Khái niệm hệ điều hành

Chia sẻ: thachsaudoi

Hệ điều hành (Operating System) là hệ thống các chương trình máy tính nhằm điều khiển , quản lý phân phối việc sử dụng tài nguyên của máy tính như bộ vi xử lý trung tâm , bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi , như bàn phím , màn hình , đĩa mềm , đĩa cứng .. ..

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Khái niệm hệ điều hành

! " # $%
&' ! (
% ) * +, - . ! /01* ! ( % /0 2% 3
/ 4 )
5 / !% % 6 % 6 7 % 888
9: ;< = % > ?@= > % A@?B% C % ?@= > 8
G0#H I /' J +K $ 4 L M N O ) 8 9: /0#H I ; D@ ?
D @ 4 + + ? % D 9?? D + + 94 P ? P
+ 4 4 4
? % 888 Q R * +, L/ 3 /0#H I D 9??8 G0#H I D 9?? S T #H I V
U %
#H I :#! 2 / ) : 0 J 1 W 8
X!+,;
YH ID : J U8
T
YH I/ : J Z8
[
YH I\ : J T8
YH I] : J ^8
U
^ #H I _ : J `a888 ^ $ # $ 3 /W
8
X!+,;
YH I : J b # $ M 8
YH I : J ^c # $ +d 8
9 #! I : J 2 b# M : - / !% ; e f gh i jklm n o


E- +K $ W + _ &' H8
E- 0 +J #H I EK
8 4 V : 5 3# 4) p -8
< = & 2 - # M :#H I / ) #H I ;
q r C stu vwx % y; z {
> ?@= > | # M 4 } #H I - 4 } +K #H I 8
E~ R +N :& )2 R N - /0 2 4 - +6
0 )W • ~ 8@ 3% &' ! M - +6 4 )W
8
?@= > # M 5 3 0+ . - 8
< = ) > ?@= > # M ( / N 4 N O # p - 89 … 5%
- =A‡?cA8=DE ) + 8+ 8

! "# !
Q$& ' ! - - 6 R +ˆ+ % : 0+ - & )2
R p) 4 4 K 0 , 8E4 0 , 4 % d : $ 7
, # • . : @ )~ % 0
8 , : $ 7
) , 48
+4š :# ' † - #3 +N )2 8
‰ V R) - #3 5 % 7 +, < + )† /' % ( % ' % 888 %
p 3 /W 4# $ Š ) 5 ƒ + ƒ % 888


> +4 š J I I R O +K ! ) R $ • & - /'
) 4 ` > +4 ^ š 8 † Z % 3
Z 4 > +4 Z % > +4 Z % > +4 Z c%
š T š [ š [
> +4š a a > +4 Bƒ )2
a% š X 4 a % a % a\@ 4
a a a8 < 44 |
P 4 O
- /' > +4 +
š 4 . ) > +4 @E\ > +4 @ET > +4
š % š % š aaa
) % > +4š a^ ) 8
a
E4 4 ‹ / . 3 * +, > +4 Bƒ
š % - /' R * +,
8

./ 0 1 234 A ? !@


Y # € 0 4 3 . > +4 ‹ R
š $ W 2 +5
+ ;
< 94

< @ š4 # ƒ


• G
? 4 49
Q( /$ R p - . > +4 %
š M & /$ R ‹1 R 4 /0
M 4 ! $ ` : ( ) 41 ) +N : 4 8
‡ /$ R . 0 , 7 R J R ‹& 5 ;
! 4 5 % ) , ) - ‹# 8 E` / $ R
: $# $ 0 ! 3 ~ 5 . ! 8


‡ /$ R K % 7 , % +N J /W O * +, 14 8
Y 1: /• 7 0 , 4 ` 6% > +4 š p “ ) 4 K 8‡ H ;
N , /W1: ` 6 4p 6 ‹ - 5 /W )6 ) ˆ
1:
# M R * 2 $ N 4 K 8@ N R J /W1: R
N€ K : $ , S 5) V | R8 9 “ , S R /"
) 4 K / % Š 0 ' ) 4 +N :) • 7 † , S
4 % +N ‹ R , S8
> +4š * +, 0 _ . V L 6 $+K K p W a 89 “
œ
: $ L #! 2 K 4 ` L 68 ‡“ K _ - % > +4 š ‹I
0 1: R J R * 3 K ( •8 @3 • /0 2# M d % “
` &- V K $ ' : 68


‡ /$ R . O +’ Š 3 0 % 0 , % 0 š /Ž :
4 +4 O +K 4 +4
p I 0 5 8Y
4 #! M 0) 4 0/$ R
0 , % 0 š/ 7 )2 / $ R ‹ R € 8


E 7 +, 7 “ 2* ) +
&2 7 +, J R #! 4 8 E• '
5
* L# I $ 4) 7 +, 8 Y Š ) 4- 7 +, - 7 +, ‹
€5 * L 7 8


E 7 +, : $ R p € 0 4 / )W ! +• 4 5 . 8 Q$+
$ 7 +, 4 – 0 ) 4)K - 7 +, # : • )
N 0 S O #} -
4 7 +, 3 )W ! 7 8 Y! 2 7 +, :
$ L /" #} -/ - 4 . 7 +, 8
4


@ Š 0 ) 4)K - 7 +, ‹1 • I • N ' ;
; Š 13 4 * L7 +, 8
; Š 5 * L7 +, 4 8
; Š 5 * L7 +, 4 7 8

^
^
; I $ : * L € ) 7 +, 8
;# / 4 $ . 7 +, 8
0 4 .
5 3 B! C
; E #/ M 1 • - €• ' 7 +,
; E #/ /W +• 4 3 # 4 – 0+ $ 3 )W ! :8
; L #! 2 /$ R - 8
; C• S S - 7 +, 8


‡ “ " € : + 2 . %# #! 0) 4 “ ‹1 • I
• • 4 } 4 0 /' )2 ! 8
9 I • ! 4 “8 C
• ;E I • 7 + J R p 4 8
• ;E I • : “ 4 } 3 ~ ) 4 0 .
5 ! 8
• ;E I • 4 } # 3 +N 4 ) ! :
4 5 ‡D@% ? 8
• ;9 4 } 5 0 /" +d 8
• ;E I • # $ ) Š +4š 4 # € 0 5
p
8
\
\
+4š R L 7 4 0 4+ N ~ •
* L 8
E -
E G
@“ –
$
Ÿ


@“ : 4
1 Ÿ


@“ : * L
94
E R
• = $ ; +K 4 #} )
4 '+ ++4 - - ) #}4 4
_ + $8
• E L #! 2; 0 3 /- 4 : . * L#
p 0 :
| - Š 0) - 8

. = ( /
0 !/ (< =
9 0 4 0 3 /W 4 )
5 R Š ) 4 ! " V R ! † 4
. O *+, R ž 8 Y *+, 0 ‹: 4 ;
• @ Š 9 #; 0 Š ) 4 0 “ _ " I 0
4 :8T
T
• @ Š M +4 / # ; 0 Š _ - , . 0 ) 4 “ 8
Y Š # M : +, O ‹ Š M8 E 4 |
)2 4 8
• Y} )
4 '+ ++ 4 ; 0 Š 0 ) 4/ $ R % N ) #}4
3 _ ' 7 : +, + $ 4p 4 }8
• @ Š 0 ' # ; 0 Š ) 4 “ /- ' . 0 "
L 0 I • Š . /$ R : $ 4 } I (
/' 0 8

D0 ( ( ?
< !@
G• “ ƒ š € K
4 $# € 0 ) “ > +4š ‹# € 5 8 ”
# € 0 . > +4 # M _ ' M
š & 4+ +d . < ‰= 8 @
# # € 0 % > +4 ‹ Š &
š ) $ 4+ S 4%
5
6 > +4š R #! 4 I 0
5


Y! “ 2* -
&2 7 +, % • , * 3 4 3 5 2* S
4 6% • ;
• ; 4 # – > +4 ) Š
š 8
• ;# € 0 5 ! ) 5 5 8
@ Š M ) 4/ $ R _ € 4p Š 0 ' ) 4/ $ R _ €% •
4p 8


E I 4 #} )
4 ' )2 /$ R _ Š 13 8
@ Š 0 ' - )K . 4 3% • % : •
0 4 † #$ (;
U
U
; Š 13 4- . /$ R 4 7I N 8
; Š 13 4#! 2 . % 3 /$ R 0 #! 2 € (
#! 2 . R 5 /$ R 8
4
; Š 13 /$ R 4 : # $ +N 8 X!+,; > 4+ R 13 K
% , R 13 _ % 888
; Š 13 4 „ *8
; I 0 Š 13 /$ R 8
; Š 13 /$ R ) 4 4 M 2 M 2 • % # /5 • # $ Š
13 % /$ R # M " • 4 M 2 > +4š „ * /$ R :) 4M
28 X 3 #
% • #$ /$ R ‹ " … … 0 )2
;• 4p $ W /$ R - 8


8 E5 /" > Ÿ +
4
@ Š 0 ' - )K . 4 3% • ‹1 •
0 4 5 ;
E4 0 4 -%
5 Š “ 0 45 ‹1 • ;
b
b
9 • - _ 5 /$
4 R Š) Š 0 : % ‹1 •
0 0 4 ;
5
F - 4/ $ R Š 4 $-
p p W ) Š 0 $#3 “ &
5 0 / $ R Š8
4
/8 E5 /"
4
E4 * L 4p . % Š 0 ') 4-
. +N _ 5 /$
4 R Š% • C 8


@ Š 0 ' ) 4/ $ R % • % - 2 4/ $ R Š ) #3 “ /"
! 8


9: ;
• 9 • /$ R ) /• ! 8
• @ Š 0 ' ) 4/ $ R ) • 7 † 8
[
[
$ E F / = G ? ! ( .! ! B
@
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản