Khái niệm cơ bản về dụng cụ và thiết bị đo

Chia sẻ: Phong Phu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
195
lượt xem
98
download

Khái niệm cơ bản về dụng cụ và thiết bị đo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sửa chữa ô tô yêu cầu sử dụng nhiều loại dụng cụ và thiết bị đo . Những dụng cụ này được chế tạo để xử dụng theo phương pháp đặc biệt , và chỉ có thể làm việc chính xác và an toàn nếu chúng được sử dụng đúng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khái niệm cơ bản về dụng cụ và thiết bị đo

 1. D ng C Và Thi t B o Khái ni m cơ b n S a ch a ôtô yêu c u s d ng nhi u lo i d ng c và thi t b o. Nh ng d ng c này ư c ch t o s d ng theo phương pháp c bi t, và ch có th làm vi c chính xác và an toàn n u chúng ư c s d ng úng. Các nguyên t c cơ b n khi s d ng d ng c và thi t b o: • Tìm hi u ch c năng và cách s d ng úng. Hãy tìm hi u ch c năng và cách s d ng úng t ng d ng c và thi t b o. N u s d ng cho m c ích khác v i thi t k , d ng c hay thi t bi o có th b h ng, và chi ti t có th b hư h ng hay ch t lư ng công vi c có th b nh hư ng • Tìm hi u cách s d ng úng các thi t b . M i m t d ng c và thi t b u có quy trình thao tác nh trư c. Ch n ch n ph i áp d ng úng d ng c cho t ng công vi c, tác d ng úng l c cho d ng c và s d ng tư th làm vi c thích h p • L a ch n chính xác. Có nhi u d ng c tháo bu lông, tuỳ theo kích thư c, v trí và các tiêu chí khác. Hãy luôn ch n d ng c v a khít v i hình dáng c a chi ti t và v trí mà ó công vi c ư c ti n hành • Hãy c g ng gi ngăn n p D ng c và các thi t b o ph i ư c t nh ng v trí sao cho chúng có th d dàng v i t i khi c n, cũng như ư c t úng v trí ban u c a chúng sau khi s d ng • Qu n lý và b o qu n d ng c nghiêm ng t. D ng c ph i ư c làm s ch b o qu n ngay sau khi s d ng và bôi d u n u c n thi t. M i công vi c s a ch a c n thi t ph i th c hi n ngay, sao cho d ng c luôn trong tình tr ng hoàn h o D ng C C m Tay Ch n d ng c Hãy ch n d ng c phù h p v i lo i công vi c • tháo và thay th bulông/ ai c hay tháo các chi ti t. Thư ng ph i s d ng b u kh u s a ch a ôtô. N u b u kh u không th s d ng do h n ch v không gian thao tác, hãy ch n chòng hay cơlê theo th t . B u kh u B chòng Cơlê (1/4) -1-
 2. Ch n d ng c theo t c hoàn thành công vi c • u kh u h u d ng trong trư ng h p mà nó có th s d ng quay bulông/ ai c mà không c n nh v l i. Nó cho phép quay bulông/ ai c nhanh hơn. • u kh u có th s d ng theo nhi u cách tuỳ theo lo i tay n i l p vào nó. CHÚ Ý: 1. Tay quay cóc Nó thích h p khi s d ng nh ng nơi ch t h p. Tuy nhiên, do c u t o c a cơ c u cóc, nó có th t ư c mômen r t l n. 2. Tay quay trư t C n m t không gian l n nhưng nó cho phép thao tác nhanh nh t. 3. Tay quay nhanh Cho phép thao tác nhanh, v i vi c l p thanh n i. Tuy nhiên tay quay này dài và khó s d ng nh ng nơi ch t h p (2/4) Ch n d ng c theo l n c a mômen quay • N u c n mômen l n xi t l n cu i hay khi n i l ng bulông/ ai c, hãy s d ng c v n cho phép tác d ng l c l n. CHÚ Ý: • l n c a l c có th tác d ng ph thu c vào chi u dài c a d ng c . D ng c dài hơn, có th t ư c mômen l n hơn v i m t l c nh . • N u s d ng d ng c quá dài, có nguy cơ xi t quá l c, và bulông có th b t (3/4) Các chú ý khi thao tác 1. Kích thư c và ng d ng c a d ng c • Ch c ch n r ng ư ng kính c a d ng c v a khít v i u bulông/ ai c. • L p d ng c và bu lông/ ai c m t cách ch c ch n. -2-
 3. 2. Tác d ng l c 1 • Luôn xoay d ng c sao cho b n ang kéo nó. • N u d ng c không th kéo do không gian b h n ch , hãy y b ng lòng bàn tay. 3. Tác d ng l c 2 Bu lông/ ai c, mà ã ư c xi t ch t, có th ư c n i l ng ra d dàng b ng cách tác d ng xung l c. Tuy nhiên, c n ph i dùng búa hay ng thép ( n i dài tay òn) nh m tăng mômen. 4. Dùng cân l c Ph i luôn xi t l n cu i cùng v i cân l c, xi t n mômen tiêu chu n (4/4) -3-
 4. u kh u (B u kh u) B u kh u D ng c này có th s d ng d dàng tháo và thay th bulông/ ai c b ng cách k t h p tay n i và u kh u, tuỳ theo tình hu ng thao tác. ng d ng D ng c này gi bulông / ai c mà có th tháo hay thay th b ng b u kh u. 1. Kích thư c c a u kh u • Có 2 lo i kích thư c khác nhau: l n và nh . Ph n l n hơn có th t ư mômen l n hơn so v i ph n nh . 2. sâu c a kh u • Có 2 lo i: tiêu chu n và sâu, 2 hay 3 l n so v i lo i tiêu chu n. Lo i sâu có th dùng v i ai c mà có bulông nhô cao lên, mà không l p v a v i lo i u kh u tiêu chu n. 3. S c nh • Có 2 lo i: 12 c nh và 6 c nh. Lo i l c giác có b m t ti p xúc v i bulông / ai c l n hơn, làm cho nó r t khó làm h ng b m t c a bulông / ai c (1/1) u n i cho u kh u (B u kh u) ng d ng Dùng như m t kh p n i thay i kích thư c u n i c a kh u. CHÚ Ý: Mômen xi t qu l n s t m t t i tr ng lên b n thân u kh u hay bulông nh . Mômen ph i ư c tác d ng tuỳ theo gi i h n xi t quy nh. u n i (L n - nh ) u n i (Nh - L n) Kh u có u n i nh Kh u có u n i l n (1/1) u n i tuỳ ng (B u kh u) ng d ng u n i vuông có th di chuy n theo phương trư c và sau, trái và ph i, và góc c a tay c m so v i u kh u có th thay i tuỳ ý, làm cho nó r t hưu d ng khi làm vi c nh ng không gian ch t h p. CHÚ Ý: 1. Không tác d ng mômen v i tay c m nghiêng v i m t góc l n. 2. Không s d ng v i súng hơi. Kh p n i có th b v , do nó không theer h p th ư c chuy n ng l c tròn, và làm hư h ng d ng c , chi ti t hay xe. (1/1) -4-
 5. Thanh n i dài (B u kh u) ng d ng 1. Có th s d ng tháo và thay th bulông / ai c mà ư c t nh ng v trí quá sâu có th v i t i. 2. Thanh n i cũng có th ư c s d ng nâng cao d ng c trên m t ph ng nh m d dàng v i t i. (1/1) Tay n i trư t (B u kh u) ng d ng Lo i tay quay này ư c s d ng tháo và thay th bulông / ai c khi c n mômen l n. • u n i v i kh u có m t kh p xoay ư c, nó cho phép i u ch nh góc c a tay n i khít v i u kh u. • Tay n i trư t ra, cho phép thay i chi u dài c a tay c m. CHÚ Ý: Trư c khi s d ng, hãy trư t tay n i cho n khí nó kh p vào v trí khoá. N u nó không v trí khoá, tay n i có th trư t vào hay ra khi ang s d ng. i u này có th làm thay i tư th làm vi c c a k thu t viên và d n n nguy hi m. (1/1) Tay quay nhanh (B u kh u) ng d ng Tay n i này có th ư c s d ng 2 chi u b ng cách trư t v trí so v i u kh u. 1. Hình ch L: c i thi n mômen 2. Hình ch T: nâng cao t c -5-
 6. Tay quay cóc (B u kh u) ng d ng 1. Quay c n c nh sang bên ph i xi t ch t bulông / ai c và sang bên trái n i l ng. 2. Bulông / ai c có th quay theo m t hư ng mà không c n ph i rút u kh u ra. 3. u kh u có th khoá v i m t góc nh , cho phép làm vi c v i không gian h n ch . CHÚ Ý: Không tác d ng mômen quá l n. Nó có th làm h ng c u trúc c a cơ c u cóc. N i l ng Xi t ch t (1/1) Chòng ng d ng Dùng xi t thêm m t góc nh và các thao tác tương t , do nó có th tác d ng m t mômen l n vào bulông/ ai c. 1. Do có 12 c nh, có th d dàng l p vào bulông / ai c. Nó có th l p l i trong nh ng không gian h n ch . 2. Do nó b m t l c giác c a bulông / ai c là có d ng tròn, không có nguy cơ b h ng các góc c a bulông, và có th tác d ng mômen l n. 3. Do ph n cán c a nó ư c làm cong, nó có th ư c s d ng xoay bulông / ai c nh ng nơi lõm vào hay trên b m t ph ng. (1/1) C lê ng d ng ư c s d ng nh ng v trí mà b u kh u hay chòng không th s d ng ư c tháo hay thay th bulông / ai c. 1. Ph n cán ư c g n vào u c lê v i m t góc. i u ó có nghĩa là qua vi c l t c lê lên, nó có th s d ng quay ti p nh ng không gian ch t h p. 2. tránh ph n i di n kh i b quay, như khi n i l ng ng nhiên li u, hãy dùng 2 c lê n i l ng ai c. 3. C lê không th cho mômen l n, nên không ư c s d ng xi t l n cu i cùng *. CHÚ Ý: Không ư c l ng các ng thép vào ph n cán c a c lê. Nó có th làm cho mômen quá l n tác d ng vào và có th làm h ng bulông hay c lê. * Xi t l n cu i: l n xi t bulông hay ai c cu i cùng. (1/1) -6-
 7. M l t ng d ng S d ng v i bulông / ai c có kích thư c khác nhau, hay gi các SST. • Xoay vít i u ch nh s thay i kích thư c m l t. M l t do ó có th ư c s d ng thay cho nhi u c lê. • Không thích h p khi tác d ng mômen l n. Hư ng d n Xoay vít i u ch nh ch nh m l t kh p v i u bulông / ai c. CHÚ Ý: Quay m l t sao cho v u di ng ư c t theo hư ng quay. N u m l t không ư c v n theo cách này, áp l c tác d ng lên vít i u ch nh có th làm h ng nó. (1/1) Kh u cho bugi ng d ng D ng c này ư c s d ng c bi t tháo và thay th bugi. • Có 2 c , l n và nh , l p v a v i kích thư c c a các bugi. • Bên trong c a kh u có nam châm gi bugi. CHÚ Ý: 1. Nam châm b o v bugi, nhưng v n ph i c n th n không làm rơi nó. 2. m b o bugi ư c l p úng, trư c tiên hãy xoay nó c n th n b ng tay. (Tham kh o: mômen xi t tiêu chu n 180~200 kg.cm) (1/1) Tô vít ng d ng ư c dùng tháo và thay th các vít. • Có hình d u c ng (+) hay d u tr (-), tuỳ theo hình d ng c a u. Hư ng d n 1. Hãy s d ng tôvít có kích thư c thích h p, v a khít v i rãnh c a vít. 2. Hãy gi cho tôvít th ng v i thân vít, và xoay trong khi tác d ng l c. CHÚ Ý: • Không ư c s d ng kìm có tâm trư t hay d ng c khác tác d ng mômen l n hơn. Nó có th làm ch n vít hay h ng u c a tôvít. (1/1) -7-
 8. Ch n tôvít theo m c ích s d ng • Cùng v i tô vít thông thư ng ư c s d ng thư ng xuyên, cũng còn có các lo i tôvít sau cho các m c ích s d ng khác nhau: Tôvít xuyên Có th s d ng tác d ng xung l c vào vít c nh. Tôvít ng n Có th s d ng tháo và thay th vít nh ng v trí ch t h p. Tôvít thân vuông Có th s d ng nh ng n i c n mômen l n. Tôvít nh Có th s ng tháo và thay th nh ng chi ti t nh . Thân tôvít xuyên hoàn toàn vào cán. Thân vuông. (1/1) Kìm mũi nh n ng d ng Dùng thao tác nh ng nơi h p hay k p nhưng chi ti t nh . • Mũi kìm nh và dài, phù h p khi làm vi c nhưng nơi h p. • Có m t lư i c t phía trong, nó có th c t dây thép nh hay bóc v cách i n c a dây i n. CHÚ Ý: • Không tác d ng l c quá l n lên mũi kìm. Chúng có th b cong h , làm cho nó không s s d ng ư c cho nh ng công vi c chính xác. Bi n d ng Trư c khi bi n d ng (1/1) Kìm có tâm trư t ng d ng Dùng gi . • Thay i v trí c a l tâm quay cho phép i u ch nh m c a mũi kìm. • Mũi kìm có th s d ng k p hay gi và kéo. • Có th c t dây thép nh ph n trong. CHÚ Ý: • Nh ng v t d h ng ph i ư c b c v i b o v hay nh ng v t tương t trư c khi gi b ng kìm. (1/1) -8-
 9. Kìm c t (kìm b m) ng d ng Dùng c t dây thép nh . • Do u c a lư i c t tròn, nó có theer ư c dùng c t dây thép nh , hay ch ch n dây c n c t trong bó dây i n. CHÚ Ý: • Không th s d ng c t dây thép d y hay c ng. Như v y có th làm h ng lư i c t (1/1) ng d ng Dùng tháo và thay th các chi ti t b ng cách óng vào chùn, và th xi t ch t c a bulông b ng âm thanh. Có nh ng lo i búa sau s d ng tuỳ theo ng d ng hay v t li u: Búa u tròn Có u b ng thép. Búa nh a Plastic hammer Có u b ng nh a, và ư c s d ng nh ng nơi c n tránh hư h ng cho v t ư c óng. Búa ki m tra M t búa nh có tay c m dài và m ng, ư c s d ng ki m tra xi t ch t c a bulông / ai c b ng âm thanh và rung ng phát ra khi gõ vào chúng. Hư ng d n óng b ng cách gõ tr c ti p. Thí d ) Dùng tháo và thay th các ch t. Tháo b ng cách gõ tr c ti p. Thí d ) Dùng tách ph n n p và v . Tháo b ng cách gõ gián ti p. Gõ nh các bulông. Thí d ) Dùng ki m tra bulông có b l ng không. (H c cách phân lo i âm thanh khi gõ.) (1/1) Thanh ng ng d ng M t d ng c h tr tránh hư h ng do búa gây ra • ư c ch t o b ng ng thau, nên không làm h ng các chi ti t (do nó s b bi n d ng trư c khi chi ti t bi n d ng). CHÚ Ý: N u u c a thanh ng bi n d ng, hãy s a nó b ng máy mài (1/1) -9-
 10. Dao c o gioăng ng d ng Dùng tháo gioăng n p quylát, keo l ng, nhãn và các v t khác ra kh i b m t ph ng. Hư ng d n 1. K t qu c o ph thu c vào hư ng c a dao: (1) C o t t hơn do u lư i dao c t vào gioăng. Tuy nhiên, b m t d b xư c. (2) u không ch m vào gioăng, có nghĩa là khó c o gioăng hơn. Tuy nhiên, b m t ư c c o không b hư h ng. 2. Khi s d ng trên nh ng b m t d b hư h ng, dao c o gioăng ph i ư c b c băng dính nh a (tr ph n lư i dao). CHÚ Ý: • Không t tay lên trư c mũi dao. B n có th làm mình b c t b i lư i dao. • Không mài lư i dao b ng máy mài. Luôn mài lư i dao b ng á d u. (1/1) t l y tâm ng d ng Dùng ánh d u chi ti t. • uc a t ư c tôi c ng. CHÚ Ý: 1. Không ư c gõ m nh khi l y d u. 2. u c a t ph i ư c mài b ng á d u (1/1) c nh n ng d ng Dùng tháo và thay th các ch t, và i u ch nh các ch t. • u c a c ư c tôi c ng. • Hai c c a c nh n phù h p v i t t c các lo i ch t. • Có ph n gi m ch n b ng cao su, nó mb o r ng chi ti t không b h ng khi b k t. Hư ng d n • Tác d ng l c theo hư ng th ng ng vào ch t. • Gi m ch n cao su cũng có th t trùm lên c c và ch t, và gi ch t trong khi tác d ng l c (1/1) -10-
 11. Súng Hơi Súng hơi Súng hơi s d ng áp su t không khí, và ư c dùng tháo và thay th bulông / ai c. Chúng cho phép hoàn hành công vi c nhanh hơn. Nh ng chú ý khi s d ng 1. Luôn s d ng úng áp su t không khí. (Giá tr úng: 7 kg/cm2) 2. Ki m tra súng hơi nh kỳ và bôi d u bôi trơn và ch ng r . 3. N u dùng súng hơi tháo hoàn toàn ai c ra kh i ren, ai c quay nhanh có th văng ra ngoài. 4. Luôn l p ai c vào ren b ng tay trư c. N u súng hơi ư c s d ng ngay t khi b t u, ren có th b h ng. Hãy c n th n không xi t quá ch t. Hãy dùng vùng l c th p xi t ch t. 5. Khi k t thúc, dùng cân l c ki m tra. (1/1) Súng hơi gi t ng d ng Dùng v i nh ng bulông / ai c c n mômen tương i l n. 1. Mômen có th ư c i u ch nh t 4 – 6 n c. 2. Chi u quay có th ư c thay i. 3. S d ng k t h p v i u kh u dùng riêng. u kh u này c bi t kh e, và có c i m là tránh cho chi ti t không b văng ra khoi kh u. Không ư c s d ng u kh u khác v i lo i dùng riêng này. CHÚ Ý: • Súng ph i ư c c m b ng c hai tay khi thao tác. Thao tác v i các nút b m b ng m t tay t o ra l c l n và có th gây nên rung m nh. LƯU Ý: • V trí và hình dáng c a núm i u ch nh mômen và nút ch nh chi u quay. (1/1) ng d ng Dùng tháo và thay th nhanh bulông / ai c mà không c n mômen l n. 1. Có th thay i ư c chi u quay 2. Có th ư c s d ng k t h p v i kh u, m t thanh n i dài v.v. 3. Có th ư c s d ng tương t như tô vít hơi khi không có khí nén. CHÚ Ý: • Ch c ch n r ng khí thóat ra khi thao tác không quay v phía bulông, ai c, các chi ti t nh , d u hay nh ng v t b i. LƯU Ý: • Không th i u ch nh mômen. (1/1) -11-
 12. Các Thi t B o t ư c giá tr o chính xác Các thi t b o ư c s d ng ch n óan tình tr ng c a xe b ng cách ki m tra xem kích thư c c a chi ti t và tr ng thái i u ch nh có phù h p v i tiêu chu n hay không, và xem các chi ti t c a xe hay ng cơ có ho t ng úng hay không. Nh ng i m c n ki m tra trư c khi o: 1. Lau s ch chi ti t ư c o và d ng c o Nh ng ch t b n hay d u có th d n n sai s v giá tr o. B m t ph i ư c làm s ch trư c khi o. 2. Ch n d ng c o thích h p Hãy ch n d ng c o tương ng v i yêu c u v chính xác. Ph n ví d : Dùng thư c k p o ư ng kính ngoài c a píttông. chính xác c a phép o: 0.05mm chính xác yêu c u: 0.01mm 3. Ch nh i m 0 (calip) Ki m tra r ng i m 0 úng v trí c a nó. i m 0 là r t cơ b n o úng. 4. B o dư ng d ng c o B o dư ng và i u ch nh ph i ư c th c hi n thư ng xuyên. Không s d ng n u d ng c b g y (1/3) t ư c giá tr o chính xác Nh ng i m c n tuân th khi o: 1. t d ng c o vào chi ti t ư c o v i m t góc vuông t ư c góc vuông b ng cách ép d ng c o trong khi di chuy n nó so v i chi ti t c n o. (hãy tham kh o hư ng d n c th cho t ng d ng c o bi t thêm chi ti t) 2. S d ng ph m vi o thích h p Khi o i n áp hay dòng i n, hãy b t u v i ph m vi o l n, sau ó gi m d n xu ng. Giá tr o ph i ư c c ng h phù h p v i ph m vi o. 3. Khi c giá tr o Ch c ch n r ng t m m t c a b n vuông góc v i ng h và kim ch . (2/3) CHÚ Ý: 1. Không ánh rơi hay gõ, n u không s tác d ng ch n ng. Nh ng d ng c này là nh ng thi t b chính xác, và có th làm h ng các chi ti t c u t o bên trong. 2. Tránh s d ng hay lưu kho nhi t cao hay m cao. Sai s c a giá tr o có th x y ra do s d ng nhi t hay m cao. B n thân d ng c có th bi n d ng n u ti p xúc v i nhi t cao. 3. Lau s ch d ng c sau khi s d ng, vào t nó vào v trí ban u. Ch c t d ng c i sau khi nó ã ư c lau s ch d u hay ch t b n. T t c d ng c ph i ư c ưa tr v tr ng thái ban u c a nó, và b t kỳ d ng c vào có h p chuyên dùng thì ph i ư c t vào h p. D ng c i ph i ư c c t nh ng nơi nh t nh. N u d ng c ư c c t gi trong th i gian dài, c n ph i bôi d u ch ng g và tháo pin. (3/3) -12-
 13. Cân l c ng d ng Dùng xi t bulông / ai c n mômen tiêu chu n. 1. Lo i t trư c Mômen c n xi t có th t trư c b ng cách xoay m t núm. Khi bulông ư c xi t dư i tr ng thái này, có th nghe th y m t ti ng click cho bi t r ng ã t ư c mômen tiêu chu n. 2. Lo i lò xo lá (1) Lo i tiêu chu n Cân l c ho t ng b ng m t thanh àn h i, nó ư c làm dư i d ng m t lò xo lá, thông quá ó l c ư c c p tay quay. L c tác d ng có th c b ng kim và thang o cho phép t ư c mômen xi t tiêu chu n. (2) Lo i nh Giá tr t i a vào kho ng 0.98N•m. ư c s d ng cho vi c o t i tr ng ban u. Hư ng d n • Xi t sơ b * b ng d ng khác có hiêu qu thao tác cao hơn, trư c khi xi t b ng cân l c. N u s d ng cân l c xi t ngay t u, hi u qu công vi c s kém hơn. * Xi t sơ b : Xi t t m bulông / ai c, trư c khi xi t l n cu i. (1/2) CHÚ Ý: 1. N u xi t m t s bulông, hãy tác d ng l c u n t ng bulông, l p l i kho ng 2 n 3 l n. 2. N u SST ư c s d ng cùng v i cân l c, hãy tính toán mômen theo hư ng d n trong C m nang s a ch a. 3. Chú ý i v i lo i lò xo lá: (1) tác d ng l c n nh, hãy dùng 50 ~ 70% giá tr ghi trên thang o. (2) Tác d ng l c sao cho tay c m không ch m vào tr c. N u áp l c tác d ng vào nh ng ph n khác v i ch t, không th t ư c giá tr o mômen chính xác. (2/2) -13-
 14. THAM KH O: Mômen xi t v i m t d ng c n i dài ư c g n vào cân l c: 1. G n m t d ng c n i dài làm tăng chi u dài hi u l c (L2) cua cân l c. N u hai d ng c này ư c s d ng xi t bulông / ai c cho n khi t ư c mômen xi t tiêu chu n c trên cân l c, mômen th c t s vư quá mômen xi t tiêu chu n. 2. G n m t d ng c n i dài làm tăng chi u dài hi u l c (L2) cua cân l c. N u hai d ng c này ư c s d ng xi t bulông / ai c cho n khi t ư c mômen xi t tiêu chu n c trên cân l c, mômen th c t s vư quá mômen xi t tiêu chu n. 3. Ví d v giá tr li t kê trong sách hư ng d n s a ch a. Giá tr tiêu chu n: T' = Tr s c a cân l c có d ng c n i dài [kgf•cm] T= 816kgf·cm (Mômen xi t tiêu chu n) T= Mômen xi t tiêu chu n [N•m {kgf•cm}] T'= 663kgf·cm (Tr s khi s d ng cân l c reading 1300F v i d ng c n i dài) L1 = Chi u dài c a d ng c n i dài [cm] 4. Công th c: T'= Tx L2 / (L1+L2) L2 = Chi u dài c a cân l c [cm] (1/1) Thư c k p ng d ng Thư c k p có th o chi u dài, ư ng kính ngoài, ư ng kính trong và sâu. Ph m vi o: 0~150, 200, 300mm chính xác phép o: 0.05mm u o ư ng kính trong u o ư ng kính ngoài Vít hãm Thang o thư c trư t Thang o chính o sâu Thanh o sâu (1/3) Hư ng d n 1. óng hoàn toàn u o trư c khi o, và ki m tra r ng có khe h gi a u o có th nhìn th y ánh sáng. 2. Khi o, di chuy n u o nh nhàng sao cho chi ti t ư c k p chính xác gi a các u k p. 3. Khi chi ti t ã ư c k p chính xác gi a các u k p, c nh thư c trư t b ng vít hãm d c giá tr o. Vít hãm Thư c trư t (2/3) -14-
 15. THAM KH O: Các ví d v cách s d ng 1. o chi u dài 2. o ư ng kính trong 3. o ư ng kính ngoài 4. o sâu (1/1) c giá tr o 1. Giá tr n 1.0 mm c trên thang o chính, v trí bên trái c a i m 0 trên thư c trư t. Ví d 45 (mm) 2. Giá tr nh hơn 1.0 mm n 0.05 mm c t i i m mà v ch c a thư c trư t và v ch c a thang o chính trùng nhau. Ví d 0.25 (mm) 3. Cách tính toán giá tr o + Ví d 45+0.25=45.25 (mm) (3//3) Panme ng d ng o ư ng kính ngoài / chi u dày chi ti t b ng cách tính tóan chuy n ng quay tương ng c a u di ng theo hư ng tr c. Ph m vi o: 0~25mm 25~50mm 50~75mm 75~100mm chính xác phép o: 0.01mm uc nh u di ng K p hãm Ren Vòng xoay Hãm cóc (1/4) -15-
 16. Hư ng d n 1. Ch nh i m 0 (calip) Trư c khi s d ng panme, hãy ki m tra ch c ch n r ng các v nh không trùng khít v i nhau. Ki m tra Trong trư ng h p panme 50~75mm như trong hình v , t m t dư ng tiêu chu n 50mm vào gi a u o, và cho phép hãm cóc quay 2 n 3 vòng. Sau ó, ki m tra r ng ư ng chu n trên thân và v ch không trên vòng xoay trùng nhau. i u ch nh • N u sai s nh hơn 0.02mm y k m hãm gi ch t u di ng. Sau ó dùng chìa i u ch nh như trong hình v di chuy n và i u ch nh ph n thân. • N u sai s l n hơn 0.02mm y k m hãm gi ch t u di ng như Dư ng tiêu chu n Giá Hãm 50mm cóc trên. Dũng chìa i u ch nh n i l ng hãm cóc theo hư ng c a mũi tên trên hình v . u di ng K p hãm Thân Sau ó, gióng th ng v nh không trên ng ng xoay Chìa i u quay v i ư ng chu n trên thân. ch nh (2/4) 2. o (1) t u oc nh vào v t c n o, và xoay ng xoay cho n khi u di ng ch m nh vào v t o. (2) Khi u di ng ch m nh vào v t o, quay hãm cóc m t ít vòng và c giá tr o. (3) Hãm cóc làm u áp l c tác d ng b i u di ng, vì v y khi áp l c này l n hơn m t giá tr nh t nh nó s không tác d ng. CHÚ Ý: 1. Panme ph i ư c c nh trên giá khi o các chi ti t nh . 2. Hãy tìm v trí mà t i ó ư ng kính có th o chính xác ư c, b ng cách di chuy n panme. (3/4) 3. c giá tr o (1) Giá tr o n 0.5 mm c giá tr l n nh t, mà có th nhìn th y ư c trên thang o c a thân panme. Ví d 55.5(mm) (2) c giá tr o t 0.01 mm n 0.5 mm c t i i m, mà thang o trên ng xoay và ư ng chu n trên thân panme trùng nhau. Ví d 0.45(mm) (3) Cách tính giá tr o + Ví d 55.5+0.45=55.95(mm) ng trư t ng xoay Du xích 1mm ư ng chu n Du xích 0.5mm trên ng trư t (4/4) -16-
 17. ng h so ng d ng Chuy n ng lên xu ng c a u o ư c chuy n thành chuy n ng quay c a kim ch ng n và dài. Dùng o l nh hay cong c a tr c, và s bi n i b m t c a m t bích v.v. Các lo i u o Lo i dài: Dùng o nh ng chi ti t nh ng nơi ch t h p Lo i con lăn: Dùng o nh ng b m t l i / lõm v.v. Lo i b p bênh: Dùng o nh ng chi ti t mà dao ng không th ch m tr c ti p vào ( l ch theo hư ng th ng ng c a m t bích l p) Lo i ph ng: Dùng o v u l i v.v. chính xác c a phép o: 0.01mm Kim dài (0.01mm / m t v ch) Kim ng n (1mm / m t v ch) Vành ngoài (Quay t ng h v i m 0) u di ng u o (1/2) Hư ng d n 1. o (1) Luôn s d ng khi ã nh v trên n t . i u ch nh v trí c a ng h so và v t o, và t u o sao cho nó n m i m gi a c a ph m vi chuy n ng. (2) Quay v t o và c l ch c a kim ch . 2. c giá tr o ng h so cho th y chuy n ng c a 7 v ch. l ch: 0.07mm Vít hãm Tay n i t i m gi c a chuy n ng (2/2) Dư ng so ng d ng M t lo i ng h so ư c s d ng o ư ng kính bên trong. V i lo i ư c mô t trong hình v bên trái, kim dài quay m t vòng khi chân di ng di chuy n 2 mm. chính xác c a phép o: 0.01mm (Giá tr ng h : 20 v ch =0.2mm) Chân di ng Chân c nh Nút chuy n ng (M và óng nút chân di ng) ng h so (Quay báo i m không) ư ng kính trong (1/3) -17-
 18. Hư ng d n 1. Ch nh i m 0 (1) t panme n giá tr o tiêu chu n, và c nh u di ng c a panme b ng khóa hãm. (2) Dùng chân c nh làm tâm quay, quay ng h . (3) t ng h v i m không i m nh nh t có th ( i m mà t i ó kim ng h i hư ng cho bi t chân di ng v trí g n hơn). 2. o (1) Dùng nút di chuy n óng chân di ng và ưa các chân vào trong chi ti t c n o. (2) Di chuy n chân di ng sang trái và ph i và lên và xu ng, r i c các s o sau trên ng h . Trái và ph i: T i i m v i kho ng cách dài nh t Lên và xu ng: T i i m v i kho ng cách ng n nh t 3. Cách tính tóan giá tr o Giá tr o = Giá tr o tiêu chu n ± giá tr c Panme u di ng K p hãm Giá (Ví d , Giá tr o tiêu chu n, Giá tr ng h và giá tr o: Tâm Hư ng thu Hư ng m 12.00mm+0.2mm=12.20mm quay h p r ng 12.00: Giá tr o tiêu chu n 0.2: Giá tr ng h (hư ng m ) 12.20: Giá tr o (2/3) CHÚ Ý: 1. Dùng chân c nh làm tâm quay, di chuy n ng h sang trái và ph i, r i tìm i m mà t i ó kho ng cách là l n nh t. 2. T i i m ó, di chuy n ng h lên và xu ng r i l y giá tr t i i m mà kho ng cách ng n nh t (3/3) ng h o xylanh ng d ng ư c s d ng o ư ng kính xylanh. chính xác c a phép o: 0.01mm c i m: • Chuy n ng ra và vào c a u o ư c c b ng ng h so. • Panme cũng ư c s d ng o ư ng kính xylanh. Các thanh b sung Vít b thanh o b sung u o Panme (1/5) -18-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản