KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT,CHỨC NĂNG CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC

Chia sẻ: truongthiuyen13

Đạo đức là một hiện tượng lịch sử và xét cho cùng, là sự phản ánh của các quan hệ xã hội. Có đạo đức của xã hội nguyên thuỷ, đạo đức của chế độ chủ nô, đạo đức phong kiến, đạo đức tư sản, đạo đức cộng sản. Lợi ích của giai cấp thống trị là duy trì và củng cố những quan hệ xã hội đang có; trái lại, giai cấp bị bóc lột tuỳ theo nhận thức về tính bất công của những quan hệ ấy mà đứng lên đấu tranh chống lại và đề ra quan...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT,CHỨC NĂNG CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC

Al
KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT,CHỨC
NĂNG CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC
KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT,


CHỨC NĂNG CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC
Đạo đức xã hội là :
1.A. Hình thái ý thức xã hộiB. Hình thái ý thức xã hội xuất hiện sớm nhất trong lịch sử xã hội lo ài ngườiC. Nh ững nguyên tắc, chuẩn mực của xã hộiD. Những phép tắc, căn cứ vào chế độ kinh tế, chế độ chính trị m à đ ặt ra@E. Hình thái ý thức xã hội xuất hiện sớm nhất trong lịch sử xã hội loài người;

là tổng hợp những nguyên tắc, chuẩn mực của xã hội. Theo quan niệm phổ

thông đạo đức là những phép tắc, căn cứ vào ch ế độ kinh tế, chế độ chính trị mà

đ ặt ra
Cac đặc đ iểm của đạo đức xã hội:
2.A. Là một h ình thái ý thức xã hộiB. Là tổng hợp những nguyên tắc, chuẩn mực của xã hộiC. Là cơ sở để con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình@D. Là một h ình thái ý thức xã hội, tổng hợp những nguyên tắc, chuẩn mực của

xã hội,cơ sở để con người tự giác đ iều chỉnh hành vi của m ìnhE. Là một hình thái ý thức xã hội, tổng hợp những nguyên tắc, chuẩn mực của

xã hộiĐạo đức theo lý luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử:
3.A. Là hình thái ý thức xã hội xuất hiện sớm nhất trong lịch sử xã hội loài ngườiB. Là tổng hợp những quan niệm về thiện, ác, trung thực, giả dối, đ áng

khen,đáng chê... cùng với những nguyên tắc phù hợp với những quan niệm đóC. Nhằm đ iều chỉnh hành vi con người đốïi với xã hộ i, đốivới giai cấp, đối với
Đảng và đối với ngư ời khácD. Là hình thái ý th ức xã hội xuất hiện sớm nhất trong lịch sử xã hội lo ài người.

Là tổng hợp những quan niệm về thiện, ác, trung thực, giả dối, đáng khen,đáng

chê... cùng với những nguyên tắc phù hợp với những quan niệm đó@E. Là hình thái ý thức xã hội xuất hiện sớm nhất trong lịch sử xã hội loài

n gười. Là tổng hợp những quan niệm về thiện, ác, trung thực, giả dối, đ áng

khen,đáng chê... cùng với những nguyên tắc phù hợp với những quan niệm đó.

Nhằm điều chỉnh hành vi con người đốïi với xã h ội, đốivới giai cấp, đối với

Đảng và đối với ngư ời khácQuan điểm duy vật lịch sử về đ ạo đức của chủ nghĩa Mác :
4.@A. Đối lập ho àn toàn với quan điểm đ ạo đức của chủ nghĩa duy tâm và tôn

giáoB. Gần giống với quan điểm đạo đức của chủ nghĩa duy tâmC. Cơ bản giống với các quan điểm đạo đức của tôn giáoD. Giống với quan đ iểm đạo đức xã hội thông thường
E. Có một vài điểm khác với quan điểm đạo đức của chủ nghĩa duy tâm và tôn

giáoQuan niệm phổ thông về đ ạo đức:
5.A. Là những phép tắc, căn cứ vào ch ế đô ü kinh tế, chế độ chính trị mà đ ặt raB. Là những hình thái ý thức xã hội xuất hiện sớm nhất trong lịch sử xã hội loài

n gười.C. Là hình thái của sự nhận thức xã hộiD. Là những phép tắc qui đ ịnh quan hệ giữa người với người@E. Là những phép tắc, căn cứ vào chế đô ü kinh tế, chế độ chính trị m à đ ặt ra,

qui đ ịnh quan hệ giữa người với người, giữa cá nhân và xã hội cốt để bảo vệ chế

độ kinh tế, chế đ ộ xã hội.Đạo đức xuất hiện ở:
6.A. Bất cứ nơi nào có con người
@B. Nơi nào có mối quan hệC. Xã hội phong kiến trở về sauD. Xã hội tư b ản trở về sauE. Thời kỳ trung cổĐạo đức xã hội có chức năng:
7.A. Giáo dục, điều chỉnh hành viB. Giáo dục, nhận thức@C. Giáo dục, nhận thức, điều chỉnh h ành viD. Điều chỉnh h ành vi và nh ận thứcE. Điều chỉnhCh ức năng của đạo đức xã hội:
8.
A. Giáo dụcB. Điều chỉnh h ành viC. Nhân thứcD. Giáo dục, điều chỉnh hành vi@E. Nhân thức, giáo dục, điều chỉnh h ành viBản chất của đạo đức xã hội là:
9.A. Sự điều chỉnh mối quan hệ xã hộiB. Biện pháp giải quyết các mâu thuẫn xã h ộiC. Làm cho xã hội phát triển, tiến bộD. Sự điều chỉnh mối quan hệ xã hội, là biện pháp giải quyết các mâu thuẫn xã

hội.@E. Sự đ iều chỉnh mối quan hệ xã hội, là biện pháp giải quyết các mâu thuẫn xã
hội làm cho xã hội phát triển, tiến bộ
10. ***Đạo đức chỉ xuất hiện:A. Nơi nào có mối quan hệ , trong xã hội có đ ấu tranh giai cấpB. Ở xã hội công xã nguyên thủyC. Trong xã hội có đấu tranh giai cấp@D. Nơi nào có mối quan hệE. Nơi nào có mối quan hệ, bắt đ ầu từ xã hội công xã nguyên thủy11. Bản chất của đạo đức xã hội:A. Điều chỉnh mối quan hệ xã hội@B. Điều chỉnh mối quan hệ xã hội, giải quyết và khắc phục các mâu thuẫn xã

hội
C. Làm cho xã h ội tồn tạiD. Khắc phục mâu thuẫn xã hộiE. Giải quyết mâu thuẫn xã hội12. Ở xã hội công xã nguyên thủy:A. Ý thức xã hội bắt đầu xuất hiện từ:” Ý thức xã hội nguyên thủy”B. Thông qua lao đ ộng, ngôn ngữ con người biểu lộ những mối quan hệ tình

cảm giữa cá nhân và cộng đồngC. Ở chế độ thị tộc, ý thức đạo đức gắn với cuộc sống tinh thần tổ tiên là tôn

giáo nguyên tnủyD. Ý thức xã hội bắt đầu xuất hiện từ:” Ý thức bầy đàn đơn thuần”@E. Ý thức xã hội bắt đ ầu xuất hiện từ:” Ý thức bầy đàn đơn thuần”. Thông qua

lao động, ngôn ngữ con người biểu lộ những mối quan hệ tình cảm giữa cá nhân

và cộng đồng. Ở chế độ thị tộc, ý thức đ ạo đức gắn với cuộc sống tinh thần tổ

tiên là tôn giáo nguyên tnủy
13. Ở chế độ công xã nguyên thủy, đạo đức thể hiện dưới:A. Kinh nghiệmB. Truyền thống@C. Kinh nghiệm, truyền thống, phong tục, tập quán, các đ iều cấm kỵD. Kinh nghiệm, truyền thốngE. Phong tục tập quán, các điều cấm kỵ14. Ở chế độ công xã nguyên thủyA. Ý thức cá thể mâu thuẫn với ý thức tập thểB. Ý thức cá thể đồng nhất với ý thức tập thểC. Hòa tan lao động và lợi ích cá nhân vào tập thể@D. Ý thức cá thể đồng nhất với ý thức tập thể (hòa tan lao động và lợi ích cá

nhân vào tập thể)
E. Ý thức cá thể mâu thuẫn với ý thức tập thể (hòa tan lao động và lợi ích cá

nhân vào tập thể)15. Ở chế độ công xã nguyên thủyA. Lợi ích của cộng đồng thị tộc do lao động tập thể qui địnhB. Đạo đức chỉ xuất hiện ở trạng thái mờC. Lợi ích giữa cá nhân và tập thể là lợi ích đ ồng nhấtD. Có sự mâu thuẫn rõ rệt giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể@E. Đạo đ ức chỉ xuất hiện ở trạng thái mờ, lợi ích của cộng đồng thị tộc do lao

động tập thể qui định, lợi ích giữa cá nhân và tập thể là lợi ích đồng nhất16. Nền tảng của đ ạo đức công xã nguyên thủy chính là:A. Lao động@B. Sự hợp tác và công bằng
C. Ý thức bầy đ àn đơn thuầnD. Lợi ích cá nhânE. Ý thức bầy đàn17. Ở chế độ công xã nguyên thủy@A. Đạo đức chỉ ở trạng thái mờB. Đạo đức đã xu ất hiện ở chế độ thị tộcC. Đạo đức hoàn toàn chưa xuất hiệnD. Đạo đức đã xuất hiện rõ rệtE. Đạo đức đã xu ất hiện rõ rệt ở chế độ thị tộc18. Đạo đức trong xã hội chiếm hữu nô lệ (CHNL):A. Có tính đồng nhất
B. Có tính đối khángC. Không đồng nhất và mâu thu ẫnD. Sản xuất CHNL là cơ sở của đ ạo đức CHNL@E. Không đồng nhất và mâu thuẫn, có tính đối kháng. Sản xuất CHNL là cơ sở

của đạo đức CHNL19. Ở xã hội chiếm hữu nô lệ, đạo đức xã hội có đặc điểm:A. Là những quan niệm đạo đức không đồng nhất và mâu thuẫnB. Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp thống trị (chủ nô)C. Là biện pháp khắc phục mâu thuấn giai cấp nhằm đè bẹp ý chí của giai cấp bị

trị (nô lệ)D. Là những quan niệm đạo đức không đồng nhất và mâu thu ẫn, bảo vệ quyền

lợi cho giai cấp thống trị (chủ nô)@E. Là những quan niệm đạo đ ức không đồng nhất và mâu thuẫn, bảo vệ quyền

lợi cho giai cấp thống trị (chủ nô). Là biện pháp khắc phục mâu thuấn giai cấp
nhằm đ è bẹp ý chí của giai cấp bị trị (nô lệ)20. Đạo đức xã hội chiếm hữu nô lệ:A. Không có tính chất đối khángB. Giai cấp nô lệ được xếp là công dân@C. Các quan niệm tiến bộ đều không có chỗ đứng cho giai cấp nô lệD. Giai cấp nô lệ đuợc bảo vệ về mặt quan niệm đao đ ứcE. Giai cấp nô lệ được bảo vệ về mặt luật pháp21. Đạo đức xã hội phong kiến:A. Ch ỉ tồn tại một kiểu đạo đức duy nhấtB. Đạo đức chỉ ở trạng thái mờC. Bảo vệ cho quyền lợi của giai cấp công dânD. Bảo vệ cho quyền lợi của người lao động
@E. Tồn tại đồng thời nhiều kiểu đạo đức: đạo đức của chính giai cấp phong

kiến (Địa chủ, quí tộc, quan lại thống trị), đạo đức của giai cấp nông dân và

n gười lao động22. Đặc đ iểm của đạo đức xã hội phong kiến:@A. Tư tư ởng quyền uy trở thành nguyên lý đạo đức, đ ặt xã hội dưới sự điều

khiển của giai cấp phong kiến thống trịB. Tư tưởng công bằng là nguyên lý đ ạo đức phong kiếnC. Là những tiêu chuẩn, chuẩn mực bảo vệ quyền lợi của nhân dân lao độngD. Tư tưởng dân chủ là nguyên lý đạo đức phong kiếnE. Tư tưởng nhân đạo là nguyên lý đ ạo đức phong kiến23. Đạo đức xã hội phong kiến:A. Tồn tại đồng thời nhiều kiểu đạo đứcB. Tư tưởng quyền uy trở th ành nguyên lý đạo đức
C. Quyền uy lấy sự phục tùng làm tiền đ ềD. Tư tưởng quyền uy trở th ành nguyên lý đạo đức. Quyền uy lấy sự phục tùng

làm tiền đề@E. Tồn tại đồng thời nhiều kiểu đ ạo đức. Tư tưởng quyền uy trở thành nguyên

lý đạo đức, đặt xã hội dưới sự điều khiển của giai cấp phong kiến thống trị.

Quyền uy lấy sự phục tùng làm tiền đề24. Cơ sở của đạo đức chủ nghĩa tư b ản là:A. Qui luật giá trịB. Qui luật canh tranh@C. Chủ nghĩa cá nhân tư sản vị kỷD. Lợi ích tập thểE. Sản xuất TBCN25. Ở các nước tư b ản chủ nghĩa phát triển, đ ạo đức xã hội của giai cấp tư sản:
A. Không được nhà nước và pháp luật tư b ản bảo vệ@B. Xâm phạm quyền sở hữu tư nhânC. Bị đe dọa bởi qui luật cạnh tranhD. Sản sinh ra những lớp người có trách nhiệm với xã hộiE. Được xây dựng trên cơ sở nền dân chủ tư sản26. Đạo đức TBCN:A. Là hình thái ý thức xã hội thuần nhấtB. Gồm nhiều nội dung đạo đức của các giai cấp khác nhauC. Lệ thuộc vào đồng tiền@D. Gồm nhiều nội dung đ ạo đức của các giai cấp khác nhau và lệ thuộc vào

đồng tiềnE. là hình thái ý th ức xã hội thuần nhất, gồm nhiều nội dung đạo đức của các
giai cấp khác nhau và lệ thuộc vào đồng tiền27. Đạo đức trong xã hội tư bản:A. Là hình thái y ïthức xã hội thuần nhất@B. Tồn tại nhiều nội dung đạo đ ức của giai cấp tư sản, của công nhân và của

nhiều lực lượng tiến bộ khácC. Dựa trên cơ sở công bằngD. Có lợi ích đồng nhấtE. Các kiểu đạo đức đ ều bảo vệû quyền lợi của nhân dân28. Đạo đức xã hội chủ nghĩa:@A. Là giai đoạn thấp của đạo đức Cộng sản chủ nghĩaB. Chính là đạo đức Cộng sản chủ nghĩaC. Ch ỉ có ở các nước XHCN
D. Không có tàn dư của đạo đứ ïc phi XHCN khácE. Quan niệm đạo đức XHCN đồng nhất với TBCN29. Đạo đức XHCN:A. Xuất hiện và hình thành trong lòng TBCNB. Quan niệm đ ạo đức XHCN đối lập với TBCNC. Chính là đạo đức cộng sản chủ nghĩa@D. Xuất hiện và hình thành trong lòng TBCN và có quan niệm đạo đ ức đối

lập với TBCNE. Chính là đ ạo đức cộng sản chủ nghĩa, xuất hiện và hình thành trong lòng

TBCN và có quan niệm đạo đức đối lập với TBCN30. Đặc đ iểm của đạo đức xã hội chủ nghĩa:A. Không có giá trị phổ biến
@B. Là n ền đạo đ ức tiến bộ nhấtC. Các giá trị sáng tạo của cá nhân không được biết đếnD. Không vì mục tiêu con ngườiE. Lợi ích của người lao động không đồng nhất với lợi ich của toàn xã hội31. Đạo đức XHCN:A. Được biểu hiện bằng quá trình giải phóng xã hội, giải phóng con ngườiB. Là n ền tảng đ ạo đức thống nhất giữa lý tưởng của dân tộc và lý tưởng thời đạiC. Ph ạm vi ứng dụng luân lý không ngừng mở rộng, thâm nhập vào mọi lĩnh

vực của đời sốngD. Được biểu hiện bằng quá trình giải phóng xã hội, giải phóng con ngư ời;

Phạm vi ứng dụng luân lý không ngừng mở rộng, thâm nhập vào mọi lĩnh vực

của đời sống@E. Được biểu hiện bằng quá trình giải phóng xã hội, giải phóng con người; Là

n ền tảng đạo đức thống nhất giữa lý tưởng của dân tộc và lý tưởng thời đại.
Phạm vi ứng dụng luân lý của nó không ngừng mở rộng, thâm nhập vào mọi lĩnh

vực của đời sống32. Những ngu yên tắc của đ ạo đức xã hội chủ nghĩa:@A. Lao động sáng tạo và lòng trung thành với chủ nghĩa yêu nước, với lý

tưởng XHCNB. Lòng trung thành với chủ nghĩa yêu nướcC. Lao động sáng tạoD. Lòng trung thành với chủ nghĩa yêu nước, với lý tư ởng XHCNE. Lòng trung thành với lý tưởng XHCN33. Dưới chế độ XHCN:A. Lợi ích của người lao động và toàn xã hội thống nhất với nhà nư ớc@B. Nhân dân lao động thực sự làm chủ đ ất nước; Nhà nước XHCN là nhà

nước của dân, do dân và vì dân. Lợi ích của người lao động và toàn xã hội thống

nhất với nh à nước
C. Nhà nước XHCN là nhà nước của dân, do dân và vì dânD. Nhân dân lao động thực sự làm chủ đất nước; Nh à n ước XHCN là nhà nước

của dân, do dân và vì dânE. Nhân dân lao động thực sự làm chủ đất nư ớc34. Chủ nghĩa yêu nước chân chính:A. Thống nhất với chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi@B. Thống nhất với tình cảm quốc tế và chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng

tộcC. Chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộcD. Thống nhất với tình cảm quốc tếE. Thống nhất với tình cảm quốc tế, với chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và chống lại

chủ nghĩa phân biệt chủng tộc35. Đạo đức XHCN có những đặc đ iểm sau:
@A. Nền đạo đ ức tiến bộ nhất trong quá trình phát triển của lịch sử xã hội loài

n gười; là nền đ ạo đức có giá trị phổ biến và nhân đạoB. Có giá trị nhân đ ạoC. Có giá trị phổ biếnD. Nền đ ạo đức tiến bộ nhất trong quá trình phát triển của lịch sử xã hội loài

n gườiE. Có giá trị phổ biến và nhân đạo36. Đạo đức xã hội chủ nghĩa:A. Có giá trị phổ biến@B. Được biểu hiện bằng quá trình giải phóng con người và có giá trị phổ biếnC. Phạm vi ứng dụng luân lý thâm nhập vào một số lĩnh vực của đời sốngD. Được biểu hiện bằng quá trình giải phóng con ngườiE. Được biểu hiện bằng quá trình giải phóng con người và có giá trị phổ biến.
Phạm vi ứng dụng luân lý đã thâm nhập vào một số lĩnh vực của đời sống37. Nguyên tắc đạo đ ức XHCN:A. Lòng trung thành với lý tưởng XHCNB. Lao động sáng tạoC. Chủ nghĩa dân tộüc hẹp hòiD. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc@E. Lao động sáng tạo và lòng trung thành với lý tưởng XHCN38. Đạo đức XHCN có những nguyên tắc nào sau đây:A. Ý thức cao về nghĩa vụ xã hội, yÏ th ức cao về chủ nghĩa tập thểB. Hình thành và phát triển nhân đạo XHCN. Xây dựng tình đoàn kết giữa các

d ân tộcC. Đấu tranh bảo vệ môi trường, môi sinh cho mỗi quốc gia, dân tộc và cho thế

giới. Xây dựng gia đình văn hóa mới
D. Hình thành và phát triển nhân đạo XHCN. Xây dựng tình đoàn kết giữa các

d ân tộc. Đấu tranh bảo vệ môi trường, môi sinh cho mỗi quốc gia, dân tộc và

cho thế giới. Xây dựng gia đình văn hóa m ới@E. Ý thức cao về nghĩa vụ xã hội, yÏ thức cao về chủ nghĩa tập thể. Hình thành

và phát triển nhân đạo XHCN. Xây dựng tình đoàn kết giữa các dân tộc. Đấu

tranh bảo vệ môi trường, môi sinh cho mỗi quốc gia, dân tộc và cho th ế giới.

Xây d ựng gia đình văn hóa m ớiB, C đúng39. Đạo đức công dân ( Hồ Chí Minh toàn tập):A. Tuân theo pháp luật, bảo vệ tổ quốc, Tuân theo kỷ luật lao động, Giữ gìn trật

tự chung, bảo vệ tài sản công cộngB. Tuân theo kỷ luật lao độngC. Giữ gìn trật tự chung, bảo vệ tài sản công cộngD. Nộp thu ế đúng kỳ đ úng số để xây dựng lợi ích chung, h ăng hái tham gia công

việc chung,@E. Tuân theo pháp lu ật, tuân theo kỷ luật lao đ ộng, giữ gìn trật tự chung, nộp

thuế đúng kỳ đú ng số đ ể xây dựng lợi ích chung, hăng hái tham gia công việc
chung, bảo vệ tài sản công cộng, bảo vệ tổ quốc40. Đạo đức nghề nghiệp:A. Là đ ạo đức chung của xã hộiB. Là những yêu cầu đ ạo đức đ ặc biệtC. Có liên quan đến việc tiến hành một hoạt động nghề nghiệp n ào đó@D. Là những yêu cầu đạo đức đặc biệt, có liên quan đến việc tiến hành một

hoạt động nghề nghiệp nào đóE. Là đ ạo đức chung của xã hội, có liên quan đ ến việc tiến h ành m ột hoạt động

n ghề nghiệp nào đó41. Đạo đức nghề nghiệp có những đặc đ iểm nào sau đ ây:A. Có những đặc thù và yêu câu riêng biệtB. Có liên quan đến việc tiến hành một hoạt động nghề nghiệp n ào đóC. Là tổng hợp những qui tắc, nguyên tắc, chuẩn mực của một lĩnh vực nghề
n ghiệpD. Có liên quan đ ến việc tiến h ành một hoạt động nghề nghiệp nào đó. Là tổng

h ợp những qui tắc, nguyên tắc, chuẩn mực của một lĩnh vực nghề nghiệp@E. Có những đặc th ù và yêu câu riêng biệt, có liên quan đến việc tiến h ành

một hoạt động nghề nghiệp n ào đó. Là tổng hợp những qui tắc, nguyên tắc,

chu ẩn mực của một lĩnh vực nghề nghiệp42. Đặc đ iểm của đạo đức nghề nghiệp:A. Là tổng hợp nh ững qui tắc, nguyên tắc, chuẩn mực của xã hộiB. Là tổng hợp những qui tắc, nguyên tắc, chuẩn mực của một lĩnh vực nghề

n ghiệpC. Tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng lao độngD. Mỗi nghề nghiệp có những tiêu chuẩn đ ạo đức đặc thù riêng@E. Là tổng h ợp những qui tắc, nguyên tắc, chuẩn mực của một lĩnh vực nghề

n ghiệp; Tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lư ợng lao động. Mỗi nghề nghiệp

có những tiêu chuẩn đạo đức đặc thù riêng
43. Đạo đức là những hình thái ý thức xã hội, xuất hiện sớm nhất trong lịch sử loài

n gười@A. ĐúngB. Sai44. Quan đ iểm duy vật lịch sử về đ ạo đức của chủ nghĩa Mác đối lập ho àn toàn với

quan đ iểm đạo đ ức của chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo@A. ĐúngB. Sai45. Đạo đức chỉ xuất hiện ở xã hội phong kiến trở về sauA. Đúng@B. Sai46. Đạo đức xã hội có chức năng giáo dục, nhận thức và đ iều chỉnh hành vi
@A. ĐúngB. Sai47. Quan niệm đạo đ ức của các giai cấp khác nhau luôn đồng nhất ở mỗi chế độ xã

hộiA. ĐúngB. Sai48. Ở xã hội công xã nguyên thủy: ÝÏ thức xã hội bắt đầu xuất hiện từ:” Ý thức xã

hội nguyên thủy”A. Đúng@B. Sai49. Ở chế độ công xã nguyên thủy, đạo đức thể hiện dư ới kinh nghiệm, truyền

thống, phong tục tập quán và các điều cấm kỵ.@A. Đúng
B. Sai50. Ở chế độ công xã nguyên thủy yÏ thức cá thể mâu thuẫn với ý thức tập thểA. Đúng@B. Sai51. Nền tảng của đ ạo đức công xã nguyên thủy chính là sự hợp tác và công bằng@A. ĐúngB. Sai52. Ở chế độ công xã nguyên thủy đạo đức đã xu ất hiện rõ rệtA. Đúng@B. Sai53. Đạo đức trong xã hội chiếm hữu nô lệ có tính chất đối kháng
@A. ĐúngB. Sai54. Đạo đức xã hội phong kiến:Tồn tại đồng thời nhiều kiểu đạo đức: đ ạo đ ức của

chính giai cấp phong kiến (Địa chủ, quí tộc, quan lại thống trị), đạo đức của giai

cấp nông dân và người lao đ ộng@A. ĐúngB. Sai55. Đặc điểm của đạo đức xã hội phong kiến:Tư tưởng quyền uy trở thành nguyên

lý đạo đức, đặt xã hội dưới sự điều khiển của giai cấp phong kiến thống trị@A. ĐúngB. Sai56. Cơ sở của đạo đức chủ nghĩa tư b ản là Chủ nghĩa cá nhân tư sản vị kỷ@A. Đúng
B. Sai57. Ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển, đạo đức xã hội của giai cấp tư sản sản

sinh ra những lớp ngư ời có trách nhiệm với xã hộiA. Đúng@B. Sai58. Đạo đức tư b ản chủ nghĩa là hình thái ý thức xã hội thuần nhất, gồm nhiều nội

dung đạo đức của các giai cấp khác nhau và lệ thuộc vào đồng tiềnA. Đúng@B. Sai59. Đạo đức xã hội chủ nghĩa chính là đạo đức Cộng sản chủ nghĩaA. Đúng@B. Sai
60. Đạo đức XHCN xuất hiện và hình thành trong lòng TBCN@A. ĐúngB. Sai
CÁC PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC
Định nghĩa phạm trù là
1.A. Nh ững khái niệm riêng biệt về các thuộc tính của sự vậtB. Khái niệm về tập hợp các đặc tính của sự vậtC. Khái niệm về các lọai sự vật hiện tượngD. Những khái niệm chung nhất, phản ánh những đ ặc tính cơ bản và mối quan

hệ phổ biến nhất của các hiện tượngE. Tất cả đ ều đúngPhạm trù :
2.A. Là những khái niệm chung nhấtB. Phản ánh những đặc tính cơ bản của hiện tượng
C. Phản ánh mối quan hệ phổ biến nhất của hiện tượngD. Là những khái niệm chung nhất, phản ánh những đặc tính cơ bản của hiện

tượngE. Là những khái niệm chung nhất, phản ánh những đ ặc tính cơ bản và mối

quan hệ phổ biến nhất của hiện tượngĐặc điểm của phạm trù:
3.A. Là những khái niệm riêng biệtB. Là những khái niệm chung nhấtC. Phản ánh những đ ặc tính cơ bản và mối quan hệ phổ biến nhất của hiện

tượngD. Là những khái niệm riêng biệt, phản ánh những đặc tính cơ bản và mối quan

hệ phổ biến nhất của hiện tượngE. Là những khái niệm chung nhất, phản ánh những đ ặc tính cơ bản và mối

quan hệ phổ biến nhất của hiện tượng
Đặc điểm của phạm trù:
4.A. Có tính khái quátB. Có tính phổ biếnC. Có mối liên hệ xác định với nhau theo những qui luật nhất đ ịnhD. Có tính khái quát, tính phổ biến và có mối liên hệ xác định với nhau theo

những qui luật nhất địnhE. Có tính phổ biến và có mối liên hệ xác định với nhau theo những qui luật

nhất đ ịnhMột trong những đặc đ iểm của phạm trù là:
5.A. Tính đặc hiệuB. Tính cụ thểC. Tính khái quát
D. Tính cảm xúcE. Tính chủ quanĐặc điểm của phạm trù:
6.A. Phản ánh không khách quanB. Có tính phổ biếnC. Biểu hiện thái độD. Biểu hiện sự đánh giáE. Mang yếu tố cảm xúcPhạm trù đạo đức:
7.A. Thông báo những nội dungB. Biêíu hiện thái độ của con người
C. Biêíu hiện sự đánh giá của con ngườiD. Thông báo những nội dung, biêíu hiện thái độ và sự đánh giá của con ngườiE. Thông báo những nội dung và biêíu hiện sự đ ánh giá của con ngườiPhạm trù đạo đức khác với các phạm trù của khoa học khác về:
8.A. Biểu hiện thái độ của con ngườiB. Tính phổ biếnC. Mối liên hệ xác địnhD. Mối quan hệ chungE. Tính khái quátMột trong những đặc đ iểm của phạm trù đạo đ ức, khác với phạm trù của các
9.

khoa học khác là:A. Thông báo những nội dung
B. Có tính khái quátC. Biểu hiện sự đánh giá của con ngườiD. Có mối liên hệ xác đ ịnh với nhau theo những qui luật nhất địnhE. Có tính phổ biến10. Các ph ạm trù đ ạo đức khác với phạm trù của những khoa học khác về:A. Biểu hiện sự đánh giá của con ngườiB. Biểu hiện thái độ của con ngườiC. Có tính phổ biếnD. Biểu hiện thái độ và sự đánh giá của con ngườiE. Có tính phổ biến, biểu hiện thái độ và sự đ ánh giá của con ngư ời11. Đặc điểm của phạm trù đạo đức:
A. Biểu thị sự đánh giáB. Mang yếu tố cảm xúc.C. Có ý nghĩa nhân sinh quanD. Không có tính phân cựcE. Mang yếu tố cảm xúc, có ý nghĩa nhân sinh quan và biểu thị sự đ ánh giá của

con người.12. Một đ ặc điểm của phạm trù đạo đức:A. Thường có tính phân cựcB. Không có tính phân cựcC. Thường quan tâm đến miền giới hạn không rõ ràng của thang giá trịD. Thường có tính phân cực, quan tâm đến miền giới hạn không rõ ràng của

thang giá trịE. Không có tính phân cực và quan tâm đ ến miền giới hạn không rõ ràng của
thang giá trị13. Cặp phạm trù nào sau đây thuộc lĩnh vực đạo đức học:A. Nội dung và hình th ứcB. Nguyên nhân và hậu quảC. Thiện và ácD. Vật chất và ý thứcE. Tự nhiên và xã hội14. Các cặp phạm trù cơ bản của đ ạo đức học:A. Thiện và ácB. Nghĩa vụ và lương tâmC. Thiện và ác; Nghĩa vụ và lương tâm; Hạnh phúc và lẽ sốngD. Vật chất và ý thức
E. Hạnh phúc và lẽ sống15. Thiện làA. Cái tích cực, cái có íchB. Cái tích cựcC. Cái có íchD. Cái m ớiE. Cái mới, cái tích cực, cái có ích16. Quan niệm về thiênû trong ph ạm trù đạo đức học:A. Cái tích cựcB. Cái tiến bộC. Cái tích cực, cái tiến bộ , cái có ích
D. Cái có íchE. Cái tích cực, cái có ích17. Ác làA. Cái phi đ ạo đức, cái lạc hậu, cái tiêu cực, cái có hại, không phù hợp với lịch

sửB. Cái cũ, cái lạc hậu, cái có hại, phi đ ạo đứcC. Cái phi đạo đức, phù hợp với lịch sửD. Cái tích cực, cái tiến bộE. Cái phi đạo đ ức, cái tiêu cực, cái có hại, không phù hợp với lịch sử18. Quan niệm về ác trong phạm trù đạo đ ức học:A. Cái tiêu cựcB. Cái tiêu cực, cái có hại, cái lạc hậu
C. Cái có hạiD. Cái tiêu cực, cái có hạiE. Cái lạc hậu19. Quan niệm trước Mác về thiện và ác cho rằng:A. Bản chất con người là thiệnB. Bản chất con người là ácC. Bản chất con người là thiện; Bản chất con người là ác; Con người hướng tới

cái thiệnD. Bản chất con người là thiện; Bản chất con người là ácE. Con người hướng tới cái thiện20. Quan niệm trước Mác cho rằng thiện và ác :A. Có tính lịch sử xã hội
B. Có tính giai cấpC. Là bản chất vốn có của con ngườiD. Phụ thuộc vào vị trí của giai cấpE. Ph ản ánh đ iều kiện kinh tế xã hội của thời đại21. Quan niệm trước Mác về thiện và ác như sau:A. Thiện và ác ch ỉ được hình thành trong quá trình sốngB. Thiện chỉ được hình thành trong quá trình sốngC. Aïc chỉ được h ình thành trong quá trình sốngD. Thiện và ác có ính lịch sử xã hộiE. Thiện và ác là bản chất vốn có của con người22. Theo Mạnh Tử:
A. Bản chất con người là ácB. Bản chất con người là thiệnC. Con người hướng tới cái thiệnD. Không có con ngư ời ácE. Thiện và ác có tính lịch sử xã hội23. Theo Tuân Tử:A. Bản chất con người là thiệnB. Thiện và ác có tính lịch sử xã hộiC. Bản chất con người là ácD. Con người hư ớng tới cái thiệnE. Thiện và ác có tính giai cấp
24. Theo Platon:A. Thiện và ác có tính lịch sử xã hộiB. Thiện và ác có tính giai cấpC. Con người hướng tới cái thiệnD. Bản chất con người là thiệnE. Bản chất con người là ác25. Thiện và ác theo quan niệm đạo đ ức học Mác Lê nin:A. Thiện và ác có tính giai cấpB. Bản chất con người là ácC. Bản chất con người là thiệnD. Con người hư ớng tới cái thiện
E. Không có con người ác26. Quan niệm đạo đức học Mác - Lênin cho rằng thiện và ác:A. Có tính lịch sử xã hộiB. Có tính bản năngC. Không có tính lịch sử xã hộiD. Không phụ thuộc vào vị trí của giai cấpE. Không phản ánh điều kiện kinh tế xã h ội của thời đại27. Quan niệm đạo đức học Mác -Lê nin cho rằng:A. Thiện và ác có tính lịch sử xã hộiB. Thiện và ác có quan hệ chặt chẽ với tính giai cấpC. Ý thức của con người về cái thiện và ác là kết quả phản ánh những điều kiện

kinh tế xã hội của thời đại
D. Thiện và ác có tính lịch sử xã hội và có quan hệ chặt chẽ với tính giai cấpE. Thiện và ác có tính lịch sử xã hội và có quan hệ chặt chẽ với tính giai cấp; Ý

thức của con người về cái thiện và ác là kết quả phản ánh những điều kiện kinh

tế xã hội của thời đ ại28. Quan niệm về cái thiện theo đ ạo đức học Mác-Lênin:A. Là cái thiện hiện thựcB. Chỉ có trong ý thức tư tưởngC. Khó đ ánh giáD. Chỉ được thể hiện thông qua lao độngE. Là ước muốn của con người29. Theo quan niệm đạo đ ức học Mác- Lênin, thiện là:A. Cái tốt đ ẹp
B. Lợi ích của con ngườiC. Cái phù hợp với tiến bộ xã hộiD. Bản chất vốn có của con ngườiE. Cái tốt đẹp, là lợi ích của con người phù hợp với tiến bộ xã hội30. Quan niệm đạo đức học Mác- Lênin cho rằng:A. Cái thiện không có tính sáng tạoB. Thiện phải là cái hiện thực, chứ không phải chỉ là ước muốnC. Cái thiện không phải là cái thiện hiện thựcD. Cái thiện không cần phải đ ược thể hiện bằng hành độngE. Cái thiện không phải là sự giải phóng con người khỏi áp bức bóc lột31. Quan niệm về cái ác theo Mác-Lênin:A. Cái ác là cái đáng ghê tởm, cần gạt bỏ ra khỏi đời sống xã hội (tuy nhiên nội
dung của nó và m ặt đối lập nó mang tính lịch sử không phải vĩnh viễn)B. Cái ác là cái gây nên nổi đau khổ bất hạnh cho con người. Cùng với những

biến đổi lịch sử, theo chiều hư ớng tiến bộ, thì cái bình th ường của thời đ ại này

có th ể trở th ành cái ác của thời đ ại sau (còn cái thiện có thể trở th ành bình

thường)C. Con người phấn đấu để gạt bỏ nổi đau khổ cũng xem đó là sự chiến đấu

chống cái ác.D. Cái ác là cái đáng ghê tởm, cần gạt bỏ ra khỏi đ ời sống xã hội; Cái ác là cái

gây nên nổi đ au khổ bất hạnh cho con ngư ời. Cùng với những biến đổi lịch sử,

theo chiều hư ớng tiến bộ, thì cái bình th ường của thời đ ại n ày có thể trở thành

cái ác của thời đại sau; Con người phấn đ ấu để gạt bỏ nổi đau khổ cũng xem đó

là sự chiến đấu chống cái ác.E. Cái ác là cái đáng ghê tởm, cần gạt bỏ ra khỏi đời sống xã hội; Cái ác là cái

gây nên nổi đ au khổ bất hạnh cho con ngư ời. Cùng với những biến đổi lịch sử,

theo chiều hư ớng tiến bộ, thì cái bình th ường của thời đ ại n ày có thể trở thành

cái ác của thời đại sau32. Câu nào sau đây sai:
A. Cái thiện cái ác là sự thống nhất giữa mục đích và kết quả, giữa động cơ và

phương tiệnB. Trong đánh giá cần coi trọng kết quả h ơn mục đíchC. Một h ành động có mục đ ích tôtú nhưng kết quả không tốt chúng ta không

coi là ácD. Nếu xuất phát từ mục đích xấu xa thì dù kết quả có tốt cũng vẫn coi là ácE. Nếu phương tiện đã b ao hàm động cơ thì mục đ ích thiện không thể dùng các

phương tiện tàn ác33. Nghĩa vụ:A. Mặt có thể có của nhiệm vụB. Mệnh lệnh từ bên trongC. Mătû tất yếu của nhiệm vụD. Mệnh lệnh từ b ên ngoài
E. . Mặt tất yếu của nhiệm vụ và là mệnh lệnh từ bên ngoài34. Nghĩa vụ là:A. Ý thức tự giác h ành đ ộng của cá nhân theo những mệnh lệnh từ b ên trongB. Là mục đ ích, lý tưởng tối cao cho mọi cuộc sôïng có ý nghĩaC. Mặt tất yếu của nhiệm vụ m à cá nhân được thực hiện trước xã hội, là sự

phục tùng lợi ích của xã hội, là mệnh lệnh từ bên ngoàiD. Cái tốt đepû, là lợi ích của con người phù hợp với sự tiến bộE. Là cảm giác hay ý thức trách nhiệm đ ạo đức của con người đối với hành vi

của m ình35. Nội dung của việc thực hiện nghĩa vụ đạo đứcA. Thực hiện hoàn toàn tự giác; Hành động phải phù hợp với tiêu chu ẩn tiến bộ

xã hội, có sáng tạo ra giá trị cao đ ẹp; Hành động hoàn toàn tự do, không bị ràng

buộc bởi lợi ích vật chất và lợi ích cá nhân nàoB. Hành động phải phù hợp với tiêu chu ẩn tiến bộ xã hội, có sáng tạo ra giá trị
cao đ ẹpC. Hành động hoàn toàn tự do, không bị ràng buộc bởi lợi ích vật chấtvà lợi ích

cá nhân nàoD. Thực hiện hoàn toàn tự giácE. Hành động phải phù hợp với tiêu chu ẩn tiến bộ xã hội, có sáng tạo ra giá trị

cao đ ẹp; Hành động hoàn toàn tự do, không bị ràng buộc bởi lợi ích vật chất và

lợi ích cá nhân nào36. Quan niệm trước Mác về nghĩa vụ :A. Democrite cho rằng:” Nghĩa vụ là động lực thúc đẩy hoạt động của con

người”B. Các tôn giáo cho rằng nghĩa vụ là ý thức trách nhiệm của con người trước

thượng đếC. Democrite cho rằng:” Nghĩa vụ là động lực thúc đẩy hoạt động của con

người”; Các tôn giáo cho rằng nghĩa vụ là ý thức trách nhiệm của con người

trước thượng đế; Kant cho rằng nghĩa vụ là cái hoàn toàn không nhận thức

được, ông xem nghĩa vụ như là mệnh lệnh tuyệt đ ối mà con người phải tuân
theo.D. Kant cho rằng nghĩa vụ là cái hoàn toàn không nhận thức được, ông xem

ngh ĩa vụ như là mệnh lệnh tuyệt đối mà con ngư ời phải tuân theo.E. Democrite cho rằng:” Nghĩa vụ là động lực thúc đ ẩy hoạt động của con

người”; Kant cho rằng nghĩa vụ là cái hoàn toàn không nhận thức đ ược, ông

xem nghĩa vụ như là m ệnh lệnh tuyệt đ ối m à con người phải tuân theo.37. Quan niệm đạo đức học Mác- Lênin về nghĩa vụ :A. Là trách nhiệm cuả con người trước lợi ích chung của xã hội (giai cấp, dân

tộc) và người khácB. Là ý thức về cái cânö làm và mong muốn được làm vì lợi ích chung của xã

hộiC. Là ý thức về cái cần phải làm vì sợ bị trừng phạtD. Là trách nhiệm cuả con người trước lợi ích chung của xã hội(giai cấp, dân

tộc) và ngư ời khác; Là ý thức về cái cânö làm và mong muốn được làm vì lợi

ích chung của xã hội
E. Là trách nhiệm cuả con người trước lợi ích chung của xã hội(giai cấp, dân

tộc) và người khác; Là ý thức về cái cần phải làm vì sợ bị trừng phạt38. Nguồn gốc của ý thức nghĩa vụ là:A. Lòng biết ơn đối với xã hộiB. Ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ những lợi ích xã hộiC. Tình cảm yêu thương đoàn kết giữa con người và con ngườiD. Lòng biết ơn đối vơiï xã hội; Ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ những

lợi ích xã hộiE. Lòng biết ơn đối vơiï xã hội; Ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ những lợi

ích xã hội; Tình cảm yêu thương đoàn kết giữa con người và con ngư ời39. Lương tâm là:A. ý thức trách nhiệm tự giác h ành động của cá nhân theo mệnh lệnh từ bên

ngoài
B. cái tốt đẹp, xuất phát từ lòng biết ơn đối với xã hộiC. mặt tất yếu của nhiệm vụ m à cá nhân được thực hiện trước xã hội, là sự

phục tùng lợi ích của xã hội, là mệnh lệnh từ bên ngoàiD. mặt tự do bên trong của nghĩa vụ, là ý thức tự giác hành động của cá nhân

theo mệnh lệnh từ bên trong, theo một niềm tin, theo một đ ịnh hướng mà cá

nhân đã lựa chọnE. là ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ những lợi ích xã hội, là tình cảm

yêu th ương đoàn kết giữa con người và con người40. Quan niệm trước Mác về lương tâm:A. Là “ sự mách bảo của thượng đế” (Platon)B. Là “sự xâïu hổ của con người trước hết với bản thân m ình’ (Democrite)C. Là “động lực thúc đẩy hoạt động của con ngư ời”D. Là “ sự mách bảo của thượng đ ế” (Platon); Là “sự xâïu hổ của con người

trước hết với bản thân m ình’ (Democrite)
E. Là “ sự mách bảo của thượng đế” (Platon); Là “đ ộng lực thúc đ ẩy hoạt đ ộng

củ a con người”41. Quan niệm đạo đức học Mác-Lênin về lương tâm là:A. Cảm giác hay là ý thức trách nhiệm đ ạo đức của con người đối với hành vi

của m ìnhB. Sự tự đánh giá và phán xử những hành vi của m ình trong mối quan hệ giữa

con người với con người, giữa con người với xã hộiC. Là trách nhiệm cuả con người trư ớc lợi ích chung của xã hội(giai cấp, dân

tộc) và người khácD. Cảm giác hay là ý thức trách nhiệm đ ạo đức của con người đối với hành vi

của m ình; Sự tự đ ánh giá và phán xử những hành vi của mình trong mối quan

hệ giữa con ngư ời với con người, giữa con người với xã hộiE. Cảm giác hay là ý thức trách nhiệm đ ạo đức của con ngư ời đối với hành vi

của mình; Là trách nhiệm cuả con người trước lợi ích chung của xã hội(giai

cấp, dân tộc) và người khác
42. Nguồn gốc của lương tâm:A. Ý thức về cái cần phải làm vì sợ bị trừng phạtB. Ý thức về cái cần phải làm vì xấu hổ trư ớc người khácC. Ý thức về cái cần phải làm vì sợ xấu hổ trước bản thânD. Ý thức về cái cần phải làm vì xấu hổ trư ớc người khác; Ý thức về cái cần

phải làm vì sợ xấu hổ trước bản thânE. Ý thức về cái cần phải làm vì sợ bị trừng phạt; Ý thức về cái cần phải làm vì

xấu hổ trước người khác; Ý thức về cái cần phải làm vì sợ xấu hổ trước bản

thân43. Lương tâm biểu hiện ở mấy trạng thái:A. 1B. 2C. 3
D. 4E. 544. Trạng thái phủ định của lương tâm là:A. Sự cắn rứt của lương tâm, giúp con người tự phán xét hành vi sai trái cuả

mìnhB. Sự cắn rứt của lương tâm, giúp con người thức tỉnh, hối cải và tìm cách kh ắc

phục lỗi lầmC. Sự tự mâu thuẫn của lương tâm, giúp nâng cao tính tích cực của con ngườiD. Sự cắn rứt của lương tâm, giúp con người tự phán xét hành vi sai trái cuả

mình, giúp con người thức tỉnh, hối cải và tìm cách khắc phục lỗi lầmE. Sự cắn rứt của lương tâm, giúp nâng cao tính tích cực của con ngư ời45. Trạng thái khẳng định của lương tâm là:A. Trạng thái làm cho lương tâm thanh thản, giúp nâng cao tính tích cực của
con người, tin tưởng vào hoạt động của mìnhB. Trạng thái bình th ường của lương tâm, giúp con người tự phán xét hành vi

sai trái cuả mìnhC. Trạng thái làm cho lương tâm thanh thản, giúp con người thức tỉnh, hối cải

và tìm cách kh ắc phục lỗi lầmD. Trạng thái bình th ường của lương tâm, giúp nâng cao tính tích cực của con

người, tin tưởng vào hoạt động của m ìnhE. Sự cắn rứt của lương tâm, giúp con người tự phán xét hành vi sai trái cuả

mình46. Quan niệm về hạnh phúc:A. Là mục đích, là lý tưởng tối cao cho mọi cuộc sống có ý nghĩaB. Là mối quan tâm lớn của mọi thời đạiC. Quyết định thái độ sống, quyết định to àn bộ hoạt động của con ngườiD. Là mục đích, là lý tưởng tối cao cho mọi cuộc sống có ý nghĩa; Là mối quan
tâm lớn của mọi thời đạiE. Là mục đích, là lý tưởng tối cao cho mọi cuộc sống có ý nghĩa; Hạnh phúc

là mối quan tâm lớn của mọi thời đại, bởi lẽ quan niệm về hạnh phúc quyết

định thái độ sống, quyết định toàn bộ hoạt động của con người47. Quan niệm trước Mác về hạnh phúc:A. Heghen cho rằng hạnh phúc chỉ có ở người giàu, người ngh èo và lao động

không có hạnh phúcB. Aristote nhấn mạnh hạnh phúc là cuộc sống trí tuệC. Democrite cho rằng trí tuệ chế ngự sự đau khổD. Heghen cho rằng hạnh phúc chỉ có ở người giàu, người ngh èo và lao động

không có h ạnhphúc; Aristote nhấn mạnh hạnh phúc là cuộc sống trí tuệ;

Democrite cho rằng trí tuệ chế ngự sự đau khổE. Heghen cho rằng hạnh phúc chỉ có ở người giàu, người ngh èo và lao động

không có hạnhphúc; Aristote nhấn mạnh hạnh phúc là cuộc sống trí tuệ.48. Quan niệm đạo đức Mác - Lênin về hạnh phúc cho rằng:
A. Hạnh phúc đích th ật đồng nghĩa với chủ nghĩa cá nhânB. Hạnh phúc đích thực là sự thõa mãn cao nhất những nhu cầu đ ạo đức xã hộiC. Hạnh phúc là tìm niềm vui cho mình trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình

trước xã hộiD. Hạnh phúc là sự thống nhất giữa nghĩa vụ và quyền lợiE. Hạnh phúc là sự thỏa mãn các nhu cầu của cá nhân49. Câu nào sau đây sai:A. Chủ nghĩa cá nhân giúp con người vươn tới hạnh phúc đích thật, hạnh phúc

của cá nhân cũng là h ạnh phúc của tập thể xã hộiB. Hạnh phúc đích thực là sự thõa mãn cao nhất những nhu cầu đ ạo đức xã hộiC. Hạnh phúc là yếu tố tâm lý cảm xúc một cách tự giác các nhu cầu đ ạo đức

cao cả(tình yêu, tình b ạn, gia đ ình, khát vọng đẹp đẻ giải phóng con ngư ời...)D. Mặt khách quan của hạnh phúc là nhu cầu phát triển xã hội, mặt chủ quan

của hạnh phúc là những nổ lực cố gắng và điều kiện phát triển của cá nhân. Sự
thống nhất giữa chủ quan và khách quan trong thực tế tạo nên h ạnh phúc cho

con ngườiE. Con ngư ời càng có nh ững cố gắng vượt bậc, nổ lực cao đ ể thực hiện những

nhu cầu xã hội thì họ càng có điều kiện tạo nên hạnh phúc cho mình50. Quan niệ m trước Mác về lẽ sống:A. Trư ờng phái nghĩa vụ luận cho rằng lẽ sống của con người là tìm niềm vui

trong việc thực hiện nghĩa vụ của m ình trước xã hộiB. Trường phái nghĩa vụ luận cho rằng lẽ sống là sự nổ lực chủ quan tự ho àn

thiện đạo đức của m ình, là sự cống hiến của mình cho xã hội, đ em lại hạnh

phúc cho xã hội và cho chính mìnhC. Trường phái nghĩa vụ luận cho rằng lẽ sống của con người là tìm cho mình

hạnh phúc trong sự giàu có, quyền thế, danh vọng, sức lhỏe và sự thanh thảnD. Trường phái hạnh phúc lu ận cho rằng lẽ sống của con người là tìm niềm vui

trong việc thực hiện nghĩa vụ của m ình trước xã hộiE. Trường phái hạnh phúc luận cho rằng lẽ sống là sự thống nhất giữa nghĩa vụ

và hạnh phúc
51. Quan niệm đạo đức của Mác- Lênin về lẽ sống:A. Lẽ sống đem lại cơ sở triết học cho hạnh phúc, người có hạnh phúc nhất là

người đ ấu tranh đ em lại hạnh phúc cho người khác, cho xã hộiB. Lẽ sống của con người là tìm cho mình hạnh phúc trong sự thoải mái về thể

ch ất và tinh thầnC. Lẽ sống là sự thống nhất giữa nghĩa vụ và hạnh phúcD. Lẽ sống của con người là tìm cho mình hạnh phúc trong sự thoải mái về thể

ch ất và tinh thần; Lẽ sống đem lại cơ sở triết học cho hạnh phúc, ngư ời có hạnh

phúc nhất là người đấu tranh đem lại hạnh phúc cho người khác, cho xã hộiE. Lẽ sống là sự thống nhất giữa nghĩa vụ và hạnh phúc; Lẽ sống đ em lại cơ sở

triết học cho hạnh phúc, người có hạnh phúc nhất là người đ ấu tranh đem lại

hạnh phúc cho người khác, cho xã hội52. Câu nào sau đây sai:A. Người có lẽ sống chưa đủ mà phải có lẽ sống đúng đắn mới thúc đẩy hoạt

động tích cực. Người có cống hiến cho xã hội càng lớn thì ý ngh ĩa cuộc sống
càng cao đ ẹpB. Lẽ sống của con người là tìm cho mình hạnh phúc trong việc thỏa m ãn

những nhu cầu sinh vật và nhu cầu an toànC. Lẽ sống là n ền tảng của lý tưởng, sống có lý tưởng sống mới có động lực

vượt qua khó khăn nguy hiểm, vươn lên đỉnh cao của đức tàiD. Lẽ sống đem lại cơ sở triết học cho hạnh phúc, người có hạnh phúc nhất là

người đ ấu tranh đ em lại hạnh phúc cho người khác, cho xã hộiE. Lẽ sống là sự nổ lực chủ quan tự hoàn thiện đ ạo đức của m ình, là sự cống

hiến của mình cho xã hội, đ em lại hạnh phúc cho xã h ội và cho chính mình53. Định nghĩa phạm trù la ìkhái niệm về các lọai sự vật hiện tượngA. ĐúngB. Sai54. Đặc điểm của phạm trù: có tính khái quát, tính phổ biến và có mối liên h ệ xác

đ ịnh với nhau theo những qui luật nhất định
A. ĐúngB. Sai55. Quan niệm về thiện trong phạm trù đạo đức học là cái tiïch cực, cái tiến bộ , cái

có ích.A. ĐúngB. Sai56. Quan niệm trước Mác cho rằng thiện và ác có tính lịch sử xã hộiA. ĐúngB. Sai57. Quan niệm trước Mác về thiện và ác nh ư sau:Thiện và ác chỉ được hình thành

trong quá trình sốngA. Đúng
B. Sai58. Thiện và ác theo quan niệm đạo đức học Mác Lê nin:Thiện và ác có tính giai

cấpA. ĐúngB. Sai59. Ngh ĩa vụ là m ặt tất yếu của nhiệm vụ và là mệnh lệnh từ bên trongA. ĐúngB. Sai60. Lương tâm là mặt tất yếu của nhiệm vụ mà cá nhân được thực hiện trước xã

hội, là sự phục tùng lợi ích của xã hội, là m ệnh lệnh từ bên ngoàiA. ĐúngB. Sai
ĐẠI CƯƠ NG VỀ ĐẠO ĐỨC Y HỌCVÀ ĐẠO ĐỨC NGƯỜI THẦY THUỐC VIỆT NAM
Đạo đức y học:
1.A. Là các qui tắc, nguyên tắc chuẩn mực của ngành y tếB. Là các qui tắc, nguyên tắc chuẩn mực của xã hộiC. Nhằm phục vụ cho lợi ích và tiến bộ của ngành y tếD. Là cơ sở đ ể mọi thành viên y tế tự giác điều chỉnh hành vi của mìnhE. @Là các qui tắc, nguyên tắc chuẩn mực của ngành y tế, nhờ đó m à mọi

thành viên y tế tự giác đ iều chỉnh h ành vi của mình sao cho phù h ợp với

lợi ích và tiến bộ của ngành y tếBản chất của đ ạo đức y học:
2.
A. Là khoa học về lý luận, phẩm cách của người cán bộ y tế và bản chất giai

cấp của vấn đ ề ấyB. Là học thuyết về nghĩa vụ người thầy thuốc và cả trách nhiệm công dân

của người ấy, không những trên bệnh nhân, trên đồng nghiệp mà cả toàn

thể nhân dânC. Là yêu cầu đặc biệt có liên quan đến việc tiến h ành các hoạt động nhằm

đ em lại sức khỏe cho con ngườiD. @Là khoa học về lý luận, phẩm cách của người cán bộ y tế và b ản chất

giai cấp của vấn đề ấy; Là học thuyết về nghĩa vụ người thầy thuốc và cả

trách nhiệm công dân của ngư ời ấy, không những trên b ệnh nhân, trên

đồng nghiệp mà cả toàn thể nhân dân; Là yêu cầu đ ặc biệt có liên quan

đ ến việc tiến hành các hoạt động nhằm đem lại sức khỏe cho con ngườiE. Là học thuyết về nghĩa vụ người thầy thuốc và cả trách nhiệm công dân

của người ấy, không những trên bệnh nhân, trên đồng nghiệp mà cả toàn

thể nhân dân; Là yêu cầu đặc biệt có liên quan đến việc tiến hành các hoạt

động nhằm đem lại sức khỏe cho con ngườiĐạo đức y học có những đặc điểm sau:
3.
A. Là tổng hợp những qui tắc, nguyên tắc, chuẩn mực của ngành y tếB. Là cơ sở đ ể mọi thành viên y tế tự giác điều chỉnh hiành vi của mìnhC. Nhằm phục vụ cho sự tiến bộ của ngành y tếD. Là tổng hợp những qui tắc, nguyên tắc, chuẩn mực của ngành y tế; Là cơ

sở để mọi thành viên y tế tự giác điều chỉnh hành vi của mìnhE. @Là tổng hợp những qui tắc, nguyên tắc, chuẩn mực của ngành y tế; Là

cơ sở để mọi thành viên y tế tự giác điều chỉnh hành vi của m ình nhằm

phục vụ cho sự tiến bộ của ngành y tếMột trong những mối quan hệ cơ bản của đ ạo đức y học là:
4.A. Th ầy thuốc- lâm sàngB. Th ầy thuốc- trẻ emC. @Th ầy thuốc- bệnh nhânD. Th ầy thuốc- phụ nữ
E. Th ầy thuốc- người giàCác mối quan hệ cơ b ản trong đạo đức y học:
5.A. Th ầy thuốc- bệnh nhân, Thầy thuốc- đồng nghiệpB. Th ầy thuốc-công việc, Thầy thuốc- khoa họcC. @Th ầy thuốc- b ệnh nhân, Thầy thuốc- đồng nghiệp, Thầy thuốc-công

việc, Thầy thuốc- khoa họcD. Th ầy thuốc - lâm sàngE. Th ầy thuốc- bệnh nhân, Thầy thuốc- đồng nghiệp, Thầy thuốc - lâm sàngLĩnh vực nghề nghiệp của ngành y có các ph ạm vi nguyên tắc chuẩn mực sau:
6.A. @Lu ật pháp hành nghề y tế; Tiêu chuẩn đ ạo đức của người thầy thuốcB. Tiêu chuẩn đạo đức của người thầy thuốcC. Lương tâm của người thầy thuốc
D. Lu ật pháp h ành nghề y tếE. Tiêu chuẩn đạo đức của ngư ời thầy thuốc; Lương tâm của người thầy

thuốcCác mối quan hệ cơ b ản nói lên tính chất luân lý của đạo đức y học là:
7.A. Mối quan hệ giữa thầy thuốc với bệnh nhân, thầy thuôc với đồng nghiệpB. Mối quan hệ giữa thầy thuốc với công việc, thầy thuốc với khoa họcC. Mối quan hệ giữa thầy thuốc với y tá, thầy thuốc với y học lâm sàngD. @Mối quan h ệ giữa thầy thuốc với bệnh nhân, thầy thuốc với đồng

n ghiệp, thầy thuốc với công việc, thầy thuốc với khoa họcE. Mối quan hệ giữa thầy thuốc với bệnh nhân, thầy thuốc với đồng nghiệp,

thầy thuốc với y tá, thầy thuốc với y học lâm sàng
Th ời kỳ chiếm hữu nô lệ nằm trong khoảng thời gian nào sau đây:
102. 61.
A. @4000 năm trước công nguyên đến 500 năm sau công nguyênB. 4000 năm trước công nguyên đến 300 năm sau công nguyênC. 3000 năm trước công nguyên đến 500 năm sau công nguyênD. 3000 năm trước công nguyên đến 200 năm sau công nguyênE. 2000 năm trước công nguyên đến 500 năm sau công nguyênNgư ời Sumerien xuất hiện vào kho ảng :
103. 62.A. 5000 năm trước công nguyênB. 4000 năm trước công nguyênC. @3000 năm trước công nguyênD. 2000 năm trước công nguyênE. 1000 năm trước công nguyên
Th ời kỳ Sumerien Babilon đã đặt ra bộ luật lấy tên là:
104. 63.A. KamourabiB. @HamourabiC. NamourabiD. LamourabiE. TamourabiTh ời kỳ Sumerien Babilon :
105. 64.A. Chưa có bộ luật n ào qui định tiêu chuẩn h ành nghề yB. @Có bộ luật qui định tiêu chu ẩn hành ngh ề y một cách đơn giảnC. Có bộ lu ật qui định tiêu chu ẩn hành ngh ề y một cách đ ầy đủD. Có nhiều bộ luật qui định tiêu chu ẩn hành nghề y một cách đ ầy đủ
E. Đã có b ộ luật qui định tiêu chu ẩn hành ngh ề y nhưng không rõ ràngTrong thời kỳ Sumerien Babilon:
106. 65.A. Người thầy thuốc không đ ược quyền lấy tiền khám và chữa bệnhB. @Người thầy thuốc đ ược lấy tiền khám và chữa bệnhC. Người thầy thuốc không được quyền lấy tiền khám và chữa bệnh khi chữa cho

người nô lệD. Người thầy thuốc không đ ược quyền lấy tiền khám và chữa bệnh bất kể họ l

chủ nô hay nô lệE. Thầy thuốc có thể lấy tiền khám và chữa bệnh tùy theo ý muốn riêng của ng

thầy thuốc.Th ời kỳ Trung hoa cổ đại đ ã có nhiều sách nói về:
107. 66.A. Thiên nhiên và cuộc sốngB. Tự nhiên và xã hội
C. Thiên nhiên và con ngườiD. Thiên nhiên và xã hộiE. Khoa học và cuộc sống loài vậtTrong một cuốn sách về thiên nhiên và cuộc sống thời kỳ Trung hoa cổ đại đ
108. 67.

những qui đ ịnh nào sau đây:A. Nguyên lý hành nghề cơ b ản của người thầy thuốc; Yêu cầu thầy thuốc phải có

đạo đức; Thầy thuốïc ph ảibiết khuyên bệnh nhân tự chữa bệnh, hãy”biết giữ g

trái tim trong lồng ngực”B. Yêu cầu thầy thuốc phải có đạo đứcC. Thầy thuốïc ph ảibiết khuyên bệnh nhân tự chữa bệnh, hãy”biết giữ gìn trái tim

trong lồng ngực”D. Nguyên lý hành nghề cơ b ản của người thầy thuốc; Yêu cầu thầy thuốc phải có

đạo đứcE. Nguyên lý hành nghề cơ b ản của người thầy thuốc
Th ầy thuốc Hoa Đà thời Chiến quốc:
109. 68.A. Là danh y đề cao đạo đ ức trong lúc h ành nghềB. Biết phép tâm lý trị liệu, biết dùng khí công đ ể chữa bệnhC. Là ngư ời đ ã tìm ra thuốc mê và sử dụng nó như là một ph ương pháp nhân đạoD. Là danh y đề cao đạo đ ức trong lúc hành nghề; Là người đ ã tìm ra thuốc m

sử dụng nó như là một ph ương pháp nhân đạoE. Là danh y đề cao đạo đ ức trong lúc hành nghề; Là người đ ã tìm ra thuốc m

sử dụng nó như là một phương pháp nhân đ ạo. Ông đ ã b iết phép tâm lý trị liệu,

biết dùng khí công để chữa bệnhTh ời kỳ Ấn độ cổ đại:
110. 69.A. Chưa có sách nói về đạo đức y họcB. Đã có m ột số cuốn sách nói về đ ạo đức y họcC. Đã có nhiều sách nói về đạo đ ức y học
D. Đã có sách qui định những tiêu chu ẩn hành nghề y nhưng không rõ ràng, đ ầyE. Đã có 2 cuốn sách nói về đ ạo đức y họcCuốn “Đời sống” thời Ấn độ cổ đ ại đã nói lên tiêu chu ẩn ngư ời thầy thuốc như sau:
111. 70.A. Chỉ cần có tư ch ất và tình cảm tốt, bất kể xuất thân như th ế n àoB. Chỉ cần có tư ch ất và tình cảm tốt, bất kể hình thức như thế nàoC. Chỉ cần có tư ch ất và tình cảm tốt, xuất thân từ một giai câïp quyền quíD. Cần có tư chất và tình cảm tốt, xuất thân từ một giai câïp quyền quí, bất kể h

thức như thế nàoE. Phải đẹp cả hình thức, xuất thân từ một giai cấp quyền quí hoặc từ một gia đ

thầy thuốc, có tư chất và tình cảm tốtKinh Veda Harak thời Ấn độ cổ đại nêu cách lựa chon, đ ào tạo và đ ặc điểm thầy
112. 71.

thuốc:A. Chọn lọc người học ngành y phải từ 16 tuổi trở lên, có phẩm chất, có thể lực, có
mục đ ích tốt và ph ải xuất thân từ một gia đình tốtB. Khi nhập học phải có cam kết hy sinh cả cuộc đ ời đ ể cứu chữa bệnh nhân.C. Có quyền đ ược vào nhà b ệnh nhân với mục đích trong sáng vì chữa bệnh v

cách xử thế đàng hoàngD. Chọn lọc người học ngành y phải từ 16 tuổi trở lên, có phẩm chất, có thể lực, có

mục đ ích tốt và ph ải xuất thân từ một gia đ ình tốt; Khi nhập học phải có cam kết

h y sinh cả cuộc đời để cứu chữa bệnh nhân.E. Chọn lọc người học ngành y phải từ 16 tuổi trở lên, có phẩm chất, có thể lực, có

mục đ ích tốt và ph ải xuất thân từ một gia đ ình tốt; Khi nhập học phải có cam kết

h y sinh cả cuộc đ ời để cứu chữa bệnh nhân; Có quyền được vào nhà bệnh nhân

với mục đ ích trong sáng vì chữa bệnh và có cách xử thế đàng hoàngKinh Veda Harak thời Ấn độ cổ đ ại n êu lên những tiêu chu ẩn hạnh kiểm của thầy
113. 72.

thuốc:A. Lòng trắc ẩnB. Sự niềm nở
C. Nhẫn nại, chủ động, bình tĩnh, lạc quan hy vọngD. Lòng trắc ẩn, nhẫn nại, chủ động, b ình tĩnh, lạc quan hy vọngE. Lòng trắc ẩn, sự niềm nở, nhẫn nại, chủ động, b ình tĩnh, lạc quan hy vọngKinh Veda Bachatta thời Ấn độ cổ đại qui định:
114. 73.A. Thầy thuôc phải có lòng nhân đ ạo, lòng nhân đạo phải trở thành một tôn giáo

với thầy thuốcB. Đối với bệnh nhân cấp cứu sắp chết thầy thuốc phải hết lòng cứu chữa tới c

cứu bệnh khẩn trương như cứu hỏaC. Bệnh nhân có quyền nghi ngờ thầy thuốcD. Thầy thuôc phải có lòng nhân đ ạo, lòng nhân đạo phải trở thành một tôn giáo

với thầy thuốc; Đối với bệnh nhân cấp cứu sắp chết thầy thuốc phải hết lòng c

chữa tới cùng, cứu bệnh khẩn trương như cứu hỏaE. Thầy thuôc phải có lòng nhân đ ạo, lòng nhân đạo phải trở thành một tôn giáo

với thầy thuốc; Bệnh nhân có quyền nghi ngờ thầy thuốc
Nền y học Brahmana thời Ấn độ cổ đ ại nêu những chuẩn mưc:
115. 74.A. Thầy thuốc phải mặc quần áo trắng, thơm tho, móng tay ph ải cắt cẩn thận v

sạch sẽ, khi ra đường phải mang ô và gậyB. Có lòng trắc ẩn và nhân hậu, khám bệnh kỹ, đúng h ẹn, giữ bí mậtC. Tránh cười đùa với phụ nữD. Thầy thuốc phải mặc quần áo trắng, thơm tho, móng tay ph ải cắt cẩn thận v

sạch sẽ, khi ra đ ường phải mang ô và gậy; Tránh cười đù a với phụ nữ ; Th

thuốc phải có lòng trắc ẩn và nhân h ậu, khám bệnh kỹ, đúng hẹn, giữ bí mậtE. Thầy thuốc phải mặc quần áo trắng, thơm tho, móng tay ph ải cắt cẩn thận v

sạch sẽ, khi ra đường phải mang ô và gậy, tránh cười đùa với phụ nữTh ời kỳ Hy lạp cổ đại:
116. 75.A. Có nhiều nhà tư tưởng lớn, học giả lớn để tâm đến đạo đức y họcB. Đạo đức y học ít được nói đến
C. Đã có m ột số học giả nghiên cứu về đ ạo đức y họcD. Đạo đức y học ra đời nhưng ch ưa rõ nétE. Đã có một số học giả nghiên cứu về đạo đức y học; Đạo đức y học ra đời nh

chưa rõ nétHọc giả n ào sau đây đ ã có những chính kiến về đạo đức ở thời kỳ Hy lạp cổ đại:
117. 76.A. AvicenneB. AristoteC. SenakaD. Francis baconE. SydenhamHyppocrate sống ở thời kỳ nào sau đ ây:
118. 77.A. Ấn độ cổ đại
B. Hy lạp cổ đ ạiC. La mã cổ đạiD. A rập thời kỳ phong kiếnE. Hy lạp thời k ỳ phong kiếnNăm sinh và m ất của Hyppocrate như sau:
119. 78.A. 400-307 Trước công nguyênB. 407-307 Trước công nguyênC. 460-377 Trước công nguyênD. 466-307 Trước công nguyênE. 406-377 Trước công nguyên120. 79. Hyppocrate:
A. Nổi bật như một ông tổ của nghệ thuật y họcB. Đã có nhiều đóng góp cho ngành y với những chuẩn mực đạo đức và nhân sinh

quan trong sáng vì nghề nghiệpC. Lời thề của ông sống m ãi và có nhiều tác dụng tích cực cho thầy thuốc mọi thời

đại sau ông noi theoD. Nổi bật như một ông tổ của của nghệ thuật y học; Ông đã có n hiều đóng góp cho

ngành y với những chuẩn mực đ ạo đức và nhân sinh quan trong sáng vì ngh

nghiệpE. Nổi bật như một ông tổ của của nghệ thuật y học; Ông đã có nhiều đóng góp cho

ngành y với những chuẩn mực đ ạo đức và nhân sinh quan trong sáng vì ngh

nghiệp; Lời thề của ông sống m ãi và có nhiêìu tác dụng tích cực cho thầy thuốc

mọi thời đại sau ông noi theoLời thề Hyppocrate chứa đựng những chuẩn mực đ ạo đức về:
121. 80.A. Quan hệ thầy tròB. Quan hệ với bệnh nhân: hết lòng vì người bệnh và tránh mọi bất công
C. Quan hệ thầy trò; Quan hệ với bệnh nhân: hết lòng vì người bệnh và tránh m

bất công; Bí mật nghề nghiệpD. Quan hệ thầy trò; Quan hệ với bệnh nhân: hết lòng vì người bệnh và tránh m

bất côngE. Bí mật nghề nghiệpTh ời Hy lạp cổ đại đã xuất hiện tiêu chuẩn đạo đức của người đ ỡ đẻ phải là:
122. 81.A. Phụ nữ, khôn ngoan, linh hoạt, có thể lực, biết vệ sinh, có đức độ và bình tĩnhB. Khôn ngoan, linh hoạt, có thể lực, biết vệ sinhC. Có đức độ và bình tĩnhD. Phụ nữ, có đức độ và bình tĩnhE. Phụ nữTh ời La m ã cổ đ ại:
123. 82.
A. Người ta ít nhắc đến vấn đề đạo đức trong y họcB. Có nhiều công trình về chuẩn mực đạo đức. Thời kỳ này có hội thầy thuốc nhân

dân qui đ ịnh những tiêu chuẩn hành ngh ề yC. Có nhiều công trình về chuẩn mực đạo đứcD. Người ta ít nhắc đến vấn đ ề đ ạo đức trong y học. Thời kỳ này có h ội thầy thuốc

nhân dân qui đ ịnh những tiêu chuẩn h ành nghề yE. Có hội thầy thuốc nhân dân qui đ ịnh những tiêu chuẩn h ành nghề yGalien đã thầy thuốc vĩ đại đã có đóng góp vềì lĩnh vực y đức, ý nghĩa đ ạo đức của
124. 83.

Galien được thể hiện:A. Có xu hướng chú ý chữa bệnh và chữa cả người bệnhB. Yêu cầu người thầy thuốc phải có lòng nhân đạoC. Chỉ trích mạnh mẽ người thầy thuốc chỉ quan tâm người bệnh giàu sang quy

thếD. Yêu cầu người thầy thuốc phải có lòng nhân đạo, chỉ trích mạnh mẽ ngư ời thầy
thuốc chỉ quan tâm người bệnh giàu sang quyền thếE. Có xu hư ớng chú ý chữa bệnh và chữa cả người bệnh, yêu cầu người thầy thuốc

ph ải có lòng nhân đạo, chỉ trích mạnh mẽ người thầy thuốc chỉ quan tâm ng

bệnh giàu sang quyền thếAvicenne đã có nhiều công trình y học và đ ạo đức y học trong đó có cuốn:
125. 84.A. y điển: “ Canon of medicine”B. “ Qui tắc khoa học y học”C. y điển: “ Canon of medicine”, “ Qui tắc khoa học y học”, “Đạo đức”D. y điển: “ Canon of medicine”, “ Qui tắc khoa học y học”E. “Đạo đ ức”Avicenne đã n êu ra những tiêu chuẩn người thầy thuốc đó là thầy thuốc phải có:
126. 85.A. Mắt của chim đ ại b àngB. Bàn tay của người con gái
C. Trí khôn của con rắnD. Mắt của chim đ ại b àng, bàn tay của người con gáiE. Mắt của chim đ ại b àng, bàn tay của người con gái, trí khôn của con rắnBộ luật Salerne về sức khỏe nói tới:
127. 86.A. Vai trò của y học trong đời sốngB. Phương pháp dự phòng, ch ữa bệnhC. Vai trò của y học trong đời sống, ph ương pháp dự phòng, ch ữa bệnh, đạo

của ngư ời thầy thuốcD. Vai trò của y học trong đời sống, đ ạo đức của người thầy thuốcE. Đạo đức của ngư ời th ầy thuốcNhững nhân vật có chính kiến về đạo đức y học đáng chú ý th ời kỳ Chủ nghĩa T
128. 87.

b ản phát triển là:
A. Francis baconB. Francis bacon , SydenhamC. SenakaD. SydenhamE. Francis bacon, SenakaBản chất đạo đức y học xã hội chủ nghĩa:
129. 88.A. Đạo đức ngư ời thầy thuốc trước hết phải có đạo đ ức của một công dân XHCNB. Phải có lòng nhân đ ạo đối với bệnh nhânC. Hành nghề vì mục đích trong sángD. Đạo đức người thầy thuốc trước hết phải có đạo đức của một công dân XHCN;

phải có lòng nhân đ ạo đối với bệnh nhânE. Đạo đức người thầy thuốc trước hết phải có đạo đức của một công dân XHCN;
phải có lòng nhân đ ạo đối với bệnh nhân và hành ngh ề vì mục đích trong sángTu ệ Tĩnh sống ở thế kỷ n ào sau đây:
130. 89.A. 13B. 14C. 15D. 16E. 17Tu ệ Tĩnh đã có công trong việc:
131. 90.A. Biên so ạn nhiều sách, trong đó có bộ “ Nam dược Thần hiệu”, “ Hồng nghĩa

Giáo tư”B. Nêu cao tinh thần dân tộc” Nam d ược trị Nam nhân”C. Cô đúc phương hướng phòng bệnh và chữa bệnh nhân đ ạo
D. Nêu cao tinh thần dân tộc” Nam dược trị Nam nhân”, cô đú c ph ương hư

phòng bệnh và chữa bệnh nhân đạoE. Nêu cao tinh thần dân tộc” Nam dược trị Nam nhân”, cô đú c ph ương hư

phòng bệnh và chữa bệnh nhân đ ạo; Biên soạn nhiều sách, trong đó có bộ “ Nam

dược Thần hiệu”, “ Hồng nghĩa Giáo tư”;Bộ luật Hồng đức xuất hiện ở thế kỷ :
132. 91.A. 13B. 14C. 15D. 16E. 17Bộ luật Hồng đức qui đ ịnh:
133. 92.A. Qui chế hành nghề y
B. Trừng phạt kẻ vụ lợi cố tình chữa bệnh dây dưaC. Trừng phạt kẻ dùng thuốc mạnh gây chết ngư ờiD. Qui chế hành nghề y, trừng phạt kẻ vụ lợi cố tình chữa bệnh dây d ưaE. Qui chế hành ngh ề y, trừng phạt kẻ vụ lợi cố tình chữa bệnh dây d ưa, trừng phạt

kẻ dùng thuốc mạnh gây chết ngườiHải Thượng Lãn Ông ở vào thế kỷ nào sau đây:
134. 93.A. 15B. 16C. 17D. 18E. 19Hải Thượng Lãn Ông nhắc thầy thuốc phải tránh:
135. 94.
A. 6 tộiB. 7 tộiC. 8 tộiD. 9 tộiE. 10 tộiQuan điểm xử thế của Hải Thượng Lãn Ông :
136. 95.A. . Làm ngh ề thuốc là một nhân thuậtB. Chống tư tưởng vụ lợi.C. Làm nghề thuốc là một nhân thuật, chống tư tưởng vụ lợi, nêu gương sáng trong

việc đối xử với bệnh nhânD. Làm nghề thuốc là một nhân thuật, chống tư tưởng vụ lợi.E. Nêu gương sáng trong việc đối xử với bệnh nhân .
Quan điểm xử thế của Hải Thượng Lãn Ông :
137. 96.A. Không xu nịnh kẻ giàu sang quyền thếB. Hết lòng giúp đỡ người ngh èo. Nêu cao đạo đức thầy thuốc, tận tụy phục vụ

người bệnh.C. Thận trọng tỷ mỹ trong kỹ thuật chữa bệnh vì tính mạng của con người.D. Không xu nịnh kẻ giàu sang quyền thế; Thận trọng tỷ mỹ trong kỹ thuật chữa

bệnh vì tính mạng của con ngư ờiE. Không xu nịnh kẻ giàu sang quyền thế; Thận trọng tỷ mỹ trong kỹ thuật chữa

bệnh vì tính mạng của con người; Hết lòng giúp đỡ người nghèo. Nêu cao

đức thầy thuốc, tận tụy phục vụ người bệnhHải Thượng Lãn Ông nhắc thầy thuốc phải tránh tội thất đ ức, theo ông đó là:
138. 97.A. Như thấy bệnh khó đ áng lý bảo thật rồi hết sức cứu chữa nhưng lại sợ mang

tiếng, không biết thuốc chưa chắc đã thành công mà e rồi sẽ không được hậu lợi

nên cương quyết không chịu chữa để người ta bó tay chịu chếtB. Lại như thấy kẻ mồ côi, góa bụa người hiền con ốm mà nghèo đó i, ốm đau thì
cho là chữa mất công vô ích, không chịu hết lòng cứu chữaC. Khi th ấy bệnh chết đ ã rõ, không báo thực lại nói lơ mơ để làm tiềnD. Có bệnh, nên uống thuốc thứ n ào đó m ới cứu được nhưng sợ con bệnh ngh

túng không trả được tiền nên chỉ cho loại thuốc rẻ tiền.E. Có trường hợp, người bệnh ngày th ường bất bình với mình, khi mắc bệnh phải

đưa đ ến mình liền nghĩ ra ý n ghĩ oán thù không chịu chữa hết lòngHải Thượng Lãn Ông cho rằng thầy thuốc phải có những đức tính sau:
139. 98.A. Thương ngư ời, sáng suốt, khôn ngoan, rộng lượngB. Thành thật, liêm khiết, siêng năng, khiêm tốnC. Sáng suốt, liêm khiết, siêng năngD. Khôn ngoan, Th ương người, sáng suốtE. Thương ngư ời, sáng suốt, khôn ngoan, rộng lượng, th ành thật, liêm khiết, si

năng, khiêm tốn
Hải Thượng Lãn Ông nhắc thầy thuốc phải tránh tội hẹp hòi, theo ông đó là:
140. 99.A. Có trường hợp, người bệnh ngày th ường bất bình với mình, khi mắc b ệnh phải

đưa đ ến mình liền nghĩ ra ý nghĩ oán thù không chịu chữa hết lòngB. Có b ệnh, xem xét đã rồi mới kê đơn, bốc thuốc, nếu ngại đêm mưa vất vả, không

ch ịu tới th ăm mà đã cho phươngC. Như th ấy bệnh dễ chữa lại dối là khó, lè lưỡi, cau mày d ọa cho ngư ời ta sợ

lấy nhiều tiềnD. Như thấy bệnh khó đ áng lý bảo thật rồi hết sức cứu chữa nhưng lại sợ mang

tiếng, không biết thuốc chưa chắc đã thành công mà e rồi sẽ không được hậu lợi

nên cương quyết không chịu chữa để người ta bó tay chịu chếtE. Lại nh ư thấy kẻ m ồ côi, góa bụa người hiền con ốm mà nghèo đó i, ốm đau thì

cho là ch ữa mất công vô ích, không chịu hết lòng cứu chữaHải Thượng Lãn Ông căn dặn thầy thuốc phải có mấy đức tính:
141. 100.A. 9
B. 8C. 7D. 6E. 5Từ năm 1945, đ ạo đức thầy thuốc Việt nam là:
142. 101.A. Giữ vững truyền thống tốt đẹp cao quí của y đức dân tộcB. Được phát huy mạnh mẽ trên cơ sở đạo đức học Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí

MinhC. Nêu cao quan đ iểm “ lương y như từ mẫu”D. Giữ vững truyền thống tốt đ ẹp cao quí của y đức dân tộc, đ ặc biệt, được phát

huy m ạnh mẽ trên cơ sở đạo đ ức học Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí MinhE. Giữ vững truyền thống tốt đ ẹp cao quí của y đức dân tộc, đ ặc biệt, được phát

huy m ạnh mẽ trên cơ sở đạo đức học Mác- Lênin và tư tư ởng Hồ Chí Minh n
cao quan đ iểm “ lương y nh ư từ mẫu”Các thầy thuốc Việt nam XHCN n êu cao phẩm chất đạo đức thầy thuốc xứng đá
143. 102.

có rất nhiều, trong số đó có:A. Thầy thuốc Phạm Ngọc ThạchB. Thầy thuốc ĐặngVăn NgữC. Thầy thuốc Tôn Thất TùngD. Thầy thuốc ĐặngVăn Ngữ, thầy thuốc Tôn Thất TùngE. Thầy thuốc Phạm Ngọc Thạch, thầy thuốc ĐặngVăn Ngữ, thầy thuốc Tôn Thất

TùngTh ầy thuốc Phạm Ngọc Thạch sinh và mất vào các n ăm :
144. 103.A. 1909-1968B. 1908-1967C. 1907-1966
D. 1906-1967E. 1909-1967Th ầy thuốc Phạm Ngọc Thạch sinh tại:
145. 104.A. Phan RangB. Phan ThiếtC. Bình ĐịnhD. Nha TrangE. Qui NhơnTh ầy thuốc Phạm Ngọc Thạch đã có công lao rất lớn trong việc chữa trị bệnh:
146. 105.A. Viêm ganB. Loét dạ d ày
C. LaoD. Sốt rétE. Sốt xuất huyếtTh ầy thuốc Phạm Ngọc Thạch hy sinh tại:
147. 106.A. Chiến trư ờng B2 n ăm 1968B. Chiến trư ờng B4 n ăm 1968C. Chiến trư ờng B2 n ăm 1969D. Chiến trư ờng B2 n ăm 1967E. Chiến trường B4 năm 1967Th ầy thuốc Phạm Ngọc Thạch đã giữ nhiều chức vụ quan trọng trong đó có:
148. 107.A. Chủ tịch đ ặc khu Sài gòn- chợ lớn, Trưởng ban y tế trung ương, Viện trư

viện chống lao, Bộ trưởng bộ y tế
B. Viện trưởng viện chống lao, Bộ trưởng bộ y tếC. Trưởng ban y tế trung ương, Viện trưởng viện chống laoD. Viện trưởng viện chống laoE. Chủ tịch đặc khu Sài gòn- chợ lớn, Trưởng ban y tế trung ương
Th ầy thuốc ĐặngVăn Ngữ sinh và mất vào những năm:
149. 108.A. 1909-1967B. 1910-1967C. 1907-1968D. 1909-1968E. 1910-1968
Th ầy thuốc ĐặngVăn Ngữ sinh tại:
150. 109.A. Hà nộiB. H u ếC. Sài gònD. Đà n ẵngE. Phan thiếtTh ầy thuốc ĐặngVăn Ngữ đ ỗ vào đại học y Hà nội n ăm:
151. 110.A. 1920B. 1930C. 1940D. 1950
E. 1960Th ầy thuốc ĐặngVăn Ngữ đã có nhiều cống hiến cho nền y học nước nhà trong l
152. 111.vực:A. Ký sinh trùngB. Vi trùngC. NấmD. Tiết túcE. VirusTh ầy thuốc ĐặngVăn Ngữ hy sinh trong khi đang nghiên cứu tiêu diệt bệnh:
153. 112.A. LaoB. Sốt rét ác tính
C. Giun sánD. Sán mángE. Sốt xuất huyếtTh ầy thuốc Tôn Thất Tùng sinh và m ất vào các năm sau:
154. 113.A. 1912-1982B. 1914-1982C. 1913-1981D. 1915- 1982E. 1912-1983Th ầy thuốc Tôn Thất Tùng quê ở:
155. 114.A. Hà nội
B. Hà tĩnhC. H u ếD. Phan thiếtE. Qui NhơnTh ầy thuốc Tôn Thất Tùng m ất tại:
156. 115.A. Hà nộiB. H u ếC. Đà n ẵngD. Phan thiếtE. Sài gònTh ầy thuốc Tôn Thất Tùng đ ã có nhiều cống hiến trong lĩnh vực:
157. 116.
A. Điều trị lao phổiB. Bệnh ký sinh trùngC. Cắt ganD. Bệnh d ạ d àyE. Phẫu thuật mạch máuRÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC NGƯỜI THẦY THUỐC VIỆT NAMXÃ HỘI CHỦ NGHĨA (3 tiết)Tư duy người thầy thuốc đòi hỏi người thầy thuốc phải:
158. 158.A. Hiểu rõ vị trí của con người trong xã hội, biết được các yếu tố, các qui luật chi

phối hoạt động của con ngườiB. Biết được các yếu tố, các qui luật chi phối hoạt động của con ngườiC. Biết được các quá trình xảy ra trong cơ th ể
D. Biết được các chức n ăng hoạt động của bộ máy, các biến đổi của quá trình ho

động trong cơ thểE. Hiểu rõ vị trí của con người trong xã hội; biết được các yếu tố, các qui luật chi

phối hoạt động của con ngư ời; biết đ ược các quá trình xảy ra trong cơ th ể; biết

được các chức năng ho ạt động của bộ máy, các biến đổi của quá trình hoạt đ

trong cơ th ể...Bản chất của chẩn đoán hiện đ ại là:
159. 159.A. Mang tính ch ất bệnh học và sinh bệnh họcB. Chữa bệnh mà không chữa người bệnhC. Mang tính ch ất bệnh họcD. Mang tính ch ất sinh bệnh họcE. Chẩn đoán triệu chứng họcNguyên lý đúng đắn nhất trong chữa bệnh :
160. 160.
A. Chữa người bệnh m à không ch ữa bệnhB. Chữa bệnh mà không chữa người bệnhC. Có b ệnh th ì có bệnh nhân, bệnh và người bệnh không thể tách rờiD. Điều trị triệu chứng của bệnhE. Điều trị nguyên nhân gây bệnhTrong ch ẩn đoán và điều trị:
161. 161.A. Thầy thuốc n ên có dự kiến trong tư duy lâm sàngB. Thầy thuốc cần phải quan sát xem xét chẩn đoán toàn diện khách quanC. Kết quả các xét nghiệm có tính chất quyết đ ịnh việc chẩn đoán và điều trịD. Thầy thuốc n ên có dự kiến trong tư duy lâm sàng, nên nghĩ việc chẩn đoán v

đồ trước để hạn chế sai lầmE. Thầy thuốc n ên nghĩ việc chẩn đoán với ý đồ trư ớc
Hỏi bệnh nhân và làm bệnh án :
162. 162.A. Nên đặt chỉ tiêu khám b ệnhB. Nên dựa vào kết quả xét nghiệmC. Hỏi như sự chất vấn của quan tòaD. Phải chú ý tâm lý, trình độ, hoàn cảnh của bệnh nhânE. Phải chú ý tâm lý, trình độ, hoàn cảnh của bệnh nhân, biết các mối quan hệ của

bệnh nhân, tiền sử bệnh nhân và những vấn đề liên quanSự phát triến khoa học kỹ thuật và đạo đức:
163. 163.A. Có th ể đ ặt dấu ngang bằng giữa bộ óc con người với máy móc kỹ thuậtB. Máy móc có thể thay thế vị trí của con người, vị trí người thầy thuốcC. Quan niệm bệnh tật theo điều khiển học “ Bệnh tật là sự sai lạc tiêu chu ẩn, đư

phát hiện một cách khách quan hoặc có tính tiêu cực”D. Máy móc trang b ị phát triển th ì yếu tố tâm lý, xã hội, nhân văn và vai trò th
thuốc có thể bị xem nhẹE. Máy móc không thể nào thay thế vị trí của con người, vị trí người thầy thuốc v

nh ất là th ầy thuốc có đạo đức.Giáo dục về ph ương pháp đạo đức cho thầy thuốc:
164. 164.A. Nâng cao trình độ mọi mặt cho thầy thuốc đó là yêu cầu của xã hội, là yêu c

của nghề nghiệpB. Thầy thuốc có kiến thức toàn diện không giúp ích nhiều cho bệnh nhânC. Yêu cầu của nghề nghiệp đòi hỏi thầy thuốc chỉ cần nắm kiến thức chuyên môn

là đủD. Thầy thuốc cần nắm kiến thức chuyên ngành thật giỏi, việc nâng cao trình

mọi mặt cho thầy thuốc là không cần thiếtE. Tất cả đều saiTiếp xúc rộng rãi với nhiều tầng lớp, nhiều ngành nghề giúp cho người thầy thuốc:
165. 165.A. Hiểu được các h ành vi sức khỏe và nguyên nhân của nó
B. Biết được các bệnh đặc trưng cho các nghề nghiệpC. Biết được cách chữa và dự phòng về y học và xã hộiD. Biết được cách chữa và dự phòng về xã hộiE. Biết các nhu cầu về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho mọi tầng lớp, cho cộng

đồng; biết được các bệnh đ ặc trưng cho các nghề nghiệp; biết được cách chữa v

dự phòng về y học và xã hộiGiáo dục về ph ương pháp đạo đức cho thầy thuốc:
166. 166.A. Tổ chức học tập và làm việc ở nh à trường, trong bệnh viện, trong các cơ

nghiên cứuB. Tổ chức học tập và làm việc ở cơ sở: Việc học tập của thầy thuốc không dừng

lại ở nhà trư ờng, trong bệnh viện, trong các cơ sở nghiên cứu m à phải được ti

tục bằng nhiều cách, bằng tự học, bằng thâm nhập thực tế cộng đồng,...A. Bệnh viện là một thực tiễn công tác va ìhọc tập cần thiết cho thầy thuốc, là n

cuối cùng của một chính sách y tế được thực hiện
B. Chỉ có bệnh viện là nơi đào luyện thầy thuốc đúngC. Cơ sở cộng đ ồng không giúp ích nhiều cho việc học tập của thầy thuốcGiáo dục về ph ương pháp đạo đức cho thầy thuốc:
167. 167.A. Rèn luyện óc quan sát là một yêu cầu cânö thiết bắt buộc. Đó chính là khả n

phân tích tổng hợp, nhận đ ịnh cấp tốc nhưng để lại ấn tượng lâu dài và cấn thiết

cho tư duy người thầy thuốc có kiến thức có kinh nghiệmB. Loại bỏ thói quen nh ìn nhưng không quan sátC. Rèn luyện thói quen vệ sinhD. Rèn luyện óc thẩm mỹE. Học tập để nâng cao trình độ mọi mặt; tiếp xúc rộng rãi với nhiều tầng lớp,

ngành ngh ề; tổ chức học tập và làm việc ở cơ sở; rèn luyện óc quan sát, xây

dựng tinh thần làm việc tập thể; nâng cao tinh thần trách nhiệm; quan tâm và

xử tốt với người bệnhTh ầy thuốc quan tâm đ ến hạnh phúc người bệnh, tức là:
168. 168.
A. Khám bệnh kỹ, đúng hẹn, không gây phiền hà cho bệnh nhânB. Thầy thuốc phải quan tâm đ ến sức khỏe của người bệnh, sự quan tâm phải từ

trong lòng, trong ngh ĩa vụ lương tâm và trách nhiệm đến sức khỏe của bệnh

nhânC. Giữ bí mật về bệnh tình, mối quan hệ của bệnh nhân và những vấn đềì thuộc về

đời sống riêng tư của họD. Tiếp xúc với bệnh nhân một cách chính chắn, tế nhị, thận trọng trong h ành vi,

lời nói để bệnh nhân cảm thấy yên tâm, cảm thấy hạnh phúc vì được quan tâm

một cách đ ày đủE. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bệnh nhân trong mọi điều kiệnNâng cao tinh th ần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp của người thầy thuốc:
169. 169.A. Có động lực từ bên ngoài, là ý thức trách nhiệm về bổn phận cần phải thực hiện

trước xã hội của người thầy thuốcB. Có động lực từ bên trong, là yếu tố nội tâm giúp thầy thuốc phục vụ bệnh nhân

với tất cả tấm lòng
C. Trách nhiệm của thầy thuốc trước bệnh nhân vừa có động lực b ên ngoài (xã h

là ngh ĩa vụ, vừa có đ ộng lực bên trong là lương tâmD. Có nghĩa là người thầy thuốc phải quan tâm đối xử tốt với người bệnhE. Nghĩa là người thầy thuốc phải học tập không ngừng để nâng cao kiến thức

chuyên môn nh ằm phục vụ tốt nhất cho việc chữa trị bệnh nhânGiao tiếp với bệnh nhân :
170. 170.A. Thể hiện ở lời nói của ngư ời thầy thuốc, người thầy thuốc giao tiếp tốt sẽ l

cho b ệnh nhân hy vọng, lạc quanB. Thầy thuốc phải tạo mối quan hệ tô ït đẹp với bệnh nhân. Thầy thuốc tiếp xúc với

bệnh nhân một cacïh chín chắn, tế nhị, thận trọng trong lời nói, trong hành vi và

trong mọi giao tiếpC. Là khâu quan trọng nhất trong quá trình đ iều trị, bởi vì nó tác động đến tâm lý

bệnh nhânD. Thầy thuôc phải có ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp trư ớc bệnh nhânE. Thầy thuốc phải xử lý đúng đắn những tình huống có thể xảy ra khi bệnh nhân
nằm việnBí mật nghề nghiệp trong h ành nghề của người thầy thuốc
171. 171.A. Nghiã là th ầy thuốc không bao giờ được tiết lộ cho ai về những thông tin li

quan đến bệnh nhânB. Thầy thuốc không bao giờ được tiết lộ cho ai về bệnh tình của bệnh nhânC. Thầy thuốc không được phép tiết lộ cho bệnh nhân về bệnh tình của họD. Thầy thuốc phải báo cho gia đ ình, người thân, cơ quan bệnh nhân biết điều bí

mật của bệnh nhân nhưng không được thông báo cho bệnh nhânE. Thầy thuốc có nghĩa vụ giữ gìn bí mật của bệnh nhân tin cậy ủy nhiệm cho m

nh ưng n ếu sự giữ gìn bí m ật đe dọa quyền lợi của những những người xu

quanh, của tập thể thì th ầy thuốc không thể bị ràng buộc vào bí mật ấyTâm lí trị liệu là phương pháp điều trị xây dựng trên cơ sở:
172. 172.A. Sinh lý học và tâm lý học duy vậtB. Xã hội học
C. Nhân chủng họcD. Triết họcE. Bệnh học và sinh bệnh họcTâm lý trị liệu có thể áp dụng cho thầy thuốc thuộc lĩnh vực nào:
173. 173.A. Thầy thuốc khoa tâm thầnB. Mọi thầy thuốcC. Nhi khoaD. Lão khoaE. Nội khoaPhương pháp tâm lý trị liệu
174. 174.A. Bệnh nhân không cần thiết phải tham gia tích cực vào quá trình ch ữa bệnh
B. Chỉ áp dụng đ ược với thầy thuốc khoa th ần kinhC. Đòi hỏi người thầy thuốc phải lôi kéo bệnh nhân tham gia một cách tích cực

trong quá trình chữa bệnhD. Đòi hỏi thầy thuốc phải áp dụng các phạm trù đạo đức và hết lòng vì người bệnhE. Đòi hỏi người thầy thuốc phải lôi kéo bệnh nhân tham gia một cách tích c

trong quá trình chữa bệnh, đòi hỏi thầy thuốc phải áp dụng các phạm trù đạo

và hết lòng vì người bệnhYêu cầu của phương pháp tâm lý trị liệu:
175. 175.A. Hành vi của ngươiì thầy thuốc tác động quan trọng đến bệnh nhân nhiều hơn l

nóiB. Thầy thuốc không nhất thiết phải chú ý đặc điểm nhân cách người bệnhC. Lời nói của người thầy thuốc có thể làm cho bệnh nhân bi quan hoặc lạc quanD. Lời nói của thầy thuốc có tác động cực kỳ quan trọng đến bệnh nhânE. Lời nói của thầy thuốc có tác động cực kỳ quan trọng đ ến b ệnh nhân. Thầy
thuốc phải chú ý đặc đ iểm nhân cách người bệnh, phải làm cho bệnh nhân cảm

thấy được quan tâm, chăm sóc mọi mặtTh ẩm mỹ bệnh viện:
176. 176.A. Là cái đẹp ở ngoại cảnh và trang trí trong b ệnh việnB. Bao gồm m àu sắc, âm thanh, vấn đề vệ sinh trong bệnh việnC. Là thái độ giao tiếp, ứng xử lịch sự , đúng đ ắn, tiếp xúc cởi mở ân cần của nhân

viên y tếD. Bao gồm công tác tổ chức, quản lý, đón tiếp bệnh nhân, sắp xếp khoa ph

ch ất lượng khám chữa bệnhE. Là khái niệm vềì cái đẹp của bệnh viện bao gồm cái đẹp từ b ên trong và bên

ngoài ( bao gồm công tác tổ chức, quản lý, thái độ giao tiếp giữa con người với

con người, ..., vấn đềì ngoaüi cảnh, sắp xếp khoa phòng, màu sắc, âm thanh... ở

trong b ệnh viện)Các vấn đề cần quan tâm của thẩm mỹ bệnh viện:
177. 177.A. Thái độ giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế, ngoại cảnh, màu sắc trong bệnh
việnB. Ngoại cảnh, m àu sắc, âm thanh trong bệnh việnC. Chất lượng khám chữa bệnh, sắp xếp khoa phòng, vấn đề ngoại cảnh, m àu s

trong b ệnh việnD. Màu sắc, âm thanh trong bệnh viện.E. Thái độ giao tiếp, ứng xử giữa người với người; công tác tổ chức, quản lý,

tiếp bệnh nhân, sắp xếp khoa phòng, chất lượng khám chữa bệnh; vấn đề ngoại

cảnh, m àu sắc, âm thanh trong bênh việnNhững đ iều cần lưu ý trong quan h ệ giữa thầy thuốc với thầy thuốc và tập thể c
178. 178.

quan y tế:A. Thầy thuốc phải tự mình rèn luyện thường xuyên để xây dựng mối quan hệ tốt

với tập thể: Thầy thuốc phải có ý thức tập thể, tạo mối quan hệ bình đẳng, tôn

trọng lẫn nhau. Cần quan tâm giúp đỡ, xây dựng tình bạn thân ái; đ ề cao tác

phong gương m ẫu, niềm nở; th ường xuyên th ực hiện nguyên tắc phê bình và t

phê bìnhB. Thầy thuốc phải có ý thức tập thể, tạo mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn
nhau. Cần quan tâm giúp đỡ, xây dựng tình bạn thân áiC. Nguyên tắc phê bình và tự phê bình phải th ường xuyên được thực hiệnD. Với bạn đ ồng nghiệp phải đề cao tác phong gương m ẫu, mô phạm, niềm nở lẫn

nhauE. Mối quan hệ này ít chịu ảnh hưởng bởi sự rèn luyện và không gây ảnh hư

nhiều đ ến uy tín của người thầy thuốc. Thầy thuốc phải có ý thức tập thể, tạ

mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Cần quan tâm giúp đ ỡ, xây dựng

tình bạn thân áiLời thề Hippocrate :
179. 179.A. Toàn bộ nội dung của nó đều đúng đắn, thích hợp ở mọi thời đạiB. Có những nội dung đã lôiù th ời trong thời đại ngày nayC. Là lời thề thiêng liêng sống mãi qua mọi thời đaị và mọi quốc gia. Người thầy

thuốc ngày nay cần thực hiện đầy đ ủ tất cả những nội dung của lời thề này.D. Toàn bộ nội dung của nó được xem như là nhữîng chuẩn mực mà mọi thầy thuốc

cần phải ghi nhớ và thực hiện
E. Chỉ áp dụng đ ược cho các th ầy thuốc Hy lạpLời thề Hippocrate có nhắc đến tên của mấy vị thần:
180. 180.A. 4B. 3C. 2D. 1E. 0Lời thề Hippocrate có nhắc đến tên của những vị thần nào sau đ ây:
181. 181.A. Panacee, HygieB. Appolon, Esculape, Panacee, HygieC. Esculape, Appolon
D. Esculape, Panacee, HygieE. Appo lon, Panacee, HygieLời thề Hippocrate có đề cập đến những nội dung nào sau đ ây:
182. 182.A. Có th ể trao thuốc độc cho bệnh nhân khi họ yêu cầuB. Có th ể trao thuốc độc cho bệnh nhân khi cầnC. Chỉ dẫn mọi chi tiết có lợi cho người bệnh, tránh mọi điều xấu và bất côngD. Có th ể thực hiện những phẫu thuật mở bàng quangE. Có th ể cho thuốc làm sẩy thai cho phụ nữ nếu họ muốnNội dung của lời thề Hippocrate có đề cập đến:
183. 183.A. Đặc điểm nhân cách người bệnhB. Sự kính trọng đối với người thầy
C. Tính khiêm tốnD. Tính tập thểE. Mối quan hệ đồng nghiệpLời thề tốt nghiệp của người cán bộ y tế Việt nam gồm có mấy điều:
184. 184.A. 5B. 6C. 7D. 8E. 9Điều một lời thề tốt nghiệp của người cán bộ y tế Việt nam:
185. 185.A. Tôn trọng hiến pháp và luật pháp của nhà nư ớc
B. Giữ gìn bí mật nghề nghiệpC. Tuyệt đối trung thành với tổ quốc Việt nam XHCND. Tích cực lao động và học tậpE. Khiêm tốn, đoàn kết và hợp tác với đồng nghiệpĐiều hai lời thề tốt nghiệp của người cán bộ y tế Việt nam:
186. 186.A. Tôn trọng hiến pháp và luật pháp của nhà nư ớcB. Giữ gìn bí mật nghề nghiệpC. Tuyệt đối trung thành với tổ quốc Việt nam XHCND. Khiêm tốn, đoàn kết và hợp tác với đồng nghiệpE. Tích cực lao động và học tậpĐiều ba lời thề tốt nghiệp của người cán bộ y tế Việt nam:
187. 187.
A. Tuyệt đối trung thành với tổ quốc Việt nam XHCNB. Giữ gìn bí mật nghề nghiệpC. Khiêm tốn, đoàn kết và hợp tác với đồng nghiệpD. Tôn trọng hiến pháp và luật pháp của nhà nư ớcE. Tích cực lao động và học tậpĐiều bốn lời thề tốt nghiệp của người cán bộ y tế Việt nam:
188. 188.A. Tuyệt đối trung thành với tổ quốc Việt nam XHCNB. Khiêm tốn, đoàn kết và hợp tác với đồng nghiệpC. Tích cực lao động và học tậpD. Tôn trọng hiến pháp và luật pháp của nhà nư ớcE. Giữ gìn bí mật nghề nghiệp
Điều n ăm lời thề tốt nghiệp của người cán bộ y tế Việt nam:
189. 189.A. Tuyệt đối trung thành với tổ quốc Việt nam XHCNB. Giữ gìn bí mật nghề nghiệpC. Khiêm tốn, đoàn kết và hợp tác với đồng nghiệpD. Tích cực lao động và học tậpE. Tôn trọng hiến pháp và luật pháp của nhà nư ớc
TEST TRẮC NGHIỆM ĐẠO ĐỨC Y HỌCPHẦN CÂU HỎI ĐÚNG SAI
BỘ MÔN Y HỌC XÃ HỘITEST TRẮC NGHIỆM ĐẠO ĐỨC Y HỌCPHẦN NỘI DUNGKHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT,CHỨC NĂNG CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC
ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẠO ĐỨC Y HỌC VÀ ĐẠO ĐỨC NGƯỜI THẦY THUỐC

VIỆT NAM
Đạo đức y học là các qui tắc, nguyên tắc chuẩn mực của ngành y tế, nhờ đó m à m
216. 117.

thành viên y tế tự giác điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với lợi ích v

tiến bộ của ngành y tếA. Đúng B. SaiBản chất của đạo đức y học là khoa học về lý luận, phẩm cách của người cán bộ y tế
217. 118.

và b ản chất giai cấp của vấn đề ấy; Là học thuyết về nghĩa vụ người thầy thuốc v

cả trách nhiệm công dân của người ấy, không những trên bệnh nhân, trên đ

nghiệp mà cả to àn thể nhân dân; Là yêu cầu đặc biệt có liên quan đ ến việc tiến h

các hoạt động nhằm đem lại sức khỏe cho con ngườiA. Đúng B. SaiMối quan hệ cơ bản của đ ạo đức y học chính là mối quan hệ Thầy thuốc- lâm sàng
218. 119.A. Đúng B. SaiCác m ối quan hệ cơ bản trong đạo đức y học:Thầy thuốc- bệnh nhân, Thầy thuốc
219. 120.

đồng nghiệp, Thầy thuốc-công việc, Thầy thuốc- khoa họcA. Đúng B. Sai
Lĩnh vực nghề nghiệp của ngành y có các phạm vi nguyên tắc chuẩn mực sau: Luật
220. 121.

pháp hành nghề y tế; Tiêu chuẩn đ ạo đức của ngư ời thầy thuốcA. Đúng B. SaiĐạo đức y học là một bộ phận của đ ạo đức nghề nghiệp, là yêu cầu đ ặc biệt có li
221. 122.

quan đ ến việc tiến hành các hoạt động nhằm đem lại sức khỏe cho con người.A. Đúng B. SaiĐạo đức y học hình thành và phát triển cùng với lịch sử y học
222. 123.A. Đúng B. SaiLu ật pháp h ành nghề y tế và đạo đức ngư ời thầy thuốc ít có mối quan hệ với nhau
223. 124.A. Đúng B. Sai
Th ời kỳ Sumerien Babilon đã đặt ra bộ luật lấy tên là Kamourabi
158. 125.
A. Đúng B. SaiTh ời kỳ Ấn độ cổ đại đã có một số cuốn sách nói về đạo đức y học
159. 126.A. Đúng B. SaiHải Thượng Lãn Ông nhắc thầy thuốc phải tránh 8 tội
160. 127.A. Đúng B. SaiF. Thầy thuốc Tôn Thất Tùng sinh năm 1913, m ất n ăm 1982, quê ở Huế
161. 128.A. Đúng B. Sai
RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC NGƯỜI THẦY THUỐC VIỆT NAMXÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Bản chất của chẩn đoán hiện đ ại là chẩn đoán triệu chứng học
228. 228.A. Đúng B. SaiNguyên lý đúng đắn nhất trong chữa bệnh là chữa người bệnh mà không chữa bệnh
229. 229.A. Đúng B. SaiTrong ch ẩn đoán và điều trị thầy thuốc n ên có dự kiến trong tư duy lâm sàng
230. 230.A. Đúng B. SaiTrong hỏi bệnh nhân và làm bệnh án thầy thuốc n ên đặt chỉ tiêu khám bệnh
231. 231.A. Đúng B. SaiTư duy người thầy thuốc là việc áp dụng có ý thức tư duy khoa học với lý luận v
232. 232.

thực hành y h ọcA. Đúng B. SaiSự phát triến khoa học kỹ thuật và đạo đức: Máy móc không thể nào thay thế vị trí
233. 233.
của con người, vị trí người thầy thuốc và nhất là thầy thuốc có đạo đức.A. Đúng B. SaiGiáo dục về phương pháp đ ạo đức cho thầy thuốc:Thầy thuốc cần nắm kiến thức
234. 234.

chuyên ngành th ật giỏi, việc nâng cao trình độ mọi mặt cho thầy thuốc là không c

thiếtA. Đúng B. SaiTiếp xúc rộng rãi với nhiều tầng lớp, nhiều ngành nghề giúp cho người thầy thuốc:
235. 235.Biết các nhu cầu về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho mọi tầng lớp, cho cộng đồng;

b iết được các bệnh đặc trưng cho các nghề nghiệp; biết được cách chữa và dự ph

về y học và xã hộiA. Đúng B. SaiTh ầy thuốc quan tâm đến hạnh phúc người bệnh, tức là th ầy thuốc phải quan tâm
236. 236.

đ ến sức khỏe của người bệnh, sự quan tâm phải từ trong lòng, trong nghĩa vụ lươ

tâm và trách nhiệm đến sức khỏe của bệnh nhânA. Đúng B. Sai
Lời thề Hippocrate :Là lời thề thiêng liêng sống mãi qua mọi thời đaị và mọi quốc
237. 237.

gia. Người thầy thuốc ngày nay cần thực hiện đầy đ ủ tất cả những nội dung của lời

thề này.A. Đúng B. SaiLời thề Hippocrate có nhắc đến tên của các vị thần Appolon, Esculape, Panacee, v
238. 238.

HygieA. Đúng B. SaiLời thề tốt nghiệp của người cán bộ y tế Việt nam gồm có 12 điều
239. 239.A. Đúng B. SaiĐiều một lời thề tốt nghiệp của người cán bộ y tế Việt nam: Giữ gìn bí mật nghề
240. 240.

n ghiệpA. Đúng B. Sai
PHẦN ĐÁP ÁN :
1. E 2. D 3. E 4. A5. E 6. B 7. C 8. E9. E 10. A 11. B 12. E13. C 14. D 15. E 16. B17. A 18. E 19. E 20. C21. E 22. A 23. E 24. C25. C 26. D 27. B 28. A29. D 30. B 31. E 32. A33. B 34. B 35. A 36. B37. E 38. E 39. E 40. D41. D 42. E 43. D 44. E
45. E 46. D 47. C 48. B49. D 50. A 51. C 52. D53. E 54. A 55. C 56. C57. A 58. C 59. A 60. B61. C 62. C 63. E 64. B65. C 66. C 67. A 68. A69. E 70. A 71. E 72. B73. D 74. B 75. E 76. C77. A 78. C 79. D 80. E81. D 82. D 83. D 84. E85. B 86. D 87. A 88. E
89. D 90. B 91. A 92. A93. E 94. B 95. E 96. D97. E 98. C 99. C 100. A101. D 102. A 103. C 104. B105. B 106. B 107. A 108. A109. E 110. C 111. E 112. E113. E 114. D 115. D 116. A117. B 118. B 119. C 120. E121. C 122. A 123. B 124. E125. C 126. E 127. C 128. B129. E 130. B 131. E 132. C
133. E 134. D 135. C 136. C137. E 138. B 139. E 140. A141. B 142. E 143. E 144. A145. B 146. C 147. A 148. A149. B 150. B 151. B 152. A153. B 154. A 155. C 156. A157. C 158. E 159. A 160. C161. B 162. E 163. E 164. A165. E 166. B 167. E 168. B169. C 170. B 171. E 172. A173. B 174. E 175. E 176. E
177. E 178. A 179. B 180. A181. B 182. C 183. B 184. A185. C 186. A 187. B 188. B189. D
PHẦN ĐÁP ÁN CÂU HỎI ĐÚNG SAI
190.A 191. A. 192. B 193. A194. B 195. B 196.A 197 . B198. A 199. B 200.A 201.A202. A 203.A 204. B 205. B
206. B 207. A 208.B 209.A210. A 211.B 212. B 213. A214. B 215. B 216. A 217. A218. B 219. A 220. A 221. A222. A 223. B 224. B 225. B226. A 227. B 228. B 229. B230. B 231. B 232. A 233 . A234. B 235. A 236. A 237. B238. A 239. B 240. B
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản