Khái niệm về Chứng khoán và thị trường chứng khoán

Chia sẻ: xedapdo

Tham khảo tài liệu 'khái niệm về chứng khoán và thị trường chứng khoán', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Khái niệm về Chứng khoán và thị trường chứng khoán

Khái niệm về Chứng khoán và thị trường chứng khoán

CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ? CÁC KHÁI NIỆM

CÁC KHÁI NIỆM


1. Chứng khoán:
là hàng hoá trên thị trường chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu và một số
loại khác như quyền mua cổ phiếu mới, hợp đổng tương lai, hợp đổng quyền lựa
chọn, chứng chỉ quỹ đầu tư.


2. Cổ phiếu:
Cổ phiếu là chứng từ xác nhận quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của người sở hữu
cổ phiếu đối với tài sản hoặc vốn của công ty cổ phần. Khi sở hữu cổ phiếu, bạn sẽ
trở thành cổ đông của công ty đó.


Với tư cách là cổ đông, bạn có các quyền lợi sau:


a. Nhận cổ tức:
Cổ tức là một phần trong lợi nhuận kinh doanh của công ty mà mỗi một cổ đông
được chia tuỳ theo tỷ lệ góp vốn của cổ đông. Mức chi trả cũng như hình thức chi
trả cổ tức tuỳ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và do
Hội đổng Quản trị hoặc Đại hội cổ đông quyết định.


b. Quyền mua thêm cổ phiếu mới:
Trong quá trình hoạt động, công ty được phép phát hành thêm cổ phiếu để tăng
vốn. Để bảo vệ quyền lợi của những cổ đông hiện tại, khi phát hành thêm cổ
phiếu, công ty thường dành quyền ưu tiên mua thêm cổ phiếu mới cho những cổ
đông này, tương ứng với tỉ lệ cổ phần góp vốn của họ thường là với giá ưu đãi hơn
so với các cổ đông mới.


c. Quyền bỏ phiếu:
Trong các cuộc họp Đại hội cổ đông, cổ đông phổ thông có quyền bỏ phiếu cho
các chức vụ quản lý công ty; bỏ phiếu quyết định các vấn đề quan trọng của công
ty. Nếu không tham dự Đại hội cổ đông được, cổ đông có thể uỷ quyền cho người
khác thay mặt họ.


d. Quyền tiếp cận thông tin:
Cổ đông có quyền được thông báo kịp thời mọi diễn biến trong công ty, đặc biệt
những tình hình có khả năng tác động mạnh đến giá cổ phiếu. Các báo cáo tài
chính định kỳ và các loại thông báo cũng là các thông tin mà cổ đông có quyền
được tiếp cận.


Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư, cổ tức và các quyền trên không phải là nguồn lợi
duy nhất do cổ phiếu mang lại. Ngoài cổ tức ra, nhiều nhà đầu tư còn kỳ vọng vào
một khoản chênh lệnh giữa giá mua cổ phiếu và giá bán cổ phiếu. Tất nhiên, nếu
cổ phiếu tăng giá so với thời điểm mua vào thì khi bán ra ta sẽ có lãi, còn ngược
lại, nếu cổ phiếu xuống giá thì sẽ lỗ vốn. Tuy nhiên việc lỗ và lãi này chỉ mang
tính chất sổ sách nếu bạn chưa bán chứng khoán đi. Về mặt giá trị, bạn vẫn đang
sở hữu một tỷ lệ nhất định công ty cổ phần. Như vậy, tổng lợi tức mà bạn kỳ vọng
ở cổ phiếu sẽ là cổ tức cộng với khoản chênh lệch giá.


3. Trái phiếu:
Là một loại chứng khoán xác nhận nghĩa vụ trả nợ (bao gồm vốn gốc và lãi) của tổ
chức phát hành trái phiếu đối với người sở hữu trái phiếu. Khi mua trái phiếu, bạn
trở thành chủ nợ của tổ chức phát hành – còn gọi là bên vay (có thể là chính phủ,
chính quyền địa phương hoặc các công ty).
Dù trong điều kiện nào bạn đều có quyền được hưởng đủ các khoản thanh toán lãi
và hoàn trả gốc khi đáo hạn như đã cam kết. Bạn cũng có quyền được cung cấp tất
cả những thông tin về tình hình làm ăn của bên vay, kết quả cũng như triển vọng
trong tương lai.


Với tư cách là người sở hữu trái phiếu – hay còn gọi là trái chủ, bạn sẽ được ưu
tiên thanh toán tài sản thanh lý khi công ty bị phá sản trước các cổ đông. Tuy
nhiên, bạn không được tham gia vào những quyết định của tổ chức phát hành, và
cũng không được ''chia gì'' thêm ngoài những khoản tổ chức phát hành đã cam kết.


a. Đối với trái phiếu, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:
* Thời hạn của trái phiếu: là khoảng thời gian tồn tại của khoản vay, từ khi cho
vay đến khi nhận lại các khoản lãi và vốn gốc. Chẳng hạn, nếu một trái phiếu có
thời hạn 10 năm và đã được bạn nắm giữ qua 04 năm (kể từ khi mới phát hành) thì
thời gian đáo hạn của trái phiếu = 10 - 04 = 06 năm.


* Mệnh giá của trái phiếu: là số tiền ghi trên tờ trái phiếu và sẽ được bên vay hoàn
trả khi trái phiếu hết hạn.


* Giá trái phiếu: là giá khi nhà đầu tư mua trái phiếu, nó có thể bằng, thấp hơn
hoặc cao hơn mệnh giá.


* Lãi suất cuống phiếu (lãi coupon): là tỷ lệ lãi hàng năm tính trên mệnh giá trái
phiếu mà tổ chức phát hành phải thanh toán cho người đầu tư trong suốt thời hạn
của trái phiếu.


* Lãi suất thị trường:là mức lãi mà thị trường đòi hỏi đối với một khoản vay cụ
thể, tuỳ thuộc vào thời điểm vay và thời hạn vay. Người ta thường coi lãi suất vay
tín dụng dài hạn là lãi suất thị trường. Thông thường khi phát hành trái phiếu,
người phát hành sẽ ấn định mức lãi suất cuống phiếu bằng với mức mà thị trường
đòi hỏi, khi đó trái phiếu sẽ được bán theo mệnh giá.


Tuy nhiên để tăng sức hấp dẫn của đợt phát hành hoặc để giảm bớt gánh nặng trả
nợ hàng năm của người phát hành, người phát hành cũng có thể ấn định mức lãi
suất cuống phiếu cao hơn hoặc thấp hơn mức lãi suất mà thị trường đòi hỏi.


Chúng ta cũng cần chú ý rằng, khi lãi suất thị trường tăng lên thì giá trái phiếu
giảm và ngược lại, khi lãi suất thị trường giảm thì giá trái phiếu sẽ tăng lên, tức là
giá trái phiếu sẽ thay đổi ngược chiều với biến động của lãi suất thị trường.


b. Mục đích của người mua trái phiếu nhằm thu được các nguồn lợi tức sau:


+ Lãi suất định kỳ. Được t rả theo lãi suất cuống phiếu thường là một năm một lần
hoặc nhiều lần.


+ Lãi của lãi: Sinh ra khi các khoản lãi định kỳ không bị tiêu dùng mà được tiếp
tục tái đầu tư.


+ Chênh lệch giá Khoản chênh lệnh giữa giá mua vào và giá bán ra của trái phiếu.
Thị trường chứng khoán là gì?

Thị trường chứng khoán: là một thị trường mà ở nơi đó người ta mua bán,
chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán nhằm mục đích kiếm lời. Tuy nhiên,
đó có thể là TTCK tập trung hoặc phi tập trung.Tính tập trung ở đây là muốn nói đến việc các giao dịch được tổ chức tập trung
theo một địa điểm vật chất.Hình thái điển hình của TTCK tập trung là Sở giao dịch
chứng khoán ( Stock exchange). Tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), các
giao dịch được tập trung tại một địa điểm; các lệnh được chuyển tới sàn giao dịch
và tham gia vào quá trình ghép lệnh để hình thành nên giá giao dịch.


TTCK phi tập trung còn gọi là thị trường OTC (over the counter). Trên thị trường
OTC, các giao dịch được tiến hành qua mạng lưới các công ty chứng khoán phân
tán trên khắp quốc gia và được nối với nhau bằng mạng điện tử. Giá trên thị
trường này được hình thành theo phương thức thoả thuận.


Chức năng của TTCK


1. Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế:


Khi các nhà đầu tư mua chứng khoán do các công ty phát hành, số tiền nhàn rỗi
của họ được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh và qua đó góp phần mở rộng
sản xuất xã hội. Thông qua TTCK, Chính phủ và chính quyền ở các địa phương
cũng huy động được các nguồn vốn cho mục đích sử dụng và đầu tư phát triển hạ
tầng kinh tế, phục vụ các nhu cầu chung của xã hội.


2. Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng:
TTCK cung cấp cho công chúng một môi trường đầu tư lành mạnh với các cơ hội
lựa chọn phong phú. Các loại chứng khoán trên thị trường rất khác nhau về tính
chất, thời hạn và độ rủi ro, cho phép các nhà đầu tư có thể lựa chọn loại hàng hoá
phù hợp với khả năng, mục tiêu và sở thích của mình.


3. Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán:


Nhờ có TTCK các nhà đầu tư có thể chuyển đổi các chứng khoán họ sở hữu thành
tiền mặt hoặc các loại chứng khoán khác khi họ muốn. Khả năng thanh khoản là
một trong những đặc tính hấp dẫn của chứng khoán đối với người đầu tư. Đây là
yếu tố cho thấy tính linh hoạt, an toàn của vốn đầu tư. TTCK hoạt động càng năng
động và có hiệu quả thì tính thanh khoản của các chứng khoán giao dịch trên thị
trường càng cao.


4. Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp:


Thông qua chứng khoán, hoạt động của các doanh nghiệp được phản ánh một cách
tổng hợp và chính xác, giúp cho việc đánh giá và so sánh hoạt động của doanh
nghiệp được nhanh chóng và thuận tiện, từ đó cũng tạo ra một môi trường cạnh
tranh lành mạnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, kích thích áp dụng công
nghệ mới, cải tiến sản phẩm.


5. Tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô:


Các chỉ báo của TTCK phản ánh động thái của nền kinh tế một cách nhạy bén và
chính xác. Giá các chứng khoán tăng lên cho thấy đầu tư đang mở rộng, nền kinh
tế tăng trưởng; ngược lại giá chứng khoán giảm sẽ cho thấy các dấu hiệu tiêu cực
của nền kinh tế. Vì thế, TTCK được gọi là phong vũ biểu của nền kinh tế và là một
công cụ quan trọng giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô. Thông
qua TTCK, Chính phủ có thể mua và bán trái phiếu Chính phủ để tạo ra nguồn thu
bù đắp thâm hụt ngân sách và quản lý lạm phát. Ngoài ra, Chính phủ cũng có thể
sử dụng một số chính sách, biện pháp tác động vào TTCK nhằm định hướng đầu
tư đảm bảo cho sự phát triển cân đối của nền kinh tế.


Cơ cấu Thị trường Chứng khoán:


Xét về sự lưu thông của chứng khoán trên thị trường, TTCK có hai loại:


1. Thị trường sơ cấp:


Là thị trường mua bán các chứng khoán mới phát hành. Trên thị trường này, vốn
từ nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà phát hành thông qua việc nhà đầu tư mua
các chứng khoán mới phát hành.


2. Thị trường thứ cấp:


Là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp.Thị
trường thứ cấp đảm bảo tính thanh khoản cho các chứng khoán đã phát hành.


Các nguyên tắc hoạt động của TTCK:


1. Nguyên tắc cạnh tranh:


Theo nguyên tắc này, giá cả trên TTCK phản ánh quan hệ cung cầu về chứng
khoán và thể hiện tương quan cạnh tranh giữa các công ty. Trên thị trường sơ cấp,
các nhà phát hành cạnh tranh với nhau để bán chứng khoán của mình cho các nhà
đầu tư, các nhà đầu tư được tự do lựa chọn các chứng khoán theo các mục tiêu của
mình. Trên thị trường thứ cấp, các nhà đầu tư cũng cạnh tranh tự do để tìm kiếm
cho mình một lợi nhuận cao nhất, và giá cả được hình thành theo phương thức đấu
giá.


2. Nguyên tắc công bằng:


Công bằng có nghĩa là mọi người tham gia thị trường đều phải tuân thủ những qui
định chung, được bình đẳng trong việc chia sẻ thông tin và trong việc gánh chịu
các hình thức xử phạt nếu vi phạm vào những qui định đó.


3. Nguyên tắc công khai:


Chứng khoán là loại hàng hoá trừu tượng nên TTCK phải được xây dựng trên cơ
sở hệ thống công bố thông tin tốt. Theo luật định, các tổ chức phát hành có nghĩa
vụ phải cung cấp thông tin đầy đủ theo chế độ thường xuyên và đột xuất thông qua
các phương tiện thông tin đại chúng, Sở giao dịch, các công ty chứng khoán và các
tổ chức có liên quan.


4. Nguyên tắc trung gian:


Nguyên tắc này có nghĩa là các giao dịch chứng khoán được thực hiện thông qua
tổ chức trung gian là các công ty chứng khoán. Trên thị trường sơ cấp, các nhà đầu
tư không mua trực tiếp của nhà phát hành mà mua từ các nhà bảo lãnh phát hành.
Trên thị trường thứ cấp, thông qua các nghiệp vụ môi giới, kinh doanh, các công
ty chứng khoán mua, bán chứng khoán giúp các khách hàng, hoặc kết nối các
khách hàng với nhau qua việc thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán trên
tài khoản của mình.


5. Nguyên tắc tập trung:
Các giao dịch chứng khoán chỉ diễn ra trên sở giao dịch và trên thị trường OTC
dưới sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tự quản.


Các thành phần tham gia TTCK:


1. Nhà phát hành:


Là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua TTCK dưới hình thức phát hành
các chứng khoán.


2. Nhà đầu tư:


Là những người thực sự mua và bán chứng khoán trên TTCK. Nhà đầu tư có thể
được chia thành 2 loại:
- Nhà đầu tư cá nhân: là những người có vốn nhàn rỗi tạm thời, tham gia mua bán
trên TTCK với mục đích kiếm lời.
- Nhà đầu tư có tổ chức: là các định chế đầu tư thường xuyên mua bán chứng
khoán với số lượng lớn trên thị trường.
Các định chế này có thể tồn tại dưới các hình thức sau: công ty đầu tư, công ty bảo
hiểm, Quỹ lương hưu, công ty tài chính, ngân hàng thương mại và các công ty
chứng khoán.


3. Các công ty chứng khoán:


Là những công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, có thể đảm nhận một
hoặc nhiều trong số các nghiệp vụ chính là môi giới, quản lý quỹ đầu tư, bảo lãnh
phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán và tự doanh.
4. Các tổ chức có liên quan đến TTCK:


- Uỷ ban chứng khoán Nhà nước: là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng
quản lý nhà nước đối với TTCK ở Việt nam.
- Sở giao dịch chứng khoán: là cơ quan thực hiện vận hành thị trường và ban hành
những quyết định điều chỉnh các hoạt động giao dịch chứng khoán trên Sở phù
hợp với các quy định của luật pháp và UBCK.
- Công ty dịch vụ máy tính chứng khoán: là tổ chức phụ trợ, phục vụ các giao dịch
chứng khoán.
- Công ty đánh giá hệ số tín nhiệm: là công ty chuyên cung cấp dịch vụ đánh giá
năng lực thanh toán các khoản vốn gốc và lãi đúng thời hạn và theo những điều
khoản đã cam kết của công ty phát hành đối với một đợt phát hành cụ thể.

Tổng quan về Thị trường Chứng khoán

Thị trường chứng khoán trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, được quan niệm
là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn. Việc
mua bán này được tiến hành ở thị trường sơ cấp khi người mua mua được chứng
khoán lần đầu từ những người phát hành, và ở những thị trường thứ cấp khi có sự
mua đi bán lại các chứng khoán đã được phát hành ở thị trường sơ cấp. Như vậy,
xét về mặt hình thức, thị trường chứng khoán chỉ là nơi diễn ra các hoạt động trao
đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán, qua đó thay đổi chủ thể nắm
giữ chứng khoán. Thị trường chứng khoán có những chức năng cơ bản sau:

1. Chức năng cơ bản của thị trường chứng khoán - Huy động vốn đầu tư cho nền
kinh tế - Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng - Tạo tính thanh khoản cho
các chứng khoán - Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp - Tạo môi trường giúp
Chính phủ thực hiện các chính sách vĩ mô
2. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán Các tổ chức và cá nhân tham gia
thị trường chứng khoán có thể được chia thành các nhóm sau: nhà phát hành, nhà
đầu tư và các tổ chức có liên quan đến chứng khoán.

a) Nhà phát hành Nhà phát hành là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua
thị trường chứng khoán. Nhà phát hành là người cung cấp các chứng khoán - hàng
hoá của thị trường chứng khoán. - Chính phủ và chính quyền địa phương là nhà
phát hành các trái phiếu Chính phủ và trái phiếu địa phương. - Công ty là nhà phát
hành các cổ phiếu và trái phiếu công ty. - Các tổ chức tài chính là nhà phát hành
các công cụ tài chính như các trái phiếu, chứng chỉ thụ hưởng... phục vụ cho hoạt
động của họ

. b) Nhà đầu tư Nhà đầu tư là những người thực sự mua và bán chứng khoán trên
thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư có thể được chia thành 2 loại: nhà đầu tư cá
nhân và nhà đầu tư có tổ chức. - Các nhà đầu tư cá nhân - Các nhà đầu tư có tổ
chức

c) Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán - Công ty chứng khoán -
Quỹ đầu tư chứng khoán - Các trung gian tài chính

d) Các tổ chức có liên quan đến thị trường chứng khoán - Cơ quan quản lý Nhà
nước - Sở giao dịch chứng khoán - Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán - Tổ
chức lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán - Công ty dịch vụ máy tính chứng
khoán - Các tổ chức tài trợ chứng khoán - Công ty đánh giá hệ số tín nhiệm...

3. Các nguyên tắc hoạt động cơ bản của thị trường chứng khoán - Nguyên tắc công
khai - Nguyên tắc trung gian - Nguyên tắc đấu giá

4. Cấu trúc và phân loại cơ bản của thị trường chứng khoán Thị trường chứng
khoán là nơi diễn ra các giao dịch, mua bán những sản phẩm tài chính (cổ phiếu,
trái phiếu, các khoản vay ngân hàng... có kỳ hạn trên 1 năm). Sau đây là một số
cách phân loại TTCK cơ bản:

a) Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn vốn • Thị trường sơ cấp: là thị trường
mua bán các chứng khoán mới phát hành. Trên thị trường này, vốn từ nhà đầu tư
sẽ được chuyển sang nhà phát hành thông qua việc nhà đầu tư mua các chứng
khoán mới phát hành. • Thị trường thứ cấp: là nơi giao dịch các chứng khoán đã
được phát hành trên thị trường sơ cấp, đảm bảo tính thanh khoản cho các chứng
khoán đã phát hành.

b) Căn cứ vào phương thức hoạt động của thị trường Thị trường chứng khoán
được phân thành thị trường tập trung (Sở giao dịch chứng khoán) và phi tập trung
(thị trường OTC).

c) Căn cứ vào hàng hoá trên thị trường Thị trường chứng khoán cũng có thể được
phân thành các thị trường: thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường các
công cụ chứng khoán phái sinh.

• Thị trường cổ phiếu: thị trường cổ phiếu là thị trường giao dịch và mua bán các
loại cổ phiếu, bao gồm cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi.

• Thị trường trái phiếu: thị trường trái phiếu là thị trường giao dịch và mua bán các
trái phiếu đã được phát hành, các trái phiếu này bao gồm các trái phiếu công ty,
trái phiếu đô thị và trái phiếu chính phủ.

• Thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh Thị trường các chứng khoán phái
sinh là thị trường phát hành và mua đi bán lại các chứng từ tài chính khác như:
quyền mua cổ phiếu, chứng quyền, hợp đồng quyền chọn...
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản