Kéo dài thời gian dùng thử Panda Internet Security 2010

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
110
lượt xem
12
download

Kéo dài thời gian dùng thử Panda Internet Security 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Panda Internet Security 2010 là gói phần mềm cung cấp đầy đủ các tính năng bảo mật như phát hiện và chống lại các phần mềm gây hại (virus, spyware, trojan…), tương lưa, chăṇ thư rać … Ưu điểm nổi bật của Panda Internet Security là khá nhẹ và chiếm dụng ít bộ nhơ. Phần mềm chỉ sư duṇ g khoan̉ g 8MB dung lương bộ nhơ RAM khi hoạt động ơ chế độ chơ và chiếm khoảng 30MB dung lương RAM khi thưc hiện việc quét....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kéo dài thời gian dùng thử Panda Internet Security 2010

  1. Kéo dài thời gian dùng thử Panda Internet Security 2010 (Dân trí) - Panda Internet Security 2010 là goi phân mêm cung câp đây đủ cac tinh năng bao mât như ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̣ phat hiên và chông lai cac phân mêm gây hai (virus, spyware, trojan…), tương lưa, chăn thư rac… ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ Ưu điêm nôi bât cua Panda Internet Security là khá nhẹ và chiêm dung it bộ nhơ. Phân mêm chỉ sư ̉ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̀ dung khoang 8MB dung lương bộ nhơ RAM khi hoat đông ơ chế độ chơ và chiêm khoang 30MB ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ dung lương RAM khi thưc hiên viêc quet. ̣ ̣ ́ Ngoai ra, khac vơi cac phân mêm có tinh năng tương lưa khac, Panda Internet Security 2010 không ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ “lam phiên” ngươi dung vơi cac hôp thoai yêu câu xac nhân phân mêm kêt nôi Internet hay cac phân ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ mêm đang hoat đông… mà Panda Internet Security tư đông kiêm tra độ an toan cua cac phân mêm ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ để cho phep chung kêt nôi Internet hay không. Đây có thể xem là môt ưu điêm vươt trôi cua Panda ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ Internet Security 2010 so vơi cac phân mêm bao mât khac. ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ Đăc biêt, Panda Internet Security 2010 tương thich tôt vơi hệ điêu hanh Windows 7. ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̀ Môt vai tinh năng nôi bât cua chương trinh: ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̉ ̀ - Ngăn chăn dư liêu quan trong (thông tin đăng nhâp, số thẻ tin dung…) bị đanh căp và bao vệ may ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ tinh chông lai virus, spyware, adware, trojan… và cac phân mêm đôc hai khac. ́ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ - Tinh năng Maintenance, cho phep ngươi dung sao lưu cac dư liêu quan trong để đề phong bị mât. ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ́ - Tinh năng tương lưa, ngăn chăn sư tân công và ăn căp dư liêu cua hacker thông qua Internet. ́ ̣ ́ ́ ̣ ̉ - Tinh năng anti-spam, giup loc và bao vệ hom thư tôt hơn. ́ ́ ̣ ̉ ̀ ́ - Tinh năng phat hiên trang web lưa đao, để đề phong trương hơp ban bị mât căp thông tin khi truy ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̀ câp vao cac trang web đo. ́ ́ - Mât khâu và cac thông tin cá nhân cua ban sẽ trơ nên an toan hơn, không cach gì để chung bị gưi ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ra ngoai, ngoai trư do chinh ban gưi đi. ̀ ̣ ́ ̣ - Tinh năng loc nôi dung trang web, cho phep ngươi dung thiêt lâp để ngăn chăn viêc truy câp vao ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ cac trang web có nôi dung không mong muôn. ́ ̣ ́ Và môt vai tinh năng bao mât khac. ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ́ Chương trinh khuyên mai: ̀ ́ ̃ Panda Internet Security 2010 có giá 79,95 USD và thơi gian dung thư 30 ngay. Hiên nay, hang phân ̀ ̀ ̣ ̃ ̀ mêm Panda Security đang có chương trinh quang cao, cho phep ngươi dung keo dai thơi gian dung ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ thư san phâm cua minh lên đên 3 thang (90 ngay). ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̀ - Đầu tiên, download file đươc cung cấp bơi chương trình khuyến mãi tại đây. - Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt (trong quá trình cài đặt, Panda Internet Security sẽ thưc hiện quét sơ bộ), tại giao diện chính của phần mềm, bạn kích vào mục Help ơ góc trên bên phải và chọn Active the product.
  2. - Nhấn Next tại hộp thoại hiện ra rồi điền địa chỉ email của bạn vào hộp thoại tiếp theo rồi nhấn Next. - Tại bươc tiếp theo, đánh dấu vào lưa chọn No, thay đổi quốc gia ơ mục Select a Country là VIETNAM rồi nhấn Next. - Phần mềm sẽ mất một thơi gian để kết nối vơi server. Sau khi hoàn tất, nhấn Next để tiếp tục.
  3. - Nhấn Next ơ bươc tiếp, sau đó nhấn vào nút Register. - Sau khi nhấn Register, cưa sổ trình duyệt web hiện ra, đưa bạn đến vơi trang web để đăng ký phần mềm. Nhấn nút OK ơ trang web để tiếp tục. - Tại trang web tiếp sau đó, bạn điền đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ… vào khung đăng ký (chỉ cần điền tại các mục có đánh dấu *), rồi nhấn OK để hoàn tất quá trình đăng ký. Lưu ý: địa chỉ email phải trùng vơi địa chỉ email bạn đã khai báo ơ bươc trươc.
  4. - Sau khi hoàn tất đăng ký, quay trơ lại giao diện của Panda Internet Security 2010, tại mục License Expires, bạn sẽ thấy thơi hạn sư dụng sản phẩm kéo dài đến tận tháng 5 năm 2010 (nghĩa là 30 ngày sau ngày kích hoạt). Bây giơ, bạn có thể tiến hành cập nhật cơ sơ dư liệu của phần mềm để có thể nhận đươc sư bảo vệ tốt nhất của Panda Internet Security 2010. Lưu ý: bạn phải tiến hành các bước kích hoạt phần mềm như đã hướng dẫn trước khi có thể cập nhật cơ sở dữ liệu của chương trình Nếu bạn đang sư dụng các phần mềm bảo mật có bản quyền khác do Dân Trí giơi thiệu trươc đây và vẫn còn hạn sư dụng, bạn có thể download bản cài đặt này và “để dành” để sư dụng sau khi các phần mềm khuyến mãi trươc đây hết hạn.
Đồng bộ tài khoản