Kết chuyển thu nhập và chi phí

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
255
lượt xem
45
download

Kết chuyển thu nhập và chi phí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Kết chuyển thu nhập và chi phí

  1. CTY XK GOÃ ÑOÂNG NAM AÙ VIEÄT NAM Phuï luïc soá : 06.ASD KEÁT CHUYEÅN THU NHAÄP & CHI PHÍ Thaùng 01/1999 TKNO TKCO SOTIEN KHT MACT SOCT NGAYCT DIENGIAI KHNO KHCO KC 9901003 31-01-99 K/c doanh thu baùn tp ( noäi ñòa ) 5112 911 511 911 227,600,000 1 KC 9901003 31-01-99 K/c doanh thu baùn tp ( xuaát khaåu ) 5114 911 511 911 99,000,000 1 KC 9901004 31-01-99 K/c chieát khaáu baùn tp ( noäi ñòa ) 5112 5212 511 521 400,000 1 KC 9901005 31-01-99 K/c chi phí nguyeân lieäu chính tröïc tieáp 154 6211 154 621 134,642,438 1 KC 9901005 31-01-99 K/c chi phí nguyeân lieäu phuï tröïc tieáp 154 6212 154 621 14,360,000 1 KC 9901006 31-01-99 K/c tieàn löông chính coâng nhaân saûn xuaát 154 6221 154 622 26,000,000 1 KC 9901006 31-01-99 K/c chi phí nhaân coâng tröïc tieáp khaùc 154 6222 154 622 4,420,000 1 KC 9901007 31-01-99 K/c chi phí nhaân vieân phaân xöôûng 154 6271 154 627 520,000 1 KC 9901007 31-01-99 K/c chi phí duïng cuï saûn xuaát 154 6273 154 627 8,000,000 1 KC 9901007 31-01-99 K/c chi phí khaáu hao tscñ saûn xuaát 154 6274 154 627 16,000,000 1 KC 9901007 31-01-99 K/c chi phí dòch vuï mua ngoaøi saûn xuaát 154 6277 154 627 20,000,000 1 KC 9901008 31-01-99 K/c gía voán haøng baùn 911 632 911 632 269,851,487 1 KC 9901009 31-01-99 K/c chi phí nhaân vieân baùn haøng 911 6411 911 641 4,840,000 1 KC 9901009 31-01-99 K/c chi phí duïng cuï ñoà duøng baùn haøng 911 6413 911 641 1,000,000 1 KC 9901009 31-01-99 K/c chi phí khaáu hao tscñ baùn haøng 911 6414 911 641 4,000,000 1 KC 9901009 31-01-99 K/c chi phí dvuï mua ngoaøi baùn haøng 911 6417 911 641 1,000,000 1 KC 9901010 31-01-99 K/c chi phí nhaân vieân quaûn lyù 911 6421 911 642 9,520,000 1 KC 9901010 31-01-99 K/c chi phí vaät lieäu quaûn lyù 911 6422 911 642 1,000,000 1 KC 9901010 31-01-99 K/c chi phí ñoà duøng vaên phoøng qlyù 911 6423 911 642 2,000,000 1 KC 9901010 31-01-99 K/c chi phí khaáu hao tscñ quaûn lyù 911 6424 911 642 8,000,000 1 KC 9901010 31-01-99 K/c chi phí dòch vuï mua ngoaøi quaûn lyù 911 6427 911 642 6,800,000 1 KC 9901010 31-01-99 K/c chi phí quaûn lyù baèng tieàn khaùc 911 6428 911 642 7,500,000 1 KC 9901011 31-01-99 K/c thu nhaäp töø laõi tieàn göûi 7111 911 711 911 1,002,819 1 KC 9901011 31-01-99 K/c thu nhaäp do ñaàu tö vaøo ñôn vò khaùc 7112 911 711 911 4,000,000 1 COÄNG 871,456,744

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản