Khắc phục sự cố “cháy" sáng khi sử dụng flash

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
137
lượt xem
52
download

Khắc phục sự cố “cháy" sáng khi sử dụng flash

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một trong những vấn đề mà người sở hữu máy ảnh kỹ thuật số hay gặp phải là “cháy” sáng khi sử dụng đèn flash. Người dùng không kiểm soát được mức độ ánh sáng cũng như hướng sáng của đèn flash trong máy ảnh kỹ thuật số. Tại đây xin đưa ra 7 gợi ý giúp bạn khắc phục vấn đề này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khắc phục sự cố “cháy" sáng khi sử dụng flash

  1. Kh c ph c s c “cháy" sáng khi s d ng flash
  2. M t trong nh ng v n mà ngư i s h u máy nh k thu t s hay g p ph i là “cháy” sáng khi s d ng èn flash. Ngư i dùng không ki m soát ư c m c ánh sáng cũng như hư ng sáng c a èn flash trong máy nh k thu t s . T i ây xin ưa ra 7 g i ý giúp b n kh c ph c v n này. T p coi èn Flash là ngu n sáng ph èn flash ch nên ư c coi là ngu n sáng ph . Trong h u h t các trư ng h p b n mu n ch p nh, ch c ch n xung quanh ph i có ánh sáng không ít thì nhi u. Ánh sáng này r t quan tr ng vì nó là ánh sáng t nhiên c a khung c nh mà b n mu n ch p. Có th b n s dùng n èn flash h tr thêm cho ngu n sáng này ch flash không ph i là ngu n sáng chính c a khung c nh. N u b n coi flash là ngu n sáng chính thì b c nh trông r t gư ng ép và gi t o. 1. Lùi l i: 2. M t trong nh ng cách ơn gi n nh t gi m hi u ng c a èn flash là gi kho ng cách gi a ngư i ch p và m u. Càng vào g n thì ánh èn flash l i càng sáng hơn. R t nhi u b c nh b cháy sáng ch ơn gi n là vì ngư i ch p ti p c n quá g n v i m u. 3. Lùi l i sau m t chút không có nghĩa là b n không ch p ư c toàn c nh. B n có th s d ng lens zoom (m c dù i u này s d làm cho máy nh b rung) ho c ơn gi n là c t xén b c nh trên máy tính. 4. Khuy ch tán ánh sáng:
  3. 5. N u máy nh k thu t s c a b n không cho phép i u ch nh lư ng ánh sáng c a èn flash thì b n ph i tìm cách khuy ch tán lư ng sáng này. 6. M t trong nh ng cách hi u qu nh t là ki m m t t m ch n sáng che èn èn flash. B n có th dùng các m nh khăn gi y tr ng hay là gi y bóng kính. Ch c n nh r ng màu c a ch t li u b n s d ng s nh hư ng n màu c a ánh sáng phát ra t èn flash (và màu ánh sáng chi u lên v t ư c ch p) – vì th gi y ăn màu tr ng s cho ra màu t nhiên hơn là gi y bóng kính xanh . 7. Chuy n hư ng ánh sáng: 8. Các nhi p nh gia thích ch p v i flash còn thư ng xuyên i hư ng ánh sáng t èn flash trên các b m t ph ng khác. Có th làm ư c i u này vì èn flash trong máy có th xoay và ch p các hư ng khác nhau. Máy nh k thu t s thông thư ng không th thay i hư ng c a riêng èn flash – nhưng b n hoàn toàn có th “ ánh l a” máy nh. M t s ngư i r t ơn gi n s d ng m t mi ng bìa tr ng t ch ch èn flash, ánh sáng t èn flash s i hư ng lên tr n nhà ch ng h n. Khi th c hi n m o nh này b n c n th ch ch mi ng bìa các góc khác nhau và các b c nh có th khác nhau ph thu c vào các y u t khác (kho ng cách t ngư i ch p n m u, cao c a tr n nhà, lư ng ánh sáng xung quanh, vv.vv..). M t l n n a, màu c a t m bìa mà b n s d ng hay màu c a tr n nhà, c a tư ng s gây nh hư ng n màu c a ánh sáng flash.
  4. 9. Ch ch p êm: 10. H u h t các máy nh k thu t s u có ch khá thú v là ch ch p êm. Khi ch này, máy nh s s d ng m t k thu t g i là “ ng b ch m èn flash” – ch p nh v i t c c a tr p ch m khi v n èn flash. i u ó có nghĩa là b n có thêm ánh sáng xung quanh trong khi m u ng yên vì hi u ng flash (như hình bên). Nh ng b c nh ch p b ng ch này s không nét – nhưng chúng l i khá hay và làm n i b t màu c a ánh sáng trong không gian ch p. 11. Gi m lư ng ánh sáng t èn flash: 12. M t s máy nh k thu t thu t s có kh năng i u ch nh lư ng ánh sáng c a èn flash theo ý ngư i s d ng. c k hư ng d n s d ng xem máy nh c a b n có ch c năng này không. N u có thì b n hãy gi m flash xu ng 1 hay 2 stop xem ánh sáng cho ra th nào. Có th b n ph i th nhi u l n m i bi t ư c ch nh như th nào là h p lý song sau ó nh ng b c nh c a b n s có ánh sáng r t t nhiên. 13. Thêm sáng: 14. Thêm sáng vào khung c nh xung quah s c i thi n tình hình. Có th b n s ph i b t t t c èn trong phòng (và các ch c năng trong máy nh tr nên vô tác d ng) hay có th b n ch c n ưa m u vào vùng nhi u sáng hơn. M t cách khác tăng nh hư ng c a ánh sáng t nhiên lên m u là ánh sáng ph n x . Ví d ch p nh m t ngư i ng c nh b c tư ng tr ng
  5. trông s sáng hơn là m t ngư i ng c nh b c tư ng en. B n có th s d ng t m ch n sáng trong trư ng h p này. 15. ISO, T c c a tr p và Kh u m : 16. Cách cu i cùng gi m hi u ng c a èn flash là b m t s ch phơi sáng trong máy nh – c bi t là nh ng ch tr a ti p nh hư ng n ánh sáng vào trong máy nh như ISO, Kh u m ng kính và T c c a tr p - ISO – tăng thông s ISO và máy nh s nh y sáng hơn. i u này có nghĩa là ánh sáng t nhiên xung quanh s óng vai trò quan tr ng hơn và b n cũng không c n ph thu c vào èn flash. Nh r ng ISO cao ng nghĩa v i nhi u h t và nhi u hơn. - - Kh u m – tăng kh u m ng kính nghĩa là b n tăng kích thư c c a l trong lens, nhi u ánh sáng vào nhanh hơn. Vì th tăng kh u m (nghĩa là tăng thông s f/) cũng áng th . Nh r ng i u ó cũng ng nghĩa v i vi c n n nh nông hơn, b n c n xác nh tiêu i m, không ph i t t c u là tiêu i m c a b c nh. - -T c c a tr p – tăng th i gian c a tr p m cũng s làm tăng lư ng sáng i vào sensor. ây là m t y u t liên quan n s phơi sáng mà b n nên th . Nh r ng n u chuy n ng (k c là chuy n ng nh ) s khi n cho b c nh b nhòe. Ki m soát ư c èn flash giúp ích r t nhi u cho ngư i s h u máy nh k thu t s . i v i các b n tr các b a ti c h n s l i nhi u k ni m
  6. p hơn khi b n không ph i ti c r xóa nh ng b c nh không may b cháy sáng.
Đồng bộ tài khoản