Kết nối CSDL với JDBC

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
248
lượt xem
57
download

Kết nối CSDL với JDBC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lưu ý quan trọng: MSSQL Server 2000 phiên bản cũ mặc định không mở port 1433 để hỗ trợ kết nối từ xa. Có thể kiểm tra: Bật SQL server và kiểm tra bằng telnet...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết nối CSDL với JDBC

  1. Kết nối CSDL với JDBC Lưu ý quan trọng: MSSQL Server 2000 phiên bản cũ mặc định không mở port 1433 để hỗ trợ kết nối từ xa. Có thể kiểm tra: Bật SQL server và kiểm tra bằng telnet Nếu như vậy, cần UPDATE lên phiên bản MS SQL 2000 Service Pack 4. SQL2000-KB884525-SP4-x86-ENU.EXE link: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx? displaylang=en&FamilyID=8E2DFC8D-C20E-4446-99A9-B7F0213F8BC5 Download Driver: MSSQL 2000: msbase.jar mssqlserver.jar msutil.jar Chuỗi kết nối: String driverName="com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver"; String connectionURL="jdbc:microsoft:sqlserver://localhost:1433;User=sa;Password=admin;Data baseName=sinhvien"; MSSQL 2005 (có thể kết nối được cả MSSQL 2000): file sqljdbc.jar driverClassName="com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver" url="jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=sinhvien" MySQL: http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.1.html Oracle: http://www.oracle.com/technology/software/tech/java/sqlj_jdbc/index.html
  2. Đưa library kết nối vào project: Ghi chú: Nếu kết nối bằng data source thì không cần đưa lib vào project mà chép các file lib vào thư mục lib của Web Server.
Đồng bộ tài khoản