Khai niem dịch vụ Doanh nghiệp thương mại

Chia sẻ: thinhlu

Doanh nghiệp thương mạilà là loại hình dn dv, hđ chủ yếu của nó là kd h2 thông qua mua bán h2 để kiếm lời.

Nội dung Text: Khai niem dịch vụ Doanh nghiệp thương mại

 

  1. Khai niem dịch vụ Doanh nghiệp thương mạilà là loại hình dn dv, hđ ch ủ y ếu c ủa nó là kd h2 thông qua mua bán h2 để kiếm lời. Trong thị trường văn minh, c ạnh tranh kh ốc li ệt, n~đòi hỏi của ng` tiêu dùng ngày càng khắt khe thì bên c ạnh vi ệc pah ỉ có n~h2 có chất lượng cao, giá cả hấp dẫn, các dv liên quan đ ến hđ bán hàng cũng ph ải ngày càng tăng lên cùng với yêu cầu về chất lượng dv. Nếu nh ư tr ước đây c ạnh tranh qua giá đóng vai trò quan trọng thì ngày nay xu h ướng canh tranh b ằng chất lượng h2,dv trong và sau bán ngày càng ph ổ bi ến.Cùng v ới các dv mi ễn fí trong bán hàng, dn cũng tiến hành các dv th ương mạikhác. Các dn dv là dn hđ trong lĩnh v ực vận t ải, b ưu đi ện, bán buôn bán l ẻ, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và các dv khác. N ền kt càng fát tri ển thì t ỷ tr ọng khu v ực dv đóng góp vào tổng sp quốc nội(GDP) càng tăng cùng v ới s ự tăng lên c ủa s ố lượng các dn dv và lao động làm việc trong khu vực dv. Ở n ước ta n ếu nh ư năm 1990 thương nghiệp các ngành dv khác ch ỉ đóng góp d ưới 25% thu nh ập qu ốc dân thì đến năm 1997 đã đạt đc h ơn 42%. Ở M ỹ đ ầu n~năm 80 trong 1$ chi tiêu của ng` dân có 60 xu chi cho dv thì đến năm 1998 con s ố này là h ơn 80 xu.Khu vực dv có ưu thế là n` công việc ko đòi h ỏi kĩ năng chuyên môn cao, ti ền v ốn nhiều, cơ sở vật chất lớn để tổ chức hđ dv. Có nhiều nhân tố dẫn đến sự nảy sinh và phát tri ển dv: - Những nhu cầu về cuộc sống ngày càng đa dạng, hoàn thi ện ch ất l ượng cu ộc sống, sự chuyên môn hoá sâu sắc lao động trong xã h ội cùng v ới thu nh ập ngày càng tăng lên, trình độ nhận thức ngày càng tăng len đã t ạo ra nhu c ầu to l ớn v ề các loại dv.Bên cạnh nhu cầu lao động con ng` cũng đòi h ỏi các nhu c ầu khác như nghỉ ngơi, giải trí, du lịch, văn hoá.. và các loại dv cho cu ộc s ống hàng ngày fục vụ lại, ở, học chữa bệnh, tư vấn.. đi ăn hành, - Sự nhất thể hoá kt khu vực và thế giới, sự mở c ửa nền kt, m ở r ộng kd qu ốc tê, hình thành và phát triển 1 loạt hđ fục v ụ các hđ kd xu ất nh ập kh ẩu , đ ầu t ư.. - Sự phân công chuyên môn hoá giữa các ngành co mqh th ường xuyên cũng đòi hỏi phát triển các loại hình dv có liên quan như: ngân hàng, tài chính, kiêmt toán, qc,t ư vấn.. thanh toán, thông tin, Dich vụ là kết quả của hđ sinh ra do ti ếp xúc gi ữa bên cung ứng và k/h và các hđ nội bộ bên cung ứng để đáp ứng nhu cầu của k/h Hoạt động dv có thể tác động trực tiếp đến ng` tiêu dùng dv ho ặc các tài s ản của k/h làm tăng giá trị sử dụng và giá trị tài sản (chẳng hạn trong s ửa ch ữa thay thế..)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản