Kết cấu xây dựng áo đường mềm

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
305
lượt xem
107
download

Kết cấu xây dựng áo đường mềm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Kết cấu xây dựng áo đường mềm dành cho sinh viên chuyên ngành xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết cấu xây dựng áo đường mềm

  1. CHƯƠNG TRÌNH THI T K ÁO ĐƯ NG M M QUY TRÌNH 22 TCN 211-93 ADM 2.0 ***** §1 . S LI U THI T K + Thông tin chung : Công trình: Xây D ng H T ng K Thu t C m Công Nghi p & Ti u Th Công Nghi p – Phư ng Hi p Thành – Qu n 12. K sư thi t k : Nguy n Trí Cao + N n đư ng : Đ t đ p n n đư ng :N nđ t 2 Module đàn h i E (daN/cm ) : 360 2 L c dính C (daN/cm ) : 0.60 Góc ma sát j (đ ) : 17 + T i tr ng : Đư ng kính v t bánh xe D (cm) : 36 Áp l c tính toán p (daN/cm2) :6 2 Module đ.h yêu c u Eyc (daN/cm ): 1530 + K t c u áo đư ng : T ng s l p áo đư ng : 3 L p v t li u H Ev Eku Etr Ru C j BTN nong,chat,hat nho, IA 5 3240 13000 2400 18.0 2.00 0 BTN nong,chat,hat vua, IA 7 3600 13000 3000 18.0 2.50 0 Da dam Macadam 35 3500 3500 3500 0.0 0.00 0 §2 . KI M TRA K T C U THEO TIÊU CHU N Đ VÕNG ĐÀN H I + Module đàn h i yêu c u : Eyc = 1530 (daN/cm2). + Sơ đ tính : L p v t li u Ev (daN.cm2) h (cm) BTN nong,chat,hat nho, IA 3240 5 BTN nong,chat,hat vua, IA 3600 7 Da dam Macadam 3500 35 N n:N nđ t 360 + Module đàn h i chung c a k t c u : Ech = 1552 (daN/cm2). Þ K t lu n : K t c u đ m b o tiêu chu n v đ võng đàn h i. Trang1
  2. §3 . KI M TRA CÁC L P V T LI U LI N KH I THEO TIÊU CHU N KÉO U N + S l p ki m tra : 1 + Ki m tra l p : BTN nong,chat,hat vua, IA Sơ đ tính (h 2 l p) : E1 = 13000 (daN/cm2) Echm = 1267 (daN/cm2) E1/Echm = 10.26 H1 = 12 (cm) H/D = 0.33 Tra toán đ 3-11 : s = 1.91 ng su t kéo u n tính toán : su = 13.19 (daN/cm 2) ng su t kéo u n cho phép : Ru = 18.00 (daN/cm2) ? Đánh giá : su = 13.19 < Ru = 18.00 Đ m b o đi u ki n ch u kéo khi u n. Þ K t lu n : K t c u đ m b o đi u ki n ch u kéo khi u n. §4 . KI M TRA Đ T N N, BTN & V T LI U R I THEO TIÊU CHU N TRƯ T + S l p ki m tra : 3 + Ki m tra đ t n n : N n đ t Sơ đ tính : Các l p cùng làm vi c E1 = 4010 (daN/cm2) Echm = 360 (daN/cm 2) E1/Echm = 11.14 H1 = 47 (cm) H/D = 1.306 Tra toán đ 3-7 : tax = 0.026 ng su t c t ho t đ ng do t i tr ng xe ch y : tax = 0.154 (daN/cm2) ng su t c t ch đ ng do tr ng lư ng các l p trên : (Tra toán đ 3-9 v i j = 17 (đ ) & H = 47 (cm) ) tav = 0.000 (daN/cm2) T ng ng su t c t ho t đ ng : t = tax + tav = 0.154 (daN/cm 2) ng su t c t cho phép : Trang2
  3. [t] = K'*C , v i : K' = (K1*K2)/(n*m*Kt) K1 = 0.60 , h s do t i tr ng trùng ph c K2 = 0.80 , h s do làm vi c không đ ng nh t n = 1.15 , h s vư t t i do xe ch y m = 0.65 , h s xét đ n đi u ki n ti p xúc Kt = 1.00 , h s ch t lư ng khai thác => K' = 0.642 , h s t ng h p , C = 0.600 (daN/cm 2) ® [t] = 0.385 (daN/cm2) ? Đánh giá : t = 0.154 < [t] = 0.385 N n đ m b o đi u ki n ch ng trư t. + Ki m tra l p BTN : BTN nong,chat,hat vua, IA Sơ đ tính : E1 = 2739 (daN/cm2) Echm = 1267 (daN/cm2) E1/Echm = 2.16 H1 = 12 (cm) H/D = 0.333 Tra toán đ 3-13 : tax = 0.3992 ng su t c t ho t đ ng do t i tr ng xe ch y : t = tax = 2.395 (daN/cm 2) ng su t c t cho phép : [t] = K'*C K' = 1.300 , h s t ng h p , C = 2.500 (daN/cm2) ® [t] = 3.250 (daN/cm2) ? Đánh giá : t = 2.395 < [t] = 3.250 L p BTN đ m b o đi u ki n ch ng trư t. Trang3
  4. + Ki m tra l p BTN : BTN nong,chat,hat nho, IA Sơ đ tính : E1 = 2400 (daN/cm2) Echm = 1443 (daN/cm2) E1/Echm = 1.66 H1 = 5 (cm) H/D = 0.139 Tra toán đ 3-13 : tax = 0.1905 ng su t c t ho t đ ng do t i tr ng xe ch y : t = tax = 1.143 (daN/cm 2) ng su t c t cho phép : [t] = K'*C K' = 1.300 , h s t ng h p , C = 2.000 (daN/cm2) ® [t] = 2.600 (daN/cm2) ? Đánh giá : t = 1.143 < [t] = 2.600 L p BTN đ m b o đi u ki n ch ng trư t. Þ K t lu n : K t c u đ m b o đi u ki n ch ng trư t. Trang4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản