Khái quát hệ thống hệ thống phun xăng điện tử

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
364
lượt xem
267
download

Khái quát hệ thống hệ thống phun xăng điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống EFI sử dụng các cảm biến khác nhau để phát hiện tình trạng của động cơ và điều kiện chạy của xe

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khái quát hệ thống hệ thống phun xăng điện tử

 1. HÖ thèng EFI (Phun nhiªn liÖu ®iÖn tö) Kh¸i qu¸t cña ch­¬ng Ch­¬ng nµy tr×nh bµy vÒ HÖ thèng phun nhiªn liÖu ®iÖn tö (EFI). · EFI (HÖ thèng phun nhiªn liÖu ®iÖn tö) · M« t¶ · HÖ thèng nhiªn liÖu -1-
 2. EFI (Phun nhiªn liÖu ®iÖn tö) M« t¶ HÖ thèng EFI sö dông c¸c c¶m biÕn kh¸c nhau ®Ó ph¸t hiÖn t×nh tr¹ng cña ®éng c¬ vµ ®iÒu kiÖn ch¹y cña xe. Vµ ECU ®éng c¬ tÝnh to¸n l­îng phun nhiªn liÖu tèi ­u vµ lµm cho c¸c vßi phun phun nhiªn liÖu. H×nh vÏ nµy thÓ hiÖn kÕt cÊu c¬ b¶n cña EFI. · ECU ®éng c¬ ECU nµy tÝnh thêi gian phun nhiªn liÖu tèi ­u dùa vµo c¸c tÝn hiÖu tõ c¸c c¶m biÕn. · C¶m biÕn l­u l­îng khÝ n¹p hoÆc c¶m biÕn ¸p suÊt ®­êng èng n¹p C¶m biÕn nµy ph¸t hiÖn khèi l­îng kh«ng khÝ n¹p hoÆc ¸p suÊt cña èng n¹p. · C¶m biÕn vÞ trÝ trôc khuûu C¶m biÕn nµy ph¸t hiÖn gãc quay trôc khuûu vµ tèc ®é cña ®éng c¬. · C¶m biÕn vÞ trÝ trôc cam C¶m biÕn nµy ph¸t hiÖn gãc quay chuÈn vµ thêi ®iÓm cña trôc cam. · C¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc C¶m biÕn nµy ph¸t hiÖn nhiÖt ®é cña n­íc lµm m¸t. · C¶m biÕn vÞ trÝ b­ím ga C¶m biÕn nµy ph¸t hiÖn gãc më cña b­ím ga. · C¶m biÕn oxy C¶m biÕn nµy ph¸t hiÖn nång ®é cña oxy trong khÝ x¶. (1/1) C¸c lo¹i EFI Cã hai lo¹i hÖ thèng EFI ®­îc ph©n lo¹i theo ph­¬ng ph¸p ph¸t hiÖn l­îng kh«ng khÝ n¹p. 1. L-EFI (Lo¹i ®iÒu khiÓn l­u l­îng kh«ng khÝ) Lo¹i nµy sö dông mét c¶m biÕn l­u l­îng khÝ n¹p ®Ó ph¸t hiÖn l­îng kh«ng khÝ ch¹y vµo ®­êng èng n¹p. Cã hai ph­¬ng ph¸p ph¸t hiÖn: Mét lo¹i trùc tiÕp ®o khèi kh«ng khÝ n¹p, vµ mét lo¹i thùc hiÖn c¸c hiÖu chØnh dùa vµo thÓ tÝch kh«ng khÝ. 2. D-EFI (Lo¹i ®iÒu khiÓn ¸p suÊt ®­êng èng n¹p) Lo¹i nµy ®o ¸p suÊt trong ®­êng èng n¹p ®Ó ph¸t hiÖn l­îng kh«ng khÝ n¹p theo tû träng cña kh«ng khÝ n¹p. (1/1) -2-
 3. HÖ thèng nhiªn liÖu M« t¶ Nhiªn liÖu ®­îc lÊy tõ b×nh nhiªn liÖu b»ng b¬m nhiªn liÖu vµ ®­îc phun d­íi ¸p suÊt bëi vßi phun. ¸p suÊt nhiªn liÖu trong ®­êng èng nhiªn liÖu ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh ®Ó duy tr× viÖc phun nhiªn liÖu æn ®Þnh b»ng bé ®iÒu ¸p vµ bé gi¶m rung ®éng. C¸c bé phËn chÝnh · B×nh nhiªn liÖu · Côm b¬m nhiªn liÖu · B¬m nhiªn liÖu · L­íi läc cña b¬m nhiªn liÖu · Bé läc nhiªn liÖu · Bé ®iÒu ¸p · èng ph©n phèi · Vßi phun · Bé gi¶m rung ®éng (1/1) B¬m nhiªn liÖu B¬m nhiªn liÖu ®­îc l¾p trong b×nh nhiªn liÖu vµ ®­îc kÕt hîp víi bé läc nhiªn liÖu, bé ®iÒu ¸p, bé ®o nhiªn liÖu, v.v... C¸nh b¬m ®­îc m« t¬ quay ®Ó nÐn nhiªn liÖu. Van mét chiÒu ®ãng l¹i khi b¬m nhiªn liÖu dõng ®Ó duy tr× ¸p suÊt trong ®­êng èng nhiªn liÖu vµ lµm cho viÖc khëi ®éng ®éng c¬ dÔ dµng h¬n. NÕu kh«ng cã ¸p suÊt d­, dÔ x¶y ra hiÖn t­îng kho¸ h¬i ë nhiÖt ®é cao, lµm cho viÖc khëi ®éng l¹i khã kh¨n. Van an toµn më ra khi ¸p suÊt ë phÝa cöa ra trë nªn qu¸ cao, nh»m ng¨n chÆn ¸p suÊt nhiªn liÖu trë nªn qu¸ cao nµy. (1/1) -3-
 4. Bé ®iÒu ¸p Bé ®iÒu ¸p nµy ®iÒu chØnh ¸p suÊt nhiªn liÖu vµo vßi phun ë 324 kPa (3,3 kgf/cm2). (C¸c gi¸ trÞ nµy cã thÓ thay ®æi tuú theo kiÓu cña ®éng c¬). Ngoµi ra, bé ®iÒu ¸p cßn duy tr× ¸p suÊt d­ trong ®­êng èng nhiªn liÖu còng nh­ c¸ch thøc duy tr× ë van mét chiÒu cña b¬m nhiªn liÖu. Cã hai lo¹i ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh nhiªn liÖu. 1. Lo¹i 1 Lo¹i nµy ®iÒu chØnh ¸p suÊt nhiªn liÖu ë mét ¸p suÊt kh«ng thay ®æi. Khi ¸p suÊt nhiªn liÖu v­ît qu¸ lùc Ðp cña lß xo trong bé ®iÒu ¸p, van nµy më ra ®Ó tr¶ nhiªn liÖu trë vÒ b×nh nhiªn liÖu vµ ®iÒu chØnh ¸p suÊt. Gîi : Lç phun cña vßi phun cã ®é ch©n kh«ng g©y ra bëi ch©n kh«ng cña ®­êng èng n¹p, nã hót nhiªn liÖu ra. §é ch©n kh«ng nµy lu«n lu«n thay ®æi tuú theo c¸c t×nh tr¹ng cña ®éng c¬. V× vËy, ®èi víi lo¹i nµy ECU ®éng c¬ tÝnh to¸n l­îng phun nhiªn liÖu trong thêi gian phun theo sù thay ®æi cña ®é ch©n kh«ng trong ®­êng èng n¹p ®Ó ®¶m b¶o cho vßi phun phun nhiªn liÖu thÝch hîp. (1/2) 2. Lo¹i 2 Lo¹i nµy cã èng ph©n phèi liªn tôc ®iÒu chØnh ¸p suÊt nhiªn liÖu ®Ó gi÷ cho ¸p suÊt nhiªn liÖu cao h¬n ¸p suÊt ®­îc x¸c ®Þnh tõ ¸p suÊt ®­êng èng n¹p. Ho¹t ®éng c¬ b¶n còng gièng nh­ lo¹i 1, nh­ng ®é ch©n kh«ng cña ®­êng èng n¹p ®­îc ®Æt vµo buång trªn cña mµng ch¾n, ¸p suÊt nhiªn liÖu ®­îc ®iÒu chØnh b»ng c¸ch thay ®æi ¸p suÊt nhiªn liÖu khi van më ra theo ®é ch©n kh«ng cña ®­êng èng n¹p. Nhiªn liÖu ®­îc tr¶ vÒ b×nh nhiªn liÖu qua èng håi nhiªn liÖu. Gîi ý: Lç phun cña vßi phun cã ®é ch©n kh«ng g©y ra bëi ch©n kh«ng cña ®­êng èng n¹p, nã hót nhiªn liÖu ra. §é ch©n kh«ng nµy lu«n lu«n thay ®æi theo c¸c t×nh tr¹ng cña ®éng c¬. Do ®ã, v× ¸p suÊt nhiªn liÖu cña lo¹i nµy ®­îc ®iÒu chØnh liªn tôc b»ng ®é ch©n kh«ng cña ®­êng èng n¹p ®Ó duy tr× ¸p suÊt nhiªn liÖu cao h¬n ¸p suÊt ®Æt tr­íc ®Ó duy tr× mét l­îng phun ®· ®Æt trong thêi gian phun. (2/2) -4-
 5. Bé gi¶m rung ®éng Bé gi¶m rung nµy dïng mét mµng ng¨n ®Ó hÊp thô mét l­îng nhá xung cña ¸p suÊt nhiªn liÖu sinh ra bëi viÖc phun nhiªn liÖu vµ ®é nÐn cña b¬m nhiªn liÖu. Gîi ý khi söa ch÷a: Cã thÓ kiÓm tra ¸p suÊt nhiªn liÖu dÔ dµng b»ng vÝt cña bé gi¶m rung. Gîi ý: Mét sè kiÓu ®éng c¬ kh«ng cã bé gi¶m rung. (1/1) Vßi phun Vßi phun phun nhiªn liÖu vµo c¸c cöa n¹p cña c¸c xi lanh theo tÝn hiÖu tõ ECU ®éng c¬. C¸c tÝn hiÖu tõ ECU ®éng c¬ lµm cho dßng ®iÖn ch¹y vµo cuén d©y ®iÖn tõ, lµm cho pÝtt«ng b¬m bÞ kÐo, më van ®Ó phun nhiªn liÖu. V× hµnh tr×nh cña pÝt t«ng b¬m kh«ng thay ®æi, l­îng phun nhiªn liÖu ®­îc ®iÒu chØnh t¹i thêi ®iÓm dßng ®iÖn ch¹y vµo cuén ®iÖn tõ nµy. Gîi ý khi söa ch÷a: Sö dông gio¨ng ch÷ O: · Kh«ng ®­îc dïng l¹i gio¨ng ch÷ O nµy. · Khi l¾p gio¨ng ch÷ O, tr­íc hÕt ph¶i b«i nã b»ng mét líp x¨ng míi. · Khi l¾p vßi phun vµo èng ph©n phèi, ph¶i cÈn thËn kh«ng ®­îc lµm háng gio¨ng ch÷ O nµy. Víi vßi phun ®· ®­îc l¾p vµo èng ph©n phèi, ph¶i xoay vßi phun b»ng tay. NÕu nã kh«ng quay ®­îc tr¬n tru, tøc lµ gio¨ng ch÷ O nµy ®· bÞ háng. (1/1) -5-
 6. Bé läc nhiªn liÖu/ l­íi läc cña b¬m nhiªn liÖu 1. Bé läc nhiªn liÖu Bé läc nhiªn liÖu khö bôi bÈn vµ c¸c t¹p chÊt trong nhiªn liÖu ®­îc b¬m lªn bëi b¬m nhiªn liÖu. 2. L­íi läc cña b¬m nhiªn liÖu L­íi läc cña b¬m nhiªn liÖu khö bôi bÈn vµ c¸c t¹p chÊt ra khái nhiªn liÖu tr­íc khi ®i vµo b¬m nhiªn liÖu. Gîi ý khi söa ch÷a: NÕu läc nhiªn liÖu bÞ t¾c, nã sÏ lµm gi¶m ¸p suÊt nhiªn liÖu ®­a vµo vßi phun, lµm cho viÖc khëi ®éng ®éng c¬ khã kh¨n hoÆc kh¶ n¨ng l¸i kÐm. Gîi ý: · Mét sè b¬m nhiªn liÖu ®­îc l¾p ë bªn ngoµi b×nh nhiªn liÖu. · Trong mét sè kiÓu xe, mét bu l«ng nèi hoÆc c¸c lo¹i gi¾c nèi nhanh ®­îc sö dông ®Ó nèi ®­êng èng nhiªn liÖu. (1/1) §iÒu khiÓn b¬m nhiªn liÖu 1. Ho¹t ®éng c¬ b¶n B¬m nhiªn liÖu chØ ho¹t ®éng khi ®éng c¬ ®ang ch¹y. ThËm chÝ khi kho¸ ®iÖn ®­îc bËt ®Õn vÞ trÝ ON, nÕu ®éng c¬ ch­a næ m¸y, th× b¬m nhiªn liÖu sÏ kh«ng lµm viÖc. -6-
 7. (1) Kho¸ ®iÖn ë vÞ trÝ ON: Khi bËt kho¸ ®iÖn ë vÞ trÝ IG, r¬le EFI bËt më. (2) Kho¸ ®iÖn ë vÞ trÝ START: Khi ®éng c¬ quay khëi ®éng, mét tÝn hiÖu STA (tÝn hiÖu m¸y khëi ®éng) ®­îc truyÒn ®Õn ECU ®éng c¬ tõ cùc ST cña kho¸ ®iÖn. Khi tÝn hiÖu STA ®­îc ®­a vµo ECU ®éng c¬, ®éng c¬ bËt ON tranzito nµy vµ r¬le më m¹ch ®­îc bËt ON. Sau ®ã, dßng ®iÖn ®­îc ch¹y vµo b¬m nhiªn liÖu ®Ó vËn hµnh b¬m. -7-
 8. (3) §éng c¬ quay khëi ®éng/næ m¸y Cïng mét lóc khi ®éng c¬ quay khëi ®éng, ECU ®éng c¬ nhËn tÝn hiÖu NE tõ c¶m biÕn vÞ trÝ cña trôc khuûu, lµm cho tranzito nµy tiÕp tôc duy tr× ho¹t ®éng cña b¬m nhiªn liÖu. (4) NÕu ®éng c¬ t¾t m¸y: ThËm chÝ khi kho¸ ®iÖn bËt ON, nÕu ®éng c¬ t¾t m¸y, tÝn hiÖu NE sÏ kh«ng cßn ®­îc ®­a vµo ECU ®éng c¬, nªn ECU ®éng c¬ sÏ ng¾t tranzito nµy, nã ng¾t r¬le më m¹ch, lµm cho b¬m nhiªn liÖu ngõng l¹i. -8-
 9. Gîi ý khi söa ch÷a: · DLC 1 Cã mét sè xe ®­îc trang bÞ DLC1 nh­ thÓ hiÖn ë bªn tr¸i. Khi nèi t¾t cùc +B vµ cùc FP cña DLC1 b»ng mét SST víi kho¸ ®iÖn bËt ON, dßng ®iÖn sÏ ch¹y vµo b¬m nhiªn liÖu, kh«ng ®i qua r¬le më m¹ch ®Ó ®iÒu khiÓn b¬m nhiªn liÖu. B»ng c¸ch nµy, viÖc kiÓm tra ¸p suÊt nhiªn liÖu hoÆc ho¹t ®éng cña b¬m cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch buéc b¬m nhiªn liÖu ph¶i lµm viÖc. (2/5) 2. §iÒu khiÓn tèc ®é cña b¬m nhiªn liÖu ViÖc ®iÒu khiÓn nµy lµm gi¶m tèc ®é cña b¬m nhiªn liÖu ®Ó gi¶m ®é mßn cña b¬m vµ ®iÖn n¨ng khi kh«ng cÇn nhiÒu nhiªn liÖu, nh­ khi ®éng c¬ ®ang ch¹y ë tèc ®é thÊp. Khi dßng ®iÖn ch¹y vµo b¬m nhiªn liÖu qua tiÕp ®iÓm B cña r¬le ®iÒu khiÓn b¬m vµ ®iÖn trë, b¬m nhiªn liÖu sÏ lµm viÖc ë tèc ®é thÊp. Khi ®éng c¬ ®ang quay khëi ®éng, khi ®éng c¬ ®ang ch¹y ë tèc ®é cao, hoÆc ë t¶i träng lín, ECU ®éng c¬ chuyÓn m¹ch tiÕp ®iÓm cña r¬le ®iÒu khiÓn b¬m nhiªn liÖu sang A ®Ó ®iÒu khiÓn b¬m nhiªn liÖu ë tèc ®é cao. -9-
 10. Gîi : §iÒu khiÓn BËt/T¾t b»ng c¸ch ®iÒu chØnh tèc ®é (b»ng ECU ®éng c¬ vµ ECU cña b¬m nhiªn liÖu) Mét sè kiÓu xe ®iÒu khiÓn tèc ®é cña b¬m nhiªn liÖu b»ng ECU cña b¬m nhiªn liÖu thay cho r¬le më m¹ch, r¬le vµ ®iÖn trë ®iÒu khiÓn b¬m nhiªn liÖu. Ngoµi ra, lo¹i ®iÒu khiÓn nµy cßn cã chøc n¨ng chÈn ®o¸n hÖ thèng b¬m nhiªn liÖu. Khi ph¸t hiÖn mét sù cè, mét tÝn hiÖu ®­îc truyÒn ®i tõ ECU cña b¬m nhiªn liÖu ®Õn cùc DI cña ECU ®éng c¬. (3/5) 3. HÖ thèng ng¾t b¬m nhiªn liÖu: ë mét sè xe cã mét c¬ cÊu ®Ó ®iÒu khiÓn lµm ngõng ho¹t ®éng cña b¬m nhiªn liÖu trong c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y ®Ó duy tr× an toµn. (1) Khi tói khÝ næ. Khi tói khÝ SRS cña l¸i xe, cña hµnh kh¸ch phÝa tr­íc phång lªn, viÖc ®iÒu khiÓn ng¾t nhiªn liÖu lµm b¬m nhiªn liÖu kh«ng ho¹t ®éng. Khi ECU ®éng c¬ ph¸t hiÖn mét tÝn hiÖu phång lªn cña tói khÝ tõ côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m, ECU ®éng c¬ sÏ ng¾t r¬le më m¹ch ®Ó ngõng ho¹t ®éng cña b¬m nhiªn liÖu. Sau khi ®iÒu khiÓn ng¾t b¬m nhiªn liÖu, viÖc ®iÒu khiÓn nµy sÏ ®­îc lo¹i bá b»ng c¸ch t¾t kho¸ ®iÖn vÒ vÞ trÝ OFF, lµm cho b¬m nhiªn liÖu lµm viÖc trë l¹i. (4/5) -10-
 11. (2) Khi xe bÞ ®©m hoÆc bÞ lËt: Khi xe bÞ ®©m, c«ng t¾c qu¸n tÝnh cña b¬m nhiªn liÖu sÏ ng¾t b¬m nhiªn liÖu ®Ó gi¶m thiÓu sù rß rØ nhiªn liÖu. C«ng t¾c qu¸n tÝnh cña b¬m nhiªn liÖu ®­îc ®Æt gi÷a ECU b¬m nhiªn liÖu vµ ECU ®éng c¬. Khi viªn bi trong c«ng t¾c nµy dÞch chuyÓn v× cã va ®Ëp, c«ng t¾c nµy bÞ t¸ch khái tiÕp ®iÓm ®Ó xoay nã vÒ vÞ trÝ OFF vµ ngõng ho¹t ®éng cña b¬m nhiªn liÖu. Sau khi c¾t nhiªn liÖu, ®Èy c«ng t¾c vÒ vÞ trÝ ban ®Çu ®Ó ngõng viÖc ®iÒu khiÓn c¾t nhiªn liÖu, lµm cho b¬m nhiªn liÖu ho¹t ®éng trë l¹i. (5/5) -11-
 12. Bài tập Hãy sử dụng các bài tập này để kiểm tra mức hiểu biết của bạn về các tài liệu trong chương này. Sau khi trả lời mỗi bài tập, bạn có thể dùng nút tham khảo để kiểm tra các trang liên quan đến câu hỏi về dòng điện. Khi các bạn có câu trả lời đúng, hãy trở về văn bản để duyệt lại tài liệu và tìm câu trả lời đúng. Khi đã trả lời đúng mọi câu hỏi, bạn có thể chuyển sang chương tiếp theo. -12-
 13. Câu hỏi- 1 Những câu sau đây liên quan đến EFI. Hãy đánh dấu Đúng hoặc Sai cho mỗi câu sau đây. Các câu trả lời No. Câu hỏi Đúng hoặc Sai đúng 1. ECU động cơ luôn luôn xác định lượng phun nhiên liệu thích hợp dựa Đúng Sai vào các tín hiệu từ các cảm biến khác nhau. 2.Van một chiều của bơm nhiên liệu đóng lại để duy trì áp suất trong Đúng Sai đường ống nhiên liệu khi bơm nhiên liệu ngừng hoạt động. 3.Bộ điều áp trong các kiểu xe hiện nay luôn luôn điều chỉnh áp suất nhiên Đúng liệu ở áp suất cao dựa vào áp suất trong đường ống nạp. Sai 4.Bộ giảm rung hấp thụ xung động của áp suất nhiên liệu trong đường cấp Đúng Sai nhiên liệu. Câu hỏi- 2 Hình minh họa sau đây thể hiện mạch điều khiển bơm nhiên liệu. Đối với hoạt động của nó, hãy chọn câu nào là Sai. 1. ECU động cơ bật mở rơle mở mạch và bơm nhiên liệu làm việc trong khi khoá điện đang ở vị trí IG. 2. Tín hiệu STA được đưa vào ECU động cơ và bơm nhiên liệu làm việc trong khi khoá điện đang ở vị trí ST. 3. Tín hiệu NE được đưa vào ECU động cơ khi động cơ đang nổ máy và bơm nhiên liệu làm việc liên tục. 4. Nếu động cơ bị chết máy, bơm nhiên liệu ngừng làm việc vì tín hiệu NE không được đưa vào ECU động cơ cho dù khoá điện ở vị trí IG. -13-
 14. Câu hỏi- 3 Những câu sau đây liên quan đến thời gian phun cơ bản. Hãy đánh dấu Đúng hoặc Sai cho mỗi câu sau đây. Các câu trả lời No. Câu hỏi Đúng hoặc Sai đúng 1. Thời gian phun cơ bản được xác định bằng góc mở của bộ tăng tốc và Đúng Sai tốc độ của động cơ. 2.Thời gian phun hiệu chỉnh được tính theo tình trạng của động cơ do Đúng Sai các cảm biến phát hiện. 3.Thời gian phun thực = thời gian phun cơ bản + thời gian phun hiệu chỉnh Đúng Sai 4.Thời gian phun trở nên dài hơn bởi việc làm đậm để hâm nóng vì nhiên Đúng liệu khó bốc hơi trong khi động cơ còn lạnh. Sai Câu hỏi- 4 Về các điều kiện để việc hiệu chỉnh phản hồi tỷ lệ không khí - nhiên liệu ngừng lại, hãy đánh dấu Đúng hoặc Sai cho mỗi câu sau đây. Các câu trả lời No. Câu hỏi Đúng hoặc Sai đúng 1. Trong lúc khởi động động cơ. Đúng Sai 2.Sau khi hâm nóng động cơ (nhiệt độ nước làm mát : hơn 50°C (122°C)) Đúng Sai 3.Trong khi hiệu chỉnh việc làm đậm để tăng tốc và làm đậm để tăng công Đúng Sai suất. 4.Trong khi điều khiển cắt nhiên liệu. Đúng Sai 5.Khi tín hiệu đến từ cảm biến oxy làm 0V (nhạt) hơn 15 giây. Đúng Sai Câu hỏi- 5 Những câu sau đây liên quan đến việc làm đậm để tăng tốc, hãy chọn câu nào là Đúng. 1. Việc tăng tốc được cảm biến tốc độ của xe phát hiện. 2. Đối với việc làm đậm để tăng tốc, nhiên liệu tăng lên mạnh khi bắt đầu tăng tốc và sau đó giảm dần cho đến khi việc giảm này kết thúc. 3. Việc tăng tốc càng nhanh, mức tăng khối lượng phun càng nhỏ. 4. Việc tăng tốc được phát hiện bởi cảm biến vị trí của trục cơ và cảm biến vị trí của trục cam. -14-
Đồng bộ tài khoản