KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP II (PHẦN KẾT CẤU NHÀ CỬA)

Chia sẻ: mrhuylq

Tham khảo tài liệu 'kết cấu bê tông cốt thép ii (phần kết cấu nhà cửa)', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP II (PHẦN KẾT CẤU NHÀ CỬA)

KÃÚT CÁÚU BÃ TÄNG CÄÚT THEÏP II
(PHÁÖN KÃÚT CÁÚU NHAÌ CÆÍA)

CHUYÃN NGAÌNH: XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG VAÌ CÄNG NGHIÃÛP
Säú âån vë hoüc trçnh: 3

BIÃN SOAÛN: BUÌI THIÃN LAM


TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO:
- Kãút cáúu bã täng cäút theïp (Pháön kãút cáúu nhaì cæía) - Ngä Thãú Phong (chuí
biãn)
- Kãút cáúu bã täng cäút theïp táûp II (Cáúu kiãûn nhaì cæía) - Voî Baï Táöm
- Khung bã täng cäút theïp - Trënh Kim Âaûm, Lã Baï Huãú
- Tênh toaïn vaì cáúu taûo khaïng cháún nhaì nhiãöu táöng - Phan Vàn Cuïc, Nguyãùn
Lã Ninh
- Ossatures Des Batiments - Andreï Coin
- Kãút cáúu nhaì cao táöng - Wolfgang Schuellef
- Baìi giaíng Bã täng cäút theïp, Træåìng Âaûi hoüc Baïch khoa Âa Nàông
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂHBKÂN NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 1
NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ KÃÚT CÁÚU BTCT
CHÆÅNG I


1. Yãu cáöu vãú kinh tãú kyî thuáût khi thiãút kãú kãút cáúu BTCT:
* Thiãút kãú cäng trçnh coï mäúi quan hãû hæîu cå, gàõn boï chàût cheî våïi nhau giæîa kiãún truïc vaì kãút
cáúu. Hçnh daûng vaì khäng gian kiãún truïc âæåüc thãø hiãûn trãn cå såí hãû kãút cáúu cäng trçnh. Caïc
khäng gian âån giaín thæåìng âæåüc taûo nãn bàòng hãû dáöm, cäüt, tæåìng vaì saìn theo hãû læåïi cäüt ä
vuäng hoàûc chæî nháût. Caïc khäng gian phæcï taûp thæåìng âæåüc taûo nãn bàòng caïc hãû kãút cáúu
nhæ daìn, voìm, maïi moíng khäng gian,...Khäng gian kiãún truïc, loaûi hçnh kãút cáúu vaì chiãöu cao
kãút cáúu coï quan hãû chàût cheî våïi nhau. So våïi kãút cáúu khäng gian thç kãút cáúu phàóng coï chiãöu
cao kãút cáúu låïn hån.
Duì choün khäng gian kiãún truïc nhæ thãú nao, khi thiãút kãú màût bàòng cäng trçnh âaî phaíi nghé
ì
âãún khaí nàng chëu taíi vaì caïc taïc âäüng khaïc lãn cäng trçnh. Do âoï trong thiãút kãú phæång aïn
kiãún truïc âaî phaíi nghé âãún caïc phæång aïn kãút cáúu, nhàòm traïnh sai láöm vãö tênh khaí thi cuía
cäng trçnh, hoàûc chè âaût âæåüc nhæîng phæång aïn goì boï, thiãúu sinh âäüng, keïm myî quan.
* Âãø phæång aïn thiãút kãú âæåüc khaí thi, phæong aïn thiãút kãú phaíi thoía maîn caïc yãu cáöu kyî thuáût
trong sæí duûng hiãûn taûi vaì láu daìi, yãu cáöu âäü bãön theo niãn haûn sæí duûng, yãu cáöu phoìng
chäúng chaïy vaì âiãöu kiãûn thiãút bë kyî thuáût thi cäng vaì giaï thaình cäng trçnh khäng væåüt quaï
kinh phê âáöu tæ.
1.1. Caïc yãu cáöu vãö màt kyî thuáût :
û
- Kãút cáúu âæåüc choün phaíi coï hçnh daûng thêch æïng våïi khäng gian vaì hçnh khäúi kiãún
truïc.
- Så âäö kãút cáúu phaíi roî raìng, qua âoï coï thãø nháûn biãút âæåüc sæû phán phäúi näüi læûc trong
kãút cáúu dæåïi taïc duûng cuía taíi troüng vaì caïc taïc âäüng khaïc. Tuy nhiãn, khäng nãn thiãn vãö viãûc
choün så âäö dãù tênh toaïn maì chuï yï âãún tênh håüp lyï cuía sæû phán phäúi näüi læûc trong kãút cáúu.
Læu yï ràòng kãút cáúu ténh âënh thç dãù tçm âæåüc näüi læûc nhæng âäü an toaìn täøng thãø thç keïm hån
kãút cáúu siãu ténh.
- Váût liãûu choün càn cæï vaìo âiãöu kiãûn thæûc tãú vaì yãu cáöu cuû thãø cuía cäng trçnh. Nãn æu
tiãn duìng BT coï cæåìng âäü cao vaì cäút theïp coï gåì. Nhæîng kãút cáúu nhëp låïn, kãút cáúu làõp gheïp
nãn duìng BTCT æïng læûc træåïc.
- Kãút cáúu phaíi âæåüc tênh toaïn våïi moüi taíi troüng vaì taïc âäüng coï thãø xaîy ra, trong giai
âoaûn sæí duûng vaì caí quaï trçnh thi cäng.
- Phæång aïn choün phaíi phuì håüp våïi yãu cáöu thåìi haûn thi cäng, khaí nàng kyî thuáût thi
cäng âang coï hoàûc seî coï.
- Choün phæong aïn kãút cáúu vaì thi cäng cáön cán nhàõc giæîa kãút cáúu toaìn khäúi, làõp gheïp vaì
næía làõp gheïp.
1.2. Yãu cáöu vãö màût kinh tãú :
- Kãút cáúu phaíi coï giaï thaình håp lyï. Thäng thæåìng, chi phê váût liãûu chiãúm tyí troüng låïn, khi âoï
ü
cáön choün phæång aïn coï chi phê váût liãûu tháúp. Nhæng âäúi våïi cäng trçnh maì chi phê nhán cäng

KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂHBKÂN NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 2
vaì maïy thi cäng chiãúm pháön låïn thç viãûc tiãút kiãûm mäüt êt váût liãûu khäng coï yï nghéa so våïi
viãûc âaím baío an toaìn cho kãút cáúu.
- Kãút cáúu thiãút kãú phaíi phuì håüp våïi thåìi haûn thi cäng, såïm âæa cäng trçnh vaìo sæí duûng.
Do âoï âãø âaím baío chè tiãu kinh tãú håüp lyï cáön phaíi kãút håüp viãûc thiãút kãú kãút cáúu våïi thiãút kãú
biãûn phaïp kyî thuáût vaì täø chæïc thi cäng.
2. Nguyãn tàõc tênh toaïn kãút cáúu BTCT
2.1. Xaïc âënh taíi troüng :( Xem chæång 3- KCBTCT1)
Xaïc âënh theo tiãu chuáøn TCVN 2737-95 : “ Taíi troüng vaì taïc âäüng”.
- Taíi troüng thæåìng xuyãn ( tènh taíi) : Troüng læåüng baín thán kãút cáúu, troüng læåüng vaì
aïp læûc cuía âáút âàõp,...Læûc neïn træåïc trong BTCT æïng læûc træåïc cuîng âæåüc xem nhæ taíi troüng
thæåìng xuyãn. Taíi troüng thæåìng xuyãn thuäüc loaûi taíi troüng taïc duûng daìi haûn. Hãû säú væåüt taíi
tæì 1.05 - 1.30 tuìy thuäüc vaìo loaûi váût liãûu vaì phæång phaïp thi cäng.
- Taíi troüng taûm thåìi ( hoaût taíi) : Laì taíi troüng coï thãø thay âäøi vë trê, âäü låïn, chiãöu taïc
duûng trong quaï trçnh thi cäng vaì sæí duûng nhæ ngæåìi, thiãút bë, hoaût taíi cáöu truûc, gêo,...Taíi
troüng náöy coï thãø coï mäüt pháön taïc duûng daìi haûn ( troüng læåüng vaïch ngàn taûm, troüng læåüng
caïc thiãút bë gàõn cäú âënh) vaì mäüt pháön taïc duûng ngàõn haûn. Hãû säú væåüt taíi tæì 1.20 - 1.40.
* Tènh taíi taïc duûng thæåìng xuyãn lãn kãút cáúu, coìn hoaût taíi coï thãø xuáút hiãûn taûi nhæîng
chäù khaïc nhau vaìo nhæîng thåìi âiãøm khaïc nhau. Nãn chuïng ta cáön phaíi xãúp caïc træåìng håüp
hoaût taíi âãø tçm ra nhæîng giaï trë näüi læûc låïn nháút coï thãø xaîy ra åí tæìng tiãút diãûn. Theo TCVN
chia thaình 2 täø håüp :
+ Täø håüp taíi troüng cå baín : Gäöm caïc taíi troüng thæåìng xuyãn, taíi troüng taûm thåìi ngàõn
haûn vaì daìi haûn.
+ Täø håüp taíi troüng âàûc biãût : Gäöm caïc taíi troüng thæåìng xuyãn, taíi troüng taûm thåìi ngàõn
haûn, daìi haûn vaì mäüt trong caïc hoaût taíi âàûc biãût ( âäüng âáút, näø...).
* Khi täø håüp læu yï âãún hãû säú täø håüp, nhàòm xeït âãún khaí nàng taïc duûng khäng âäöng thåìi
cuía caïc loaûi taíi troüng ngàõn haûn.
* Khi tênh toaïn caïc kãút cáúu âåî saìn cuía nhaì nhiãöu táöng ( dáöm, cäüt, tæåìng, moïng) âãø xeït
âãún khaí nàng cháút taíi khäng âáöy trãn mäüt táúm saìn, hoàûc trãn caïc táöng, tiãu chuáøn coìn cho
pheïp giaím taíi troüng taûm thåìi theo âäü låïn cuía ä baín vaì säú táöng nàòm trãn tiãút diãûn âang xeït.
2.2 Tênh toaïn näüi læûc :
Viãûc tênh toaïn coï thãø tiãún haình theo så âäö âaìn häöi hay så âäö khåïp deío.
- Tênh theo så âäö âaìn häöi : Duìng caïc phæång phaïp cuía LTÂH, SBVL, CHKC âãø xaïc
âënh näüi læûc. Tênh riãng näüi læûc do tènh taíi vaì do caïc træåìng håüp hoaût taíi, räöi täø håüp.
* Giaí thiãút cuía phæång phaïp laì váût liãûu âaìn häöi, âäöng nháút vaì âàóng hæåïng. Âiãöu náöy khäng phuì håüp
våïi BTCT vç BT laì VL âaìn häöi deío, module âaìn häöi cuía BT phuû thuäüc vaìo æïng suáút åí thåìi âiãøm âang xeït, tæïc
phuû thuäüc vaìo taíi troüng. Trong tiãút diãûn, læåüng cäút theïp phán bäú khäng âãöu, nãn âäü cæïng cuía cáúu kiãûn thay
âäøi âaïng kãø khi kêch thæåïc tiãút diãûn khäng âäøi, vuìng keïo thæåìng xuáút hiãûn khe næït cuîng laìm giaím âäü cæïng.
Khi tênh toaïn cäút theïp theo TTGH, biãøu âäö æïng vuìng neïn láúy hçnh chæî nháût khäng phuì håüp våïi phæång
phaïp tênh näüi læûc theo så âäö âaìn häöi laì biãu âäö æïng suáút coï daûng hçnh tam giaïc. Tuy nhiãn ngæåìi ta váùn sæí
øKHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂHBKÂN NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 3
duûng phæång phaïp náöy vç noï thiãn vãö an toaìn vaì nhiãöu træåìng håüp coï thãø sæí duûng caïc baíng tênh sàôn, hay caïc
chæång trçnh tênh kãút cáúu âaî láûp trãn cå såí cuía phæång phaïp PTHH.

- Tênh näüi læûc theo så âäö khåïp deío ( phæång phaïp cán bàòng giåïi haûn) :
+ Khaïi niãûm vãö khåïp deío vaì sæû phán phäúi laûi näüi læûc ( xem KCBTCT1)
+ Phæång phaïp cán bàòng giåïi haûn: Phæång phaïp náöy cho pheïp xaïc âënh âæåüc taíi troüng
giåïi haûn hay mämen giåïi haûn khäng phuû thuäüc vaìo thæï tæû xuáút hiãûn khåïp deío vaì thæï tæû taïc
duûng cuía taíi troüng ( xem KCBTCT1)
2.3. Tênh toaïn tiãút diãûn :
Thæåìng giaíi quyãút mäüt trong hai baìi toaïn sau :
- Tênh toaïn cäút theïp : Tæì täø håüp näüi læûc vaì kêch thæåïc tiãút diãûn âaî choün, tênh toaïn cäút
theïp, kiãøm tra haìm læåüng cäút theïp.
- Kiãøm tra khaí nàng chëu læûc cuía tiãút diãûn : Trãn cå såí täø håüp näüi læûc, giaí thiãút træåïc
cäút theïp räöi tênh toaïn khaí nàng chëu læûc cuía tiãút diãûn.
3. Trçnh tæû thiãút kãú kãút cáúu BTCT:
3.1. Choün phæång aïn kãút cáúu :
Càn cæï khäng gian vaì hçnh khäúi kiãún truïc, âiãöu kiãûn âëa cháút, thuíy vàn, âiãöu kiãûn thi
cäng âãø choün phæång aïn kãút cáúu cho phuì håüp, nhàòm âaût hiãûu quaí kinh tãú. Læûa choün VL sæí
duûng.
3.2. Tênh toaïn taíi troüng vaì caïc taïc âäüng : Càn cæï TCVN 2737-95.
3.3. Tênh toaïn så bäü kêch thæåïc tiãút diãûn caïc cáúu kiãûn:
Càn cæï så âäö kãút cáúu, taíi troüng, tênh gáön âuïng näüi læûc taûi mäüt säú tiãút diãûn tæì âoï tênh
toaïn, læûa choün så bäü kêch thæåïc tiãút diãnû, hoàûc dæûa vaìo kinh nghiãûm, vaìo caïc thiãút kãú coï sàôn
âãø choün.
3.4. Tênh toaïn näüi læûc vaì täø håüp näüi læûc

3.5. Kiãøm tra laûi kêch thæåïc tiãút diãûn âaî choün :
Càn cæï vaìo näüi læûc låïn nháút åí tiãút diãûn nguy hiãøm âäúi våïi tæìng cáúu kiãûn vaì yãu cáöu vãö
cæåìng âäü, biãún daûng, khe næït âãø xeït tênh håüp lyï cuía viãûc læûa choün tiãút diãûn. Nãúu cáön thç phaíi
thay âäøi, thay âäøi låïn thç phaíi tênh laûi näüi læûc.
3.6. Tênh toaïn vaì choün cäút theïp :
Nãúu choün kêch thæåïc tiãút diãûn âaî håüp lyï thç tênh toaïn cäút theïp chëu læûc, räöi choün âæåìng
kênh, säú læåüng thanh vaì bäú trê cäút theïp.
3.7. Kiãøm tra âäü voîng vaì khe næït :
Tênh toaïn vaì so saïnh våi âäü voîng vaì khe næït giåïi haûn. Âäúi våïi caïc kãút cáúu toaìn khäúi,
ï
khäng coï yãu cáöu chäúng tháúm, khäng nàòm trong mäi træåìng xám thæûc, nãúu kêch thæåïc tiãút
diãûn âuí låïn vaì âaím baío caïc yãu cáöu cáúu taûo thäng thæåìng thç coï thãø khäng cáön kiãøm tra.
3.8. Tênh toaïn cáúu kiãûn làõp gheïp :KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂHBKÂN NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 4
Ngoaìi nhæîng tênh toaïn nhæ trãn, cáön phaíi kiãøm tra cæåìng âäü vaì bãö räüng khe næït åí giai
âoaûn chãú taûo, váûn chuyãøn, làõp dæûng, tênh toaïn vë trê moïc cáøu, tênh mäúi näúi làõp gheïp.
3.9. Thãø hiãûn baín veî :
Kãút quaí tênh toaïn cáön âæåüc thãø hiãûn trãn baín veî âãø phuûc vuû thi cäng. Baín veî phaíi ghi
âáöy âuí kêch thæåïc, caïc chuíng loaûi theïp, caïc ghi chuï cáön thiãút ( vãö váût liãûu, thi cäng) vaì thäúng
kã váût liãûu.
3.10. Häö så thiãút kãú :
Gäöm thuyãút minh tênh toaïn, caïc baín veî vaì dæû toaïn thiãút kãú. Thuyãút minh cáön trçnh baìy
caïc phæång aïn âæåüc nãu ra vaì læûa choün, caïc càn cæï tênh toaïn.
4. Nguyãn tàõc cáúu taûo kãút cáúu BTCT :
- Choün hçnh daûng, kêch thæåïc tiãút diãûn håüp lyï, laìm tàng khaí nàng chëu læûc, tiãút kiãûm
VL, âaím baío myî quan cho cäng trçnh. Viãûc læûa choün cáön thoía maîn âiãöu kiãûn thi cäng thæûc
tãú, yãu cáöu chäúng tháúm, taïc âäüng cuía mäi træåìng, cáön choün loaûi BT vaì CT thêch håüp.
- Cäút theïp phaíi âæåüc bäú trê thoía maîn caïc yãu cáöu vãö cáúu taûo nhæ säú læåüng, âæåìng kênh,
khoaíng caïch, neo, uäún, näúi..., nhàòm dãù thi cäng, âaím baío læûc dênh, giaím khe næït.
- Âàût cäút theïp cáúu taûo âãø chëu nhæîng näüi læûc xuáút hiãûn do sæû sai lãûch giæîa så âäö thæûc vaì
så âäö tênh, do chãnh lãûch nhiãût âäü, co ngoït, luïn lãûch. Cäút theïp cáúu taûo coìn âæåüc âàt vaìo û
nhæîng nåi maì åí âoï traûng thaïi æïng suáút khaï phæïc taûp, khoï khaío saït mäüt caïch chàõc chàõn, chè
coï thãø xæí lyï bàòng kinh nghiãûm hay thê nghiãûm mä hçnh.
- Bäú trê khe nhiãût âäü : Chiãöu daìi kãút cáúu vaì sæû chãnh lãûch nhiãût âäü caìng låïn thç näüi læûc
phaït sinh caìng låïn ( kãút cáúu siãu ténh). Khoaíng caïch khe nhiãût âäü tuìy thuäüc vaìo âäü cæïng cuía
ngäi nhaì vaì mæïc âäü tiãúp xuïc cuía ngäi nhaì våïi khê quyãøn. Khe bäú trê tæì màût moïng tråí lãn, bãö
räüng tæì 2 - 3cm.
- Khe luïn : Do nãön âáút khäng âäöng nháút, do nhaì lãûch táöng, do taíi trñong phán bäú khäng
âãöu trãn màût bàòng, âãø traïnh næt neí, phaï hoüai cuûc bäü, cáön taïch ngäi nhaì thaình tæìng khäúi riãng
ï
tæì moïng âãún maïi. Bãö räüng khe luïn tæì 2 - 3cm .
5. Nhæîng yãu cáöu vaì qui âënh âäúi våïi baín veî BTCT :
Yãu cáöu âäúi våïi baín veî BTCT laì âáöy âuí, roî raìng, chênh xaïc vaì âuïng caïc kyï hiãûu qui
âënh, giuïp cho ngæåìi thi cäng hiãøu roî vaì thi cäng âuïng thiãút kãú.

5.1. Bäú trê baín veî kãút cáúu : Näüi dung baín veî gäöm :
- Caïc baín veî bäú trê hãû kãút cáúu chëu læûc nhæ khung, dáöm, saìn. Âãø thãø hiãûn roî raìng cáön
veî riãng cho caïc táöng vaì mäüt säú baín veî màût càõt.
- Caïc baín veî bäú trê cáúu kiãûn làõp gheïp trãn caïc táöng.
- Caïc baíng thäúng kã caïc bäü pháûn kãút cáúu vaì cáúu kiãûn.
- Thãø hiãûn truûc âënh vë, khoaíng caïch caïc truûc, chiãöu daìi täng cäüng, cao âäü taûi nåi cáön
ø
thiãút, kyï hiãûu caïc cáúu kiãûn.
- Tyí lãû 1/100 ; 1/200 ; 1/500

KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂHBKÂN NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 5
5.2. Baín veî bäú trê cäút theïp trong cáúu kiãûn : Näüi dung cáön thãø hiãûn :
- Tyí lãû 1/20 ; 1/50 ; 1/100. Qui æåïc xem BT laì trong suäút nhçn tháúy cäút theïp bãn trong.
- Âæåìng bao cuía cáúu kiãûn, caïc kêch thæåïc âãø coï thãø laìm vaïn khuän vaì âënh vë cäút theïp.
- Vë trê vaì hçnh daïng cäút theïp trong cáúu kiãûn, caïc chi tiãút âæåüc haìn vaìo CT khi chãú taûo.
- Chiãöu daìy låïp BT baío vãû. Caïc màût càõt ngang.
- Caïc bäü pháûn kãút cáúu tiãúp giaïp duìng laìm gäúi âåî, hay nhæîng bäü pháûn maì kãút cáúu âæåüc
ngaìm vaìo trong.
- Baíng thäúng kã CT vaì BT cho tæìng cáúu kiãûn. Veî khai triãøn CT âuí kêch thæåïc âãø gia
cäng
- Caïc ghi chuï cáön thiãút : Mac BT, loaûi CT, caïch näúi theïp, vë trê näúi, loaûi que haìn,...Våïi
ï
BTCT æïng suáút træåïc cáön ghi cæåìng âäü täúi thiãøu cuía BT khi càng cäút theïp, maïc væîa båm vaìo
äúng raînh, trçnh tæû càng, læûc càng, ...
5.3 Nhæîng qui æåïc khi thãø hiãûn baín veî:
1
2
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂHBKÂN NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 6
KÃÚT CÁÚU MAÏI BTCT
CHÆÅNG II
Kãút cáúu maïi BTCT coï thãø âæåüc thi cäng toaìn khäúi, làõp gheïp hoàûc næía làõp
gheïp. Maïi phaíi âaím baío yãu cáöu caïch nhiãût, chäúng däüt, chëu âæåüc mæa nàõng, do âoï
cáúu taûo caïc låïp maïi khaïc våïi caïc låïp saìn.
KC maïi coï thãø phán theo hçnh daûng laì maïi phàóng vaì maïi voí moíng khäng gian.
Khi âäü däúc i ≤ 1/8 goüi laì maïi bàòng,
i > 1/8 goüi laì maïi däúc.
Âàûc âiãøm cáúu taûo vaì tênh toaïn :
- KC maïi bàòng toaìn khäúi cuîng laì mäüt daûng KC saìn phàóng.
- Maïi làõp gheïp cuîng âæåüc sæí duûng räüng raîi, coï thãø chia ra hãû maïi coï xaì gäö vaì
hãû khäng coï xaì gäö. Trong hãû maïi khäng xaì gäö, panel âæåüc gaïc træûc tiãúp lãn KC âåî
maïi (dáöm, daìn maïi). Tênh toaïn vaì cáúu taûo panel maïi tæång tæû panel saìn . Xaì gäö tênh
nhæ cáúu kiãûn chëu uäún xiãn.
Chæång náöy chuí yãúu nghiãn cæïu kc âåî maïi nhæ dáöm, daìn, voìm
1. DÁÖM MAÏI :
1.1.Cáúu taûo :
Dáöm maïi thæåìng laì xaì ngang cuía khung hoàûc dáöm âäüc láûp gaïc lãn tæåìng hoàûc cäüt.
Dáöm maïi thêch håüp våïi nhëp ≤ 18m, nãúu duìng dáöm maïi ÆST coï thãø væåüt nhëp 24m
hoàûc låïn hån. Tuyì thuäüc hçnh daûng cuía maïi maì dáöm maïi coï thãø coï caïc daûng sau :
- Dáöm maïi 1 maïi däúc
- Dáöm maïi 2 maïi däúc
12-18m
- Dáöm maïi 4 maïi däúc 12-18m
- Dáöm coï thanh caïnh i=1/8 - 1/12
thæåüng cong.
12-18m

* Cáúu taûo tiãút diãûn :
Dáöm maïi thæåìng coï
tiãút diãûn chæî I, chæî T,
âäi khi daûng chæî nháût.
1 1 1
- Chiãöu cao âáöu dáöm : hdd = − l . Thæåìng láúy h dd = l . Caïc dáöm âënh hçnh
20 35 24
thæåìng choün hdd = 800 , bàòng bãö räüng táúm panel bao che âáöu dáöm.
1 1
- Chiãöu cao giæîa dáöm : h gd = −l
10 15
- Bãö räüng baín buûng dáöm phaíi âuí äøn âënh, âaím baío khaí nàng chëu càõt. Ngoaìi ra
âãø dãù thi cäng, yãu cáöu :

KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI 1
b ≥ 60 khi âäø BT theo phæång ngang.
b ≥ 80 khi âäø BT theo phæång âæïng.
b≥ 90 khi baín buûng coï âàût cäút theïp ÆST
1 1
- Bãö räüng caïnh chëu neïn bc′ = − l . Thæåìng tæì 200 - 400, theo âiãöu kiãûn
50 60
äøn âënh khi chãú taûo, váûn chuyãøn, làõp dæûng vaì âaím baío chiãöu sáu täúi thiãøu âãø gaïc
panel.
- Bãö räüng caïnh chëu neïn bc = 200 − 250 , âaím baío âuí bäú trê cäút theïp chëu keïo
trong dáöm. Våïi dáöm coï ÆST thç bc phaíi âuí âãø chëu neïn vaì äøn âënh khi buäng cäút
theïp ÆST.
- Chiãöu daìy cuía caïnh hc , h’c ≥ 100
+ ÅÍ khu væûc gáön gäúi tæûa, baín buûng âæåüc måí räüng bàòng caïnh chëu keïo âãø liãn
kãút våïi âáöu cäüt, âãø chëu phaín læûc gäúi tæûa.
+ Dáöm coï chiãöu cao låïn, hoàûc dáöm chëu taíi troüng táûp trung, bäú trê thãm caïc
sæåìn âæïng, caïch khoaíng 3m.
+ Våïi caïc dáöm låïn,thæåìng khoeït båït baín buûng bàòng caïc läù troìn hoàûc âa giaïc
âãöu, vaì cáúu taûo cäút theïp bao quanh chu vi läù.
* Cáúu taûo cäút theïp :
- CT doüc chëu keïo : Våïi dáöm nhëp nhoí coï thãø duìng BT maïc 200-300, CT
thæåìng, nhoïm CII, CIII. CT âæåüc bäú trê theo biãøu âäö bao mämen, caïc thanh âæåüc
haìn chäöng lãn nhau, caïc mäúi haìn caïch khoaíng 1m. Taûi âáöu dáöm CT doüc phaíi âæåüc
neo chàõc chàõn bàòng caïch haìn vaìo caïc âoaûn theïp goïc. Våïi dáöm nhëp låïn nãn duìng
CT ÆST âãø giaím âäü voîng, giaím khe næït, BT maïc 300-500.
- Trãn suäút chiãöu cao dáöm âàût cäút doüc cáúu taûo &8 -&10 .
- Cäút âai &8 -&10, khoaíng caïch xaïc âënh theo yãu cáöu chëu càõt vaì cáúu taûo, coï
daûng chæî U bao láúy cäút doüc chëu keïo. Cäút âai våïi cäút doüc cáúu taûo âan thaình læåïi
trong baín buûng (xem hçnh veî).
1.2. Âàûc âiãøm tênh toaïn dáöm hai maïi däúc :
1.2.1.Så âäö tênh:
Dáöm maïi tênh theo så âäö mäüt i=1/12
dáöm âån giaín, nhëp tênh toaïn
laì khoaíng caïch troüng tám caïc l0
gäúi tæûa. x
1.2.2.Taíi troüng vaì näüi læûc:
Mmax
Tènh taíi : - Troüng læåüng baín thán dáöm.
- Troüng læåüng panel, caïc låïp phuí.
- Troüng læåüng cæía maïi (nãúu coï).

KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI 2
KHOA
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI 3
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI 4
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI 5
Hoaût taíi : - Hoaût taíi sæía chæîa maïi.
- Taíi troüng do thiãút bë váûn chuyãøn treo (nãúu coï).
Ngoaìi troüng læåüng baín thán, caïc taíi trong khaïc truyãön xuäúng laì nhæîng læûc táûp trung
thäng qua caïc sæåìn panel, caïc chán cæía maïi, caïc âiãøm treo thiãút bë váûn chuyãøn. Nãúu
trãn dáöm coï tæì nàm taíi troüng táûp trung tråí lãn thç coï thãø thay bàòng taíi troüng phán bäú
âãöu.
Tæì caïc cå såí trãn ta xaïc âënh âæåüc näüi læûc M, Q trong caïc tiãút diãûn dáöm.
1.2.3.Tênh toaïn tiãút diãûn:
Dáöm maïi coï tiãút diãûn thay âäøi, tiãút diãûn giæîa nhëp coï mämen låïn âäöng thåìi tiãút diãûn
cuîng låïn, do âoï chæa phaíi laì tiãút diãûn nguy hiãøm nháút cuía dáöm, coìn coï nhæîng
tiãút diãûn khaïc coï mä-men giaím âi nhæng do tiãút diãûn giaím nhiãöu nãn coï thãø bë
phaï hoaûi. Váûy cáön xaïc âënh td nguy hiãøm cuía dáöm vaì tênh CT cho td âoï.
1 1
Xeït mäüt dáöm hai maïi däúc, coï h dd = l 0 , âäü däúc caïnh chëu neïn i = , chëu taíi
24 12
troüng phán bäú âãöu
1 1 1
hx = l 0 + x = (l 0 + 2 x)
- Taûi tiãút diãûn x, ta coï :
24 12 24
ql0 q qx
Mx = x − x 2 = (l0 − x)
2 2 2
- Diãûn têch cäút theïp cáön thiãút taûi tiãút diãûn x theo âiãöu kiãûn cæåìng âäü :
Mx Mx
Faî = =
R a γh0 x R a γβh x
våïi h 0 x = β h x
Nhæ váûy Fax laì mäüt haìm cuía x, ta coï thãø xaïc âënh Fax låïn nháút theo âiãöu kiãûn:
dFax
=0
dx
Nãúu giaí thiãút gáön âuïng ràòng têch säú γ .β khäng phuû thuäüc vaìo x, ta coï phæong trçnh
âãø xaïc âënh x nhæ sau :
2 x 2 + 2 xl 0 − l 0 = 0
2


Giaíi phæång trçnh trãn ta âæåüc x = 0 . 37 l 0
Zx
Thæåìng x = (0.35 − 0.40)l . Træåìng håüp nhaì coï cæía maïi, β
Qb
Qb
thç tiãút diãûn nguy hiãøm coï thãø åí dæåïi chán cæía maïi.
• Khi tênh cäút âai trong dáöm maïi, âiãöu kiãûn Nc-Dc
RaâFâ Z
α
cæåìng âäü trãn tiãút diãûn nghiãng âæåüc viãút : a
RaâFx
Q ≤ ∑ R ad Fd + ∑ R ad Fx sin α + Qb + D c tgβ RaFa
A=Q Zâ
trong âoï :

KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI 6
Qb - khaí nàng chëu càõt cuía bãtäng
Dctgβ- hçnh chiãúu trãn phæång âæïng cuía pháön håüp læûc trong vuìng neïn do caïnh td
chëu, âäúi våïi td chæî nháût Dctgβ = 0
Dc âæåüc xaïc âënh theo td thàóng âæïng âi qua âiãøm cuäúi cuía td nghiãng nàòm trong
vuìng chëu neïn :
b'c − b
Dc = D , giaï trë Dc khäng âæåüc låïn hån h ' c ( b ' c − b ) R n
'
bc
D âæåüc xaïc âënh theo mämen uäún âi qua âiãøm cuäúi cuía tiãút diãûn nghiãng theo cäng
thæïc :
M − R ad ∑ ( F d Z d + F x Z x )
+ ∑ R ad F x sin α
D=
h 0 − 0 .5 h ' c
2. DAÌN MAÏI

Daìn maïi BTCT laì kãút cáúu âåî maïi, liãn kãút khåïp våïi cäüt. Sæí duûng räüng raîi trong nhaì
dán duûng, cäng nghiãûp vaì trong cáöu âæåìng.
Trong xáy dæûng nhaì cæía, daìn BTCT thêch håüp våïi nhëp 18 - 30m. Daìn nheû hån
dáöm, nhæng chãú taûo vaì dæûng làõp daìn thç phæïc taûp hån. So våïi daìn theïp, daìn BTCT
coï âäü bãön, coï khaí nàng chäúng chaïy, chäúng gè cao hån vaì baío dæåîng cuîng âån giaín
hån.
2.1.Cáúu taûo chung:
Thæåìng duìng caïc loaûi daìn sau:
- Daìn hçnh thang :
Dæåüc sæí duûng nhiãöu .Chãú taûo âån giaín, näüi læûc phán bäú tæång âäúi âãöu, dãù taûo âäü
däúc thoaït næåïc maïi,thêch håüp cho nhaì nhëp låïn. Nhæåüc âiãøm laì âáöu daìn cao, laìm
tàng chiãöu cao nhaì, täún váût liãûu bao che.
- Daìn coï thanh caïnh haû gaîy khuïc:
Loaûi náöy laìm viãûc gáön giäúng daìn
hçnh thang, nhæng nhåì troüng tám âæåüc haû tháúp nãn noï äøn âënh hån khi làõp raïp vaì sæí
duûng. Våïi daìn æïng suáút træåïc, thanh caïnh haû khäng thàóng nãn gáy täøn hao æïng suáút
khaï låïn.
- Thanh caïnh thæåüngû gaîy khuïc :
Daìn coï hçnh daûng håüp lyï khi chëu taíi
troüng phán bäú âãöu. Näüi læûc trong caïc thanh caïnh thæåüng, caïnh haû tæång âäúi âãöu
nhau tæì gäúi tæûa vaìo giæîa nhëp. Näüi læûc trong caïc thanh xiãn beï, chiãöu cao âáöu daìn
nhoí, giaím âæåüc váût liãûu bao che.
- Daìn tam giaïc : Thêch håüp våïi nhæîng nhaì låüp
tän hoàûc fibrä ximàng. Thæûc tãú êt sæí duûng.

KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI 7
- Daìn chæî nháût :Dãù chãú taûo, sæí duûng khaï räüng
raîi trong maïi phàóng, maïi ràng cæa, trong nhëp cáöu.
Näüi læûc trong caïc thanh caïnh phán bäú khäng âæåüc
âãöu nhæ caïc daìn gaîy khuïc.
- Daìn voìng cung :
Loaûi daìn náöy coï âáöy âuí æu âiãøm cuía loaûi
daìn coï thanh caïnh thæåüng gaîy khuïc. Âàûc
biãût nhåì âäü cong cuía thanh caïnh thæåüng
maì khi chëu taíi troüng âàût ngoaìi màõt, mämen uäún cuûc bäü seî giaím do âäü lãûch tám cuía
læûc doüc so våïi truûc thanh seî gáy mämen ngæåüc laûi. Tuy nhiãn chãú taûo loaûi daìn náöy
phæïc taûp hån.
* Âãø dãù váûn chuyãøn, khi chãú taûo ngæåìi ta coï thãø chia daìn thaình caïc pháön nhoí.
Kêch thæåïc mäùi pháön tuyì thuäüc khaí nàng váûn chuyãøn vaì chè nãn chia khi âiãöu kiãûn
bàõt buäüc. Viãûc khuãúch âaûi daìn âæåüc thæûc hiãûn bàòng liãn kãút caïc chi tiãút âàût sàôn,
càng cäút theïp æïng læûc træåïc hoàûc âäø bãtäng màõt daìn taûi hiãûn træåìng.
* Kêch thæåïc cuía daìn:
1 1
- h gd = ( − ) l , tuìy thuäüc cæåìng âäü, âäü cæïng vaì caïc yãu cáöu vãö thiãút bë kyî thuáût.
7 9
- Khoaíng caïch giæîa caïc màõt trãn thanh caïnh thæåüng thæåìng 3m.
- Khoaíng caïch giæîa caïc màõt dæåïi thanh caïnh haû laì ≤ 6m.
- Chiãöu räüng thanh caïnh thæåüng phuû thuäüc khaí nàng chëu neïn, âäü äøn âënh, váûn
chuyãøn, cáøu làõp vaì phaíi âuí räüng âãø gaïc panel.
1 1
b=( ÷ ) l , vaì chuï yï váún âãö âënh hçnh hoïa vaïn khuän.
70 80
Theo qui âënh: b ≥ 220 våïi daìn bæåïc a = 6m, nhëp l = 18m;
b ≥ 240 a= 6m, l= 30m;
b ≥ 280 a= 12m, nhëp tuìy yï.
-Thanh buûng: âæåüc láúy theo khaí nàng chëu læûc: neïn, keïo âuïng tám hoàûc lãûch tám.
Thæåìng láúy bãö räüng thanh buûng bàòng thanh caïnh våïi daìn BTCT toaìn khäúi seî thuáûn
tiãûn khi chãú taûo. Nhæng våïi daìn làõp gheïp tæì caïc cáúu kiãûn riãng leí thç thanh buûng coï
bãö räüng beï hån thanh caïnh âãø dãù liãn kãút
Maïc BT thæåìng duìng 200 ÷ 500
* Cáúu taûo cäút theïp: Cäút chëu læûc nãn duìng theïp CII tråí lãn
- Bäú trê theïp trong caïc thanh daìn: theo yãu cáöu cáúu taûo âäúi våïi caïc cáu kiãûn chëu
ú
neïn, keïo âuïng tám hoàûc lãûch tám.
- Thanh caïnh haû chëu læûc keïo låïn thæåìng duìng theïp ÆLT.Yãu cáöu phaíi coï täúi
thiãøu 4 thanh theïp cho mäùi tiãút diãûn, phaíi coï biãûn phaïp âàûc biãût âãø neo theïp chëu
keïo åí âáöu daìn.
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI 8
- Thanh caïnh thæåüng: chëu neïn âuïng tám hoàûc lãûch tám. Cäút doüc ≥ 4∅10 cho mäùi
tiãút diãûn.
- Thanh buûng: Våïi thanh kêch thæåïc td låïn phaíi coï ≥ 4∅10.
Våïi thanh kêch thæåïc td beï coï thãø 2∅10.
* Cáúu taûo màõt daìn:
- Màõt daìn toaìn khäúi:
Cäút theïp bao quanh màõt vaì cäút âai coï sæû laìm viãûc khaï phæïc taûp, vaì chæa coï nhæîng
nghiãn cæïu âáöy âuí vãö tênh toaïn. Vç váûy khi thiãút kãú caïc màõt daìn cáön tuán theo mäüt
säú qui âënh vãö cáúu taûo.
A B
B


A

D
E
-Màõt daìn làõp gheïp:

C
C
D
E
202.2.Tênh toaïn daìn maïi:
Cáön tênh toaïn kiãøm tra trong moüi giai âoaûn: chãú taûo, váûn chuyãøn, cáøu làõp, sæí duûng
vaì sæía chæîa, mäùi giai âoaûn coï thãø coï så âäö tênh vaì taíi troüng khaïc nhau.
Xeït giai âoaûn sæí duûng:
- Taíi troüng: + Troüng læåüng baín thán vaì låïp phuí maïi,
+ Hoaût taíi sæía chæîa maïi ,
+ Taíi troüng treo phêa dæåïi (nãúu coï) .
- Så âäö tênh: Xem caïc màõt daìn laì khåïp.
- Xaïc âënh näüi læûc: Duìng caïc pp cuía CHKC (phæång phaïp màût càõt, phæång phaïp
giaín âäö Crãmäna, phæång phaïp taïch nuït..)
Nãúu taíi troüng âàût ngoaìi màõt: seî gáy uäún cuûc bäü trãn caïc thanh caïnh. Âãø xaïc âënh
mä men uäún cuûc bäü: xem thanh canh laì 1 dáöm liãn tuûc, coï nhëp tênh toaïn bàòng
ï
khoaíng caïch giæîa caïc màõt daìn.
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI 9
- Tênh toaïn tiãút diãûn thanh daìn:
Thanh caïnh thæåüng vaì thanh xiãn chëu neïn: tênh nhæ cáúu kiãûn chëu neïn âuïng tám,
nãúu coï mä men uäún cuûc bäü thç tênh nhæ cáúu kiãûn chëu neïn lãûch tám. Chiãöu daìi tênh
toaïn (trong mp daìn):
+ Thanh caïnh thæåüng vaì thanh xiãn âáöu daìn: l0 = l .
+ Caïc thanh buûng khaïc: l0 = 0.8l .
Khi tênh kiãøm tra theo phæång ngoaìi mp daìn, chiãöu daìi tênh toaïn láúy bàòng khoaíng
caïch giæîa caïc liãn kãút caín tråí chuyãøn vë theo phæång ngoaìi mp daìn.
Våïi daìn BTCT ÆLT trong giai âoaûn chãú taûo khi cäút theïp ÆLT âæåüc càng thanh
caïnh haû coï biãún daûng, do âoï caïc màõt daìn åí thanh caïnh haû coï chuyãøn vë gáy ra näüi
læûc ban âáöu (chuí yãúu laì mä men) trong caïc thanh buûng. Vç váûy våïi daìn BTCT ÆLT
cáön phaíi tênh toaïn kiãøm tra theo caïc näüi læûc naìy.

3.VOÌM:
3.1. Âàûc âiãøm cáúu taûo :
Voìm BTCT thæåìng âæåüc duìng laìm kãút cáúu chëu læûc maïi khi nhëp khaï låïn (thæåìng ≥
18m). Khi nhëp ≥ 36m duìng voìm toí ra kinh tãú hån daìn.
Caïc daûng voìm thæåìng gàûp: Voìm 3 khåïp, Voìm 2 khåïp, Voìm khäng khåïp.
Voìm coï thãø chãú taûo toaìn khäúi hoàûc làõp gheïp. Våïi voìm 3 khåïp thæåìng âæåüc
làõp gheïp tæì 2 næía voìm âæåüc chãú taûo sàôn, voìm 2 khåïp thæåìng coï thanh càng.
Ngoaìi ra viãûc choün loaûi voìm coìn tuìy thuäüc vaìo khaí nàng truyãön læûc cuía gäúi
tæûa, tênh cháút cuía nãön âáút. Voìm khäng khåïp coï âäü cæïng låïn vaì phán bäú näüi læûc âãöu,
voìm 2 khåïp hoàûc 3 khåïp nãúu gäúi tæûa keïm äøn âënh nãn coï thanh càng .
Voìm khäng khåïp Voìm 3 khåïp
Voìm 2 khåïp
q
Cáúu taûo voìm 2 khåïp coï thanh càng :
1 1
- Âäü väöng cuía voìm f = ( ÷ )l
5 8
y f
Nhæ âaî biãút trong CHKC, våïi mäùi daûng taíi
x
troüng coï thãø choün truûc cuía voìm sao cho M= 0: goüi l
laì truûc khäng mä men.
Våïi kãút cáúu BTCT âãø táûn duûng khaí nàng chëu neïn täút cuía BT, viãûc choün truûc voìm
sao haûn chãú mä men trong voìm laì coï yï nghéa. Theo quan âiãøm naìy, truûc voìm håüp
lyï våïi taíi troüng âaî cho laì taûi td báút kyì ta coï:
Mä men cuía voìm: Mx = Mdx - H.y = 0


KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI 10
M dx
⇒y= ; (y goüi laì âæåìng cong aïp læûc)
H
Truûc håüp lê cuía voìm khi chëu taíi troüng phán bäú âãöu laì mäüt parabol :
4 fx (l − x )
y=
l2
Trong quaï trçnh sæí duûng, voìm khäng chè chëu taíi phán bäú âãöu maì coìn coï taíi lãûch,
do váûy voìm seî xuáút hiãûn mämen uäún nãn truûc håüp lê cuía voìm chè laìm giaím tåïi mæïc
tháúp nháút mämen uäún.
Âãø âënh hçnh hoïa kãút cáúu vaì âån giaín hoïa cho cáúu taûo, våïi voìm thoaíi ( f ≤ 1 ) , hai
l 5
f11
khåïp thæåìng láúy truûc voìm daûng cung troìn. Nãúu voìm tæång âäúi cao ( = ÷ ) thç
l24
choün truûc voìm daûng parapol.
Nãúu coï thanh càng, bäú trê thanh treo caïch khoaíng < 6m
âãø thanh càng khäng bë voîng.
Thán voìm: cáúu taûo theo nguyãn tàõc caïc cáúu kiãûn
chëu neïn hoàûc keïo lãûch tám. Tiãút diãûn coï thãø laì chæî
nháût, chæî T hoàûc räùng. Chiãöu cao tiãút diãûn:
1 1
h=( ÷ )l .
30 40
Cäút theïp nãn bäú trê âäúi xæïng: Âàût bãn trãn vaì bãn
dæåïi.
Thanh càng: Coï thãø bàòng theïp (theïp troìn, theïp hçnh) hoàûc BTCT, våïi caïc voìm låïn
nãn duìng thanh càng bàòng BTCT ÆLT. Chuï yï neo, haìn thanh càng chàõc chàõn vaìo
gäúi tæûa. q P
N

Q
y f
H
3.2.Nguyãn tàõc tênh toaïn voìm:
• Taíi troüng: - Toaìn bäü taíi troüng maïi. a l -a
l
- Hoaût taíi taïc duûng lãn maïi.
- Taíi troüng do cáöu truûc treo(nãúu coï).
Våïi hoaût taíi taïc duûng lãn maïi nãn tênh våïi næía voìm (khaí nàng gáy mä men låïn
hån).
Våïi nhæîng voìm låïn cáön xeït âãún aính hæåíng cuía tæì biãún, co ngoït.
• Xaïc âënh näüi læûc: theo caïc phæång phaïp cuía CHKC.
q.l 2
Diãûn têch thanh càng xac âënh theo læûc xä ngang: H = 0 . 9
ï ;
8f
Våïi voìm 2 khåïp, coï kãø âãún âäü giaîn daìi cuía thanh càng:

KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI 11
q.l 2
H =k våïi taíi troüng phán bäú âãöu.
8f
q.l 2
H = k (5c 2 − 5c 4 + 2 c 5 ) våïi taíi phán bäú âãöu næía voìm
16f
5P.l
H = ( c − 2c 3 + c 4 ) våïi taíi troüng táûp trung.
8f
1
a
k=
Trong âoï c = ;
15 ⎛ r ⎞ ⎛ F⎞
2
l
⎜ ⎟ ⎜1 + ⎟
1+
8 ⎝f ⎠ ⎜ n.Fa ⎟
⎝ ⎠
r, F: baïn kênh quaïn tênh vaì diãûn têch td thán voìm;
Fa: Diãûn têch td thanh càng bàòng theïp.
M dmax
H=
Våïi voìm 3 khåïp coï gäúi tæûa ngang nhau :
f
Mdmax: Mä men dáöm taûi td giæîa nhëp;
Coï læûc càng H, dãù daìng xaïc âënh näüi læûc trong thán voìm:
Mx = Mdx - H.y
Qx = Qdx.cosϕ - H.sinϕ
Nx = Qdx.sinϕ + H.cosϕ
ϕ: Goïc giæîa tiãúp tuyãún cuía truûc voìm våïi phæång ngang.

• Cäút theïp trong voìm xaïc âënh nhæ cáúu kiãûn chëu neïn lãûch tám, chiãöu daìi tênh
toaïn xaïc âënh nhæ sau:
Voìm 3 khåïp: l0 = 0.58S
Voìm 2 khåïp: l0 = 0.54S
Voìm khäng khåïp: l0 = 0.36S
S: chiãöu daìi truûc voìm;
Trong voìm thæåìng læûc càõt khäng låïn làõm, nãúu Q < Rk.b.h0 . Nãn thæåìng bäú trê cäút
âai theo cáúu taûo
Ngoaìi ra våïi caïc voìm bàòng BTCT ÆLT cáön kiãøm tra khi chãú taûo, làõp gheïp.*********
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI 12
Chæång III: KÃÚT CÁÚU KHUNG BTCT

1 Khaïi niãûm vaì phán loaûi:
Kãút cáúu khung laì hãû thanh báút biãún hçnh näúi våïi nhau bàòng caïc nuït cæïng hoàûc khåïp.
Khung BTCT âæåüc duìng räüng raîi vaì laì kãút cáúu chëu læûc chuí yãúu cuía nhiãöu loaûi cäng
trçnh.
1.1 Phán loaûi:
Coï nhiãöu caïch phán loaûi khung.
a. Phán loaûi theo phæång phaïp thi cäng:
- Khung Toaìn khäúi:
Æu âiãøm: Âäü cæïng ngang låïn, chëu taíi troüng âäüng täút.
Viãûc chãú taûo caïc nuït cæïng tæång âäúi âån giaín.
Nhæåüc âiãøm: Thi cäng phæïc taûp, khoï cå giåïi hoïa.
Chëu aính hæåíng thåìi tiãút, thi cäng cháûm.
- Khung làõp gheïp:
Æu âiãøm: Caïc cáúu kiãûn âæåüc chãú taûo taûi phán xæåíng nãn dãù kiãøm tra cháút læåüng.
Thi cäng nhanh, dãù cå giåïi hoïa.
Nhæåüc âiãøm: Âäü cæïng cuía kãút cáúu khäng låïn.
Thæûc hiãûn caïc mäúi näúi phæïc taûp, nháút laì caïc nuït cæïng.
Khung làõp gheïp
Khung toaìn khäúi


b. Phán loaûi theo hçnh thæïc:
Khung 1 táöng: - Mäüt nhëp.
- Nhiãöu nhëp.
1
Khung nhiãöu táöng: - Mäüt nhëp.
- Nhiãöu nhëp.
Hãû khung trong nhaì laì mäüt hãû khäng
gian. Tuyì træåìng håüp cuû thãø maì coï thãø
tênh khung phàóng hoàûc khung khäng
gian.
Våïi nhaì khaï daìi, khung âàût theo phæång ngang nhaì seî âæåüc xem nhæ caïc khung phàóng.
Caïc khung phàóng âæåüc giàòng våïi nhau båíi caïc dáöm doüc.
Khi màût bàòng cuía nhaì vuäng hoàûc gáön vuäng, gioï vaì caïc taíi troüng ngang khaïc taïc duûng
theo phæång báút kyì , khi âoï khung âæåüc tênh nhæ mäüt hãû khäng gian.
Våïi caïc khung nhiãöu táöng, yãu cáöu âäü cæïng ngang låïn khi chëu taíi troüng ngang (gioï),
dáùn âãún kêch thæåïc tiãút diãûn cäüt vaì dáöm seî låïn. Thäng thæåìng trong nhaì coìn coï caïc táúm
tæåìng (tæåìng âáu häöi, tæåìng khu WC, ä cáöu thang) coï khaí nàng chëu taíi troüng ngang
ö
låïn. Do âoï khi tênh khung cáön xeït âãún yãúu täú naìy.

1.2 Choün hçnh thæïc khung:
Hai bäü pháûn cå baín cuía khung laì cäüt vaì xaì ngang.
Cäüt thæåìng laìm thàóng, liãn kãút våïi moïng vaì xaì ngang coï thãø laì khåïp hoàûc cæïng. Xaì
ngang thæåìng thàóng, caïc xaì trãn cuìng coï thãø gaîy khuïc hoàûc cong. Nhëp dæåïi 15m
duìng xaì thàóng, tæì 15m - 18m duìng xaì gaîy, trãn 18m nãn duìng xaì cong.
l=15-18m
l18m

Khung coï liãn kãút cæïng, coï âäü cæïng
cao, biãún daûng êt, näüi læûc phán bäú tæång
âäúi âãöu, caïc thanh laìm viãûc håüp lyï hån
so våïi khung khåp ï


Nãúu khung yãu cáöu coï âäü cæïng ngang
låïn liãn kãút caïc cáúu kiãûn bàòng liãn kãt
ú
cæïng.
2
Nãön âáút täút choün liãn kãút cæïng cäüt våïi moïng, cáúu taûo âån giaín, phán phäúi näüi læûc trong khung
håüp lyï, âäü cæïng khung låïn. Nãön âáút yãúu choün liãn kãút khåïp våïi moïng, aïp læûc dæåïi âaïy moïng
âãöu, seî giaím chuyãøn vë xoay cuía moïng, giaím kêch thæåïc âãú moïng.
Nãúu thi cäng toaìn khäúi caïc nuït khung nãn choün liãn kãút cæïng. Coìn thi cäng làõp gheïp
caïc nuït coï thãø laì khåïp hoàûc cæïng, tuy nhiãn âãø taûo âæåüc caïc liãn kãút cæïng khaï phæïc taûp,
chi phê låïn.

2. Cáúu taûo khung toaìn khäúi :
Khung gäöm tæì caïc thanh vaì caïc nuït. Caïc thanh laì caïc cáúu kiãûn chëu uäún (dáöm, xaì
ngang) vaì cáúu kiãûn neïn lãûch tám ( cäüt, xaì ngang gaîy khuïc, xaì ngang cong), cuîng coï
khi chëu keïo lãûch tám.
Viãûc cáúu taûo caïc thanh chëu uäún, chëu neïn lãûch tám duìng cäút theïp mãöm våïi haìm læåüng
bçnh thæåìng (3%
Cäút cæïng trong dáöm
Cäút cæïng trong cäüt
3
Caïc nuït khung phaíi âaím baío yãu cáöu tênh cháút cuía nuït âãö ra, âäöng thåìi phaíi dãù thi
cäng.
Taûi nuït do haìm læåüng cäút theïp låïn, bäú trê phæïc taûp (theïp cuía caïc cáúu kiãûn neo vaìo nuït),
nãn traûng thaïi æïng suáút trong nuït khaï phæïc taûp, bã täng bë cheìn eïp. Do âoï âàûc biãût quan
tám âãún viãûc haûn chãú biãún daûng ngang cuía bãtäng bàòng caïch cáúu taûo thãm cäút âai.
A
-Nuït A: Nuït näúi giæîa xaì ngang trãn cuìng vaì cäüt
biãn, mä men taûi nuït thæåìng khaï låïn. Sæû phán bäú
æïng suáút trong nuït naìy coï daûng hçnh a): ÆÏng suáút
B C
neïn åí goïc trong cuía nuït tàng lãn ráút låïn.
Âãø giaím sæû táûp trung æïng suáút, taûi
goïc trong cuía nuït ta taûo caïc naïch
troìn hoàûc xiãn (hçnh b). Kêch
1
thæåïc cuía naïch: chiãöu daìi ≥
10
nhëp, chiãöu cao ≤ 0.4 chiãöu cao xaì
1
ngang vaì âäü däúc ≥ . a) b)
3
Cäút theïp chëu keïo cuía dáöm neo vaìo nuït phaíi uäún
h
cong âãø giaím eïp cuûc bäü lãn bã täng.
Âãø tàng âäü cæïng cuía nuït mäüt pháön theïp chëu keïo
i≥1/3 ≤0.4h
cuía dáöm cáön âæåüc neo xuäúng cäüt, vaì mäüt pháön
≥1/10L
cäút chëu keïo cuía cäüt âæåüc neo vaìo xaì ngang.
Nãúu læåüng theïp neo nhiãöu, taûi mäùi vë trê khäng
âæåüc càõt quaï 2 thanh. Trong nuït cuîng phaíi coï cäút
L
âai coï taïc duûng haûn chãú biãún daûng ngang cuía BT
nuït, truyãön læûc tæì caïc cäút theïp neo vaìo nuït.
Cáúu taûo theïp trong nuït A phuû thuäüc vaìo âäü lãûch tám. Cäút theïp neo âãø chëu mämen uäún
åí goïc phaíi âæåüc uäún cong våi r 〈 10d, caïc cäút khaïc cuîng phaíi coï chiãöu daìi neo 〈 lneo (
ï
tênh theo cäng thæïc 3.60 cuía TCVN 5574-91)
NUÏT A


h
Khi 0.25 ≤ e0/h ≤ 0.50 Khi e0/h > 0.50
Khi e0/h < 0.254
NUÏT C
NUÏT B

lneo R
- Nuït B: Cäút theïp chëu keïo cuía xaì ngang neo vaìo nuït phaíi uäún cong. Trong nuït cáön
bäú trê âai giàòng ngang. Khi bãö räüng dáöm låïn hån cäüt phaíi coï âai giàòng voìng quanh cäút
theïp dáöm.
- Nuït C: Liãn kãút cäüt giæîa våïi xaì ngang.
Ngoaìi ra, khi coï tênh toaïn våïi taíi troüng âäüng âáút, cäút theïp taûi nuït khung coìn phaíi cáúu
taûo tuán theo yãu cáöu khaïng cháún .
- Nuït D: thæåìng gàûp khi xaì ngang gaîy khuïc (maïi däúc, dáöm cáöu thang..). Dæåïi taïc
duûng cuía mä men dæång, æïng læûc trong cäút chëu keïo vaì cäút chëu neïn taûo nãn håüp læûc
hæåïng ra ngoaìi. Cáön bäú trê âai giàòng âãø cäút theïp khäng bát khoíi BT. Theo qui âënh:
û
Nãúu α ≥ 160 thç cäút chëu keïo coï thãø khäng cáön càõt ra âãø neo vaìo vuìng neïn.
0

Nãúu α < 1600 thç mäüt pháön hoàûc toaìn bäü cäút chëu keïo phaíi âæåüc neo vaìo vuìng BT
chëu neïn .
Diãûn têch cäút âai giàòng âæåüc tênh âuí âãø chëu håüp læûc trong caïc thanh cäút doüc
khäng âæåüc neo vaì âuí chëu 35% håüp læûc cuía caïc cäút doüc chëu keïo âaî âæåüc neo vaìo
vuìng neïn : D
α α
∑Ra.Fâ.cosβ ≥ ( 2Fa1+2.0,35Fa2)Ra.cos
2
Fa1: Diãûn têch cuía cäút doüc chëu keïo khäng âæåüc neo.
Fa2: Diãûn têch cuía pháön cäút doüc chëu keïo âaî âæåüc neo.
E F
3
α
Cäút âai âæåüc âàût trong âoaûn htg
8
5
-Nuït E: Liãn kãút cæïng cäüt våïi moïng. Âãø chëu mä men cäút theïp cäüt phaíi âæåüc keïo vaìo
moïng. Âãø tiãûn thi cäng ngæåìi ta näúi theïp cäüt nhæ hçnh veî (thæûc tãú choün mäúi näúi taûi âáöu
trãn cäø moïng).
-Nuït F: Liãn kãút khåïp cäüt våïi moïng. Âãø haûn chãú khaí nàng xuáút hiãûn mä men, TD cäüt
12
÷ h, láúp kên bàòng táúm âãûm såüi táøm nhæûa, giáúy cæïng táøm nhæûa
âæåüc càõt giaím tæì
33
hoàûc táúm kim loaûi mãöm (chç..).
3. Cáúu taûo khung làõp gheïp:
3.1 Caïc cáúu kiãûn cuía khung:
- Cäüt: Coï tiãút diãûn chæî nháût hoàûc vuäng, chiãöu cao cäüt bàòng 1 hoàûc 2 táöng.
Cäüt thæåìng âæåüc thiãút kãú coï vai theo phæång khung âãø laìm chäù tæûa cho dáöm. ÅÍ âáöu cäüt
cáön gia cäú tæì 4-10 læåïi theïp ngang âãø chëu æïng suáút cuûc bäü vaì traïnh næït våî do va chaûm
khi cáøu làõp
Liãn kãút näúi cäüt thæåìng åí trãn xaì ngang. Liãn kãút cäüt våïi moïng thæåìng âàût vaìo häúc
chæìa sàôn trong moïng.
- Xaì ngang: Coï thãø coï TD chæî nháût, chæî T. Duìng chæî T coï caïnh phêa dæåïi âãø gaïc
panel, laìm giaím chiãöu cao cuía saìn.
Læåïi theïp
Coï thãø bàòng BTCT thæåìng hoàc BTCT ÆLT.
û
gia cäú
3.2 Cáúu taûo mäúi näúi: r1
r2
- Mäúi näúi cäüt-cäüt:
* Mäúi näúi khåïp:
l
Læåïi theïp bäú trê trong khoaíng l ≥ 20d1 vaì ≥ 2006
d1: âæåìng kênh cuía cäút doüc låïn nháút .
Baïn kênh cong cuía caïc màût tiãúp xuïc:
r1 < r2 khoaíng 5%, vaì r1, r2 = (1,2 ÷ 1.5)h
h: Chiãöu cao tiãút diãûn cäüt.
* Mäúi näúi cæïng ( khä): Khi e0 ≤ 0.2h0

Læåïi theïp
gia cäú
Baín theïp
trung tám

Haìn theo 2 baín theïp
chu vi chåì sàôn
20d

Khi e0 > 0.2h0


* Mäúi näúi cæïng ( æåït): Khi e0 ≥ 0.2h0
- Mäúi näúi cäüt-xaì ngang:
- Mäúi näúi cäüt cæïng cäüt vaì moïng
h
7
4. Tênh toaïn caïc mäúi näúi làõp gheïp:
4.1 Mäúi näúi cäüt-xaì ngang:
Taûi gäúi xaì ngang chëu mä men ám M.
M
N=
Qui âäøi mä men thaình càûp ngáùu læûc:
Z
Z: Khoaíng caïch caïc mäúi haìn phêa trãn vaì phêa dæåïi.
N
Fa =
Tênh diãûn têch theïp liãn kãút phêa trãn :
Ra
Tênh mäúi haìn theo âiãöu kiãûn: Nâh = 0,85 Rh.hh.∑lh ≥ N
1,3 N
∑ l n = 0,85 R .h
h h

∑lh : Täøng chiãöu daìi âæåìng haìn
Q
Rh : Cæåìng âäü âæåìng haìn
hh : Chiãöu cao âæåìng haìn (hh ≥ 0,25 d vaì ≥ 4mm);
1,3 : Hãû säú an toaìn.
h
2l/3

* Tênh âãú tæûa (vai cäüt):
Giaí thuyãút æïng suáút phán bäú daûng tam giaïc l
Chiãöu cao vai cäüt theo âiãöu kiãûn chëu læûc càõt: Q ≤ Rk.b.h0
Nãúu cáön haûn chãú chiãöu cao thç h coï thãø thu nhoí laûi, nhæng phaíi thoía maîn :
1
Q ≤ Rnbh 0
6
Âäü væån cuía vai cäüt l choün theo yãu cáöu cáúu taûo nhæ bäú trê theïp chåì sàôn, chiãöu daìi
âæåìng haìn liãn kãút...
Q
Khi læûc càõt Q tæång âäúi låïn, cáön kiãøm tra neïn cuûc bäü : σ = ≤R
b.l
Vai cäüt tênh nhæ mäüt consol ngàõn ( l 7m nãn duìng cäüt tiãút diãûn I âãø giaím troüng læåüng.
* Nhaì coï cáöu truûc, cäüt coï vai, gäöm 2 pháön Ht vaì Hd.
- Q ≤30T thæåìng duìng cäüt âàûc, tiãút diãûn chæî nháût hay chæî I
- Q >30T, cao trçnh ray >10m hay nhëp ≥30m thæåìng duìng cäüt räùng (2 nhaïnh)
Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 4
* Kêch thæåïc cäüt cáön âaím baío âäü maînh theo caí 2 phæång :
l0
λ= ≤ 139
r
- Âäúi våïi tiãút diãûn báút kyì :
l0
- Âäúi våïi tiãút diãûn chæî nháût : λ = ≤ 30
b
* Chiãöu räüng b láúy = (1/20 - 1/25)Hd
= 40cm khi bæåïc cäüt a = 6m
= 50cm khi bæåïc cäüt a = 12m
* Chiãöu cao tiãút diãûn ht choün theo âiãöu kiãûn chëu læûc vaì âuí chäù tæûa cho kãút cáúu maïi,
thæåìng = 40cm (cäüt biãn), 60cm (cäüt giæîa).
* Chiãöu cao tiãút diãûn hd, choün theo âiãöu kiãûn chëu læûc vaì âuí âäü cæïng âãø biãún daûng
ngang cuía khung khäng aính hæåíng âãún sæû laìm viãûc cuía cáöu truûc.
hd= (1/10 - 1/14)Hd

Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 5
= 40cm, 60cm.
* Vai cäüt : thuäüc loaûi consol ngàõn (lv ≤ 0.9h0)
- lv < 400 nãn láúy lvtheo bäüi säú cuía 50
- lv/ 400 nãn láúy lvtheo bäüi säú cuía 100
- lv = 10 -15cm nãn coï thãø laìm vai cäüt chæî nháût
- hv/ 200 vaì bäüi säú cuía 100; hv/h/3; h/2501.5. Mäüt säú chi tiãút liãn kãút :
2. Tênh toaïn khung ngang :
2.1. Xaïc âënh taíi troüng :


Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 6
* Ténh taíi: Troüng læåüng baín thán kãút cáúu maïi, caïc låïp phuí, cæía maïi, tæåìng, cæía, dáöm,
giàòng...
* Hoaût taíi: Hoaût taíi sæía chæîa maïi, gioï, hoüat taíi cáöu truûc.
Caïc ténh taíi âæåüc xaïc âënh theo cáúu taûo cuû thãø. Hoaût taíi maïi láúy theo TCVN 2737-
95. ÅÍ âáy chè trçnh baìy caïch xaïc âënh taíi troüng cáöu truûc vaì taíi troüng gioï.
+ Xaïc âënh taíi troüng cáöu truûc: Khi tênh toaïn cáön xeït træåìng håüp 2 cáöu truûc laìm viãûc
tc
tc
caûnh nhau gáy ra aïp læûc trãn vai cäüt D max . Xaïc âënh D max bàòng phæång phaïp âæåìng
aính hæåíng cuía phaín læûc gäúi tæûa cuía dáöm cáöu truûc (h 4.7 vaì 4.8):
∑y
D max = Pmax
tc tc
i

∑y
D min = Pmin
tc tc
i

AÏp læûc tênh toaïn:
D max = nD max
tc


D min = nD min
tc


n: hãû säú væåüt taíi,
theoTCVN 2737-95
Hçnh 4.7
Hçn
Hçnh 4.8

• Khi xe con chåí váût nàûng theo phæång ngang nhaì nãúu haîm, do quaïn tênh seî sinh ra
læûc haîm ngang.
* Læûc haîm ngang våïi cáöu truûc coï moïc cáøu mãöm :
(Q + G)m0
Tntc = f
m
Q - sæïc náng cuía cáöu truûc; G - troüng læåüng xe con;
f - hãû säú ma saït, f = 0.1

Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 7
m0 - säú baïnh xe âæåüc haîm;
m - toaìn bäü säú baïnh xe cuía xe con
Q+G
⇒ Tntc =
Thäng thæåìng m0 = m/2
20
* Læûc haîm ngang våïi cáöu truûc coï moïc cáøu cæïng :
Q+G
Tntc =
10
Læûc haîm xem nhæ truyãön hãút sang mäüt phêa cuía ray vaì chia âãöu cho 2 baïnh xe. Váûy
mäùi baïnh xe truyãöm mäüt læûc laì 0.5Tn .
tc


Tæång tæû nhæ caïch tênh Dmax, ta coï:
T max = 0 . 5 T ntc ∑ y i
tc


T max = nT max
tc


Tmax coï thãø hæåïng vaìo hoàûc ra khoíi cäüt, âiãøm âàût cuía noï åí màût trãn dáöm cáöu truûc.
Khi cáöu truûc haîm doüc seî sinh ra læûc haîm doüc nhaì. Toaìn bäü læûc haîm doüc laì :
P
Td = max
10
Khi säú læåüng khung ngang ≥ 7 thç coï thãø khäng cáön kãø âãún læûc haîm doüc vç læûc âaî
âæåüc phán nhoí cho nhiãöu khung chëu.

* Xaïc âënh hoaût taíi gioï :
Taíi troüng gioï taïc duûng lãn 1m2
bãö màût thàóng âæïng cuía cäng trçnh
âæåüc xaïc âënh theo:
q = nW0kC
n- hãû säú væåüt taíi
W0- aïp læûc gioï åí âäü cao 10m so
våïi cäút chuáøn cuía màût âáút.
k -hãû säú kãø âãún sæû thay âäøi aïp læûc gioï Hçnh
Hçnh 4.9- Så âäö taíi troüng gioï
theo âäü cao,daûng âëa hçnh.
C- hãû säú khê âäüng phuû thuäüc vaìo hçnh daûng cäng trçnh, vaìo phêa gioï âáøy hay gioï huït.
+ AÏp læûc gioï lãn tæåìng doüc seî truyãön vaìo cäüt khung ngang thaình taíi troüng phán bäú p
trãn suäút chiãöu cao âoaûn cäüt:
p = q.a ( a- bæåïc cäüt)
+ AÏp læûc gioï taïc duûng vaìo pháön kãút cáúu maïi âæåüc âæa vãö læûc táûp trung W âàût trãn âènh
cäüt.
Giaï trë cuía W phêa âáøy vaì phêa huït phuû thuäüc vaìo så âäö khung ngang cuía nhaì.
Våïi maïi phæïc taûp phaíi tênh aïp læûc gioï lãn tæng âoaûn, räöi tênh W bàòng täøng caïc thaình
ì
pháön nàòm ngang åí caïc âoaûn. Våïi hçnh 4.9, ta coï :
W1 = n( 0.8h4+ C1h3+ 0.7h2- 0.8h1)aW0

Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 8
W2 = n(- 0.6h1- 0.6h2- 0.6h3+ C3h4)aW0
2.2. Sæû laìm viãûc cuía khung ngang :
Caïc khung ngang trong cuìng mäüt khäúi mhiãût âäü liãn kãút våïi nhau bàòng hãû maïi, hãû
giàòng doüc âáöu cäüt, dáöm cáöu truûc taûo thaình mäüt khäúi khung khäng gian.
Taïc duûng cuía taíi troüng ténh, taíi troüng gioï phán âãöu cho toaìn nhaì, caïc khung ngang laìm
viãûc nhæ nhau, nãn coï thãø taïch ra tæìng khung phàóng âãø tênh.
Taíi troüng cáöu truûc khäng taïc duûng âãöu trãn caïc khung åí mäùi thåìi âiãøm maì chè taïc duûng
træûc tiãúp lãn mäüt vaìi khung naìo âoï. Khung træûc tiãúp chëu taíi bë biãún daûng. Nhåì coï caïc
liãn kãút maì caïc khung lán cáûn caín tråí mäüt pháön biãún daûng vaì cuìng chëu mäüt phán taíi
ö
troüng våïi noï. Âoï laì sæû laìm viãûc khäng gian cuía khäúi khung vaì âæåüc kãø âãún qua hãû säú
khäng gian Ckg.
1
C kg =
x2
1
+ m
2∑ x 2
n
k
1
m=n/2- nãúu n chàôn
=(n-1)/2- nãúu n leí
x- khoaíng caïch tæì truûc khäúi
khung âãún khung ngang træûc
tiãúp chëu taíi.(h4.10)
xk-khoaíng caïch tæì truûc khäúi khung
âãún tæìng khung ngang.
Khi tênh thæåìng choün khung thæï

Hçnh 4.10- Så âäö tênh hãû säú khäng gian
hai vç sæû häù tråü cuía caïc khung
khaïc cho khung náöy laì yãúu nháút.
Khi tênh nãúu boí qua chuyãøn vë ngang cuía khung hay tênh våïi taíi troüng gioï thç khäng kãø
âãún sæû laìm viãûc khäng gian (Ckg=1).
2.3. Xaïc âënh näüi læûc:
Âãø xaïc âënh näüi læûc taïch ra tæìng khung phàóng âãø tênh. Så âäö tênh nhæ hçnh 4.11.
Hçnh 4.11- Så âäö tênh khung ngang
Xaì ngang cuía khung (dáöm, daìn) xem laì cæïng vä cuìng, váûy chuyãøn vë ngang caïc âáöu
cäüt cuìng cao trçnh seî nhæ nhau. Tênh dáöm, daìn âaî trçnh baìy åí chæång 2, åí âáy chuí yãúu
xaïc âënh näüi læûc trong caïc cäüt.
Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 9
Khung coï 3 nhëp tråí lãn, tênh våïi tènh taíi, hoaût taíi cáöu truûc coï thãø boí qua chuyãøn vë âáöu
cäüt vaì coï thãø taïch ra tæìng cäüt riãng leí coï mäüt hoàûc hai báûc siãu ténh âãø tênh .(h 4.12).
Hçnh 4.12 - Så âäö tênh toaïn cäüt
Âãø xaïc âënh phaín læûc trong liãn kãút duìng phæång phaïp læûc, phæång phaïp chuyãøn vë,
hoàûc caïc cäng thæïc láûp sàôn nhæ sau (h 4.13):
Hçnh 4.13. Så âäö tênh phaín læûc âáöu cäüt

3EJd
R=
* Træåìng håüp a:
H2 (1+ K + K1)
3EJd
R= 3
* Træåìng håüp b:
H (1+ K + K1)
3M(1−α2 )
R=
* Træåìng håüp c:
2H(1+ K + K1)
T(1−α + K1)
R=
* Træåìng håüp d:
(1+ K + K1)
K
3M(1+ )
α
R=
* Træåìng håüp e:
2H(1+ K + K1)
Chuï yï: Træåìng håüp e khi truûc cäüt trãn vaì cäüt dæåïi khäng truìng nhau (h4.14) thç:
R = R1 ± R2

K
3M1(1+ )
α
R1 = våïi M1 =P.et P
2H(1+ K + K1) et

Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 10
K
3M2 (1+ )
α
R2 = våïi M2 =P.a
2H(1+ K + K1)
Nãúu láúy gäúc laì truûc pháön cäüt trãn thç láúy dáúu (+) khi etvaì a
åí vãö hai phêa ( ngæåüc dáúu), vaì láúy dáúu (-) khi et vaì a cuìng dáúu.

3 pH [1 + αK + 1,33(1 + α ) K 1 ]
R=
* Træåìng håüp g:
8(1 + K + K 1 )


[ ]
pH 3(1 + αK ) − (3 + α )(1 − α ) 3 + K1
* Træåìng håüp h: R =
8(1 + K + K1 )


Trong âoï:
(1 − α ) 3 J d
Jd
Ht
K = α 3( − 1) ,
α= K1 =
,
8 J 0n 2
Jt
H
J0 - mämen quaïn tênh cuía tiãút diãûn mäüt nhaïnh
Jt - mämen quaïn tênh cuía tiãút diãûn pháön cäüt trãn
C2
J d = F0 - mämen quaïn tênh tæång âæång cuía tiãút diãûn pháön cäüt dæåïi hai nhaïnh.
2
F0 - diãûn têch mäüt nhaïnh.
C- khoaíng caïch truûc hai nhaïnh.
n- säú læåüng caïc ä khung trong pháön cäüt dæåïi.
Caïc cäng thæïc trãn cuîng coï thãø duìng cho cäüt âàûc, khi âoï K1= 0, coìn cäüt coï tiãút diãûn
khäng âäøi thç K= K1= 0 .
* Âäúi våïi khung mäüt hoàûc hai nhëp, khi tênh toaïn khäng âæåüc boí qua chuyãøn vë ngang
cuía âáöu cäüt vaì phaíi xeït âãún sæû laìm viãûc khäng gian cuía khäúi khung (h4.15). Duìng
phæång phaïp chuyãøn vë âãø giaíi, áøn säú laì chuyãøn vë ngang cuía âáöu cäüt Z1. Phæång trçnh
chênh tàõc :
Ckg r11Z1 + R1P = 0
Dmin
R1P Dmax
Dmax Dmin
⇒ Z1 = −
Ckg r11
r11- phaín læûc taûi liãn kãút
ngang do chuyãøn vë ∆=1 a) b)
gáy ra trong hãû cå baín.
R1P- phaín læûc taûi liãn kãút
ngang do taíi troüng gáy ra Hçnh 4.15: a) Så âäö tênh;
trong hãû cå baín. b) Hãû cå baín
Dæåïi taïc duûng cuía taíi troüng gioï, khi tênh khäng âæåüc boí qua chuyãøn vë ngang. Våïi
khung coï caïc xaì ngang cuìng cao trçnh thç duìng phæång phaïp chuyãøn vë, áøn säú laì chuyãøn

Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 11
R
W
vë ngang Z; våïi khung coï xaì ngang nàòm åí hai cao trçnh khaïc nhau thç duìng phæång
phaïp læûc våïi hãû cå baín siãu ténh âãø giaíi (h 4.16).
r.Z + Rp = 0
Rp=RpA+RpB+RpC+
+RpD+W
våïi RpB= RpC =0
r = rA+ rB+ rC+ rD
våïi rA= rD ; rB = rC
Z = - Rp /r
Phaín læûc taûi âènh cäüt trong hãû thæûc : RA=RpA + rA.Z Hçnh 4.16
RB= RC = rB.Z
RD=RpD + rD.Z

2.4. Täø håüp näüi læûc :
Sau khi âaî tênh âæåüc näüi læûc do tæìng taíi troüng gáy ra, cáön phaíi täø håüp âãø tçm ra nhæîng
càûp näüi læûc nguy hiãøm nháút åí mäùi tiãút diãûn. Theo TCVN 2737-95 phán ra hai loaûi täø
håüp: täø håüp cå baín vaì täø håüp âàûc biãût .
Xeït âãún viãûc taïc duûng khäng âäöng thåìi cuía caïc hoaût taíi bàòng hãû säú täø håüp :
nth=1- nãúu chè coï mäüt hoaût taíi ngàõn haûn trong täø håüp cå baín .
nth=0.9 - våïi nhiãöu hoaût taíi ngàõn haûn trong täø håüp cå baín .
nth=0.8 - våïi nhiãöu hoaût taíi ngàõn haûn trong täø håüp âàûc biãût.
Khi täø håüp cáön chuï yï :
* Duì tênh våïi hoaût taíi åí mäüt bãn vai cäüt hay caí hai bãn thç váùn xem laì mäüt hoaût taíi.
* Khi kãø Tmax thç phaíi kãø Dmax. Do Tmax coï thãø coï mäüt trong hai chiãöu nãn luän coï thãø
láúy Tmax cho phuì håüp våïi Dmax.
* Khi täø håüp våïi bäún cáöu truûc thç phaíi nhán våïi hãû säú:
nth=0.7 âäúi våïi cáöu truûc coï chãú âäü laìm viãûc nheû vaì trung bçnh.
nth=0.8 âäúi våïi cáöu truûc coï chãú âäü laìm viãûc nàûng.
Nãúu chè tênh våïi hai cáöu truûc, thç:
nth=0.85 âäúi våïi cáöu truûc coï chãú âäü laìm viãûc nheû vaì trung bçnh
nth=0.95 âäúi våïi cáöu truûc coï chãú âäü laìm viãûc nàûng.
* Khi âaî láúy gioï theo chiãöu náöy thç khäng láúy theo chiãöu kia.
* Âãø dãù kiãøm tra, traïnh nháön láùn täø håüp näüi læûc cáön láûp thaình baíng.
Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 12
BAÍNG TÄØ HÅP NÄI LÆÛC
2.5. Tênh toaïn vaì bäú trê cäút theïp cho cäüt :
Tênh toaïn cäút theïp cäüt khung nhaì mäüt táöng gäöm: tênh toaïn cäút theïp cho cäüt biãn, cäüt
giæîa, vai cäüt. Ngoaìi ra coìn phaíi kiãøm tra khaí nàng chëu læûc cuía cäüt theo phæång ngoaìi
màût phàóng khung (theo cáúu kiãûn chëu neïn âuïng tám), kiãøm tra khi váûn chuyãøn, cáøu làõp.
Cäút theïp trong cäüt tênh nhæ cáúu kiãûn chëu neïn lãûch tám, tênh cho pháön cäüt trãn vaì pháön
cäüt dæåïi.
Chiãöu daìi tênh toaïn theo phæång trong màût phàóng khung:
- Pháön cäüt trãn l0 =2,5Ht
- Pháön cäüt dæåïi l0 =1,5Ht
Chiãöu daìi tênh toaïn theo phæång ngoaìi màût phàóng khung:
- Pháön cäüt trãn l0 =1,2Ht
- Pháön cäüt dæåïi l0 =1,2Ht
Âäúi våïi nhaì coï cáöu truûc, cäüt giæîa coï näüi læûc hai phêa chãnh lãûch khäng nhiãöu, hån næîa
hçnh daûng âäúi xæïng nãn tênh cäút theïp âäúi xæïng âãø traïnh nháöm láùn khi làõp dæûng.
Cäüt biãn coï hçnh daûng khäng âäúi xæïng chëu caïc càûp näüi læûc coï mämen theo hai chiãöu
khaïc nhau nãn tênh cäút theïp khäng âäúi xæïng vaì thæåìng duìng phæång phaïp tênh voìng.
Tênh vai cäüt gäöm kiãøm tra kêch thæåïc vai cäüt, tênh cäút theïp chëu càõt, tênh chëu mämen
(tàng 25%) vaì kiãøm tra eïp cuûc bäü. Vai cäüt chëu troüng læåüng baín thán dáöm cáöu truûc vaì
hoaût taíi cáöu truûc.
* Vai cäüt thuäüc loaûi cängxon ngàõn (lv≤ 0,9h0). Kiãøm tra kêch thæåïc vai cäüt theo âiãöu
kiãûn chëu càõt :
Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 13
Hçnh4.17
Hçnh
Hçnh 4.15
1, 2 K v R k bh 02
P≤
av
P ≤ 2 , 5 R k bh 0
Kv = 1 våïi taíi troüng ténh
= 0,9 våïi cáöu truûc coï chãú âäü laìm viãûc nheû vaì trung bçnh
= 0,7 våïi cáöu truûc coï chãú âäü laìm viãûc nàûng.
Cäút chëu càõt cuía vai cäüt âæåüc âàût qui âënh sau :
- h ≤ 2,5 av âàût cäút âai nàòm nghiãng (h.4.17a)
- h > 2,5 av âàût cäút âai nàòm ngang vaì cäút xiãn (h.4.17b)
+ Khoaíng caïch cäút âai ≤ h/4 vaì 150mm
+ Âæåìng kênh cäút xiãn ≤ 1/15 chiãöu daìi âoaûn xiãn lx vaì 25mm.
+ Täøng diãûn têch tiãút diãûn caïc cäút âai xiãn hoàûc caïc cäút xiãn càõt qua næía trãn âoaûn
truyãön læûc lk ≥ 0,002bh0

2.6. Tênh toaïn kiãøm tra váûn chuyãøn,
cáøu làõp cäüt:
Quaï trçnh váûn chuyãøn, cáøu làõp, cäüt laìm viãûc
theo så âäö dáöm coï muït thæìa, chëu taíi troüng
baín thán coï kãø âãún hãû säú âäüng læûc, thæåìng
láúy nâ = 1,5 ( h 4.18)

2.7. Tênh toaïn kiãøm tra theo phæång
ngoaìi màût phàóng:
Theo phæång doüc nhaì, thæåìng coï âäü cæïng
låïn, näüi læûc uäún trong cäüt coï thãø boí qua
vaì cäüt âæåüc tênh toaïn kiãøm tra theo cáúu kiãûn
chëu neïn âuïng tám, våïi læûc doüc Nmax
Hçnh 4.18
Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 14
Hçnh 4.19 - Cáúu taûo cäút theïp cäüt biãn
Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 15
Hçnh 4.20 - Cáúu taûo cäút theïp cäüt giæîa
Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 16
Hçnh 4.21 - Cáúu taûo cäút theïp cäüt 2 nhaïnh3. Hãû giàòng :(h.4.22)
Hãû giàòng coï taïc duûng baío âaím sæû äøn âënh, truyãön caïc taíi troüng gioï vaì læûc haîm cáöu truûc
lãn caïc kãút cáúu chëu læûc.
3.1. Hãû giàòng âæïng âáöu dáöm (daìn) maïi:
Âãø dáöm (daìn) maïi khäng bë âäø khi coï taíi troüng gioï taïc duûng lãn âáöu häöi. Hãû giàòng náöy
âàût åí âáöu kãút cáúu maïi, ngay trãn âáöu cäüt åí gian âáöu häöi vaì åí saït khe nhiãût âäü. ÅÍ caïc
bæåïc cäüt giæîa duìng caïc thanh chäúng liãn kãút caïc âáöu cäüt theo phæång doüc nhaì.
3.2. Hãû giàòng âæïng cuía cäüt:
Dæåïi taïc duûng cuía læûc haîm doüc, cuía gioï theo phæång doüc nhaì, cät coï thãø coï chuyãøn vë
ü
låïn, nãn cáön cáúu taûo hãû giàòng âæïng cuía cäüt taûo cho khung doüc mäüt ä cæïng. Hãû giàòng
thæåìng laìm bàòng theïp vaì bäú trê åí ä giæîa cuía khäúi nhiãût âä.
3.3. Hãû giàòng ngang caïnh haû cuía daìn:
Liãn kãút caïnh haû cuía hai daìn maïi ngoaìi cuìng thaình mäüt daìn cæïng laìm chäù tæûa cho cäüt
sæåìn tæåìng, truyãön læûc gioï doüc nhaì vaìo caïc khung doüc.
3.4. Hãû giàòng ngang caïnh thæåüng cuía daìn:
Nhàòm giæî äøn âënh ngoaìi màût phàóng daìn cuía thanh caïnh thæåüng. Trong nhaì khäng coï
cæía maïi, låüp panen coï chán haìn vaìo daìn thç khäng cáön hãû giàòng náöy. Trong nhaì coï cæía

Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 17
maïi tåïi táûn âáöu häöi cáön bäú trê hãû giàòng åí hai âáöu khäúi nhiãût âäü vaì caïc thanh näúi âènh
caïc daìn coìn laûi. Nãúu cæía maïi khäng tåïi âáöu häöi thi caïc panen maïi åí gian âáöu häöi âaî laì
miãúng cæïng nãn khäng cáön hãû giàòng chè cáön caïc thanh chäúng näúi âènh caïc daìn coï cæía
maïi vaìo hai khäúi cæïng åí hai âáöu.
3.5. Hãû giàòng cæía maïi:
Gäöm coï giàòng thàóng âæïng, giàòng nàòm ngang åí hai gian âáöu cuía khäúi nhiãût âäü.
4
Hçnh 4.22 - Hãû giàòng
Khoa Xáy Dæûng DD&CN -GiàònBK ÂN , b. Giàòng ngang thanh caïnh haû
a. ÂH g âæïng 18
c. Giàòng ngang thanh caïnh thæåüng
d. Giàòng cæía maïi
4. Dáöm cáöu truûc :
Laì mäüt loaûi kãút cáúu quan troüng cuía nhaì cäng nghiãûp. Noï chëu taíi troüng âæïng vaì xä
ngang khaï låïn, âoï laì caïc taíi troüng âäüng. Æu âiãøm cuía noï laì chëu taíi troüng âäüng täút, tênh
chëu læía cao, êt täún chi phê trong khi sæí duûng. Haûn chãú cuía noï laì khoï liãn kãút våïi ray,
chè håüp lyï khi bæåïc cäüt ≤12m vaì sæïc truûc ≤ 30T.
4.1. Cáúu taûo: Thæåìng coï tiãút diãûn chæî T, nhàòm tàng âäü cæïng ngang khi, dãù liãn kãút våïi
ray.
⎛1 1⎞
h = (60 ÷ 140 )cm
h=⎜ ÷ ⎟l ,
- Chiãöu cao tiãút diãûn
⎝ 6 10 ⎠
⎛1 1⎞
⎟ l , bc = (57 ÷ 70 )cm
bc = ⎜ ÷
- Chiãöu räüng caïnh
⎝ 10 20 ⎠
⎛1 1⎞
hc = ⎜ ÷ ⎟ h
- Chiãöu daìy caïnh
⎝7 8⎠
b = (20 ÷ 30 )cm
- Bãö räüng sæåìn
Liãn kãút cuía ray vaì dáöm cáöu truûc phaíi chàõc chàõn, væìa baío âaím vë trê cuía ray, væìa
truyãön læûc tæì cáöu truûc sang dáöm mäüt caïch âaìn häöi, truyãön læûc haîm ngang tæì âènh ray
vaìo dáöm räöi tæì dáöm vaìo cäüt.
Cáúu taûo cäút theïp trong dáöm phaíi baío âaím chëu âæåüc læûc âäüng. Duìng cäút theïp deío,
khäng duìng khung cäút haìn maì phaíi duìng khung cäút buäüc. (h.4.23).
4.2. Tênh toaïn: Tênh våïi hai cáöu truûc âæïng caûnh nhau vaì troüng læåüng baín thán dáöm,
ray, caïc baín âãûm,...
Taíi troüng thàóng âæïng truyãön
tæì mäüt baïnh xe vaìo ray:
Pmax = nth K d nPmax
tc


Læûc haîm ngang truyãön tæì
mäüt baïnh xe vaìo ray:
T = 0,5nth K d nTntc
Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 19
* Näüi læûc trong dáöm gäöm näüi læûc do taíi troüng cáöu truûc vaì näüi læûc do troüng læåüng baín
thán dáöm.
* Taíi troüng cáöu truûc laì taíi di âäüng nãn âãø tçm näüi læûc ( M, Q) låïn nháút åí mäùi tiãút diãûn
duìng phæång phaïp âæåìng aính hæåíng. Doüc theo dáöm cáön xaïc âënh näüi læûc cho mäüt säú
tiãút diãûn caïch nhau 0,1 - 0,2 nhëp dáöm. Sau âoï veî biãøu âäö bao M, Q cho toaìn dáöm.
* Dáöm cáöu truûc chëu taíi troüng làûp nãn ngoaìi viãûc tênh theo cæåìng âäü, theo biãún daûng,
næït coìn phaíi kiãøm tra vãö khaí nàng chëu moíi.
- Tênh theo cæåìng âäü gäöm tênh cäút theïp doüc, cäút âai, cäút xiãn vaì tênh pháön caïnh chëu
læûc haîm âãø bäú trê cät theïp trong caïnh.
ú
- Tênh kiãøm tra voîng, næït duìng taíi troüng tiãu chuáøn, khäng kãø hãû säú væåüt taíi vaì hãû säú
âäüng læûc.
- Näüi læûc âãø kiãøm tra moíi tênh våïi hoaût âäüng cuía mäüt cáöu truûc.
Hçnh 4.24 - Cáúu taûo cäút theïp trong dáöm cáöu truûc

Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 20
*************
Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 21
Chæång 5

Chæång V NHAÌ NHIÃÖU TÁÖNG

1. Måí âáöu:
Cuìng våïi sæû phaït triãøn cuía KHKT, sæû gia tàng dán säú, giaï âáút tàng nhanh, nhaì nhiãöu
táöng ngaìy caìng âæåüc xáy dæûng nhiãöu. ÅÍ mäüt säú næåïc nhaì nhiãöu táöng chiãúm khoaíng 30-50%
täøng khäúi læåüng xáy dæûng noïi chung. Nhaì nhiãöu táöng duìng laìm nhaì åí, vàn phoìng, khaïch saûn
vaì caí trong saín xuáút cäng nghiãûp dãût, hoïa cháút,...
Viãûc phán loaûi nhaì nhiãöu táöng coìn mang tênh cháút tæång âäúi tuìy theo tæìng næåïc, gàõn
liãön våïi caïc âiãöu kiãûn kinh tãú, kyî thuáût vaì xaî häüi riãng biãût.
* Trong häüi thaío Quäúc tãú 1971 taûi Moxkva, caïc nhaì khoa hoüc taûm phán loaûi:
+ Nhaì nhiãöu táöng loaûi I : 9 - 16 táöng ( dæåïi 50m)
+ Nhaì nhiãu táöng loaûi II : 17 - 25 táöng ( dæåïi 75m)
ö
+ Nhaì nhiãöu táöng loaûi III : 26 - 40 táöng ( dæåïi 100m)
+ Nhaì siãu cao ( choüc tråìi) : trãn 40 táöng ( trãn 100m)
* Mäüt khaïi niãûm âæåüc âæa ra vãö nhaì cao táöng mang tênh khoa hoüc hån: Nhaì nhiãöu táöng
laì nhaì maì chiãöu cao cuía noï aính hæåíng tåïi yï âäö vaì caïch thæïc thiãút kãú khaïc våïi nhaì thäng
thæåìng.
* ÅÍ Trung Quäúc, nhaì dán duûng /8 táöng âæåüc xem laì nhaì cao táöng, thiãút kãú kãút cáúu
phaíi tuán theo caïc qui âënh coï liãn quan vãö thiãút kãú nhaì cao táöng. Nhaì/30 táöng (hay/100m) laì
nhaì siãu cao.
Nhæîng ngäi nhaì cao nháút thãú giåïi laì Sears Tower, Chicago (72/74), 110 táöng, 443m;
thaïp âäi Petronas - Malaysia 452m ( 1997), 88 táöng; Taipei 101 - Taiwan (2004), 101 táöng...
ÅÍ Dubai âang xáy dæûng thaïp BURJ DUBAI dæû kiãún cao âãún 800m
ÅÍ næåïc ta, âaî coï mäüt säú nhaì cao 20- 30 táöng åí Haì Näüi vaì thaình phäú Häö Chê Minh.
Hiãûn âang coï caïc dæû aïn seî xáy dæûng 50 - 60 táöng (Cty Kinh doanh XNK Binh Minh âang
xáy mäüt nhaì 60 táöng åí thaình phäú Häö Chê Minh).
1
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5
TRUMP TOWER CHICAGO
(92 TẦNG - 343M)

2
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5
Thaïp âäi Petronas - Malaysia
( 1997, cao 452m)


3
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5
World Trade Center
( 110 táöng, 1368ft)
4
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5
Taipei 101- Taiwan
(101 táöng, 509m)

5
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5
BURJ DUBAI BUILDING CAO 800M
( 1/2004 - 12/2009)

6
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5

* Phán loaûi nhaì nhiãöu táöng:
Âæåüc phán theo nhiãöu caïch sau:
1. Theo muûc âêch sæí duûng :
- Nhaì åí,
- Nhaì laìm viãûc vaì caïc dëch vuû khaïc,
- Khaïch saûn.
2. Theo hçnh daûng :
- Nhaì daûng thaïp,
- Nhaì daûng thanh.
3. Theo váût liãûu cå baín duìng âãø thi cäng kãút cáúu chëu læûc :
- Nhaì bàòng BTCT,
- Nhaì bàòng theïp,
- Nhaì häùn håüp theïp vaì BTCT.
Theo thäúng kã trong 10 nhaì cao trãn 300m, coï 7 nhaì bàòng KC theïp, 3 nhaì bàòng BTCT.
Trong 100 nhaì nhiãöu táöng xáy dæûng nàm 1991, coï 54 nhaì bàòng theïp, 19 nhaì bàòng
BTCT, coìn 27 nhaì bàòng häùn håüp.
4. Theo så âäö kãút cáúu :
- Nhaì khung,
- Nhaì táúm,
- Nhaì hãû loîi,
- Nhaì hãû häüp.
- Nhaì häùn håüp,

2. Caïc hãû KC chëu læûc vaì så âäö laìm viãûc cuía nhaì nhiãöu táöng:
2.1. Caïc hãû kãút cáúu chëu læûc cå baín cuía nhaì nhiãöu táöng:
a. Caïc cáúu kiãûn chëu læûc cå baín :
Caïc cáúu kiãûn chëu læûc cå baín cuía nhaì gäöm:
- Cáúu kiãûn daûng thanh nhæ: Cäüt, dáöm..
- Cáúu kiãûn phàóng: Tæåìng, hãû læåïi thanh daûng daìn phàóng, táúm saìn phàóng hoàûc coï sæåìn..
- Cáúu kiãûn khäng gian: Loîi cæïng, læåïi häüp gäöm caïc cáúu kiãûn thanh hoàûc táúm phàóng gheïp
laûi.
Hãû kãút cáúu chëu læûc cuía nhaì nhiãöu táöng laì bäü pháûn chuí yãúu cuía cäng trçnh, tiãúp nháûn caïc loaûi
taíi troüng räöi truyãön xuäúng nãön âáút. Noï âæåüc taûo thaình tæì mät hoàûc nhiãöu loüai cáúu kiãûn cå
ü
baín trãn.
Trong caïc nhaì cao táöng taíi troüng ngang laì yãúu täú chuí yãúu cuía thiãút kãú kãút cáúu, viãûc haûn chãú
chuyãøn vë ngang laì cáön thiãút, âoìi hoíi kãút cáúu phaíi coï âäü cæïng låïn vaì bäú trê håüp lyï.
Yãu cáöu âäúi våïi hãû chëu læûc cuía nhaì laì:
- Mäùi cáúu kiãûn phaíi âuí khaí nàng chëu læûc, coï biãún daûng vaì dao âäüng khäng quaï låïn.
- Hãû kãút cáúu phaíi âaím baío sæû äøn âënh täøng thãø

7
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5

b.Caïc hãû kãút cáúu chëu læûc cå baín cuía nhaì gäöm:
- Hãû khung chëu læûc:
Âæåüc taûo thaình tæì caïc cáúu kiãûn daûng thanh nhæ cäüt theo phæång âæïng, dáöm theo phæång
ngang bàòng liãn kãút cæïng. Caïc khung phàóng liãn kãút våïi nhau qua caïc thanh ngang taûo thaình
mäüt khäúi khung khäng gian coï màût bàòng vuäng, chæî nháût, âa giaïc, ...
* Âãø tàng âäü cæïng ngang cuía khung coï thãø bäú trê thãm caïc thanh xiãn taûi mäüt säú nhëp trãn
suäút chiãöu cao cuía nhaì, coï thãø coìn thãm mäüt säú daìn ngang åí táöng trãn cuìng vaì mäüt säú táöng
trung gian, liãn kãút caïc khung våïi kãút cáúu daìn âæïng náöy thç hiãûu quaí chëu læûc cuía hãû coï thãø
tàng thãm 30%.
- Hãû tæåìng (vach cæïng) chëu læûc:
ï
Caïc cáúu kiãûn thàóng âæïng chëu læûc cuía nhaì laì caïc táúm tæåìng phàóng. Theo caïch bäú trê tæåìng
coï caïc så âäö sau: Tæåìng doüc chëu læûc, tæåìng ngang chëu læûc, tæåìng ngang vaì tæåìng doüc cuìng
chëu læûc.
* Tæåìng chëu taíi troüng ngang vaì taíi troüng âæïng.8
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5

* Taíi troüng ngang âæåüc truyãön âãún caïc táúm tæåìng chëu taíi thäng qua caïc baín saìn ( xem laì
tuyãût âäúi cæïng trong màût phàóng cuía chuïng). Do âoï caïc vaïch cæïng laìm viãûc nhæ mäüt cäng
xon coï chiãöu cao tiãút diãûn låïn. Khaí nàng chëu taíi cuía vaïch cæïng phuû thuäüc pháön låïn vaìo
hçnh daûng tiãút diãûn ngang cuía chuïng ( tuyì theo cáúu taûo coï thãø coï daûng chæî nháût, chæî I, chæî T
hay chæî C).
* Hiãûn nay VLXD âa daûng, nãn cáúu truïc caïc táúm tæåìng cuîng âa daûng. Ngoaìi viãûc xáy bàòng
gaûch âaï, hãû læåïi thanh taûo thaình tæì caïc cäüt âàût gáön nhau liãn kãút qua caïc dáöm ngang, xiãn
cuîng âæåüc xem laì loaûi kãút cáúu náöy.
* Hãû tæåìng chëu læûc thêch håüp cho caïc loaûi nhaì cáön phán chia khäng gian bãn trong ( nhaì åí,
laìm viãûc, khaïch saûn,...), coï thãø cao âãún 20 táöng.
- Hãû loîi chëu læûc:
Loîi coï daûng häüp räùng, tiãút diãûn kên hoàûc håí, tiãúp nháûn caïc loaûi taíi troüng vaì truyãön xuäúng nãön
âáút. Pháön khäng gian bãn trong loîi thæåìng bäú trê caïc thang maïy, khu WC, âæåìng äúng kyî
thuáût.
- Hãû häüp chëu læûc:
ÅÍ hãû náöy, caïc baín saìn âæåüc gäúi lãn caïc kãút cáúu chëu taíi nàòm trong màût phàóng tæåìng ngoaìi
maì khäng cáön caïc gäúi trung gian khaïc bãn trong.
* Coï nhiãöu giaíi phaïp kãt cáúu khaïc nhau cho caïc bæïc tæåìng ngoaìi chëu taíi cuía hãû häüp.
ú
* Hãû häüp våïi giaíi phaïp læåïi khäng gian coï caïc thanh cheïo thæåìng duìng cho caïc nhaì coï chiãöu
cao cæûc låïn.
- Hãû häùn håüp:
Caïc hãû häùn håüp âæåüc taûo thaình tæì sæû kãút håüp giæîa hai hoàûc nhiãöu hãû cå baín kãø trãn :

9
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5

. Hãû khung + vaïch cæïng
. Hãû khung + loîi chëu læûc, ... Vaïch cæïng
khung3. Caïc loaûi så âäö kãút cáúu nhaì nhiãöu táöng phäø biãún:
3.1. Nhaì coï så âäö khung :
- Kãút cáúu chëu læûc chênh laì caïc khung, tæåìng chè coï taïc duûng bao che, phán chia khäng
gian vaì tæû chëu læûc. Tuìy thuäüc màût bàòng cäng trçnh coï thãø bäú trê khung phàóng hay khung
khäng gian.
- Æu âiãøm: Kãút cáúu roî raìng.
Bäú trê màût bàòng linh hoaût,
dãù taûo khäng gian låïn.
- Nhæåüc âiãøm: Chæa táûn duûng
âæåüc khaí nàng chëu læûc cuía
tæåìng, âäü cæïng ngang nhoí ,
Våïi nhaì cao táöng kêch thæåïc cäüt
vaì dáöm quaï låïn, aính hæåíng âãún sæí duûng, tháøm myî,...
3.2. Nhaì coï så âäö vaïch cæïng :
- Kãút cáúu chëu læûc chênh laì caïc vaïch cæïng (tæåìng). Saìn chëu taíi troüng âæïng räi truyãön lãn
ö
tæåìng.
- Æu âiãøm: Caïc táúm tæåìng væìa coï taïc duûng chëu læûc, væìa bao che
hoàûc vaïch ngàn;
Coï khaí nàng cå giåïi hoïa cao trong thi cäng xáy dæûng.
- Nhæåüc âiãøm: Bäú trê màût bàòng khäng linh hoaût;
Khoï taûo âæåüc khäng gian låïn.
3.3. Nhaì coï så âäö kãút håüp khung - vaïch :
Sæí duûng så âäö nhaì kãút håüp dæûa vaìo sæû laìm viãûc håüp lê cuía kãút cáúu
Kãút håüp theo phæång âæïng: Hãû thäúng khung khäng gian låïn åí táöng dæåïi âåî vaïch cæïng åí bãn
trãn, biãûn phaïp naìy âaïp æïng âæåüc yãu cáöu khäng gian tæång âäúi låïn åí caïc táöng dæåïi: nhaì àn,
cæía haìng..., âäng thåìi khaí nàng chëu taíi troüng ngang cuîng låïn.
ö
Kãút håüp theo phæång ngang: Bäú trê màût bàòng gäöm khung vaì vaïch cæïng, vaïch cæïng chuí yãúu
chëu taíi troüng ngang. Biãûn phaïp naìy coï thãø láúy låüi thãú cuía caïi naìy bäø sung cho caïi kia, cäng
trçnh væìa coï khäng gian theo yãu cáöu væìa coï khaí nàng chëu taíi troüng cao.
Tuìy theo caïch laìm viãûc cuía hãû, coï hai daûng nhaì kãút håüp theo phæång ngang:
Nhaì coï så âäö giàòng: Khi khung chè chëu pháön taíi troüng âæïng tæång æïng våïi diãûn têch truyãön
taíi âãún noï, coìn toaìn bäü taíi troüng ngang vaì mäüt pháön taíi troüng âæïng coìn laûi do vaïch cæïng

10
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5

chëu. Trong så âäö naìy táút caí caïc nuït khung âãöu coï cáúu taûo khåïp, hoàûc caïc cäüt âãöu coï âäü
cæïng chäúng uäún vä cuìng beï.
Nhaì coï så âäö khung giàòng: Khung cuìng tham gia chëu taíi troüng âæïng vaì taíi troüng ngang
våïi vaïch cæïng. Khung coï liãn kãút cæïng taûi caïc nuït.
4. Taíi troüng taïc duûng lãn nhaì nhiãöu táöng:
4.1.Taíi troüng thàóng âæïng:
+ Tènh taíi: Troüng læåüng cuía cäng trçnh, láúy theo cáúu taûo cuû thãø.
+ Hoaût taíi: Taíi troüng sæí duûng trãn saìn, láúy theo qui phaûm. Båíi vç xaïc suáút xuáút hiãûn âäöng
thåìi cuía taíi troüng sæí duûng trãn táút caí caïc saìn giaím khi tàng säú táöng nhaì, nãn caïc tiãu chuáøn
thiãút kãú âæa ra hãû säú giaím taíi khi tênh caïc cáúu kiãûn thàóng âæïng chëu læûc (phuû thuäüc säú táöng
vaì diãûn têch saìn âang tênh, xem tiãu chuáøn thiãút kãú “taíi troüng vaì taïc âäüng” TCVN 2737-95).
Taíi troüng thàóng âæïng trong nhaì nhiãöu táöng coï
q
cáúu truïc âån âiãûu âæåüc xem phán bäú âãöu theo q

∑ Q i,0 tang mtâ Mtâ(z)
e
qi =
0
chiãöu cao:
H
0 T=0
Trong âoï Q i, tang - taíi troüng thàóng âæïng taïc
duûng lãn cáúu kiãûn thæï i theo diãûn têch truyãön taíi
tæång æïng cuía mäüt táöng.
H - chiãöu cao nhaì.
Âäü lãûch tám cuía q i0 laì eix vaì eiy.
Taïc duûng lãûch tám tæång âæång våïi mä men phán bäú: m i = q i .e i
td 0


= m itd . z
td
Mä men uäún trong tæåìng laì M i

* Nãúu cáúu kiãûn âæïng chëu læûc coï liãn kãút khåïp våïi caïc cáúu kiãûn khaïc thç taíi troüng thàóng âæïng
phán bäú âuïng tám khäng aính hæåíng âãún caïc cáúu kiãûn khaïc (chè gáy neïn âãöu).
* Nãúu caïc cáúu kiãûn coï liãn kãút våïi nhau bàòng giàòng træåüt thç taíi troüng âæïng phán bäú âuïng
tám gáy uäún trong liãn kãút vaì biãún daûng khäng gian cho toaìn hãû.

11
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5
0
q
q i0
≠ i +1
Taíi troüng riãng :
A i +1
Ai
Trong âoï: A âäü cæïng doûc truûc A = E.F , E mä âun biãún daûng;
F diãûn têch tiãút diãûn ngang cuía cäüt tæåìng .
Caïc cáúu kiãûn coï biãún daûng doüc truûc khaïc nhau vaì caïc hãû giàòng caín tråí seî laìm cho caí hãû chëu
læûc cuìng biãún daûng. Do âoï giæîa caïc cáúu kiãûn seî coï sæû phán phäúi laûi taíi troüng.
ei ei+1
Xeït hai cáúu kiãûn cáûn kãö nhau i vaì i+1. Âæa taíi q0 q0 i +1
i
0 0
troüng vãö truûc q i vaì q q i0
, thãm vaìo caïc mä q0
i+1
q i0+1
men tæång æïng mi = qi ei vaì mitd1 = qi0+1ei .
td 0
+ 0

Thãm vaìo mäùi cáúu kiãûn caïc læûc ±∆q: m itd mitd 1
+
0
q0 + qi0+1 q i0+1
q
q0 + q0 Ai Ai+1 i
± ∆q = i − qi0 = qi0+1 − i i+1 β 0
1+ β 1+ β
A i+1
Trong âoï β = . ∆q ∆q
Ai
Taíi troüng trong mäùi cáúu kiãûn seî kãút håüp
våïi ∆q âãø coï trë säú riãng bàòng nhau: a
d
m i,i +1
q 0 + qi0+1
q 0 + qi0+1
β
vaì qi+1 = i
qi = i qi qi+1
1+ β
1+ β
Pháön ∆q coìn laûi våïi caïnh tay âoìn a seî taûo nãn mäüt mä men: a
q 0 − β .qi0
mid,i+1 = ∆q.a = i+1 .a
1+ β
qi0+1 − qi0
Nãúu hai cäüt giäúng nhau thç mi ,i +1 =
d
.a
2
Nhæ váûy taíi troüng âaî âæåüc biãún âäøi thaình caïc læûc qi vaì qi+1 coï trë säú riãng giäúng nhau khäng
td d
td
gáy uäún, vaì caïc mä men m i , mi +1 vaì mi,i +1 laìm cho cáúu kiãûn bë uäún vaì gáy æïng læûc trong
caïc liãn kãút.
4.2. Taíi troüng gioï:
Sæû phán bäú aïp læûc gioï lãn bãö màût cäng trçnh laì khäng âãöu (phêa âoïn gioï aïp læûc låïn nháút taûi
truûc giæîa, phêa gioï huït aïp læûc låïn nháút taûi caïc meïp, caïc goïc cuía kãút cáúu bao che), do âoï ngoaìi
kiãøm tra näüi læûc vaì chuyãøn vë täøng thãø, cáön kiãøm tra caïc cáúu kiãûn cuûc bäü chëu aïp læûc gioï tàng
cuûc bäü.
Læûc gioï taïc âäüng lãn bãö màût cäng trçnh coï tênh cháút tæìng âåüt, thay âäøi maûnh yãúu theo thåìi
gian laìm cho cäng trçnh cháún âäüng, vç thãú taïc âäüng cuía gioï gäöm hai thaình phán ténh vaì ö
âäüng. Theo TCVN 2737-95, khi tênh toaïn nhaì nhiãöu táöng cao dæåïi 40m, nhaì cäng nghiãûp
mäüt táöng cao < 36m våïi tyí säú âäü cao trãn nhëp (H/B) < 1,5, khäng cáön xeït âãún thaình pháön
âäüng .
* Thaình pháön ténh (trë säú tiãu chuáøn) cuía taíi troüng gioï åí âäü cao Z so våïi cäút chuáøn:
W = W0.k.c

12
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5

Trong âoï: W0- giaï trë aïp læûc gioï láúy theo baín âäö phán vuìng (TCVN 2737-95).
k - hãû säú tênh âãún sæû thay âäøi âäü cao vaì daûng âëa hçnh.
c - hãû säú khê âäüng.
* Thaình pháön âäüng cuía taíi troüng gioï åí âäü cao z xaïc âënh :
a) Âäúi våïi cäng trçnh vaì caïc bäü pháûn kãút cáúu coï táön säú dao âäüng riãng cå baín f1(Hz) låïn hån
táön säú dao âäüng riãng fL quy âënh:
WP = W.ζ.ν
Trong âoï: W giaï trë tiãu chuáøn cuía thaình pháön ténh cuía taíi troüng gioï
ζ hãû säú aïp læûc âäüng cuía taíi troüng gioï åí âäü cao z .
ν hãû säú tæång quan khäng gian aïp læûc âäüng cuía taíi troüng gioï, láúy theo bãö màût tênh
toaïn (gäöm bãö màût âoïn gioï, khuáút gioï, tæåìng bãn, maïi...maì qua âoï aïp læûc gioï truyãön lãn kãút
cáúu chëu læûc)
b) Âäúi våïi caïc nhaì coï màût bàòng âäúi xæïng coï f1 < fL vaì moüi cäng trçnh coï f1 < fL < f2 (f2 laì
táön säú dao âäüng riãng thæï 2 cuía cäng trçnh):
WP = m.ξ.ψ.y
m - khäúi læåüng cuía pháön cäng trçnh maì troüng tám coï âäü cao z;
ξ - hãû säú âäüng læûc xaïc âënh bàòng âäö thë.
y - dëch chuyãøn ngang cuía cäng trçnh åí âäü cao z æïng våïi daûng dao âäüng riãng thæï
nháút
ψ - hãû säú xaïc âënh bàòng caïch chia cäng trçnh thaình r pháön, trong mäùi pháön taíi troüng
r

∑y . Wpk
k
ψ= k=1
gioï khäng âäøi: r

∑y 2
. Mk
k
k=1

Mk - khäúi læåüng pháön thæï k cuía cäng trçnh;
yk - dëch chuyãøn ngang cuía troüng tám pháön thæ ï k æïng våïi dao âäüng riãng thæï nháút;
Wpk- Thaình pháön âäüng phán bäú âãöu cuía taíi troüng gioï åí pháön thæï k cuía cäng trçnh, xaïc
âënh theo træåìng håüp a.
c) Âäúi våïi nhaì nhiãöu táöng coï âäü cæïng, khäúi læåüng vaì bãö räüng màût âoïn gioï khäng âäøi theo
Z
.ξ .W ph
W p = 1,4
chiãöu cao:
h
Wph- giaï trë tiãu chuáøn thaình pháön âäüng cuía taíi troüng gioï åí âäü cao H taûi âènh cäng trçnh,
xaïc âënh theo cäng thæïc træåìng håüp a.
Caïc cäng trçnh coï fs < fL cáön tênh toaïn âäüng læûc coï kãø âãún s daûng dao âäüng âáöu tiãn, s xaïc
âënh nhæ sau: fs < fL < fs+1 .
4.3. Taíi troüng âäüng âáút:
Âäüng âáút hay âëa cháún laì rung âäüng cuía voí traïi âáút (do hoaût âäüng kiãún taûo hoàûc do caïc vuû
näø), diãùn ra báút ngåì vaì khäng keïo daìi, laìm phaït sinh læûc quaïn tênh åí caïc bäü pháûn cuía cäng


13
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5

trçnh. Cáúu taûo vaì tênh toaïn khaïng cháún âãø cäng trçnh coï thãø chëu âæåüc caïc tráûn âäüng âáút yãúu
thæåìng xaíy ra, coìn våïi âäüng âáút maûnh cäng trçnh coï thãø bë hæ hoíng nhæng khäng bë suûp âäø
âãø âaím baío an toaìn tênh maûng ngæåìi sæí duûng.
Hiãûn nay viãûc xaïc âënh taíi troüng âäüng âáút taïc duûng lãn cäng trçnh mäüt caïch chênh xaïc laì ráút
khoï khàn vaì phuû thuäüc vaìo nhiãöu yãúu täú (tênh cháút chuyãøn âäüng âëa cháún, tênh cháút âäüng
hoüc cuía cäng trçnh, cuía nãön âáút,...). Coï thãø tênh toaïn cäng trçnh chëu âäüng âáút theo hai
phæång phaïp sau :
- Phæång phaïp âäüng læûc: Xaïc âënh træûc tiãúp traûng thaïi æïng suáút - chuyãøn vë cuía kãút cáúu
chëu taíi tæì caïc gia täúc âäö ghi laûi chuyãøn âäüng cuía nãön âáút khi âäüng âáút xaîy ra.
- Phæång phaïp ténh læûc: Thay thãú caïc læûc âäüng âáút thæûc taïc duûng lãn cäng trçnh bàòng caïc
læûc ténh aío coï hiãûu æïng tæång âæång (phæång phaïp taíi troüng ngang thay thãú). Theo
phæång phaïp naìy toaìn bäü cäng trçnh âæåüc xem nhæ mäüt váût ràõn tuyãût âäúi âàût trãn nãön
âáút, læûc âäüng âáút taïc duûng lãn cäng trçnh theo phæång ngang, bàòng têch khäúi læåüng cäng
trçnh våïi gia täúc.
* Æu âiãøm cå baín : tênh toaïn âån giaín, aïp duûng cho cäng trçnh coï hçnh daïng báút kyì.
* Nhæåüc âiãøm: khäng phaín aïnh âæåüc traûng thaïi chëu læûc thæûc. Tuy phæång phaïp âäüng læûc
cho kãút quaí chênh xaïc nhæng tênh toaïn phæïc taûp vaì âoìi hoíi phaíi coï caïc säú liãûu thæc tãú cho
û
nãn hiãûn nay phäø biãún tênh toaïn theo phæång phaïp ténh læûc .
Qn
Troüng læåüng cäng trçnh trong phaûm vi caïc táöng âæåüc qui vãö taûi
troüng tám caïc táöng Qk.
Taíi troüng ngang âäüng âáút taïc âäüng lãn táöng thæï k åí daûng dao CkiQk
Qk
âäüng thæï i, âæûåc xaïc âënh :
Fki = Cki.Qk
Q1
Cki- hãû säú âëa cháún æïng våïi táöng thæï k vaì daûng dao âäüng thæï i;
Hãû säú âëa cháún phuû thuäüc caïc yãúu täú chênh sau:
- Cæåìng âäü vaì táön suáút hoaût âäüng âäüng âáút taûi nåi xáy dæûng
- Cáúu taûo âëa cháút cuía nãön âáút
- Chu kyì träüi cuía nãön
- Loaûi moïng sæí duûng
- Loaûi KC chëu læûc,tênh cháút cå lyï cuía VL
- Âäü låïn vaì sæû phán bäú khäúi læåüng cuía cäng trçnh
- Sæû phán bäú âäü cæïng ngang cuía kãút cáúu i=1 i=2 i=3
- Chu kyì dao âäüng riãng cuía cäng trçnh
- Khaí nàng phán taïn nàng læåüng biãún daûng cuía kãút cáúu
- Tênh deío cuía caïc cáúu kiãûn chëu læûc
- Sæû taïc âäüng tæång häù giæîa nãön vaì cäng trçnh..;
Cki = Kc.βi.ψ.ηki
Vaì táûp håüp thaình caïc âàûc træng sau:
Kc - hãû säú cæåìng âäü âëa cháún, biãøu diãùn tyí säú giæîa gia täúc cæûc âaûi cuía nãön âáút vaì gia täúc
troüng træåìng g


14
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5

βI - hãû säú âäüng læûc, haìm säú cuía chu kyì dao âäüng riãng vaì âàûc tênh cuía nãön âáút;
ψ - hãû säú giaím cháún, xeït tåïi hiãûu quaí cuía tênh giaím cháún nhåït, âäü deío cuía kãút cáúu, khaí
nàng phán phäúi laûi näüi læûc vaì sæû tham gia chëu læûc cuía caïc kãút cáúu khäng chëu læûc;
ηki - hãû säú hçnh daïng hay phán bäú taíi troüng âëa cháún trãn chiãöu cao cäng trçnh, æïng våïi
táöng thæï k vaì dao âäüng thæï i.
Theo nguyãn tàõc trãn, tuyì mäùi næåïc maì tiãu chuáøn khaïng cháún qui âënh viãûc xaïc âënh hãû säú
Cki theo nhæîng hãû säú khaïc nhau:
- Tiãu chuáøn CHИΠ II-7-81 ( Liãn xä) :
Cki = Kc.K1.K2.Kψ.βi.ηki
• Kc = 0,1; 0,2 vaì 0,4 æïng våïi caïc cáúp âäüng âáút 7, 8 vaì 9 theo thang MSK-64 (thãø hiãûn
mæïc âäü khaïng cháún cuía cäng trçnh).
• K1 hãû säú xeït âãún sæû hæ hoíng cho pheïp cuía cäng trçnh
K1=0,12 ÷ 1.
• K2 hãû säú xeït âãún giaíi phaïp kãút cáúu sæí duûng
K2 = 0,5 ÷ 1,5.
• Kψ hãû säú giaím cháún. Kψ = 1,0 ÷ 1,5.
1
• 0,8 ≤ β i = ≤ 3 - Âáút loaûi I (nãön âaï cæïng chæa bë phong hoïa
Ti
vaì phong hoïa yãúu..), Ti - chu kyì dao âäüng daûng thæï i
1,1
0,8 ≤ βi = ≤ 2,7 - Âáútloaûi II (âaï phong hoïa, phong hoïa maûnh)
Ti
1,5
0,8 ≤ β i = ≤ 2 - Âáút loaûi III (caït, seït vaì caïc loaûi khaïc).
Ti
n

∑Q .x ki
k

• ηki hãû säú xacï âënh theo cäng thæïc sau: η ki = x
k =1
ki n

∑Q .x 2
k ki
k =1

xki - chuyãøn vë ngang cuía âiãøm k trong daûng dao âäüng thæï i.
Âäúi våïi nhaì dæåïi 5 táöng, kãø caí caïc ngäi nhaì coï khäúi læåüng vaì âäü cæïng thay âäøi khäng âaïng
kãø theo chiãöu cao, vaì khi T1 < 0,4s cho pheïp xaïc âënh ηki theo cäng thæïc gáön âuïng sau:
n

∑Q .h k
k
ηk = h k =1
kn

∑Q .h 2
k k
k =1

hk cao âäü cuía táöng thæï k kãø tæì màût moïng.
- Tiãu chuáøn UBC cuía Myî, 1979 (Uniform Building Code):
15
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5

Tiãu chuáøn khaïng cháún cuía mäüt säú næåïc khaïc qui âënh xaïc âënh læûc càõt ngang åí chán cäng
trçnh træåïc räöi sau âoï måïi phán phäúi lãn caïc táöng. Theo UBC, læûc càõt cæûc âaûi åí chán cäng
trçnh våïi daûng dao âäüng thæï i:
Fi = Ci.Q
Trong âoï Q - troüng læåüng toaìn bäü cäng trçnh;
Ci - hãû säú âëa cháún åí daûng thæï i:
Ci = Z.I.K.C.S
3
Z - hãû säú cæåìng âäü âëa cháún Z = ÷1
16
I - hãû säú táöm quan troüng cuía cäng trçnh I = 1 ÷ 1 , 5
K - hãû säú giaím cháún, K = 0,7 cho kãút cáúu deío,
K = 0,8 cho hãû khung giàòng,
K = 1,3 cho hãû kãút cáúu häùn håüp,
K =1 cho caïc loaûi kãút cáúu khaïc.
1
C - hãû säú âäüng læûc, C = ≤ 0.12
15 Ti
S - hãû säú cäüng hæåíng nãön âáút - kãút cáúu,
2
⎛T ⎞
T T
S = 1 + i − 0 .5 ⎜ i ⎟ ≥ 1 khi i ≤ 1
⎜T ⎟
⎝0 ⎠
T0 T0
2
⎛T ⎞
T T
S = 1, 2 − 0 , 6 i − 0 . 3 ⎜ i ⎟ > 1 khi i > 1
⎜T ⎟
⎝0 ⎠
T0 T0
T0 laì chu kyì dao âäüng âàûc træng cuía nãön.
* Mäüt säú daûng taïc âäüng khaïc lãn nhaì cao táöng:
- Taïc âäüng do co ngoït, tæì biãún cuía bãtäng.
- AÍnh hæåíng cuía sæû luïn khäng âãöu.
- Do aính hæåíng cuía sæû thay âäøi nhiãût âäü, âäü áøm mäi træåìng.
- Do caïc sai lãûch khi thi cäng, do thi cäng caïc cäng trçnh lán cáûn.
- Do khai thaïc khoaïng saín, næåïc ngáöm dæåïi nhaì,...
5. Âàûc âiãøm thiãút kãú kãút cáúu, tênh toaïn vaì cáúu taûo :
5.1.Âàûc âiãøm thiãút kãú kãút cáúu :
Thiãút kãú nhaì nhiãöu táöng, váún âãö kãút cáúu chiãúm vai troì ráút quan troüng. Viãûc choün caïc hãû kãút
cáúu khaïc nhau, træûc tiãúp aính hæåíng âãún caïc váún âãö vãö bäú trê màût bàòng, hçnh khäúi, âäü cao caïc
táöng, thiãút bë âiãûn, âæåìng äúng kyî thuáût, yãu cáöu vãö kyî thuáût, tiãún âäü thi cäng, giaï thaình cäng
trçnh. Caïc âàûc âiãøm chuí yãúu cáön læu yï laì:
a. Taíi troüng ngang laì nhán täú chuí yãúu cuía thiãút kãú kãút cáúu. Trong kãút cáúu nhaì tháúp táöng, aính
hæåíng do taíi troüng ngang sinh ra ráút nhoí, chuí yãúu laì taíi troüng âæïng. Theo sæû gia tàng cuía
chiãöu cao, näüi læûc vaì chuyãøn vë do taíi troüng ngang sinh ra tàng lãn ráút nhanh.

16
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5

Nãúu xem CT nhæ mäüt thanh ngaìm :
* Taíi phán bäú tam giaïc :
qH 2 11 qH 4
M= δ=
,
3 120 EJ
δ
δ
q q
* Taíi phán bäú chæî nháût :
qH 2 qH 4
M= , δ=
2 8 EJ

H
b. Haûn chãú chuyãøn vë ngang: Theo sæû tàng chiãöu cao, chuyãøn vë ngang tàng ráút nhanh,
trong thiãút kãú khäng chè yãu cáöu kãút cáúu âuí cæåìng âäü, maì phaíi âuí âäü cæïng âãø chäúng læûc
ngang, haûn chãú chuyãøn vë ngang trong phaûm vi nháút âënh . Nãúu chuyãøn vë ngang quaï låïn
laìm tàng thãm näüi læûc phuû, âäü lãûch tám tàng nhanh, laìm cho ngæåìi åí caím tháúy khoï chëu vaì
coï thãø suûp âäø cäng trçnh. Chuyãøn vë låïn coìn coï thãø laìm cho tæåìng, chi tiãút trang trê, äúp laït,
hãû thäúng âiãûn næåïc næït, hæ hoíng, ray thang maïy biãún daûng, ..
c. Yãu cáöu thiãút kãú chäúng âäüng âáút caìng cao. ÅÍ vuìng coï âäüng âáút, ngoaìi viãûc tênh âãún taíi
troüng âæïng, taíi troüng gioï coìn laìm cho kãút cáúu coï tênh nàng chäúng âäüng âáút täút, âãø khäng bë
hæ haûi khi coï âäüng âáút nhoí, khi gàûp âäüng âáút tæång âæång cáúp thiãút kãú qua sæía chæîa bçnh
thæåìng coï thãø sæí duûng âæåüc. Coìn khi gàûp âäüng âáút låïn coï hæ haûi nhæng khäng nguy hiãøm
cho tênh maûng con ngæåìi vaì thiãút bë saín xuáút quan troüng, coï thãø næït nhæng khäng suûp âäø.
d. Giaím nheû troüng læåüng baín thán coï yï nghéa hån cäng trçnh bçnh thæåìng. Cuìng âiãöu kiãûn
nãön âáút, nãúu giaím troüng læåüng baín thán coï thãø xáy dæûng âæåüc nhiãöu táöng hån. Hiãûu æïng cuía
âäüng âáút tyí lãû thuáûn våïi troüng læåüng cäng trçnh, giaím nheû troüng læåüng baín thán laì giaím näüi
læûc cáúu kiãûn, do âoï tiãút kiãûm váût liãûu, haû giaï thaình.

5.2. Caïc âàûc âiãøm tênh toaïn:
a. Tênh toaïn näüi læûc dæåïi taïc duûng cuía taíi troüng âæïng, noïi chung khäng cáön tiãún haình tênh
toaïn vë trê báút låüi cuía hoaût taíi. Vç nhaì nhiãöu táöng thæåìng laì kãút cáúu khäng gian ba chiãöu,
nhiãöu táöng nhiãöu nhëp, khaí nàng bäú trê hoaût taíi quaï nhiãöu, khäng thãø tênh toaïn tæìng træåìng
håüp mäüt. Màûc khaïc, nhaì nhiãöu táöng, troüng læåüng baín thán kãút cáúu chiãúm tyí lãû ráút låïn
(#1500kg/m2) so våïi hoaût taíi (200-300kg/m2) cho nãn vë trê báút låüi cuía hoaût taíi aính hæåíng
tåïi näüi læûc cuîng ráút nhoí.17
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5

Khi hoaût taíi tæång âäúi låïn, mämem cuía nhëp dáöm coï thãø coï aính hæåíng báút låüi, nãn
mämen giæîa nhëp nhán våïi hãû säú 1,1 - 1,2.
b. Caïc cáúu kiãûn thàóng âæïng chëu taíi cuía cäng trçnh liãn kãút våïi nhau thaình mäüt hãû khäng
gian. Nhæng viãûc tênh toaïn coï thãø thæûc hiãûn dæåïi daûng baìi toaïn phàóng nãúu tiãún haình âæåüc
viãûc phán phäúi taíi troüng ngang theo âäü cæïng tæång âäúi cuía caïc cáúu kiãûn chëu taíi.
c. Âäúi våïi nhaì nhiãöu táöng viãûc tênh toaïn våïi taíi troüng âäüng chuí yãúu váùn táûp trung vaìo viãûc
xaïc âënh chu kyì vaì daûng dao âäüng cuía chuïng. Tæì âoï cho pheïp xaïc âënh âæåüc taíi troüng taïc
duûng vaì tiãúp âoï xaïc âënh traûng thaïi æïng suáút theo caïc phæång phaïp ténh hoüc thäng thæåìng.

5.3 Caïc yãu cáöu cáúu taûo:
a. Daûng cuía cäng trçnh:
- Hçnh daûng màût bàòng nhaì: Cáön âån giaín (vuäng, troìn laì täút nháút), goün vaì coï âäü cæïng
chäúng xoàõn låïn (tám cæïng truìng våïi troüng tám). Nãúu màût bàòng phæïc taûp, traíi daìi cáön cáúu taûo
caïc khe khaïng cháún.
- Hçnh daûng theo chiãöu cao: Theo phæång âæïng nhaì phaíi âån âiãûu vaì liãn tuûc, cán âäúi,
traïnh sæû thay âäøi âäüt ngäüt hçnh daûng theo chiãöu cao nhaì. Cán âäúi giæîa tyí lãû chiãöu cao vaì bãö
räüng nhaì.
b. Âäü cæïng, cæåìng âäü :
- Theo phæång âæïng: Nãn traïnh sæû thay âäøi âäüt ngäüt sæû phán bäú âäü cæïng vaì cæåìng âäü trãn
chiãöu cao nhaì. Nãúu trãn cäng trçnh coï mäüt táöng mãöm thç caïc biãún daûng seî coï khuynh hæåïng
táûp trung åí táöng âoï vaì dãù gáy ra sæû suûy âäø toaìn cäng trçnh.
- Theo phæång ngang: Nãúu trong cuìng mäüt táöng coï cäüt daìi láùn cäüt ngàõn, læûc càõt seî táûp
trung åí cäüt ngàõn cæïng hån, noï seî bë phaï hoaûi træåïc cäüt daìi, âiãöu náöy cuîng tæång tæû âäúi våïi
dáöm. Træåìng håüp náöy nãn taïch caïc kãút cáúu tæû mang (vaïch ngàn,...) ra khoíi kãút cáúu chëu læûc,
cuîng nhæ giaím båït chiãöu cao tiãút diãûn cuía caïc cáúu kiãûn ngàõn.
c. Báûc siãu ténh:
ÅÍ nhæîng nhaì chëu æïng suáút phaït sinh do chãnh lãûch nhiãût âäü, do luïn khäng âãöu thç säú báûc
siãu ténh nãn tháúp. Nhæng ngæåüc laûi khi chëu taíi troüng ngang thç báûc siãu ténh phaíi cao âãø
traïnh cho cäng trçnh khäng bë âäø khi coï mäüt bäü pháûn naìo âoï bë phaï hoaûi træåïc.
d. Tæång quan âäü cæïng giæîa cäüt vaì dáöm:
Thäng thæåìng phaíi thiãút kãú sao cho khåïp deío åí dáöm xuáút hiãûn træåïc sau âoï måïi åí caïc
cäüt. Hay noïi caïch khaïc, thiãút kãú cäüt chàõc hån dáöm, vç sæû an toaìn cuía cäng trçnh vaì táûn duûng
khaí nàng laìm viãûc cuía caïc bäü pháûn cäng trçnh.
e. Læûa choün váût liãûu vaì loaûi nhaì.
- Coï thãø læûa choün váût liãûu laìm kãút cáúu chëu læûc chênh bàòng theïp, bãtäng cäút theïp hay häùn
håüp cho phuì håüp.
- Coï thãø læûa choün nhaì khung, nhaì táúm, nhaì kãút håüp,..


18
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5

6. Âàûc âiãøm tênh toaïn nhaì nhiãöu táöng:
6.1.Khaïi niãûm vãö kãút cáúu biãún daûng âäöngâiãûu vaì khäng âäöng âiãûu:
Biãún daûng cuía mäüt consol chëu taíi troüng phán bäú âãöu p coï daûng:
p p
ϕ (z) + ψ (z)
v( z ) =
EI GA
EI - âäü cæïng chäúng uäún cuíacáúu kiãûn ;
GA - âäü cæïng chäúng càõt cuía cáúu kiãûn.
Våïi hai cäng xon coï cuìng chiãöu cao
nhæng kêch thæåïc tiãút diãûn khaïc nhau,
âãø v1(z) vaì v2(z) laì nhæîng âæåìng cong
v1 (z)
=k
âäöng daûng:
v2 (z)
(k = const) thç phaíi coï âiãöu kiãûn:
I1 I 2
= t
1) hoàûc
a
A1 A2
A1 = A2 = ∞ (caïc consol chè chëu uäún) hoàûc
2)
I1 = I2 = ∞ (caïc consol chè chëu càõt)
3)
Nhæ váûy caïc cáúu kiãûn chëu taíi coï biãún daûng âäöng âiãûu khi chuïng coï cuìng quy luáût biãún
daûng.
Khi hai cáúu kiãûn cuìng laìm viãûc coï biãún daûng khäng âäöng âiãûu thç sæû taïc âäüng tæång häù giæîa
chuïng seî tæång âæång mäüt taíi troüng phuû thay âäøi theo chiãöu cao.
Vê duû biãún daûng cuía khung cæïng vaì vaïch cæïng chëu taíi ngang laì khäng âäöng âiãûu: biãún
daûng cuía khung giäúng biãún daûng do læûc càõt, coìn biãún daûng cuía vaïch cæïng coï daûng biãún
daûng uäún. Khi chuïng cuìng laìm viãûc våïi nhau, pháön trãn cuía cäng trçnh seî coï biãún daûng
theo khung cæng, coìn pháön dæåïi theo vaïch cæïng.Vç váûy viãûc tênh toaïn cäng trçnh våïi caïc cáúu
ï
kiãûn chëu læûc coï biãún daûng khäng âäöng âiãûu seî phæïc taûp hån nhiãöu, theo tênh cháút biãún daûng
naìy khi tênh toaïn phán phäúi taíi troüng ngang cáön phán biãût:
- så âäö giàòng (bd âäöng âiãûu) - så âäö khung giàòng (khäng âäöng âiãûu)

6.2. Tênh toaïn nhaì coï så âäö vaïch cæïng chëu læûc:
6.2.1.Træåìng håüp caïc vaïch cæïng âàûc:
*. Phán phäúi taíi troüng ngang âãún caïc vaïch cæïng:
Xeït hãû gäöm caïc vaïch cæïng, giaí thuyãút ràòng:
- Caïc baín saìn tuyãût âäúi cæïng trong màût phàóng cuía noï.
- Caïc cáúu kiãûn thàóng âæïng chëu taíi (tæåìng, loîi..) ngaìm vaìo mäüt moïng cæïng vaì coï âäü cæïng
khäng âäøi theo chiãöu cao.
- Boí qua biãún daûng træåüt vaì boí qua âäü cæïng chäúng xoàõn thuáön tuïy cuía vaïch19
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5

Xeït hãû tæåìng chëu læûc coï caïc truûc chênh cuía caïc vaïch cæïng song song våïi hãû truûc vuäng goïc
xOy. Cäng trçnh chëu taíi troüng ngang cæåìng âäü py(z) song song våïi truûc Oy.
Toüa âäü tám cæïng cuía hãû xaïc âënh theo cäng thæïc:
∑λ EI
∑λ EI yTC =
xTC =
yi yxi
xi xi

∑EI
∑ EI
; ;
yi
xi

Nãúu âàût EIx =∑EIxi vaì EIy=∑EIyi laì âäü cæïng y λxj
chäúng uäún cuía cäng trçnh:
EKt = ∑ (r2xi.EIxi + r2yi.EIyi) - âäü cæïng chäúng
j
xoàõn cuía cäng trçnh.
rxi, ryi- khoaíng caïch tæì tám cæïng G âãún troüng
λyj
tám vaïch cæïng thæï i.
Mä men xoàõn Mt = (b - xTC).Ty
i λyi
Taíi troüng ngang âæåüc phán cho vaïch cæïng:
O x
EI λxi
T yi = xi T y
*

EI x b Ty(z)
Taíi troüng ngang âæåüc phán thãm do mä men xoàõn:
Mt Mt
T xi* = ryi T yi* = rxi
* *
EI yi ; EI xi
EK t EK t
Váûy taíi troüng ngang phán phäúi vaìo vaïch cæïng laì:
Mt EI xi Mt
Txi = ryi T yi = T y + rxi
EI yi ; EI xi
EK t EI x EK t
6.2.2. Træåìng håüp vaïch cæïng coï mäüt daîy läù cæía:
Daîy läù cæía chia vaïch cæïng thaình hai pháön
näúi våïi nhau båíi caïc lanh tä, tuìy theo kêch
thæåïc läù cæía (thãø hiãûn qua hãû säú liãön khäúi α)
A1 A2
A1 A2
maì coï aính hæåíng khaïc nhau âãún sæû laìm viãûc A1 A2
I1 I2 I1 I2
cuía vaïch. I1 I2
Tênh toaïn phán phäúi taíi troüng ngang vaìo caïc
vaïch cæïng thæûc hiãûn tæång tæû nhæ træåìng håüp
vaïch cæïng âàûc, nhæng thay mä men quaïn tênh
Ii bàòng mä men quaïn tênh tæång âæång Itâi
d1 d2
d d

- Nãúu coï mäüt daîy läù cæía låïn (α ≤ 1)
Âäü cæïng cuía lanh tä ráút beï so våïi âäü cæïng cuía caïc
pháön tæåìng do âoï cho pheïp boí qua mä men uäún taûi
caïc tiãút diãûn liãn kãút våïi tæåìng, nhæ váûy coï thãø xem
lanh tä nhæ nhæîng liãn kãút thanh näúi khåïp caïc pháön
I1 I2 I1 I2
tæåìng våïi nhau. Mäùi pháön seî laìm viãûc nhæ mäüt vaïch


20
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5

cæïng âàûc riãng biãût våïi âäü cæïng chäúng uäún laì EI1 vaì
EI2. Toaìn bäü vaïch coï mä men quaïn tênh tæång âæång
laì: Itâ = I1 + I2.
- Nãúu coï mäüt daîy läù cæía beï (α ≥ 10):
Do âäü cæïng cuía lanh tä ráút låïn, biãún daûng cuía vaïch cæïng seî tuán theo giaí thuyãút tiãút diãûn
phàóng. Mä men quaïn tênh tæång âæång cuía vaïch seî laì: Itâ = I1 + I2 + d12.A1 + d22A2 .
Trong âoï:
I1, I2, A1, A2 : mä men quaïn tênh
vaì diãûn têch tiãút diãûn ngang cuía Qk Qk
Qk
I1 I2
mäùi pháön tæåìng.
A1 A2
d1, d2 : khoaíng caïch tæì troüng
tám cuía toaìn bäü vaïch cæïng Tjk Qk Qk Mk
h
âãún caïc troüng tám cuía tæìng
c
pháön tæåìng.
Læûc càõt taûi âiãøm giæîa cuía lanh tä:
d2
d1
T jk S z
Qk = h G1 G G2
I td
Mä men uäún åí 2 âáöu ngaìm lanh tä : c
c
M k = ± Qk .
2
- Tjk læûc càõt táöng jk
- Sz mä men ténh cuía 1 pháön tæåìng âäúi våïi tám G: Sz=d1A1=d2A2
- h chiãöu cao táöng ;
- c bãö räüng läù cæía.
- Nãúu coï mäüt daîy läù cæía våïi kêch thæåïc trung bçnh (1 < α < 10)
Trong træåìng håüp naìy traûng thaïi biãún daûng cuía vaïch cæïng chëu aính hæåíng cuía caïc lanh tä.
Âãø âån giaín tênh toaïn coï thãø theo hai mä hçnh sau:
Mä hçnh råìi raûc (hay khung thay thãú): caïc pháön tæåìng cuìng våïi lanh tä laìm viãûc nhæ mäüt
khung nhiãöu táöng tæång âæång.
Mä hçnh råìi raûc liãn tuûc: Caïc lanh tä âæåüc thay thãú båíi caïc thanh raíi âãöu theo chiãöu cao,
chëu biãún daûng træåüt våïi âäü cæïng xaïc âënh theo tênh cháút vaì khoaíng caïch cuía lanh tä.

* Hãû säú liãön khäúi cuía vaïch cæïng α:
Mä men ténh cuía tæìng pháön tæåìng våïi truûc qua troüng tám vaïch cæïng: S = A1.d1 = A2.d2
Trong âoï d1, d2 laì khoaíng caïch tæì troüng tám vaïch cæïng âãún troüng tám cuía tæìng pháön tæåìng.
d = d1 + d2

21
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5

d
Hoàûc coï thãø viãút laûi S =
1 1
+
A1 A 2
Mä men quaïn tênh cuía vaïch cæïng coï xeït âãún sæû giaím yãúu do läù cæía xaïc âënh theo cäng thæïc:
I = I1 + I2 + S.d
a2
12d E ' I . I td '
λ2 = I td = I ' 2
'
Âàût Våïi
a + 2,76 .h ' 2
h.a 3 .S E I 1 + I 2
I’td - mämen quaïn tênh tæång âæång cuía lanh tä.
E’, G’, I’, A’: mäâun âaìn häöi, mä âun càõt, mämen quaïn tênh vaì diãûn têch tiãút diãûn lanh tä.
h'
A - khoaíng caïch giæîa caïc tiãút diãûn ngaìm thæûc tãú cuía lanh tä a = c +
2
c : bãö räüng läù cæía, h’ :chiãöu cao tiãút diãûn lanh tä;
1
⎡ 12d E' I.I'td ⎤ 2
α = λ.H = H ⎢ 3 . . ⎥.
Hãû säú liãön khäúi:
⎣ h.a .S E I1 + I 2 ⎦
6.2.3.Âàûc âiãøm tênh toaïn caïc vaïch cæïng:
6.2.3.1.Tênh toaïn vaïch cæïng ngang:
a) Caïc vaïch cæïng khäng coï läù cæía:
22
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5

* Cáúu kiãûn chëu taíi coi laì vaïch cæïng nãúu thoía maîn: l ≥ht/2 vaì l ≥5t. Vaïch nhæ mäüt cäng xon
ngaìm vaìo moïng.
* Vaïch cæïng chè chëu taíi troüng ngang taïc duûng song song våïi mp cuía noï.
Khi coï kãø tæåìng doüc tham gia chëu læûc thç pháön tæåìng âæa vaìo tênh toaïn mäùi bãn bàòng trë säú
nhoí nháút trong caïc trë säú åí hçnh bãn
Våïi så âäö tênh nhæ mäüt consol dãù daìng xaïc âënh M, Q.
Q.S
M
τ=
σ = y1
Kiãøm tra æïng suáút trong tæåìng:
I.b
I

b) Caïc táúm tæåìng coï läù cæía:
Quan niãûm gáön âuïng ràòng näüi læûc phán
bäú vaìo caïc pháön tæåìng theo âäü cæïng:
M = M 1 + M2 N1 M1 M2 N2
Q = Q 1 + Q2
Q1 Q2
B2
B
M2 = M
Vaì M1 = M 1
B1 + B2
B1 + B2
6.2.3.2.Tênh toaïn tæåìng doüc chëu taíi troüng ngang:
Theo chiãöu cao nhaì tæåìng doüc nhæ mäüt dáöm liãn tuûc
gäúi lãn caïc táúm saìn (vaïch cæïng ngang), chëu taíi troüng
ngang taïc duûng vuäng goïc våïi màût phàóng saìn.
Mä men taûi gäúi xaïc âënh gáön âuïng:
q . h t2
=
M g
12
ht
q Mg6.2.4.Tênh toaïn saìn:
Saìn laì caïc vaïch cæïng ngang trong hãû kãút cáúu chëu læûc,
taíi troüng taïc duûng lãn saìn:
Taíi troüng âæïng taïc duûng træûc tiãúp lãn saìn
-
gáy uäún ngoaìi màût phàóng saìn, taïc âäüng naìy tênh
toaïn nhæ saìn phàóng.
Taíi troüng gioï taïc duûng lãn tæåìng
-
ngoaìi, qua saìn truyãön vaìo caïc tæåìng B
chëu læûc, gáy uäún trong màût phàóng saìn.
Træåìng håüp naìy saìn laìm viãûc nhæ mäüt dáöm liãn

23
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5

tuûc tæûa trãn caïc tæåìng trong. Cäút theïp cáön thiãút
chëu uäún trong màût phàóng saìn:
M
Fa =
R a .B o
Læåüng theïp âæåüc tàng lãn 50% âãø cáúu taûo trong caïc giàòng tæåìng.
* Trong caïc nhaì cao táöng hçnh daïng báút kyì, hãû kãút cáúu häùn håüp: khung, vaïch, loîi bäú trê
phæïc taûp thç sæû phán phäúi taíi troüng vaìo kãút cáúu chëu læûc laì ráút khoï xaïc âënh, âàûc biãûc caïc táúm
tæåìng giao nhau thæåìng coï âäü cæïng låïn nãn chëu læûc ráút låïn, bäú trê theïp phaíi nhiãöu.
* Vç váûy khäng nãn phán têch mäüt caïc âån giaín thaình caïc hãû phàóng, phán phäúi taíi troüng
theo khoaíng caïch giæîa caïc kãút cáúu chëu læûc laìm cho kãút cáúu keïm an toaìn. Do âoï nãn duìng
caïc chæång trçnh phán têch khäng gian 3 chiãöu, xem xeït hãû mäüt caïch täøng thãø cho caïc daûng
nhaì: kãút cáu äúng, kãút cáúu coï màût bàòng phæïc taûp, hçnh daïng màût âæïng thay âäøi (nhä ra, thu
ú
vaìo....),...
* Trong pháön tênh toaïn caïc vaïch cæïng thàóng âæïng chëu læûc chè xeït træåìng håüp vaïch cæïng
coï måí läù cæía âån giaín. Trong thæûc tãú caïc läù coï vë trê vaì hçnh daïng báút kyì, âãø coï kãút quaí tênh
toaïn chênh xaïc nãn duìng chæång trçnh PTHH phàóng âãø phán têch táúm. Våïi caïc pháön tæí tam
giaïc coï thãø phán têch táúm coï hçnh daïng vaì vë trê läù cæía báút kyì.


6.3. Tênh toaïn nhaì coï så âäö khung chëu læûc:
a) Sæû phán bäú taíi troüng ngang:
Âãø thæûc hiãûn phán phäúi taíi troüng ngang, cáön xaïc âënh mäüt säú khaïi niãûm cå baín sau:
- Âäü cæïng tæång âäúi theo táöng Fn n
giæîa hai táöng kãú tiãúp j & k cuía
∆jk
cáúu kiãûn thàóng âæïng chëu taíi
∆jk,i
Fk k
thæï i: laì tè säú giæîa læûc càõt táöng Rjk k
Tjk,i vaì chuyãøn vë ngang tæång Fj Tjk j
âäúi cuía hai táöng ∆jk,i = vki - vji. j
Tjk , i
R jk ,i = F1 1
∆ jk , i
(Rjk, i laì læûc ngang taïc âäüng lãn 1 ..(s).. m
táöng thæï k âãø gáy ra mäüt chuyãøn
vë ngang tæång âäúi bàòng âån vë giæîa hai táöng k vaì k-1)
Âäü cæïng täøng thãø cuía mäüt cáúu kiãûn thæï i laì læûc ngang cáön thiãút âãø gáy ra åí âènh cuía cáúu
-
kiãûn âoï mäüt chuyãøn vë ngang bàòng âån vë.
Ti
Ri =
vi
Trong âoï: Ti - taíi troüng ngang taïc âäüng lãn cáúu kiãûn,


24
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5

vi - chuyãøn vë ngang åí âènh cáúu kiãûn do Ti gáy ra.
Trong nhaì khung viãûc phán phäúi taíi troüng ngang âæåüc thæûc hiãûn taûi cao trçnh cuía mäùi táöng.
- Vë trê tám cæïng cuía hãû khung åí táöng jk:
∑λ R ∑λ R
x y y x

=
jk , i jk , i jk , m jk , m
xTCjk yTCjk
∑R ∑R
y x
jk , i jk , m

* Tæång tæû nhæ khi xeït hãû vaïch cæïng âàûc chëu taíi troüng ngang, khi taíi troüng ngang taïc âäüng
theo hæåïng Oy, pháön taíi troüng ngang phán phäúi cho khung thæï i (khung ngang theo chiãöu
Oy) åí táöng jk:
y x y
R jk , i r jk , i . R jk , i
=
y y t
T T M
∑R
+
jk ,m jk jk
y
Rt,
jk , i jk

Pháön taíi troüng ngang phán phäúi cho khung thæï m (khung doüc) cuía táöng jk:
y x
r jk , m .R jk , m
=
x
M tjk .
T jk , m
Rt , jk
Trong âoï Rt, jk âäü cæïng chäúng xoàõn cuía cäng trçnh,
( ( ))
()
Rt , jk = ∑ R jk , m . rjk , m + R jk , i . rjk , i
2 2
x y y x


M tjk = T jk (b − xTCjk )
y
M tjk mä men gáy xoàõn cuía cäng trçnh,
x y
rjk, i , rjk, m khoaíng caïch tæì tám cæïng cuía khung âãún tám cæïng cuía cäng trçnh theo

r jk , i = λ xjk , i − x TCjk
x
phæång x & y:

r jk , m = λ yjk , m − y TCjk
yb) Xaïc âënh âäü cæïng tæång âäúi theo táöng cuía khung:
m


= R (jks )
R
Âäü cæïng tæång âäúi theo táöng cuía mäüt khung báút kyì: jk
s =1

= A .R (∞) - âäü cæïng tæång âäúi cuía cäüt s (s=1,2..m)åí táöng jk.
(s) (s) (s)
R jk jk jk

R(jk) (∞) : âäü cæïng tæång âäúi cuía cäüt s khi caïc nuït (k,s) & (j,s) chëu chuyãøn vë thàóng, coìn
s


chuyãøn vë xoay bàòng 0 (tæång tæû nhæ træåìng håüp xem dáöm ngang tuyãût âäúi cæïng Jdáöm = ∞).
A (jks ) : hãû säú âiãöu chènh khi xeït âãún aính hæåíng cuía chuyãøn vë xoay caïc nuït (k,s) & (j,s) do
biãún daûng cuía dáöm vaì cäüt gáy ra (baíng tra)
I (jks ) = k (jks ) I 0 . : mä men quaïn tênh cäüt (s) åí táöng jk,
Âàût:
ljk = λjk.l0 - khoaíng caïch giæîa hai nuït kãö nhau j & k cuía khung,
k (jks )
ρ =
(s)
- âäü cæïng quy æåïc cuía cäüt(s) nàòm giæîa 2 nuït kãö nhau j,k.
λ jk
jk
25
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Chæång 5

I0 vaì l0 mämen quaïn tênh vaì chiãöu daìi thanh quy æåïc .
12EI
Âäü cæïng âån vë cuía thanh quy æåïc : R0 = 3 0 .
l0
ρ (jks )
(s) (s)
12 EI 12 El 0 k jk
(∞ ) = = = 2 R0
jk
(s)
⇒ R
λ 3jk λ jk
jk
l3 l 03
jk

ρ (jks ) ( s )
= 2 A jk R 0 = η (jks ) R 0
(s)
R
λ jk
jk


ρ (jks ) ( s )
våïi η = 2 A jk
(s)

λ jk
jk

m
R jk = ∑η (jk ) .R0 = η jk R0
s
Âäü cæïng tæång âäúi cuía khung åí táöng jk:
s =1
m m
1
∑η ∑ρ
η jk = =
(s) (s)
A (jks )
Våïi
λ
jk jk
2
s =1 s =1
jk

Âäü cæïng tæång âäúi theo táöng cuía khung coìn âæåüc sæí duûng khi tênh toaïn dao âäüng cäng trçnh.
6.4.Tênh toaïn nhaì coï så âäö khung giàòng:
Trong nhaì khung giàòng khung vaì vaïch cæïng cuìng chëu taíi troüng âæïng vaì taíi troüng ngang.
Nhæ âaî trçnh baìy åí 3.1 khung vaì vaïch cæïng coï biãún daûng khäng âäöng âiãûu, viãûc tênh toaïn
phán phäúi taíi troüng ngang vaìo kãút cáúu chëu læûc thæûc hiãûn theo hai caïch:
Caïch thæï nháút: Thay khung thæûc bàòng mäüt vaïch cæïng âàûc tæång âæång coï cuìng chiãöu cao,
cuìng chuyãøn vë ngang åí âènh khi chëu cuìng mäüt loaûi taíi troüng. Tênh toaïn phán phäúi taíi troüng
ngang seî âæåüc thæûc hiãûn nhæ nhaì coï tæåìng chëu læûc.
Caïch thæï hai: Xem khung nhæ mäüt cäng xon chëu càõt (âäü cæïng chäúng uäún låïn vä cuìng). Âãø
tiãún haình phán phäúi taíi troüng ngang vaìo caïc kãút cáúu chëu læûc, cáön xaïc âënh âäü cæïng chäúng
càõt tæång âæång cuía khung .
***********
26
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản