.01/007 1/7/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 50 632
77 PX.01/007- 1/7/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D002 20 632
81 PX.01/016 1/7/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 55 632
85 PX.01/017 1/7/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 30 632
89 PX.01/018 1/7/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 160 632
93 PX.01/018- 1/7/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 270 632
97 PX.01/008 1/8/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 80 632
102 PX.01/019 1/8/2004 Xuaát Baùn cho CN Cty Phaùt trieån CN Noâng Thoân
632TT X001 45 632
106 PX.01/020 1/8/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 190 632
110 PX.01/020- 1/8/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 250 632
120 PX.01/009 1/9/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 120 632
124 PX.01/021 1/9/2004 Xuaát Baùn cho XN XL soá 4 Cty Baïch 632TT
Ñaèng X001 50 632
128 PX.01/022 1/9/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 270 632
132 PX.01/022. 1/9/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 210 632
136 PX.01/010 1/10/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 70 632

Trang 17
SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN
TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ
30-Dec
139 PX.01/010- 1/10/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D002 20 632
143 PX.01/023 1/10/2004 Xuaát baùn cho Cty TNHH Taân Duy Tieán
632TT X001 30 632
147 PX.01/024 1/10/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 310 632
151 PX.01/024- 1/10/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 260 632
156 PX.01/011 1/12/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 90 632
160 PX.01/025 1/12/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 36 632
164 PX.01/026 1/12/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 390 632
168 PX.01/026- 1/12/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 190 632
176 PX.01/027 1/13/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 350 632
180 PX.01/027- 1/13/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 260 632
184 PX.01/028 1/14/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 270 632
188 PX.01/028- 1/14/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 210 632
192 PX.01/028 1/14/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 80 632
196 PX.01/029 1/15/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 30 632
200 PX.01/030 1/15/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 260 632
204 PX.01/030- 1/15/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 190 632
208 PX.01/030 1/15/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 120 632
220 PX.01/031 1/16/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 310 632
224 PX.01/031- 1/16/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 220 632
228 PX.01/031 1/16/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 110 632
232 PX.01/032 1/17/2004 Xuaát Baùn cho Cty CP Taøi Chính 632TT X001 60 632
236 PX.01/033 1/17/2004 Xuaát Baùn Xaêng 92 cho Ñaëng Thò Uùt
632TT X001 60 632
240 PX.01/033- 1/17/2004 Xuaát Baùn Daàu D.O cho Ñaëng Thò Uùt
632TT D001 30 632
244 PX.01/034 1/17/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 280 632
248 PX.01/034 1/17/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 190 632
252 PX.01/034 1/17/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 80 632
256 PX.01/035 1/18/2004 Xuaát Baùn Xaêng 92 cho Cty TNHH A&B
632TT X001 45 632
260 PX.01/036 1/18/2004 Xuaát baùn Xaêng 92 cho Cty DARLING632TT X001 36 632
264 PX.01/037 1/18/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 290 632
268 PX.01/037 1/18/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 230 632
272 PX.01/037 1/18/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 40 632
275 PX.01/037 1/18/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT NP01 10 632
278 PX.01/037 1/18/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT NV01 2 632
282 PX.01/038 1/19/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 270 632
286 PX.01/038 1/19/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 340 632
290 PX.01/038 1/19/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 160 632
298 PX.01/039 1/20/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 320 632
302 PX.01/039 1/20/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 420 632
306 PX.01/039 1/20/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 170 632
310 PX.01/040 1/21/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 350 632
314 PX.01/040 1/21/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 720 632
318 PX.01/040 1/21/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 190 632
322 PX.01/041 1/22/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 330 632
326 PX.01/041 1/22/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 790 632
330 PX.01/041 1/22/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 220 632
333 PX.01/041 1/22/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D002 30 632
337 PX.01/042 1/23/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 250 632
341 PX.01/042 1/23/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 680 632
345 PX.01/042 1/23/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 210 632
353 PX.01/043 1/24/2004 Xuaát Baùn cho Ñoäi XL Ñieän 7 632TT X001 70 632
357 PX.01/044 1/24/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 290 632
361 PX.01/044 1/24/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 820 632
365 PX.01/044 1/24/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 190 632
369 PX.01/045 1/25/2004 Xuaát baùn cho Cty TNHH Taân Duy Tieán
632TT X001 35 632

Trang 18
SOÁ CHÖÙNG TÖØ MAÕ HIEÄU SOÁ TAØI KHOAÛN
TT SOÁ NGAØY DIEÅN GIAÛI N C LÖÔÏNG NÔÏ
30-Dec
373 PX.01/046 1/25/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 340 632
377 PX.01/046 1/25/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 980 632
381 PX.01/046 1/25/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 270 632
389 PX.01/047 1/26/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 420 632
393 PX.01/047 1/26/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 1280 632
397 PX.01/047 1/26/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 290 632
408 PX.01/048 1/27/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 50 632
412 PX.01/049 1/27/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 780 632
416 PX.01/049 1/27/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 340 632
420 PX.01/049 1/27/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 410 632
424 PX.01/050 1/28/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 880 632
428 PX.01/050 1/28/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 360 632
432 PX.01/050 1/28/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 320 632
440 PX.01/051 1/29/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 620 632
444 PX.01/051 1/29/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 260 632
448 PX.01/051 1/29/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 290 632
454 PX.01/052 1/30/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 320 632
458 PX.01/052 1/30/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 390 632
462 PX.01/052 1/30/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 190 632
465 PX.01/052 1/30/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D002 50 632
469 PX.01/053 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 970 632
473 PX.01/053 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 790 632
477 PX.01/054 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 70 632
481 PX.01/055 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X001 360 632
485 PX.01/055 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT X003 310 632
489 PX.01/055 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT D001 80 632
492 PX.01/056 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT NP01 15 632
495 PX.01/056 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT NC02 22 632
498 PX.01/056 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT NG01 2 632
501 PX.01/056 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT NG02 1 632
504 PX.01/056 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT NV01 14 632
507 PX.01/056 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT NV02 4 632
510 PX.01/056 1/31/2004 Xuaát Baùn Leû 632TT NS01 5 632
517 KC.01/005 1/31/2004 Keát chuyeån Giaù voán haøng baùn TT 911 632TT 911
Trang 19
4
AØI KHOAÛN SOÁ
COÙ TIEÀN Code SERI SOHDON NGAYHD

111 50,000 1 CB/2004 41317 12/13/2004
511 3,309,091 2 TM/2004N 83866 1/4/2005
511 240,000 TM/2004N 83866 1/4/2005
333 330,909 2 TM/2004N 83866 1/4/2005
1561 3,299,388 83866 1/4/2005
111 30,681,818 1 AA/2004T 01765 1/4/2005
111 2,500,000 AA/2004T 01765 1/4/2005
111 3,068,182 1 AA/2004T 01765 1/4/2005
111 5,444,540 1 TB/2004N 88880 1/6/2005
111 544,460 1 TB/2004N 88880 1/6/2005
111 23,836,380 1 AA/2004T 01817 1/7/2005
111 1,800,000 AA/2004T 01817 1/7/2005
111 2,383,638 1 AA/2004T 01817 1/7/2005
511 496,364 2 TM/2004N 83867 1/7/2005
511 36,000 TM/2004N 83867 1/7/2005
333 49,636 2 TM/2004N 83867 1/7/2005
1561 494,908 83867 1/7/2005
Trang 20
AØI KHOAÛN SOÁ
COÙ TIEÀN Code SERI SOHDON NGAYHD
Trang 21
AØI KHOAÛN SOÁ
COÙ TIEÀN Code SERI SOHDON NGAYHD
Trang 22
AØI KHOAÛN SOÁ
COÙ TIEÀN Code SERI SOHDON NGAYHD
Trang 23
AØI KHOAÛN SOÁ
COÙ TIEÀN Code SERI SOHDON NGAYHD
Trang 24
AØI KHOAÛN SOÁ
COÙ TIEÀN Code SERI SOHDON NGAYHD
Trang 25
AØI KHOAÛN SOÁ
COÙ TIEÀN Code SERI SOHDON NGAYHD
Trang 26
AØI KHOAÛN SOÁ
COÙ TIEÀN Code SERI SOHDON NGAYHD
Trang 27
AØI KHOAÛN SOÁ
COÙ TIEÀN Code SERI SOHDON NGAYHD
Trang 28
AØI KHOAÛN SOÁ
COÙ TIEÀN Code SERI SOHDON NGAYHD
Trang 29
AØI KHOAÛN SOÁ
COÙ TIEÀN Code SERI SOHDON NGAYHD
78,565,314


Trang 30
AØI KHOAÛN SOÁ
COÙ TIEÀN Code SERI SOHDON NGAYHD


anh Nghieäp 0
Trang 31
AØI KHOAÛN SOÁ
COÙ TIEÀN Code SERI SOHDON NGAYHD
AØI KHOAÛN SOÁ
COÙ TIEÀN Code SERI SOHDON NGAYHD
2
632
COÙ TIEÀN
1561 1,395,906
1561 114,145
1561 697,953
1561 853,054
1561 60,190
1561 310,201
1561 152,193
1561 1,247,624
1561 1,488,850
1561 155,101
1561 1,596,958
1561 511,792
1561 271,426
1561 299,430
1561 1,596,958
1561 418,739
1561 193,876
1561 76,097
1561 274,477
1561 149,715
1561 798,479
1561 1,256,217
1561 310,201
1561 224,572
1561 948,194
1561 1,163,164
1561 465,302
1561 249,525
1561 1,347,434
1561 977,058
1561 271,426

Trang 32
AØI KHOAÛN SOÁ
COÙ TIEÀN Code SERI SOHDON NGAYHD

1561 76,097
1561 149,715
1561 1,547,053
1561 1,209,691
1561 348,977
1561 179,658
1561 1,946,293
1561 884,005
1561 1,746,673
1561 1,209,691
1561 1,347,434
1561 977,058
1561 310,201
1561 116,326
1561 1,297,529
1561 884,005
1561 465,302
1561 1,547,053
1561 1,023,585
1561 426,527
1561 299,430
1561 299,430
1561 116,326
1561 1,397,339
1561 884,005
1561 310,201
1561 224,572
1561 179,658
1561 1,447,244
1561 1,070,111
1561 155,101
1561 60,190
1561 48,780
1561 1,347,434
1561 1,581,903
1561 620,403
1561 1,596,958
1561 1,954,116
1561 659,178
1561 1,746,673
1561 3,349,913
1561 736,728
1561 1,646,863
1561 3,675,599
1561 853,054
1561 114,145
1561 1,247,624
1561 3,163,807
1561 814,279
1561 349,335
1561 1,447,244
1561 3,815,179
1561 736,728
1561 174,667

Trang 33
AØI KHOAÛN SOÁ
COÙ TIEÀN Code SERI SOHDON NGAYHD

1561 1,696,768
1561 4,559,604
1561 1,046,930
1561 2,096,008
1561 5,955,401
1561 1,124,480
1561 249,525
1561 3,892,586
1561 1,581,903
1561 1,589,782
1561 4,391,636
1561 1,674,957
1561 1,240,806
1561 3,094,107
1561 1,209,691
1561 1,124,480
1561 1,596,958
1561 1,814,536
1561 736,728
1561 190,242
1561 4,840,780
1561 3,675,599
1561 349,335
1561 1,796,578
1561 1,442,324
1561 310,201
1561 90,285
1561 200,420
1561 37,161
1561 17,931
1561 341,460
1561 141,655
1561 115,966
632 129,920,170
Trang 34
DON VI Ñòa chæ Maõ soá thueá Maët haøng

TC Thueá
TCty Cheø VN 346 Phoá Baïch Mai - Q.HBT - HN 0100103915 Daàu DO
TCty Cheø VN 346 Phoá Baïch Mai - Q.HBT - HN 0100103915 Phí XD
TCty Cheø VN 346 Phoá Baïch Mai - Q.HBT - HN 0100103915 Daàu DO
TCty Cheø VN 346 Phoá Baïch Mai - Q.HBT - HN 0100103915 Daàu DO
Cty XD KV 2 15 Leâ Duaån Q.1 - TPHCM 0300555450 Xaêng M92
Cty XD KV 2 15 Leâ Duaån Q.1 - TPHCM 0300555450 Phí XD
Cty XD KV 2 15 Leâ Duaån Q.1 - TPHCM 0300555450 Xaêng M92
Cty TNHH Minh Minh Quaân K45-K300 Coäng Hoaø Q.TB 0301482942 Nhôùt lít
Cty TNHH Minh Minh Quaân K45-K300 Coäng Hoaø Q.TB 0301482942 Nhôùt lít
Cty XD KV 2 15 Leâ Duaån Q.1 - TPHCM 0300555450 Daàu DO
Cty XD KV 2 15 Leâ Duaån Q.1 - TPHCM 0300555450 Phí XD
Cty XD KV 2 15 Leâ Duaån Q.1 - TPHCM 0300555450 Daàu DO
Cty TNHH Tröôøng Giang 47 Cx Töï Do P.7 - Q.TB 0301480479 Daàu DO
Cty TNHH Tröôøng Giang 47 Cx Töï Do P.7 - Q.TB 0301480479 Phí XD
Cty TNHH Tröôøng Giang 47 Cx Töï Do P.7 - Q.TB 0301480479 Daàu DO
Cty TNHH Tröôøng Giang 47 Cx Töï Do P.7 - Q.TB 0301480479 Daàu DO
Trang 35
DON VI Ñòa chæ Maõ soá thueá Maët haøng
Trang 36
DON VI Ñòa chæ Maõ soá thueá Maët haøng
Trang 37
DON VI Ñòa chæ Maõ soá thueá Maët haøng
Trang 38
DON VI Ñòa chæ Maõ soá thueá Maët haøng
Trang 39
DON VI Ñòa chæ Maõ soá thueá Maët haøng
Trang 40
DON VI Ñòa chæ Maõ soá thueá Maët haøng
Trang 41
DON VI Ñòa chæ Maõ soá thueá Maët haøng
Trang 42
DON VI Ñòa chæ Maõ soá thueá Maët haøng
Trang 43
DON VI Ñòa chæ Maõ soá thueá Maët haøng
Trang 44
DON VI Ñòa chæ Maõ soá thueá Maët haøng
Trang 45
DON VI Ñòa chæ Maõ soá thueá Maët haøng
Trang 46
DON VI Ñòa chæ Maõ soá thueá Maët haøng
CTY - CANHAN Ñòa chæ Maõ soá thueá Maët haøng
Trang 47
DON VI Ñòa chæ Maõ soá thueá Maët haøng
Trang 48
DON VI Ñòa chæ Maõ soá thueá Maët haøng
Trang 49
CT ñoái öùng TK ñoái öùng

/ 642/111 0
/511D001 111/511 0
/511D001 111/511 0
/33311 111/333 0
632TT/D001 632/1561 0
X001/ 1561/111 0
X001/ 1561/111 0
1331/ 1331/111 SAI
NP01/ 1561/111 0
1331/ 1331/111 0
D001/ 1561/111 0
D001/ 1561/111 0
1331/ 1331/111 0
/511D001 111/511 0
/511D001 111/511 0
/33311 111/333 0
632TT/D001 632/1561 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0

Trang 50
CT ñoái öùng TK ñoái öùng

/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0

Trang 51
CT ñoái öùng TK ñoái öùng

/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

Trang 52
CT ñoái öùng TK ñoái öùng

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

Trang 53
CT ñoái öùng TK ñoái öùng

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

Trang 54
CT ñoái öùng TK ñoái öùng

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

Trang 55
CT ñoái öùng TK ñoái öùng

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

Trang 56
CT ñoái öùng TK ñoái öùng

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

Trang 57
CT ñoái öùng TK ñoái öùng

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

Trang 58
CT ñoái öùng TK ñoái öùng

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

Trang 59
CT ñoái öùng TK ñoái öùng

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
Trang 60
CT ñoái öùng TK ñoái öùng
Trang 61
CT ñoái öùng TK ñoái öùng
Maët haøng Maët haøng
Trang 62
CT ñoái öùng TK ñoái öùng
Trang 63
CT ñoái öùng TK ñoái öùng
Trang 64
Maãu soá 01. GTKT - 2LN

HOAÙ ÑÔN (GTGT)
Lieân 1 : (Löu) 02 - N
Ngaøy thaùng naêm 2003 BC 022647
Ñôn vò baùn haøng : DNTN MYÕ PHONG
Ñòa chæ : Song phuù ,Tam Bình ,Vænh Long :
MS 1 5 0 0 3 5 9 7 7 6

STT
Teân haøng hoaù ,dòch vuï tính Soá löôïng
Ñ.V Ñôn giaù Thaønh tieàn
2 3 = 1x2
A B C 6
1 Xaêng 92 Lít 6363.64 -
2 Xaêng 90 Lít 6181.82 -
3 Xaêng 83 Lít 6000 -
4 Daàu D.O Lít 4136.36 -
5 Daàu KO Lít 4363.64 -
6 Nhôùt Phuy Lít 8181.82 -
7 Nhôùt Lon 0.7L Lon 10000 -
8 Nhôùt Lon 0.8L Lon 10000 -
9 Nhôùt Lon 1L Lon 25454.55 -
10 Nhôùt Thuøng 4L Thuøng 23636.36 -
11 Nhôùt Thuøng 18L Thuøng 21818.18 -
12 0 0 0 -
13 0 0 0 -
14 0 0 0 -
0 0 0 -

LPXD cuûa daàu lít 0 300 -
LPXD cuûa xaêng lít 0 500 -
1.1 Coäng tieàn haøng : -
Thueá suaát GTGT : 10% Tieàn thueá GTGT : -
Toång coäng tieàn thanh toaùn : -

Soá tieàn vieát baèng chöû : #MACRO?
Ngöôøi mua haøng Ngöôøi baùn haøng
(Kyù, ghi roû hoï, teân) (Kyù , ghi roû hoï , teân)Löông vaên Phong
Maãu soá 01. GTKT - 2LN


02 - N
BC 022647
Thaønh tieàn
3 = 1x2
TEN HANG DVT TS % PXD
- Xaêng 92 Lít 1.1 500
- Xaêng 90 Lít 1.1 500
- Xaêng 83 Lít 1.1 500
- Daàu D.O Lít 1.1 300
- Daàu KO Lít 1.1
- Nhôùt Phuy Lít 1.1
- Nhôùt Lon 0.7L Lon 1.1
- Nhôùt Lon 0.8L Lon 1.1
- Nhôùt Lon 1L Lon 1.1
- Nhôùt Thuøng 4L Thuøng 1.1
- Nhôùt Thuøng 18L Thuøng 1.1
- 1.1
- 1.1
- 1.1
- 1.1

-
-
-
-
-


haøng
, teân)Phong
GIA CO THUE
7500
7300
7100
4850
4800
9000
198000
198000
28000
26000
24000
Xoùa DL Phieáu Chi 6
NGAY SCTU HOTEN DIA CHI
1 ### 41317 Toång Cuïc Thueá 0
2 1/13/2005 1348 Toång cuïc Thueá 0
3 1/4/2005 1765 Cty XDKV 2 15 Leâ Duaån Q.1
4 1/6/2005 88880 Cty TNHH Minh Minh QuaânK45-K300 Coäng Hoaø P.12-Q.TB
5 1/7/2005 1897 Cty XDKV 2 15 Leâ Duaån Q1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
29
42
54
65
75
84
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
19701 01/18/25 135207 0 0
Xoùa DL Phieáu Thu

LY DO SO TIEN NO CO NGAY
Chi leä phí vaø giaáy pheùp 50,000 642 111 1 1/4/2005
Chi thueá moân baøi 1,000,000 642 111 2 1/7/2005
Mua xaêng M92 36,249,980 1561 111 3
Mua nhôùt 5,989,000 1561 111 4
Mua daàu DO 28,020,018 1561 111 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
29
42
54
65
75
84
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
0 71308998 5967
a DL Phieáu Thu2
SCTU HOTEN DIA CHI
83866 Cty Thaùi Bình Döông 346 Phoá Baïch Mai - Q.HBT-HN
83867 Cty TNHH Höông Giang 47 CX Töï Do - P.7 - Q.TB
LY DO SO TIEN NO CO
Thu baùn haøng 3,880,000 111 511
Thu baùn haøng 582,000 111 511
511
511
Teân ñôn vò : DNTN Thieân Loäc Maåu Soá : C22 - H
Ñòa chæ : 2A/71-72 T.Loä 10 - XaõBan haønh theo QÑ soá :999 -TC/CÑKT ngaøy 2/11/1996 cuûa Boä Taøi Chính
( PVH, B.Chaùnh
Maõ soá thueá : 0302282784
2 Soá phieáu : 0002
TK Nôï : 642
TK Coù : 111
I n Phieáu Chi

Ngaøy 13 Thaùng 01 Naêm 2005

Hoï teân ngöôøi nhaän tieàn : TOÅNG CUÏC THUEÁ
Ñòa chæ : 0
Lyù do : Chi Thueá Moân Baøi

Soá tieàn vieát baèng soá :
1,000,000 Ñoàng
Soá tieàn vieát baèng chöõ : ###
Soá löôïng chöùng töø goác keøm theo : Chöùng töø
1348

Ñaõ nhaän ñuû tieàn.(Vieát baèng chöû ) :
###

Ngöôøi nhaän Thuû quó Keá toaùn tröôûng Chuû doanh Nghieäp
Traàn Ngoïc Bình
Teân ñôn vò : DNTN Thieân Loäc Maåu Soá : C22 - H
Ñòa chæ : 2A/71-72 T.Loä 10 - Xaõ PVH, Ban haønh theo QÑ soá :999 -TC/CÑKT ngaøy 2/11/1996 cuûa Boä Taøi Chính )
( B.Chaùnh
Maõ soá thueá : 0302282784
1 Soá phieáu : 0001

TK Nôï : 111

I n Phieáu Thu TK Coù : 511
Ngaøy 04 Thaùng 01 Naêm 2005

Hoï teân ngöôøi nhaän tieàn : THAÙI BÌNH DÖÔNG
CTY
Ñòa chæ :346 Phoá Baïch Mai - Q.Hbt-Hn
Lyù do : Thu Baùn Haøng

Soá tieàn vieát baèng soá : 3,880,000 Ñoàng
Soá tieàn vieát baèng chöõ :
#MACRO?
Soá löôïng chöùng töø goác keøm theo 83866
: Chöùng töø

Ñaõ nhaän ñuû tieàn.(Vieát baèng chöû ) :
###

Ngöôøi nhaän Thuû quó Keá toaùn tröôûng Chuû doanh Nghieäp
Löông Vaên Phong
DNTN Thieân Loäc
2A/71-72 T.Loä 10 - Xaõ PVH, B.Chaùnh
BAÛNG CAÂN ÑOÁI SOÁ PHAÙT SINH
THAÙNG 2 / 2004

Soá hieäu Teân Soá dö ñaàu naêm Soá dö ñaàu thaùng SPS luyõ keá kyø tröôùc Soá phaùt sinh trong kyø
TK Code Taøi khoaûn Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù

111 111 Tieàn maët taïi quó 223,358,278 0 0 0 4,462,000 70,309,018
112 112 Tieàn göûi ngaân haøng 0 0 0 0 0 0 0
131 131 Phaûi thu cuûa khaùch haøng 0 0 0 0 0 0 0
133 133 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 7,669,986 0 0 0 0 0 0 0
1381 154 Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 0 0 0 0 0 0 0 0
1388 138 Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 0 0 0 0 0 0
139 139 Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi 0 0 0 0 0 0 0 0
141 151 Taïm öùng 0 0 0 0 0 0 0
142 152 Chi phí traû tröôùc 0 0 0 0 0 0 0
144 155 Caùc khoaûn kyù quyõ , kyù cöôïc ngaén haïn 0 0 0 0 0 0
152 142 Nguyeân vaät lieäu 0 0 0 0 0 0
153 143 Coâng cuï duïng cuï 0 0 0 0 0 0
1561 146 Gía trò haøng hoùa 0 0 0 0 64,262,738 3,794,296
1562 146 Chi phí thu mua haøng hoùa 0 0 0 0 0 0 0
211 212 Taøi saûn coá ñònh höõu hình 189,768,000 0 0 0 0 0 0
214 213 Hao moøn Taøi saûn coá ñònh 0 0 0 0 0 0
241 230 Xaây döïng cô baûn dôû dang 0 0 0 0 0 0 0 0
242 241 Chi phí traû tröôùc daøi haïn 0 0 0 0 0 0 0
311 311 Vay ngaén haïn 400,000,000 0 0 0 0 0 0
331 313 Phaûi traû cho ngöôøi baùn 0 0 0 0 0 0
333 315 Thueá & caùc khoaûn phaûi noäp cho NN 0 0 0 0 380,545
334 316 Phaûi traû CB-CNV 0 0 0 0 0 0 0 0
335 331 Chi phí phaûi traû 0 0 0 0 0 0 0
3381 332 Taøi saûn thöøa chôø giaûi quyeát 0 0 0 0 0 0 0
3382 315 Kinh phí coâng ñoaøn 0 0 0 0 0 0
3383 318 Baûo hieåm xaõ hoäi 0 0 0 0 0 0
3384 318 Baûo hieåm y teá 0 0 0 0 0 0
3388 320 Phaûi traû, phaûi noäp khaùc 0 0 0 0 0 0
411 411 Nguoàn voán kinh doanh 0 0 0 0 0 0
412 412 Cheânh leäch ñaùnh gía laïi taøi saûn 0 0 0 0 0 0 0 0


Trang 105
Soá hieäu Teân Soá dö ñaàu naêm Soá dö ñaàu thaùng SPS luyõ keá kyø tröôùc Soá phaùt sinh trong kyø
TK Code Taøi khoaûn Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù

413 413 Cheânh leäch tæ gía 0 0 0 0 0 0 0 0
414 414 Quó phaùt trieån kinh doanh 0 0 0 0 0 0 0
415 415 Quó döï tröõ 0 0 0 0 0 0 0 0
421 416 Laõi chöa phaân phoái 0 0 0 0 0 0
431 417 Quyõ khen thöôûng , phuùc lôïi 0 0 0 0 0 0 0 0
441 418 Nguoàn voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn 0 0 0 0 0 0 0 0
511 Doanh thu baùn haøng 0 0 0 0 0 0 0 4,081,455
515 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 0 0 0 0 0 0
632 Gía voán haøng baùn 0 0 0 0 3,794,296 0
635 Chi phí taøi chính 0 0 0 0 0 0
641 Chi phí baùn haøng 0 0 0 0 0 0
642 Chi phí quaûn lyù Doanh nghieäp 0 0 0 0 50,000 0
711 Thu nhaäp khaùc 0 0 0 0 0 0
811 Chi phí khaùc 0 0 0 0 0 0
911 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 0 0 0 0 0 0


Toång Coäng 420,796,264 400,000,000 0 0 0 0 72,569,034 78,565,314
0
Soá hieäu Teân Taøi Khoaûn Soá dö ñaàu naêm Soá dö ñaàu thaùng SPS luyõ keá kyø tröôùc Soá phaùt sinh trong kyø
TK Code ngoaøi Baûng caân ñoái keá toaùn Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù

001 001 Taøi saûn thueâ ngoaøi 0 0 0 0 0 0
002 002 VT - HH nhaän giöõ hoä , nhaän g/coâng 0 0 0 0 0 0
003 003 Haøng hoùa nhaän baùn hoä , nhaän kyù göûi 0 0 0 0 0 0
009 009 Khaáu hao cô baûn hieän coù 0 0 0 0 0 0


Toång Coäng 0 0 0 0 0 0 0 0


Ngöôøi laäp Keá toaùn tröôûng

2,227,838,918
Trang 106
Soá phaùt sinh luyõ keá Soá cuoái kyø
Nôï Coù Nôï Coù

4,462,000 70,309,018 0 65,847,018
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
64,262,738 3,794,296 60,468,442 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 380,545 0 380,545
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0


Trang 107
Soá phaùt sinh luyõ keá Soá cuoái kyø
Nôï Coù Nôï Coù

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 4,081,455 0 4,081,455
0 0 0 0
3,794,296 0 3,794,296 0
0 0 0 0
0 0 0 0
50,000 0 50,000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0


72,569,034 78,565,314 64,312,738 70,309,018

Soá phaùt sinh luyõ keá Soá cuoái kyø
Nôï Coù Nôï Coù

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0


0 0 0 0

Ngaøy 2 Thaùng 1 Naêm 2004
Chuû Doanh Nghieäp
Trang 108
DNTN Thieân Loäc
2A/71-72 T.Loä 10 - Xaõ PVH, B.Chaùnh


BAÛNG TOÅNG HÔÏP CHI TIEÁT SOÁ PHAÙT SINH
THAÙNG 2 / 2004


Soá hieäu oá hieäu
S Teân Soá ñaàu kyø Soá dö ñaàu thaùng SPS luyõ keá kyø tröôùc Soá phaùt sinh trong kyø
TK CTTK ñoái töôïng chi tieát Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù

131 131 Thanh toaùn vôùi ngöôøi mua 0 0 0 0 0 0
131 0 0 0 0 0 0
131 0 0 0 0 0 0
0 0 0
133 133 Thueá GTGT ñöôïc KT , ñöôïc HL 0 0 0 0 5,996,280 0
133 1331 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 0 0 0 0 5,996,280 0
133 1333 Thueá GTGT ñöôïc hoaøn laïi 0 0 0 0 0 0
133 1334 Thueá GTGT haøng mua traû laïi , giaûm gía 0 0 0 0 0 0
133 1335 Thueá GTGT khoâng ñöôïc khaáu tröø 0 0 0 0 0 0
0 0 0
1388 1388 Phaûi thu khaùc 0 0 0 0 0 0 0
1388 0 0 0 0 0
1388 0 0 0 0 0 0
0 0 0
141 141 Taïm öùng 0 0 0 0 0 0
141 0 0 0 0 0 0
141 0 0 0 0 0 0
0 0 0
331 331 Thanh toaùn cho ngöôøi baùn 0 0 0 0 0 0
331 331CT01 0 0 0 0 0 0
331 331CT02 0 0 0 0 0 0
331 331CH01 0 0 0 0 0 0
000 0 0
333 333 Thueá & CKPN cho NN 0 0 0 0 0 380,545
333 33311 Thueá GTGT phaûi noäp 0 0 0 0 380,545
333 33312 Thueá GTGT haøng NK phaûi noäp 0 0 0 0 0 0
333 33313 Thueá GTGT ñöôïc mieãn giaûm 0 0 0 0 0 0
333 3333 Thueá xuaát nhaäp khaåu 0 0 0 0 0 0
333 3334 Thueá TNDN 0 0 0 0 0
333 3338 Thueá khaùc (Thueá TNCN) 0 0 0 0 0 0
333 3339 Caùc khoaûn phaûi noäp khaùc 0 0 0 0 0 0
000 0 0
3388 3388 Phaûi traû khaùc 0 0 0 0 0 0
3388 3388CT01Coâng ty TNHH Hoaøng Gia 0 0 0 0 0
3388 3388XU01Xöôûng saûn xuaát Bình Minh 0 0 0 0 0 0
0 0 0
632 632 Gía voán haøng baùn 0 0 0 0 3,794,296 0
632 632TT GVHB tröïc tieáp 0 0 0 0 3,794,296 0
Soá hieäu oá hieäu
S Teân Soá ñaàu kyø Soá dö ñaàu thaùng SPS luyõ keá kyø tröôùc Soá phaùt sinh trong kyø
TK CTTK ñoái töôïng chi tieát Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù

632 632PB GVHB phaân boå 0 0 0 0 0 0
0 0 0
635 635 Chi phí taøi chính 0 0 0 0 0 0
635 6351 Chi phí laõi vay 0 0 0 0 0 0
635 6352 Chi phí ñaàu tö vaøo ñôn vò khaùc 0 0 0 0 0 0
635 6353 Chi phí taøi chính khaùc 0 0 0 0 0 0
0 0 0
641 641 Chi phí baùn haøng 0 0 0 0 0 0
641 6411 Chi phí nhaân coâng baùn haøng 0 0 0 0 0 0
641 6412 Chi phí vaät lieäu baùn haøng 0 0 0 0 0 0
641 6413 Chi phí coâng cuï baùn haøng 0 0 0 0 0 0
641 6414 Chi phí khaáu hao 0 0 0 0 0 0
641 6417 Chi phí dòch vuï baùn haøng 0 0 0 0 0 0
641 6418 Chi phí baùn haøng khaùc 0 0 0 0 0 0
0 0 0
642 642 Chi phí quaûn lyù 0 0 0 0 0 0
642 6421 Chi phí nhaân coâng quaûn lyù 0 0 0 0 0 0
642 6422 Chi phí vaät lieäu quaûn lyù 0 0 0 0 0 0
642 6423 Chi phí coâng cuï quaûn lyù 0 0 0 0 0 0
642 6424 Chi phí khaáu hao 0 0 0 0 0 0
642 6427 Chi phí dòch vuï quaûn lyù 0 0 0 0 0 0
642 6428 Chi phí quaûn lyù khaùc 0 0 0 0 0 0
0 0
Ngöôøi laäp Keá toaùn tröôûng
Soá phaùt sinh luyõ keá Soá cuoái kyø
Nôï Coù Nôï Coù
IN1 1
0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 4
0 0 0 5
5,996,280 0 5,996,280 0 1 6
5,996,280 0 5,996,280 0 1 7
0 0 0 0 0 8
0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 0 10
0 0 0 11
0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 13
0 0 0 0 0 14
0 0 0 15
0 0 0 0 0 16
0 0 0 0 0 17
0 0 0 0 0 18
0 0 0 19
0 0 0 0 0 20
0 0 0 0 0 21
0 0 0 0 0 22
0 0 0 0 0 23
0 0 0 24
0 380,545 0 380,545 1 25
0 380,545 0 380,545 1 26
0 0 0 0 0 27
0 0 0 0 0 28
0 0 0 0 0 29
0 0 0 0 0 30
0 0 0 0 0 31
0 0 0 0 0 32
0 0 0 33
0 0 0 0 0 34
0 0 0 0 0 35
0 0 0 0 0 36
0 0 0 37
3,794,296 0 3,794,296 0 1 38
3,794,296 0 3,794,296 0 1 39
Soá phaùt sinh luyõ keá Soá cuoái kyø
Nôï Coù Nôï Coù
IN1 1
0 0 0 0 0 40
0 0 0 41
0 0 0 0 0 42
0 0 0 0 0 43
0 0 0 0 0 44
0 0 0 0 0 45
0 0 0 46
0 0 0 0 0 47
0 0 0 0 0 48
0 0 0 0 0 49
0 0 0 0 0 50
0 0 0 0 0 51
0 0 0 0 0 52
0 0 0 0 0 53
0 0 0 54
0 0 0 0 0 55
0 0 0 0 0 56
0 0 0 0 0 57
0 0 0 0 0 58
0 0 0 0 0 59
0 0 0 0 0 60
0 0 0 0 0 61
Chuû Doanh Nghieäp
DNTN Thieân Loäc
2A/71-72 T.Loä 10 - Xaõ PVH, B.Chaùnh
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
NGAØY 02 THAÙNG 01 NAÊM 2004

Maõ
TAØI SAÛN soá Soá ñaàu kyø Soá cuoái kyø
Taøi saûn löu ñoäng & ñaàu tö
A ngaén haïn 100 231,028,264 (5,378,576)
I Tieàn 110 223,358,278 (65,847,018)
Tieàn maët taïi quó ( keå caû
I.1 ngaân phieáu ) 111 223,358,278 (65,847,018)
I.2 Tieàn göûi ngaân haøng 112 0 0
I.3 Tieàn ñang chuyeån 113 0 0
Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính
II ngaén haïn 120 0 0
Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén
II.1 haïn 121 0 0
II.2 Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 128 0 0
Döï phoøng giaûm gía ñaàu tö
II.3 ngaén haïn 129 0 0
III Caùc khoaûn phaûi thu 130 7,669,986 0
III.1 Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 0 0
III.2 Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 0 0
III.3 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133 7,669,986 0
III.4 Phaûi thu noäi boä 136 0 0
III.5 Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138 0 0
Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu
III.6 khoù ñoøi 139 0 0
IV Haøng toàn kho 140 0 60,468,442
IV.1 Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng 141 0 0

IV.2 Nguyeân lieäu , vaät lieäu toàn kho 142 0 0
IV.3 Coâng cuï , duïng cuï trong kho 143 0 0
Chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû
IV.4 dang 144 0 0
IV.5 Thaønh phaåm toàn kho 145 0 0
IV.6 Haøng hoùa toàn kho 146 0 60,468,442
IV.7 Haøng göûi ñi baùn 147 0 0
Döï phoøng giaûm gía haøng toàn
IV.8 kho 148 0 0
V Taøi saûn löu ñoäng khaùc 150 0 0
V.1 Taïm öùng 151 0 0
V.2 Chi phí traû tröôùc 152 0 0
V.3 Chi phí chôø keát chuyeån 153 0 0
V.4 Caùcsaûn thieáu chôø xöû,kí quó
Taøi khoaûn theá chaáp lyù 154 0 0
V.5 Taøi saûn coá ñònh & ñaàu tö daøi
ngaén haïn 155 0 0
B haïn 200 189,768,000 0
I Taøi saûn coá ñònh 210 189,768,000 0
I.1 Taøi saûn coá ñònh höõu hình 211 189,768,000 0
I.1.1 Nguyeân gía 212 189,768,000 0
I.1.2 Gía trò hao moøn luyõ keá 213 0 0
Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi
II haïn 220 0 0

II.1 Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 221 0 0
II.2 Goùp voán lieân doanh 222 0 0
II.3 Ñaàu tö daøi haïn khaùc 223 0 0
Maõ
TAØI SAÛN soá Soá ñaàu kyø Soá cuoái kyø
Döï phoøng giaûm gía ñaàu tö daøi
II.4 haïn
Chi phí xaây döïng cô baûn dôû 224 0 0
III dang khoaûn kí quó , kí cöôïc daøi
Caùc 230 0 0
IV haïn 240 0 0
V Chi phí traû tröôùc daøi haïn 241 0 0

Toång coäng Taøi saûn 420,796,264 (5,378,576)

Maõ
NGUOÀN VOÁN soá Soá ñaàu kyø Soá cuoái kyø
A Nôï phaûi traû 300 400,000,000 380,545
I Nôï ngaén haïn 310 400,000,000 380,545
I.1 Vay ngaén haïn 311 400,000,000 0
I.2 Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 312 0 0
I.3 Phaûi traû cho ngöôøi baùn 313 0 0
I.4 Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 314 0 0
Thueá & caùc khoaûn phaûi noäp
I.5 NSNN 315 0 380,545
Phaûi traû Caùn boä - coâng nhaân
I.6 vieân 316 0 0
Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi
I.7 boä 317 0 0
Caùc khoaûn phaûi traû , phaûi
I.8 noäp khaùc 318 0 0
II Nôï daøi haïn 320 0 0
II.1 Vay daøi haïn 321 0 0
II.2 Nôï daøi haïn 322 0 0
III Caùc khoaûn nôï khaùc 330 0 0
III.1 Chi phí phaûi traû 331 0 0
III.2 Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù 332 0 0
III.3 Nhaän kí quó , kí cöôïc daøi haïn 333 0 0
B Nguoàn voán chuû sôû höõu 400 0 0
I Nguoàn voán & quó 410 0 0
I.1 Nguoàn voán kinh doanh 411 0 0
Cheânh leäch ñaùnh gía laïi taøi
I.2 saûn 412 0 0
I.3 Cheânh leäch tæ gía 413 0 0
I.4 Quó phaùt trieån kinh doanh 414 0 0
I.5 Quó döï tröõ 415 0 0
I.6 Laõi chöa phaân phoái 416 0 0
I.7 Quó khen thöôûng , phuùc lôïi 417 0 0
Nguoàn voán ñaàu tö xaây döïng
I.8 cô baûn 418 0 0
Toång coäng nguoàn voán 430 400,000,000 380,545
5,759,122
Maõ
TAØI SAÛN NGOAØI BAÛNG CÑKT soá Soá ñaàu kyø Soá cuoái kyø

1 Taøi saûn thueâ ngoaøi 001 0 0
VT - HH nhaän giöõ hoä , nhaän
2 gia coâng 002 0 0
Haøng hoùa nhaän baùn hoä ,
3 nhaän kyù göûi 003 0 0
7 Khaáu hao cô baûn hieän coù 009 0 0

Toång coäng 0 0
Song Phuù Ngaøy 02 Thaùng 01 Naêm 2004
Keá toaùn tröôûng Chuû Doanh Nghieäp
Maõ
TAØI SAÛN soá Soá ñaàu kyø Soá cuoái kyø
Traàn Ngoïc Bình
Maõ soá thueá : 0302282784
Teân cô sôû : DNTN Thieân Loäc BAÛNG KEÂ NHAÄP XUAÁT TOÀN HAØNG HOAÙ
Ñòa ñieåm KD : 2A/71-72 T.Loä 10 - Xaõ PVH, B.Chaùnh THAÙNG 2 / 2004
Ngaønh ngheà KD : Xaêng , Daàu , Nhôùt

MAÕ TEÂN Ñ.V TOÀN ÑAÀU KYØ NHAÄP TRONG KYØ XUAÁT TRONG KYØ TOÀN CUOÁI KYØ
HAØNG HAØNG HOAÙ tính Soá löôïng Ñôn gía Thaønh tieàn Soá löôïng Ñôn gía Thaønh tieàn Soá löôïng Ñôn gía Thaønh tieàn Soá löôïng Ñôn gía

X001 Xaêng 92 Lít 8,242 50,668,535 5,000 6,636 33,181,818 0 0 0 13,242 6,332
X002 Xaêng 90 Lít 390 1,807,602 0 0 0 0 0 0 390 4,635
D001 Daàu D.O Lít 5,874 23,334,789 6,000 4,273 25,636,380 920 4,124 3,794,296 10,954 4,124
D002 Daàu KO Lít 2,736 11,477,863 0 0 0 0 0 0 2,736 4,195
NP01 Nhôùt Lít Lít 405 3,512,422 600 9,074 5,444,540 0 0 0 1,005 8,912
NL07 Nhôùt lon 0.7L Lon 17 250,135 0 0 0 0 0 0 17 14,714
NL08 Nhôùt lon 0.8L Lon 6 146,649 0 0 0 0 0 0 6 24,442
NL01 Nhôùt lon 1L Lon 23 651,601 0 0 0 0 0 0 23 28,330
NT4 Nhôùt thuøng 4LThuøng 4 298,693 0 0 0 0 0 0 4 74,673
NT18 Nhôùt thuøng 18L
Thuøng 1 436,363 0 0 0 0 0 0 1 436,363
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0COÄNG 17,698 92,584,652 11,600 64,262,738 920 3,794,296 28,378
0 0

Keá toaùn tröôûng Chuû Doanh NghieäpCUOÁI KYØ
Thaønh tieàn

83,850,353
1,807,602
45,176,873
11,477,863
8,956,962
250,135
146,649
651,601
298,693
436,363
0
0
0
0
0153,053,094
92,584,652
DNTN Thieân Loäc
2A/71-72 T.Loä 10 - Xaõ PVH, B.Chaùnh

BAÛNG KEÂ TOÅNG HÔÏP DOANH THU - CHI PHÍ - LÔÏI NHUAÄN
THAÙNG 2 / 2004

MAÕ TT DIEÃN GIAÛI ÑVT SOÁ LÖÔÏNG DOANH THU CHIEÁT KHAÁU GIAÛM GÍA HB TRAÛ LAÏI GÍA VOÁN

SAÛN XUAÁT KINH DOANH 920 4,081,455 0 0 0 3,794,296
511X001 Xaêng 92 Lít 0 0 0 0 0 0
511X002 Xaêng 90 Lít 0 0 0 0 0 0
511D001 Daàu D.O Lít 920 4,081,455 0 0 0 3,794,296
511D002 Daàu KO Lít 0 0 0 0 0 0
511NP01 Nhôùt Lít Lít 0 0 0 0 0 0
511NL07 Nhôùt lon 0.7L Lon 0 0 0 0 0 0
511NL08 Nhôùt lon 0.8L Lon 0 0 0 0 0 0
511NL01 Nhôùt lon 1L Lon 0 0 0 0 0 0
511NT4 Nhôùt thuøng 4L Thuøng 0 0 0 0 0 0
511NT18 Nhôùt thuøng 18L Thuøng 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

HOAÏT ÑOÄNG TAØI CHÍNH 0 0 0 0 0
515 Thu nhaäp taøi chính 0
635 Chi phí taøi chính 0

HOAÏT ÑOÄNG KHAÙC 0 0 0 0 0
711 Thu nhaäp khaùc 0
811 Chi phí khaùc 0

TOÅNG COÄNG 4,081,455 0 0 0 3,794,296


Ngöôøi laäp Keá toaùn tröôûng
CPQLDN LÔÏI NHUAÄN TSLN %

0 287,158 7.04 287,158
0 0 0.00
0 0 0.00
0 287,158 7.04
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0.00
0 0 0.00
0
0

0 0 0.00
0
0

0 287,158 7.04


Chuû Doanh Nghieäp
SKTCT
SOÅ KEÁ TOAÙN CHI TIEÁT
3/29/2009


SOÅ Q TI EÀN SOÅ KT CHI PHÍ NHAÄP LI EÄU TK THUEÁ GTGT KT DL Keá Toaùn
M AËT
GTGT M UA VAØO GTGT BAÙN RA BAÙO CAÙO BAÛNG KEÂ NXT SOÅ LÖÔNG
KQKD
Page 120
SKTCTTT
DN
2 26 40

41
KT DL Keá Toaùn
SOÅ LÖÔNG
Page 121
Chi cuïc Thueá huyeän Bình Chaùnh Maãu soá : 02/GTGT


BAÛNG KEÂ HOÙA ÑÔN,CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOÙA , DÒCH VUÏ BAÙN RA
(KEØM THEO TÔØ KHAI THUEÁ GTGT)
( Duøng cho cô sôû tính thueá GTGT theo phöong phaùp khaáu tröø thueá keâ khai haøng thaùng)
*************************
Teân cô sôû kinh doanh : DNTN Thieân Loäc THAÙNG 2 / 2004
Ñòa chæ : 2A/71-72 T.Loä 10 - Xaõ PVH, B.Chaùnh Maõ soá thueá : 0302282784

HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ BAÙN ÑÔN VÒ MUA HAØNG MAËT DOANH SOÁ BAÙN TS THUEÁ GTGT GHI
Kyù hieäu Soá HÑ Ngaøy HÑ Teân khaùch haøng MS Thueá HAØNG (CHÖA THUEÁ) % ÑAÀU RA CHUÙ

LB/03N HD78590 1/1/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 1,341,818 10 134,182
LB/03N HD78590. 1/1/2004 Baùn Leû 0 Daàu Traéng 117,273 10 11,727
LB/03N HD78591 1/2/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 670,909 10 67,091
LB/03N HD78592 1/3/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 820,000 10 82,000
LB/03N HD78592. 1/3/2004 Baùn Leû 0 Nhôùt Phuy 72,727 10 7,273
LB/03N HD78593 1/4/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 298,182 10 29,818
LB/03N HD78593. 1/4/2004 Baùn Leû 0 Daàu Traéng 156,364 10 15,636
LB/03N HD78660 1/4/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 1,159,091 10 115,909
LB/03N HD78660. 1/4/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 1,367,273 10 136,727
LB/03N HD78594 1/5/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 149,091 10 14,909
LB/03N HD78661 1/5/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 1,483,636 10 148,364
LB/03N HD78661. 1/5/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 470,000 10 47,000
LB/03N HD78595 1/6/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 260,909 10 26,091
LB/03N HD78662 1/6/2004 Cty CP Döôïc Phaåm Phuù 0301152630 Xaêng 92
Thoï 278,182 10 27,818
LB/03N HD78663 1/6/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 1,483,636 10 148,364
LB/03N HD78663. 1/6/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 384,545 10 38,455
LB/03N HD78596 1/7/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 186,364 10 18,636
LB/03N HD78596. 1/7/2004 Baùn Leû 0 Daàu Traéng 78,182 10 7,818
LB/03N HD78664 1/7/2004 Ñoäi XL Ñieän 7 CT XL Ñieän 2
0300422669-1 Xaêng 92 255,000 10 25,500
LB/03N HD78665 1/7/2004 Chi cuïc Thueá Tænh Soùc0 Traêng Xaêng 92 139,091 10 13,909
LB/03N HD78666 1/7/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 741,818 10 74,182
LB/03N HD78666. 1/7/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 1,153,636 10 115,364
LB/03N HD78597 1/8/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 298,182 10 29,818
LB/03N HD78667 1/8/2004 CN Cty Phaùt trieån CN Noâng Thoân
0100778890-004
Xaêng 92 208,636 10 20,864
LB/03N HD78668 1/8/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 880,909 10 88,091
LB/03N HD78668. 1/8/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 1,068,182 10 106,818
LB/03N HD78598 1/9/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 447,273 10 44,727
LB/03N HD78669 1/9/2004 XN XL soá 4 Cty Baïch Ñaèng
0101336694-005
Xaêng 92 231,818 10 23,182
LB/03N HD78670 1/9/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 1,251,818 10 125,182

BK02 03/29/2009 Trang 122
HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ BAÙN ÑÔN VÒ MUA HAØNG MAËT DOANH SOÁ BAÙN TS THUEÁ GTGT GHI
Kyù hieäu Soá HÑ Ngaøy HÑ Teân khaùch haøng MS Thueá HAØNG (CHÖA THUEÁ) % ÑAÀU RA CHUÙ

LB/03N HD78670. 1/9/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 897,273 10 89,727
LB/03N HD78599 1/10/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 260,909 10 26,091
LB/03N HD78599. 1/10/2004 Baùn Leû 0 Daàu Traéng 78,182 10 7,818
LB/03N HD78671 1/10/2004 Cty TNHH DV DL Taân Duy0302925805 Xaêng 92
Tieán 139,091 10 13,909
LB/03N HD78672 1/10/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 1,437,273 10 143,727
LB/03N HD78672. 1/10/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 1,110,909 10 111,091
LB/03N HD78600 1/12/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 335,455 10 33,546
LB/03N HD78673 1/12/2004 52M 18-02 0 Xaêng 92 166,909 10 16,691
LB/03N HD78674 1/12/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 1,808,182 10 180,818
LB/03N HD78674. 1/12/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 811,818 10 81,182
LB/03N HD78675 1/13/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 1,622,727 10 162,273
LB/03N HD78675. 1/13/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 1,110,909 10 111,091
LB/03N HD78676 1/14/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 1,251,818 10 125,182
LB/03N HD78676. 1/14/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 897,273 10 89,727
LB/03N HD78676.. 1/14/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 298,182 10 29,818
LB/03N HD78677 1/15/2004 Cty XL Ñieän 0301768821 Daàu D.O 111,818 10 11,182
LB/03N HD78678 1/15/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 1,205,455 10 120,546
LB/03N HD78678. 1/15/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 811,818 10 81,182
LB/03N HD78678.. 1/15/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 447,273 10 44,727
LB/03N HD78679 1/16/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 1,437,273 10 143,727
LB/03N HD78679. 1/16/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 940,000 10 94,000
LB/03N HD78679.. 1/16/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 410,000 10 41,000
LB/03N HD78680 1/17/2004 Cty CP Taøi Chính 1800501631 Xaêng 92 278,182 10 27,818
LB/03N HD78681 1/17/2004 Ñaëng Thò Uùt 0 Xaêng 92 272,727 10 27,273
LB/03N HD78681. 1/17/2004 Ñaëng Thò Uùt 0 Daàu D.O 109,091 10 10,909
LB/03N HD78682 1/17/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 1,298,182 10 129,818
LB/03N HD78682. 1/17/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 811,818 10 81,182
LB/03N HD78682.. 1/17/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 298,182 10 29,818
LB/03N HD78683 1/18/2004 Cty TNHH A&B 37002246740011
Xaêng 92 208,636 10 20,864
LB/03N HD78684 1/18/2004 Cty Ñieän Töû DARLING 0302268853 Xaêng 92 166,909 10 16,691
LB/03N HD78685 1/18/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 1,344,545 10 134,455
LB/03N HD78685. 1/18/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 982,727 10 98,273
LB/03N HD78685.. 1/18/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 149,091 10 14,909
LB/03N HD78685… 1/18/2004 Baùn Leû 0 Nhôùt Phuy 72,727 10 7,273
LB/03N HD78685…. 1/18/2004 Baùn Leû 0 Nhôùt Vistra 300 4T 54,545 10 5,455
LB/03N HD78686 1/19/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 1,251,818 10 125,182
LB/03N HD78686. 1/19/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 1,452,727 10 145,273
LB/03N HD78686.. 1/19/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 596,364 10 59,636
LB/03N HD78687 1/20/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 1,483,636 10 148,364
LB/03N HD78687. 1/20/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 1,794,545 10 179,455
LB/03N HD78687.. 1/20/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 633,636 10 63,364

BK02 03/29/2009 Trang 123
HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ BAÙN ÑÔN VÒ MUA HAØNG MAËT DOANH SOÁ BAÙN TS THUEÁ GTGT GHI
Kyù hieäu Soá HÑ Ngaøy HÑ Teân khaùch haøng MS Thueá HAØNG (CHÖA THUEÁ) % ÑAÀU RA CHUÙ

LB/03N HD78688 1/21/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 1,622,727 10 162,273
LB/03N HD78688. 1/21/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 3,076,364 10 307,636
LB/03N HD78688.. 1/21/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 708,182 10 70,818
LB/03N HD78689 1/22/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 1,530,000 10 153,000
LB/03N HD78689. 1/22/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 3,375,455 10 337,546
LB/03N HD78689.. 1/22/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 820,000 10 82,000
LB/03N HD78689… 1/22/2004 Baùn Leû 0 Daàu traéng 117,273 10 11,727
LB/03N HD78690 1/23/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 1,159,091 10 115,909
LB/03N HD78690. 1/23/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 2,905,455 10 290,546
LB/03N HD78690.. 1/23/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 782,727 10 78,273
LB/03N HD78691 1/24/2004 Ñoäi XL Ñieän soá 7 0300422669-1 Xaêng 92 324,545 10 32,455
LB/03N HD78692 1/24/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 1,344,545 10 134,455
LB/03N HD78692. 1/24/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 3,503,636 10 350,364
LB/03N HD78692.. 1/24/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 708,182 10 70,818
LB/03N HD78693 1/25/2004 Cty TNHH DV DL Taân Duy0302925805 Xaêng 92
Tieán 162,273 10 16,227
LB/03N HD78694 1/25/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 1,576,364 10 157,636
LB/03N HD78694. 1/25/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 4,187,273 10 418,727
LB/03N HD78694.. 1/25/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 1,006,364 10 100,636
LB/03N HD78695 1/26/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 1,947,273 10 194,727
LB/03N HD78695. 1/26/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 5,469,091 10 546,909
LB/03N HD78695.. 1/26/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 1,080,909 10 108,091
LB/03N HD78696 1/27/2004 XN Myõ ngheä & May XK Vænh Long
15001714780011
Xaêng 92 231,818 10 23,182
LB/03N HD78697 1/27/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 3,616,364 10 361,636
LB/03N HD78697. 1/27/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 1,452,727 10 145,273
LB/03N HD78697.. 1/27/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 1,528,182 10 152,818
LB/03N HD78698 1/28/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 4,080,000 10 408,000
LB/03N HD78698. 1/28/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 1,538,182 10 153,818
LB/03N HD78698.. 1/28/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 1,192,727 10 119,273
LB/03N HD78699 1/29/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 2,874,545 10 287,455
LB/03N HD78699. 1/29/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 1,110,909 10 111,091
LB/03N HD78699.. 1/29/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 1,080,909 10 108,091
LB/03N HD78700 1/30/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 1,483,636 10 148,364
LB/03N HD78700. 1/30/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 1,666,364 10 166,636
LB/03N HD78700.. 1/30/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 708,182 10 70,818
LB/03N HD78700… 1/30/2004 Baùn Leû 0 Daàu traéng 195,455 10 19,546
LB/03N HD78702 1/31/2004 Ñieàu chænh thueá suaát0cho ngaøy 01+02+03 thaùng 01/04
Xaêng 92 4,497,273 10 449,727
LB/03N HD78702. 1/31/2004 Ñieàu chænh thueá suaát0cho ngaøy 01+02+03 thaùng 01/04
Xaêng 83 3,375,455 10 337,546
LB/03N HD78703 1/31/2004 Ñieàu chænh cho HÑ soá 78656
0 Xaêng 92 324,545 10 32,455
LB/03N HD78704 1/31/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 92 1,669,091 10 166,909
LB/03N HD78704. 1/31/2004 Baùn Leû 0 Xaêng 83 1,324,545 10 132,455
LB/03N HD78704.. 1/31/2004 Baùn Leû 0 Daàu D.O 298,182 10 29,818

BK02 03/29/2009 Trang 124
HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ BAÙN ÑÔN VÒ MUA HAØNG MAËT DOANH SOÁ BAÙN TS THUEÁ GTGT GHI
Kyù hieäu Soá HÑ Ngaøy HÑ Teân khaùch haøng MS Thueá HAØNG (CHÖA THUEÁ) % ÑAÀU RA CHUÙ

LB/03N HD78705 1/31/2004 Baùn Leû 0 Nhôùt Phuy 109,091 10 10,909
LB/03N HD78705. 1/31/2004 Baùn Leû 0 Nhôùt Cal 50 220,000 10 22,000
LB/03N HD78705.. 1/31/2004 Baùn Leû 0 GAMA.X 0.1L 50,909 10 5,091
LB/03N HD78705… 1/31/2004 Baùn Leû 0 GAMA 0.1L 23,636 10 2,364
LB/03N HD78705…. 1/31/2004 Baùn Leû 0 Vistra 300-2T 0.1L 381,818 10 38,182
LB/03N HD78705….. 1/31/2004 Baùn Leû 0 Vistra 2T 163,636 10 16,364
LB/03N HD78705…… 1/31/2004 Baùn Leû 0 Nhôùt Avance 0.1L 127,273 10 12,727

0
0
TOÅNG COÄNG 121,038,363 12,103,836

Song Phuù Ngaøy 02 Thaùng 01 Naêm 2004
Chuû Doanh Nghieäp
Traàn Ngoïc Bình
BK02 03/29/2009 Trang 125
Chi cuïc Thueá huyeän Bình Chaùnh Maãu soá : 03/GTGT


BAÛNG KEÂ HOÙA ÑÔN,CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOÙA ,DÒCH VUÏ MUA VAØO
(KEØM THEO TÔØ KHAI THUEÁ GTGT)
( Duøng cho cô sôû tính thueá GTGT theo phöong phaùp khaáu tröø thueá keâ khai haøng thaùng)
****************************
Teân cô sôû kinh doanh : DNTN Thieân Loäc THAÙNG 2 / 2004
Ñòa chæ : 2A/71-72 T.Loä 10 - Xaõ PVH, B.Chaùnh Maõ soá thueá : 0302282784

SOÁ HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ MUA ÑÔN VÒ BAÙN HAØNG DOANH SOÁ MUA TS THUEÁ GTGT GHI
MAËT HAØNG
TT Kyù hieäu Soá HÑ Ngaøy HÑ Teân ñôn vò Maõ soá thueá CHÖA THUEÁ % ÑAÀU VAØO CHUÙ
1 RB/03N HD04569 1/1/2004 Cô Sôû KD Ñöùc Hoøa 1500246282 Vistra 300-2T 0.1L 948,000 10 94,800
2 RB/03N HD05788 1/3/2004 DNTN Phuùc Thònh 1500214925-1 Xaêng 92 8,927,273 10 892,727
3 RB/03N HD05931 1/3/2004 DNTN Phuùc Thònh 1500214925-1 Xaêng 83 8,200,000 10 820,000
4 LB/03N HD06044 1/9/2004 DNTN Phuuùc Thònh 1500214925-1 Xaêng 92 13,390,909 10 1,339,091
5 LB/03N HD13546 1/9/2004 Böu Ñieän Vænh Long 1500189108 Ñieän Thoaïi 121,040 10 12,104
6 RB/2003N HD06304 1/12/2004 DNTN Phuùc Thònh 1500214925-1 Daàu D.O 10,663,636 10 1,066,364
7 RB/2003N HD06279 1/15/2004 DNTN Phuùc Thònh 1500214925-1 Xaêng 92 13,390,909 10 1,339,091
8 RB/2003N HD06404 1/15/2004 DNTN Phuùc Thònh 1500214925-1 Xaêng 83 8,218,182 10 821,818
9 RB/2003N HD06444 1/20/2004 DNTN Phuùc Thònh 1500214925-1 Xaêng 83 12,300,000 10 1,230,000
10 SN/2003N HD79321 1/24/2004 DNTN Phuùc Thònh 1500214925-1 Xaêng 83 8,200,000 10 820,000
11 SN/2003N HD79337 1/26/2004 DNTN Phuùc Thònh 1500214925-1 Xaêng 83 8,200,000 10 820,000
12 SN/2003N HD79345 1/27/2004 DNTN Phuùc Thònh 1500214925-1 Xaêng 92 8,927,273 10 892,727
13 SN/2003N HD79380 1/27/2004 DNTN Phuùc Thònh 1500214925-1 Xaêng 92 8,927,273 10 892,727
14 SN/2003N HD79501 1/29/2004 DNTN Phuùc Thònh 1500214925-1 Daàu D.O 10,663,636 10 1,066,364
15 SN/2003N HD79601 1/30/2004 DNTN Phuùc Thònh 1500214925-1 Daàu traéng 1,909,091 10 190,909
TOÅNG COÄNG 122,987,222 12,298,722

Song Phuù Ngaøy 02 Thaùng 01 Naêm 2004
Chuû Doanh Nghieäp
Traàn Ngoïc Bình
BK03 03/29/2009 Trang 126
SOÁ HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ MUA ÑÔN VÒ BAÙN HAØNG DOANH SOÁ MUA TS THUEÁ GTGT GHI
MAËT HAØNG
TT Kyù hieäu Soá HÑ Ngaøy HÑ Teân ñôn vò Maõ soá thueá CHÖA THUEÁ % ÑAÀU VAØO CHUÙ
BK03 03/29/2009 Trang 127
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Maãu soá : 01/GTGT
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
(Duøng cho cô sôû tính thueá GTGT theo
phöông phaùp khaáu tröø)

Ngaøy noäp tôø
khai : TÔØ KHAI THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG (GTGT)
_ / / 2004.
[01] Kyø keâ khai THAÙNG 2 / 2004

Ñôn vò tieàn : Ñoàng Vieät nam
[02] Maõ soá thueá : 1 5 0 0 3 5 9 7 7 6
[03] Teân cô sôû kinh doanh : DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN MYÕ PHONG
[04] Ñòa chæ truï sôû : Xaõ Song phuù [05] Quaän/huyeän: Tam Bình [06] Tænh /Thaønh phoá : Vænh
Long
[07] Ñieän Thoaïi : 070.864153 [08] Fax: [09] E-Mail :

Khoâng coù hoaït ñoäng mua,baùn phaùt sinh trong kyø (ñaùnh daáu" [10]
X") X
[11] -
Thueá Giaù trò gia taêng coøn ñöôïc khaáu tröø kyø tröôùc chuyeån sang :
Haøng hoùa ,dòch vuï
mua vaøo (chöa coù Thueá GTGT
thueá GTGT)
[12] 122,987,222
Haøng hoùa dòch vuï mua vaøo trong kyø : [25] 12,298,722
Trong ñoù : + Nhaäp khaåu [13] [26]
+ Taøi saûn coá ñònh [14] [27]
[15] 122,987,222 12,298,722
Haøng hoùa dòch vuï mua vaøo chòu thueá GTGT [28]
Thueá chænh cuûa haøng hoùa dòch vuï mua vaøo khaáu tröø trong kyø
Ñieàu GTGT taêng (giaûm) thueá GTGT ñaõ ñöôïc khaáu tröø [29] 12,298,722
caùc kyø tröôùc
[16]
+ Ñieàu chænh taêng [30]
+ Ñieàu chænh giaûm [17]
[31]
Toång soá thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø : [32]= [11] +[29] + [30]-[31] [32] 12,298,722
[18]
Haøng hoùa dòch vuï baùn ra trong kyø : [18]=[19]+[20]+[21]+[22] 121,038,363
Thueá GTGT cuûa HHDV baùn ra trong kyø : [33]=[34]+[35] [33] 12,103,836
[19]
Haøng hoùa dòch vuï baùn ra khoâng chòu thueá GTGT
[20]
Haøng hoùa dòch vuï xuaát khaåu : 0%
[21]
Haøng hoùa dòch vuï baùn ra thueá suaát : 5% [34]
[22] 121,038,363
Haøng hoùa dòch vuï baùn ra thueá suaát : 10% [35] 12,103,836

Ñieàu chænh taêng ( giaûm ) thueá GTGT ñaàu ra keâ khai kyø tröôùc :
+ Ñieàu chænh taêng [23] [36]
+ Ñieàu chænh giaûm [24] [37]
Thueá GTGT phaûi noäp vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc trong kyø ([38] = [33] +[36] - [37] - [32] >0)
[38] (194,886)

Thueá GTGT chöa khaáu tröø luûy keá ñeán kyø ([39]=[33] +[36] - [37] - [32]
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản