Khái quát phương pháp lập dự toán xây dựng công trình - KS. Nguyễn Thế Anh

Chia sẻ: Nguyễn Thế Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

3
2.411
lượt xem
1.519
download

Khái quát phương pháp lập dự toán xây dựng công trình - KS. Nguyễn Thế Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sách "Khái quát phương pháp lập dự toán xây dựng công trình" trình bày các kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình lầm việc của tác giả. Nội dung tài liệu đề cập đến các vấn đề về dự toán công trình (khái niệm, mục đích, vai trò và nguyên tắc lập dự toán, một số văn bản pháp lý cần biết dự toán xây dựng công trình...), các câu hỏi cần đặt ra và trả lời khi lập dự toán, bảng danh mục các tập định mức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khái quát phương pháp lập dự toán xây dựng công trình - KS. Nguyễn Thế Anh

 1. C«ng ty Gi¸ X©y Dùng Tñ s¸ch Kü s− ®Þnh gi¸ x©y dùng Kh¸i qu¸t ph−¬ng ph¸p lËp dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh Version 1 T i liÖu phôc vô häc viªn líp: §o bãc khèi l−îng lËp dù to¸n (PhÇn lý thuyÕt) T¸c gi¶: Ks. NguyÔn ThÕ Anh
 2. Lêi nãi ®Çu Víi mét chót lîi thÕ do vÞ trÝ ®Þa lý l ®−îc sèng ë H Néi, l¹i l m viÖc ë n¬i cã thÓ tiÕp cËn víi nguån tri thøc trung t©m. Nhê cã c¬ héi tham gia v o rÊt nhiÒu c¸c dù ¸n lín nhá thuéc ®ñ c¸c lo¹i h×nh trong c¶ n−íc tõ ®ã ®óc rót ®−îc mét sè kinh nghiÖm. Víi nhiÖt huyÕt cïng nghÒ nghiÖp v ®ång nghiÖp, t«i thu xÕp thêi gian cña m×nh d nh ®Ó so¹n th¶o mét sè dßng n y víi mong muèn chia sÎ víi b¹n – ®ång nghiÖp cña t«i mét chót tri thøc m t«i tiÕp cËn v tÝch luü ®−îc. Qua ®©y t«i mong muèn c¸c b¹n, nh÷ng ®ång nghiÖp cña t«i cã thÓ l m viÖc tèt, gãp søc x©y dùng quª h−¬ng ®Êt n−íc, n©ng cao thu nhËp, gi¶m thêi gian l m viÖc, t¨ng thêi gian d nh h−ëng thô cuéc sèng, cho b¹n bÌ, ng−êi th©n, cho nhiÒu ®iÒu cã ý nghÜa kh¸ n÷a. T¹i liÖu n y ®−îc biªn so¹n v chia sÎ miÔn phÝ, b¹n cã thÓ in Ên, l−u tr÷ ®Ó sö dông cho môc ®Ých c¸ nh©n hoÆc chia sÎ víi c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp, kh«ng phôc vô kinh doanh. Mäi trÝch dÉn xin ghi râ nguån www.giaxaydung.vn. Do ph¹m vi kiÕn thøc th× rÊt réng m tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, l¹i kh«ng cã nhiÒu thêi gian ®Ó chau chuèt s¶n phÈm, rÊt mong ®−îc c¸c b¹n, c¸c ®ång nghiÖp xa gÇn gãp ý ®Ó lÇn ra m¾t sau t i liÖu n y sÏ ho n thiÖn h¬n n÷a. Mäi gãp ý xin göi vÒ ®Þa chØ email theanh@giaxaydung.com. NÕu cã thÓ xin ®õng quªn ñng hé www.giaxaydung.vn nhÐ. Bëi nhê diÔn ® n m t«i cã thÓ truyÒn t¶i nh÷ng t i liÖu nh− n y ®Õn víi c¸c b¹n. T¸c gi¶ T i liÖu n y dïng cho môc ®Ých phæ biÕn kiÕn thøc vÒ ph¸p luËt ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh
 3. nguån: www.giaxaydung.vn Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh 1. Kh¸i niÖm, môc ®Ých, vai trß v nguyªn t¾c lËp dù to¸n 1.1. Kh¸i niÖm dù to¸n Dù kiÕn tÝnh to¸n gi¸ trÞ c«ng tr×nh tr−íc khi thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. X¸c ®Þnh (dù ®o¸n) gi¸ trÞ c«ng tr×nh cña s¶n phÈm x©y dùng tõ b¶n vÏ thiÕt kÕ v c¸c sè liÖu ®Þnh møc, ®¬n gi¸, b¸o gi¸ vËt liÖu, dÞch vô... cã liªn quan. Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (sau ®©y gäi l dù to¸n) ®−îc lËp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng. Dù to¸n hiÖn ®−îc lËp theo h−íng dÉn t¹i Th«ng t− sè 05/2007/TT-BXD ng y 25/07/2007 v Th«ng t− sè 18/2008/TT-BXD ng y 06/10/2008 cña Bé X©y dùng. 1.2. Môc ®Ých cña dù to¸n • Gióp chñ ®Çu t− biÕt dù trï sè tiÒn sÏ ph¶i chi ®Ó cã ®−îc c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh m m×nh kú väng. • X¸c ®Þnh mét c¨n cø ®Ó xÐt chän nh thÇu, th−¬ng th¶o ký kÕt hîp ®ång. • T×m ra mét c¨n cø ®Ó phª duyÖt vèn ®Çu t−. • Sö dông l m c¨n cø ®Ó thÈm tra, quyÕt to¸n. 1.3. Vai trß cña dù to¸n • L t i liÖu quan träng g¾n liÒn víi thiÕt kÕ cho biÕt chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh. • L c¬ së ®Ó lËp kÕ ho¹ch ®Çu t−, thuyÕt phôc ng©n h ng ®Çu t−, cÊp ph¸t vèn vay. • L c¬ së ®Ó chñ ®Çu t− v nh thÇu lËp kÕ ho¹ch cho chÝnh m×nh: - L c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ gãi thÇu, gi¸ th nh x©y dùng khi ®Êu thÇu; - L c¨n cø ®Ó ® m ph¸n, ký kÕt hîp ®ång, thanh quyÕt to¸n khi chØ ®Þnh thÇu. • L c¬ së ®Ó tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt trong viÖc so s¸nh lùa chän c¸c ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ x©y dùng. 1.4 Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh dù to¸n • TÝnh ®óng, tÝnh ®ñ, kh«ng trïng lÆp chi phÝ, phï hîp néi dung chi phÝ (c¬ cÊu chi phÝ) v tu©n thñ theo c¸c quy ®Þnh (khi lËp dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh vèn nh n−íc). • Cã néi dung c«ng viÖc l cã chi phÝ (quan träng l ng−êi lËp dù to¸n biÕt tÝnh to¸n v ®−a chi phÝ ®ã v o ®©u). 2. Mét sè v¨n b¶n ph¸p lý cÇn biÕt dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh • NghÞ ®Þnh 99/2007/TT-BXD ng y 13/06/2007 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh Ch−¬ng III. Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh §iÒu 8. Néi dung dù to¸n c«ng tr×nh 1
 4. nguån: www.giaxaydung.vn §iÒu 9. LËp dù to¸n c«ng tr×nh §iÒu 10. ThÈm tra, phª duyªt dù to¸n c«ng tr×nh §iÒu 11. §iÒu chØnh dù to¸n c«ng tr×nh • Th«ng t− 05/2007/TT-BXD ng y 25/07 cña Bé X©y dùng h−íng dÉn lËp v qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh Môc 2. Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh: Néi dung & Ph−¬ng ph¸p lËp Môc III.1.2 Qu¶n lý dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh • Th«ng t− sè 18/2008/TT-BXD ng y 06/10/2008 cña Bé X©y dùng h−íng dÉn bæ sung mét sè ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng trong dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh v o Th«ng t− sè 05/2007/TT-BXD • Th«ng t− sè 07/2007/TT-BXD cña Bé X©y dùng vÒ h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ca m¸y (tham kh¶o thªm th«ng t− sè 06/2005/TT-BXD cña Bé X©y dùng) • V¨n b¶n sè 1751/BXD-VP ng y 14/08/2007 cña Bé X©y Dùng c«ng bè ®Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n v t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh • QuyÕt ®Þnh sè 957/2009/Q§-BXD ng y 29/09/2009 cña Bé X©y Dùng c«ng bè ®Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n v t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh • C¸c quyÕt ®Þnh ban h nh hay v¨n b¶n c«ng bè ®Þnh møc, ®¬n gi¸ cña Bé X©y dùng, Bé cã x©y dùng chuyªn ng nh (giao th«ng, c«ng th−¬ng, n«ng nghiÖp v ph¸t triÓn n«ng th«n, UBND...) • C¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan: - Th«ng t− h−íng dÉn ®iÒu chØnh dù to¸n (nh− Th«ng t− 05/2009/TT-BXD) - V¨n b¶n h−íng dÉn ®iÒu chØnh dù to¸n M¸ch b¹n: Trªn website www.giaxaydung.vn cã kho c«ng cô t− liÖu v b¹n cã thÓ t×m v t¶i miÔn phÝ hÇu hÕt c¸c v¨n b¶n, t i liÖu nãi trªn. 3. Mét sè kiÕn thøc cÇn trang bÞ ®Ó biÕt lËp dù to¸n B¹n cÇn xem xÐt c¸c yªu cÇu sau ®Ó tù xÐt xem m×nh cã thiÕu m¶ng kiÕn thøc n o ®Ó tËp trung bæ sung: • Ng−êi lËp dù to¸n ph¶i biÕt ®äc b¶n vÏ kiÕn tróc, b¶n vÏ kÕt cÊu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng • Nªn häc qua mét kho¸ huÊn luyÖn vÒ lËp dù to¸n • Cã ®Çy ®ñ c¸c t i liÖu cÇn thiÕt ®Ó lËp dù to¸n (c¸c v¨n b¶n t i liÖu ph¸p quy, tiªu chuÈn…) • § häc qua hoÆc biÕt vÒ kü thuËt thi c«ng (lý thuyÕt) • NÕu ® ®i thi c«ng thùc tÕ th× viÖc lËp dù to¸n sÏ dÔ d ng v chÝnh x¸c h¬n • Ng y nay c«ng viÖc lËp dù to¸n th−êng ph¶i xö lý mét l−îng sè liÖu rÊt lín, ®iÒu n y ®ßi hái b¹n ph¶i sö dông th nh th¹o c¸c phÇn mÒm (Excel, dù to¸n...) 2
 5. nguån: www.giaxaydung.vn • NÕu l m viÖc víi c¸c b¶n dù to¸n cã yÕu tè n−íc ngo i, b¹n cÇn ph¶i biÕt thªm ngo¹i ng÷ (tiÕng Anh – cho c¸c b¶n dù to¸n song ng÷). M¸ch b¹n: Kho¸ häc ®o bãc khèi l−îng, lËp dù to¸n do C«ng ty Gi¸ X©y Dùng tæ chøc t¹i H Néi hoÆc häc online qua website www.giaxaydung.vn sÏ gióp b¹n trang bÞ c¸c kü n¨ng l m dù to¸n chuyªn nghiÖp v c¸c kiÕn thøc chuyªn s©u. C«ng ty Gi¸ X©y Dùng së h÷u phÇn mÒm dù to¸n ®−îc ph¸t triÓn v kiÓm nghiÖm bëi c¸c chuyªn gia h ng ®Çu vÒ dù to¸n t¹i ViÖt Nam cã thÓ gióp b¹n l m dù to¸n dÔ d ng, n¨ng suÊt v hiÖu qu¶, h y t×m c¸ch së h÷u phÇn mÒm n y. Ngo i ra C«ng ty còng chän läc, giíi thiÖu v ph©n phèi mét sè phÇn mÒm dù to¸n kh¸c cho ng−êi tiªu dïng. 4. C¸c néi dung chi phÝ cÇn x¸c ®Þnh khi lËp dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm 6 kho¶n môc chi phÝ 1) Chi phÝ x©y dùng (GXD) 2) Chi phÝ thiÕt bÞ (GTB) 3) Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n (GQLDA) 4) Chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng (GTV) 5) Chi phÝ kh¸c (GK) 6) Chi phÝ dù phßng (GDP) C«ng thøc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (GXDCT): GXDCT = GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP L−u ý: NhiÒu ng−êi nhÇm lÉn cho r»ng x¸c ®Þnh xong GXD l lËp xong b¶n dù to¸n. Ph¶i x¸c ®Þnh cho ®ñ 6 kho¶n môc trªn míi h×nh th nh mét b¶n dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ho n chØnh (dù trï cho ®ñ c¸c lo¹i kinh phÝ ph¶i bá ra ®Ó cã ®−îc c«ng tr×nh). 5. C¸c ph−¬ng ph¸p lËp dù to¸n Cã rÊt nhiÒu ph−¬ng ph¸p ®Ó lËp dù to¸n, hiÖn ë ViÖt Nam phæ biÕn c¸c ph−¬ng ph¸p sau: 1) Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh theo khèi l−îng v ®¬n gi¸; 2) Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh theo tû lÖ %; 3) Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trªn c¬ së c«ng tr×nh t−¬ng tù, sö dông suÊt x©y dùng c«ng tr×nh trong suÊt vèn ®Çu t−; 4) Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh b»ng t¹m tÝnh; 5) Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh dù to¸n b»ng c¸ch kÕt hîp c¸c ph−¬ng ph¸p trªn. M¸ch b¹n: Tuú theo néi dung chi phÝ m ta lùa chän ph−¬ng ph¸p phï hîp khi lËp dù to¸n. §èi víi dù ¸n cã nhiÒu c«ng tr×nh, mçi c«ng tr×nh cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p nãi trªn ®Ó lËp dù to¸n. 3
 6. nguån: www.giaxaydung.vn 6. LËp dù to¸n chi phÝ x©y dùng (GXD) 6.1 Kh¸i niÖm chi phÝ x©y dùng (GXD) Dù to¸n chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh l to n bé chi phÝ cho phÇn x©y dùng c¸c kÕt cÊu n©ng ®ì bao che cña c«ng tr×nh, l chi phÝ m chñ ®Çu t− dù kiÕn ph¶i tr¶ cho nh thÇu thi c«ng x©y dùng. 6.2 Néi dung cña chi phÝ x©y dùng LËp dù to¸n chi phÝ x©y dùng l ®i x¸c ®Þnh tæng gi¸ trÞ cña c¸c néi dung chi phÝ sau: 1) Chi phÝ trùc tiÕp 2) Chi phÝ chung 3) Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc 4) ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 5) Chi phÝ nh t¹m t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ë v ®iÒu h nh thi c«ng. 6.3 C¸c ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng - §èi víi c«ng tr×nh chÝnh ta ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng ta th−êng sö dông ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh theo khèi l−îng v ®¬n gi¸; - §èi víi c«ng tr×nh phô trî thi c«ng ta th−êng sö dông ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh theo tû lÖ %; 6.4 C¸c d÷ liÖu cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng 1) Khèi l−îng c«ng viÖc thi c«ng x©y dùng: X¸c ®Þnh qua viÖc ®o bãc khèi l−îng tõ b¶n vÏ thiÕt kÕ 2) §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh §¬n gi¸ ®−îc x¸c ®Þnh (cßn gäi l chiÕt tÝnh) qua c¸c sè liÖu sau: - §Þnh møc dù to¸n - Gi¸ vËt liÖu ®Õn hiÖn tr−êng x©y dùng t¹i thêi ®iÓm lËp dù to¸n - Gi¸ nh©n c«ng (b¶ng l−¬ng) - Gi¸ ca m¸y v thiÕt bÞ thi c«ng - V¨n b¶n h−íng dÉn ®iÒu chØnh (nÕu cã) 6.5 C¸c b−íc lËp dù to¸n chi phÝ x©y dùng GXD B−íc 1. LËp b¶ng khèi l−îng c«ng viÖc (cßn gäi l b¶ng tiªn l−îng dù to¸n) theo c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ. B−íc 2. Lùa chän m hiÖu ®¬n gi¸ theo ®¬n gi¸ ®Þa ph−¬ng (nÕu dïng ®¬n gi¸ c«ng tr×nh th× chuyÓn lu«n ®Õn b−íc 3) B−íc 3. ChiÕt tÝnh ®¬n gi¸ (nÕu dïng ®¬n gi¸ ®Þa ph−¬ng th× cã thÓ b¹n kh«ng ph¶i l m b−íc n y): - Lùa chän ®Þnh møc phï hîp víi c¸c ®Çu c«ng viÖc ë b−íc 1 - X¸c ®Þnh gi¸ vËt liÖu, gi¸ nh©n c«ng (tiÒn l−¬ng), gi¸ ca m¸y - ChiÕt tÝnh ®¬n gi¸ trªn c¬ së ®Þnh møc, gi¸ vËt liÖu, gi¸ nh©n c«ng, gi¸ ca m¸y 4
 7. nguån: www.giaxaydung.vn B−íc 4. TÝnh b¶ng dù to¸n Dïng c¸c sè liÖu ë trªn ®Ó tÝnh chi phÝ vËt liÖu (VL), chi phÝ nh©n c«ng (B), chi phÝ m¸y (C). B−íc 5. LËp b¶ng ph©n tÝch vËt t− B−íc 6. LËp b¶ng tæng hîp vËt t− B−íc 7. LËp b¶ng chªnh lÖch vËt t− (nÕu sö dông ®¬n gi¸ ®Þa ph−¬ng) B−íc 8. LËp b¶ng tæng hîp kinh phÝ B−íc 9. LËp thuyÕt minh dù to¸n, ho n thiÖn in Ên, xuÊt hå s¬ M¸ch b¹n: B¹n cã thÓ m−în mét tËp hå s¬ dù to¸n mÉu v xem c¸ch ng−êi ta lËp ®Ó ®èi chiÕu l¹i c¸c h−íng dÉn bªn trªn, b¹n sÏ tr−ëng th nh rÊt nhanh. B¹n còng cã thÓ t×m kiÕm trªn www.giaxaydung.vn cã rÊt nhiÒu ®ång nghiÖp chia sÎ c¸c file dù to¸n mÉu trªn Excel, cã thÓ tham kh¶o rÊt tèt. 7. X¸c ®Þnh chi phÝ thiÕt bÞ (GTB) Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm: Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ c«ng nghÖ (kÓ c¶ thiÕt bÞ c«ng nghÖ phi tiªu chuÈn cÇn s¶n xuÊt, gia c«ng); Chi phÝ ® o t¹o v chuyÓn giao c«ng nghÖ; Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ v thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh. - Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ c«ng nghÖ: Bao gåm gi¸ mua (gåm c¶ chi phÝ thiÕt kÕ v gi¸m s¸t chÕ t¹o); Chi phÝ vËn chuyÓn tõ n¬i mua hay tõ c¶ng ViÖt Nam ®Õn c«ng tr×nh, chi phÝ l−u kho, l−u b i, l−u Container t¹i c¶ng ViÖt Nam ®èi víi thiÕt bÞ nhËp khÈu; Chi phÝ b¶o qu¶n, b¶o d−ìng t¹i hiÖn tr−êng, thuÕ v phÝ b¶o hiÓm thiÕt bÞ. + §èi víi thiÕt bÞ ® x¸c ®Þnh ®−îc gi¸: Trªn c¬ së sè l−îng, chñng lo¹i thiÕt bÞ hoÆc to n bé d©y chuyÒn c«ng nghÖ v ®¬n gi¸ t−¬ng øng. + §èi víi thiÕt bÞ ch−a x¸c ®Þnh ®−îc gi¸: T¹m tÝnh theo b¸o gi¸ hoÆc gi¸ thiÕt bÞ t−¬ng tù trªn thÞ tr−êng hoÆc cña c«ng tr×nh t−¬ng tù ® thùc hiÖn. + §èi víi c¸c lo¹i thiÕt bÞ c«ng nghÖ phi tiªu chuÈn cÇn s¶n xuÊt, gia c«ng cã thÓ x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi l−îng thiÕt bÞ cÇn s¶n xuÊt, gia c«ng v gi¸ s¶n xuÊt, gia c«ng mét ®¬n vÞ tÝnh theo hîp ®ång hoÆc biÓu gi¸ cña nh s¶n xuÊt hoÆc gi¸ tõ c«ng tr×nh t−¬ng tù ® thùc hiÖn. - Chi phÝ ® o t¹o v chuyÓn giao c«ng nghÖ: X¸c ®Þnh b»ng c¸ch lËp dù to¸n tuú theo yªu cÇu cô thÓ cña c«ng tr×nh. - Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ, thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh: LËp dù to¸n t−¬ng tù nh− môc 6 nªu trªn. Kinh nghiÖm: Víi kinh nghiÖm lËp, thÈm tra dù to¸n cña rÊt nhiÒu c«ng tr×nh lín, kh«ng chØ cã chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ m cßn cã dù to¸n gia c«ng, chÕ t¹o thiÕt bÞ. Dù to¸n gia c«ng, chÕ t¹o thiÕt bÞ còng lËp t−¬ng tù nh− lËp dù to¸n chi phÝ x©y dùng nªu t¹i môc 6. 5
 8. nguån: www.giaxaydung.vn 8. X¸c ®Þnh chi phÝ qu¶n lý dù ¸n Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n x¸c ®Þnh b»ng c¸ch vËn dông ®Þnh møc tû lÖ do Bé X©y dùng c«ng bè hoÆc x¸c ®Þnh theo dù to¸n. HiÖn t¹i ® cã ®Þnh møc tû lÖ míi c«ng bè theo QuyÕt ®Þnh sè 957/2009/Q§-BXD ng y 29/09/2009 cña Bé X©y dùng. GQLDA = (GXD tr−íc thuÕ + GTB tr−íc thuÕ) x ®Þnh møc tû lÖ §Þnh møc tû lÖ ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p néi suy (tham kh¶o c¸ch x¸c ®Þnh chi phÝ t− vÊn). M¸ch b¹n: Trªn www.giaxaydung.vn cã c¸c b¶ng tÝnh Excel do c¸c th nh viªn chia sÎ, b¹n chØ viÖc nhËp gi¸ trÞ GXD tr−íc thuÕ v GTB tr−íc thuÕ v o l cã b¶ng tÝnh tù ®éng néi suy ®Þnh møc tû lÖ gióp b¹n. 9. X¸c ®Þnh chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh a. Ph©n lo¹i ho¹t ®éng t− vÊn: a.1. Theo th«ng lÖ quèc tÕ: Giai ®o¹n chuÈn bÞ dù ¸n; giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n; giai ®o¹n kÕt thóc dù ¸n; c¸c ho¹t ®éng t− vÊn kh¸c cã liªn quan. a.2. Theo quy ®Þnh hiÖn h nh ë ViÖt Nam: - Theo LuËt §Êu thÇu: DÞch vô chuÈn bÞ dù ¸n; dÞch vô t− vÊn thùc hiÖn dù ¸n; dÞch vô t− vÊn kh¸c. - Theo LuËt X©y dùng: Giai ®o¹n chuÈn bÞ dù ¸n; giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n; giai ®o¹n kÕt thóc dù ¸n; c¸c ho¹t ®éng t− vÊn kh¸c cã liªn quan. b. Néi dung chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh: - Chi phÝ trùc tiÕp. - Chi phÝ gi¸n tiÕp (cßn gäi l chi phÝ qu¶n lý). - Chi phÝ kh¸c. - B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp. - Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc. - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. c. C¸c quy ®Þnh hiÖn h nh liªn quan ®Õn qu¶n lý chi phÝ t− vÊn: - Theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§-CP ng y 13/6/2007 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh, Th«ng t− sè 05/2007/TT-BXD ng y 25/7/2007 cña Bé X©y dùng h−íng dÉn lËp v qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. - Theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 131/2007/Q§-TTg ng y 9/8/2007 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban h nh Quy chÕ thuª t− vÊn n−íc ngo i trong ho¹t ®éng x©y dùng t¹i ViÖt Nam, Th«ng t− sè 09/2007/TT-BXD ng y 2/11/2007 cña Bé X©y dùng h−íng dÉn x¸c ®Þnh v qu¶n lý chi phÝ thuª t− vÊn n−íc ngo i trong ho¹t ®éng x©y dùng t¹i ViÖt Nam; QuyÕt ®Þnh sè 61/2006/Q§-BTC ng y 2/11/2006 cña Bé tr−ëng Bé T i chÝnh ban h nh mét sè ®Þnh møc chi tiªu ¸p dông cho c¸c dù ¸n/ch−¬ng tr×nh cã sö dông nguån vèn Hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA). 6
 9. nguån: www.giaxaydung.vn - Theo h−íng dÉn t¹i V¨n b¶n sè 1751/BXD-VP ng y 14/8/2007 cña Bé X©y dùng c«ng bè §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n v t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. - Theo quy ®Þnh cña mét sè v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan. 2.4.2. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chi phÝ t− vÊn a. X¸c ®Þnh theo ®Þnh møc chi phÝ t− vÊn (tØ lÖ %) ®−îc c«ng bè: a.1. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh: - Sö dông ®Þnh møc chi phÝ t− vÊn do Bé X©y dùng c«ng bè ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ cho c¸c lo¹i c«ng viÖc t− vÊn n y. - Sö dông ph−¬ng ph¸p néi suy ®Ó x¸c ®Þnh ®Þnh møc chi phÝ t− vÊn hoÆc ph−¬ng ph¸p ngo¹i suy nÕu quy m« cÇn tÝnh to¸n n»m ngo i khung quy m« trong b¶ng ®Þnh møc chi phÝ t− vÊn ®−îc c«ng bè. a.2. C¸ch x¸c ®Þnh: - C«ng thøc tæng qu¸t x¸c ®Þnh chi phÝ t− vÊn. - C¸ch x¸c ®Þnh cô thÓ: + Chi phÝ lËp dù ¸n, lËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt. + Chi phÝ thiÕt kÕ. + Chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ, thÈm tra dù to¸n. + Chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu v ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu thi c«ng x©y dùng. + Chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu v ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu cung cÊp vËt t−, thiÕt bÞ. + Chi phÝ lËp gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng. + Chi phÝ lËp gi¸m s¸t l¾p ®Æt thiÕt bÞ. a.3. C¸ch néi, ngo¹i suy tõ ®Þnh møc chi phÝ t− vÊn ®−îc c«ng bè: - Néi suy ®Þnh møc chi phÝ t− vÊn. - Ngo¹i suy ®Þnh møc chi phÝ t− vÊn: + C¸ch 1: Ngo¹i suy theo c«ng thøc.  Nib − Nia  Nitt = Nbi −  x(Gitt − Gib)   Gia − Gib  Trong ®ã: + Nitt: §Þnh møc chi phÝ cña c«ng viÖc t− vÊn thø i cÇn tÝnh. + Gitt: Quy m« chi phÝ cÇn tÝnh ®Þnh møc. + Gia: Quy m« chi phÝ cËn trªn (quy m« chi phÝ ®−îc c«ng bè) so víi quy m« chi phÝ cÇn tÝnh ®Þnh møc. + Gib: Quy m« chi phÝ cËn d−íi (quy m« chi phÝ ®−îc c«ng bè) so víi quy m« cÇn chi phÝ tÝnh ®Þnh møc. + Nia: §Þnh møc chi phÝ cña c«ng viÖc t− vÊn thø i t−¬ng øng víi quy m« chi phÝ cËn trªn (Gia). + Nib: §Þnh møc chi phÝ cña c«ng viÖc t− vÊn thø i t−¬ng øng víi quy m« chi phÝ cËn d−íi (Gib). 7
 10. nguån: www.giaxaydung.vn + C¸ch 2: VÏ ®å thÞ kÕt hîp víi kinh nghiÖm chuyªn gia. b. X¸c ®Þnh theo dù to¸n b.1. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh: - Chi phÝ cho c¸c c«ng viÖc t− vÊn kh«ng cã ®Þnh møc chi phÝ ®−îc c«ng bè. - Tr−êng hîp vËn dông ®Þnh møc chi phÝ ®−îc c«ng bè kh«ng phï hîp víi yªu cÇu thùc hiÖn c«ng viÖc t− vÊn cña dù ¸n. - Dù to¸n chi phÝ ®−îc x¸c ®Þnh ph¶i phï hîp víi ph¹m vi, néi dung c«ng viÖc, thêi gian thùc hiÖn v s¶n phÈm t− vÊn ho n th nh. b.2. C¸ch x¸c ®Þnh dù to¸n chi phÝ t− vÊn: - §èi víi c¸c c«ng viÖc t− vÊn cã ®Þnh møc chi phÝ ®−îc c«ng bè: x¸c ®Þnh theo tû lÖ % cña chi phÝ x©y dùng hoÆc thiÕt bÞ trong dù to¸n c«ng tr×nh. - §èi víi c¸c c«ng viÖc t− vÊn kh«ng cã ®Þnh møc chi phÝ ®−îc c«ng bè: −íc tÝnh theo sè liÖu vÒ chi phÝ cña c¸c c«ng viÖc t− vÊn cña c¸c c«ng tr×nh t−¬ng tù ® ®−îc thùc hiÖn. 10. X¸c ®Þnh chi phÝ kh¸c Kho¶n chi phÝ kh¸c còng cã thÓ x¸c ®Þnh trªn c¬ së c«ng tr×nh t−¬ng tù hoÆc t¹m tÝnh ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é v lËp kÕ ho¹ch dù trï vèn. GK = ∑ GK tr−íc thuÕ i x (1 + TiGTGT-K) 11. X¸c ®Þnh chi phÝ dù phßng a. §èi víi c«ng tr×nh cã thêi gian x©y dùng ch−a ®Õn 2 n¨m GDP = (GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK) x 10% b. §èi víi c«ng tr×nh cã thêi gian x©y dùng trªn 2 n¨m GDP = (GDP1 + GDP2) X¸c ®Þnh chi phÝ dù phßng cho yÕu tè khèi l−îng c«ng viÖc ph¸t sinh (GDP1): GDP1 = (GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK) x 5% X¸c ®Þnh chi phÝ dù phßng cho yÕu tè trît gi¸ (GDP2): GDP2 = (GXDCT’ - Lvay) x (IXDbq ± ∆IXD) Trong ®ã: - GXDCT’: dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ch−a cã chi phÝ dù phßng - IXDbq: chØ sè gi¸ x©y dùng b×nh qu©n. - ± ∆IXD: møc dù b¸o biÕn ®éng gi¸ kh¸c so víi chØ sè gi¸ x©y dùng b×nh qu©n ® tÝnh. 12. Nh÷ng sai sãt th−êng gÆp khi lËp dù to¸n 1) B¶n vÏ thiÕt kÕ kh«ng ®Çy ®ñ néi dung hoÆc ch−a ®ñ chi tiÕt ®Ó tÝnh to¸n khèi l−îng. VÝ dô: • ThiÕu cèt tù nhiªn 8
 11. nguån: www.giaxaydung.vn • ThiÕu b¶ng thèng kª thÐp trong b¶n vÏ thiÕt kÕ • Kh«ng cã b¶ng thèng kª vËt t− ®iÖn v n−íc trong b¶n vÏ thiÕt kÕ ®iÖn n−íc • ThiÕu c¸c chi tiÕt cÇn thiÕt vÒ trang trÝ néi thÊt C¸ch xö lý: • Liªn hÖ víi bªn thiÕt kÕ ®Ó yªu cÇu cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt. 2) TÝnh to¸n khèi l−îng bÞ trïng nhau t¹i c¸c vÞ trÝ giao nhau VÝ dô: • VÞ trÝ giao nhau gi÷a cét v dÇm • Giao nhau gi÷a dÇm v s n • Khèi l−îng ®Êt ® o b»ng m¸y t¹i nh÷ng vÞ trÝ cäc nh« lªn C¸ch xö lý: • C ng tr¸nh tÝnh trïng lÆp c ng tèt, nÕu kh«ng ®Õn khi kiÓm to¸n vÉn bÞ lo¹i ra. 3) C«ng viÖc kh«ng cã trong ®¬n gi¸, ®Þnh møc dù to¸n C¸ch xö lý: • T×m c¸c c«ng t¸c t−¬ng tù nh−ng cã s½n trong ®¬n gi¸ • T¹m sö dông c¸c ®¬n gi¸ v ®Þnh møc cã s½n ®Ó thiÕt lËp dù to¸n • Liªn l¹c víi c¬ quan phª duyÖt dù to¸n ®Ó ®iÒu chØnh ®Þnh møc • NÕu kh«ng cã c«ng t¸c n o t−¬ng tù th× ph¶i lËp theo gi¸ t¹m tÝnh, sau ®ã xin ý kiÕn chÊp thuËn cña c¬ quan phª duyÖt dù to¸n. 4) KÕt cÊu ®Æc biÖt g©y khã kh¨n trong viÖc tÝnh to¸n C¸ch xö lý: • VËn dông kiÕn thøc vÒ h×nh häc ®Ó ph©n chia th nh c¸c khèi h×nh ®¬n gi¶n ®Ó dÔ d ng tÝnh to¸n khèi l−îng cho c¸c kÕt cÊu cã d¹ng ®Æc biÖt n y • Cã thÓ sö dông c¸c c«ng thøc gÇn ®óng ®Ó tÝnh • NÕu l kÕt cÊu ®Æc biÖt, nªn l−u l¹i phÇn diÔn gi¶i c¸ch tÝnh ®Ó tiÖn gi¶i thÝch, b¶o vÖ sau n y. 5) Kh«ng t×m ®−îc sè liÖu gi¸ vËt liÖu x©y dùng hiÖn h nh C¸ch xö lý: • V o www.giaxaydung.vn t×m kiÕm • Xem tê Th«ng tin Gi¸ X©y Dùng ®−îc cung cÊp th−êng xuyªn trªn www.giaxaydung.vn • Liªn hÖ c¸c ®ång nghiÖp qua www.giaxaydung.vn ®Ó xin t i liÖu hoÆc mua sè liÖu • Xem c¸c website cña Së X©y dùng ®Þa ph−¬ng cã c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó t×m b¶ng c«ng bè gi¸ vËt liÖu. • Víi nh÷ng lo¹i vËt liÖu kh«ng cã trong b¶ng gi¸ th× cã thÓ sö dông b¶ng b¸o gi¸ cña c¸c cöa h ng VLXD ®¸ng tin cËy ë tõng ®Þa ph−¬ng. 9
 12. nguån: www.giaxaydung.vn • T− duy chuyªn nghiÖp l mua sè liÖu ®Ó phôc vô c«ng viÖc nÕu t×m ®−îc ®¬n vÞ cung cÊp sè liÖu chuyªn nghiÖp. TrÝch mét phÇn kinh phÝ t− vÊn, lËp dù to¸n ®Ó mua sè liÖu sÏ gióp c«ng viÖc ®¬n gi¶n h¬n. M¸ch b¹n: T¸c gi¶ levinhxd cã b i viÕt rÊt hay vÒ c¸c sai sãt th−êng gÆp, b¹n cã thÓ tham kh¶o t¹i ®Þa chØ Internet sau: http://giaxaydung.vn/diendan/lap-du-toan-xay-dung-cong-trinh/26546-nhung-sai- sot-co-gap-phai-khi-lap-du-toan.html 13. Hå s¬ dù to¸n 1) Trang b×a • §Çy ®ñ th«ng tin vÒ C«ng tr×nh, h¹ng môc, tæng dù to¸n, c¸c ch÷ ký cña chñ tr× c«ng tr×nh, ng−êi lËp dù to¸n, ng−êi kiÓm tra, c«ng ty thiÕt kÕ. 2) Nh÷ng c¨n cø tiÕn h nh tÝnh dù to¸n C¸c c¨n cø n y ®−îc tr×nh b y trªn mét (hoÆc mét sè trang) ®Æt ngay sau trang b×a trong tËp hå s¬ ®Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c kiÓm tra, thÈm tra dù to¸n v kiÓm so¸t chi phÝ sau n y. • Sö dông ®Þnh møc n o • Sö dông ®¬n gi¸ n o • C¸c th«ng b¸o, th«ng t− n o • Hå s¬ thiÕt kÕ do ®¬n vÞ n o lËp 3) B¶ng tæng hîp kinh phÝ B¶ng n y cho ta biÕt tÊt c¶ c¸c lo¹i chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh vÒ thiÕt kÕ, thi c«ng, t− vÊn, gi¸m s¸t… 4) Hå s¬ thiÕt kÕ • B¶n vÏ kiÕn tróc • B¶n vÏ kÕt cÊu • B¶n vÏ ®iÖn, n−íc • B¶n vÏ hÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh (M/E) • B¶n vÏ thiÕt kÕ trang trÝ néi thÊt • B¶n vÏ, thuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng chñ ®¹o, kü thuËt thi c«ng • C¸c chØ dÉn kü thuËt 10
 13. nguån: www.giaxaydung.vn C¸c c©u hái cÇn ®Æt ra vµ tr¶ lêi khi lËp dù to¸n 1. C¬ së ph¸p lý cña c«ng t¸c lËp dù to¸n l g× ? Hay c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn b¹n cÇn chuÈn bÞ cho c«ng t¸c lËp dù to¸n l g× ? 2. T¹i sao cÇn dïng v¨n b¶n ®iÒu chØnh dù to¸n ? 3. T¹i sao khi lËp dù to¸n l¹i cÇn t×m hiÓu ph©n lo¹i cho c«ng tr×nh ®ang chuÈn bÞ lËp dù to¸n ? 4. Theo quy ®Þnh hiÖn h nh cã mÊy lo¹i h×nh c«ng tr×nh ? V¨n b¶n quy ®Þnh vÒ vÖc ph©n lo¹i c«ng tr×nh l g× ? 5. Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh l g× ? T¹i sao kh«ng tÝnh gi¸ trÞ thËt cña c«ng tr×nh lu«n m ph¶i dù tÝnh ? 5. Néi dung cña dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh gåm nh÷ng g× ? 6. VÏ s¬ ®å thÓ hiÖn c¸c néi dung chi phÝ cña dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh? viÕt c«ng thøc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ dù to¸n XDCT ? 7. Chi phÝ XDCT gåm nh÷ng g× ? 8. Trùc tiÕp phÝ gåm nh÷ng g× ? Trùc tiÕp phÝ kh¸c gåm nh÷ng chi phÝ g× ? TÝnh nh− thÕ n o ? Chi phÝ dông cô cÇm tay (bay x©y, dao x©y, th−íc thî) tÝnh v o ®©u ? 9. Chi phÝ chung l g× ? h−íng dÉn c¸ch tÝnh ë ®©u ? cã c¸c c¸ch x¸c ®Þnh thÕ n o ? 10. Gi¸ trÞ x©y dùng tr−íc thuÕ dïng ®Ó l m g× ? 11. §Ó x¸c ®Þnh trùc tiÕp phÝ cÇn l m g× ? 12. X¸c ®Þnh khèi l−îng nh− thÕ n o ? V¨n b¶n n o h−íng dÉn viÖc n y ? 13. Nªu tr×nh tù c«ng t¸c ®o bãc khèi l−îng ? 14. C¸c t i liÖu cÇn chuÈn bÞ khi ®o bãc khèi l−îng ? 16. Nªu tr×nh tù c«ng t¸c lËp dù to¸n chi phÝ x©y dùng ? 17. §Þnh møc dù to¸n l g× ? Sö dông ®Ó l m g× ? GÆp c«ng t¸c kh«ng cã m ®Þnh møc, ®¬n gi¸ th× xö lý thÕ n o ? HiÓu biÕt vÒ ®Þnh møc dù to¸n ®em l¹i lîi Ých g× ? 18. Chi phÝ vËt liÖu ®Õn hiÖn tr−êng XD ®−îc tÝnh thÕ n o ? 19. B¶ng l−¬ng nh©n c«ng tÝnh thÕ n o ? TÝnh l−¬ng cÊp bËc, c¸c kho¶n phô cÊp thÕ n o? 20. B¶ng gi¸ ca m¸y tÝnh gi¸ ca m¸y thÕ n o ? 21. §¬n gi¸ l g× ? ThÕ n o l ®¬n gi¸ chi tiÕt ®Çy ®ñ, thÕ n o l ®¬n gi¸ chi tiÕt kh«ng ®Çy ®ñ, dïng c¸c d÷ liÖu nãi trªn ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ ? Khi n o th× dïng ®¬n gi¸ ®Þa ph−¬ng, khi n o th× dïng ®¬n gi¸ c«ng tr×nh ? 23. MÉu b¶ng tæng hîp chi phÝ ®−îc quy ®Þnh ë v¨n b¶n n o ? C¸c c«ng thøc trong ®ã thÕ n o ? Tra cøu ®Þnh møc tû lÖ chi phÝ chung, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc ë ®©u ? C¸ch tra cøu thÕ n o ? 24. T¹i sao ph¶i ph©n tÝch vËt t−, t¹i sao ph¶i tæng hîp vËt t−, t¹i sao ph¶i tÝnh chªnh lÖch vËt liÖu ? 25. T¹i sao ph¶i dïng hÖ sè ®iÒu chØnh nh©n c«ng, hÖ sè ®iÒu chØnh m¸y thi c«ng ? 26. T¹i sao tÝnh lÉn thiÕt bÞ v o chi phÝ x©y dùng l¹i l m lîi cho nh thÇu v thÊt tho¸t cho chñ ®Çu t− ? VËt t− A cÊp tÝnh thÕ n o v o dù to¸n ®Ó khái bÞ trïng chi phÝ tr¶ cho nh thÇu ? 27. Nh thÇu kh«ng tÝnh ®¬n gi¸ theo ®Þnh møc cña nh n−íc cã ®−îc kh«ng ? M¸ch b¹n: C¸c néi dung trong t i liÖu n y, c¸c v¨n b¶n v c¸c néi dung trao ®æi trªn www.giaxaydung.vn sÏ gióp b¹n tr¶ lêi c¸c c©u hái trªn. H y thö t×m c¸ch tr¶ lêi mét c¸ch nghiªm tóc c¸c kiÕn thøc sÏ ngÊm v o v l cña b¹n. B¹n còng cã thÓ tham gia líp dù to¸n t¹i 220 ®−êng L¸ng ®Ó cïng gi¶i ®¸p c¸c c©u hái trªn. 11
 14. nguån: www.giaxaydung.vn B¶ng danh môc c¸c tËp ®Þnh møc (b¹n cã thÓ t×m trªn kho t− liÖu c«ng cô www.giaxaydung.vn) STT Tªn ®Þnh møc §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n v t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh c«ng bè 1 kÌm theo v¨n b¶n sè 1751/BXD-VP ng y 14/08/2007 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh phÇn x©y dùng c«ng bè kÌm theo v¨n 2 b¶n sè 1776/BXD-VP ng y 16/08/2007 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh phÇn l¾p ®Æt c«ng bè kÌm theo v¨n 3 b¶n sè 1777/BXD-VP ng y 16/08/2007 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n söa ch÷a c«ng tr×nh x©y dùng c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n 4 sè 1778/BXD-VP ng y 16/08/2007 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh phÇn kh¶o s¸t x©y dùng c«ng bè kÌm 5 theo v¨n b¶n sè 1779/BXD-VP ng y 16/08/2007 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh phÇn thÝ nghiÖm vËt liÖu, cÊu kiÖn v 6 kÕt cÊu x©y dùng c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 1780/BXD-VP ng y 16/08/2007 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh phÇn thÝ nghiÖm ®iÖn ®−êng d©y v 7 tr¹m biÕn ¸p c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 1781/BXD-VP ng y 16/08/2007 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh phÇn l¾p ®Æt m¸y, thiÕt bÞ c«ng nghÖ 8 c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 1782/BXD-VP ng y 16/08/2007 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh phÇn truyÒn dÉn ph¸t sãng truyÒn 9 h×nh c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 1783/BXD-VP ng y 16/08/2007 cña Bé X©y dùng §Þnh møc vËt t− trong x©y dùng c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 1784/BXD-VP 10 ng y 16/08/2007 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n c«ng t¸c gia c«ng cãc nèi thÐp v b¬m v÷a siªu ©m cäc 11 khoan nhåi c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 159/BXD-KTTC ng y 29/08/2007 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n Duy tr× hÖ thèng tho¸t n−íc ®« thÞ c«ng bè kÌm theo v¨n 12 b¶n sè 2271/BXD-VP ng y 10/11/2008 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n thu gom, vËn chuyÓn v xö lý ch«n lÊp r¸c th¶i ®« thÞ kÌm 13 theo v¨n b¶n sè 2272/BXD-VP ng y 10/11/2008 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n Duy tr× c©y xanh ®« thÞ c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 14 2273/BXD-VP ng y 10/11/2008 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n Duy tr× hÖ thèng chiÕu s¸ng c«ng céng c«ng bè kÌm theo 15 v¨n b¶n sè 2274/BXD-VP ng y 10/11/2008 cña Bé X©y dùng §Þnh møc chi phÝ quy ho¹ch x©y dùng ban h nh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 16 15/2008/Q§-BXD ng y 17/11/2008 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n r ph¸ bom m×n, vËt næ kÌm theo c«ng v¨n sè 1487/BXD- 17 KTTC ng y 12/07/2007 cña Bé X©y dùng QuyÕt ®Þnh sè 281/2007/Q§-BKH vÒ viÖc ban h nh ®Þnh møc chi phÝ cho 18 lËp, thÈm ®Þnh quy ho¹ch v ®iÒu chØnh quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ 12
 15. nguån: www.giaxaydung.vn STT Tªn ®Þnh møc - x héi, quy ho¹ch ng nh v quy ho¹ch c¸c s¶n phÈm chñ yÕu ng y 26/03/2007 cña Bé tr−ëng Bé KÕ ho¹ch v §Çu t− §Þnh møc dù to¸n c«ng t¸c duy tu b¶o d−ìng ®ª ®iÒu ban h nh kÌm theo 19 quyÕt ®Þnh sè 1228/Q§/BNN-§§ ng y 02/06/2005 cña Bé tr−ëng Bé N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n §Þnh møc dù to¸n ®iÒu tra, kh¶o s¸t v xö lý mèi c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n 20 sè 120/BNN-XD ng y 14/01/2008 cña Bé N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn N«ng th«n §Þnh møc dù to¸n c«ng t¸c ®¾p ®Ëp ®Êt vïng triÒu ë §BSCL c«ng bè kÌm 21 theo v¨n b¶n sè 149/BNN-XD ng y 17/01/2008 cña Bé N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n §Þnh møc dù to¸n b¶o qu¶n, tu bæ v phôc håi di tÝch lÞch sö - v¨n hãa danh 22 lam th¾ng c¶nh ban h nh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 13/2004/Q§-BVHTT ng y 01/04/2004 cña Bé V¨n hãa Th«ng tin §Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt lËp v ®iÒu chØnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông 23 ®Êt ban h nh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 10/2005/Q§-BTNMT ng y 24/10/2005 cña Bé T i nguyªn v M«i tr−êng §Þnh møc x©y dùng c¬ b¶n chuyªn ng nh b−u chÝnh, viÔn th«ng ban h nh 24 theo quyÕt ®Þnh sè 23/2005/Q§-BBCVT ng y 29/07/2005 cña Bé tr−ëng Bé b−u chÝnh viÔn th«ng §Þnh møc chi phÝ C«ng t¸c nghiÖm thu ®ãng ®iÖn b n giao c¸c c«ng tr×nh 25 l−íi ®iÖn ban h nh kÌm theo quyÕt ®Þnh 1977/Q§-NLDK cña Bé tr−ëng Bé C«ng nghiÖp §Þnh møc dù to¸n chuyªn ng nh thñy ®iÖn ban h nh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 26 2289/2005/Q§-NLDK-BCN ng y 02/11/2005 cña Bé tr−ëng Bé C«ng nghiÖp §Þnh møc dù to¸n x©y dùng chuyªn ng nh C«ng t¸c l¾p ®Æt tr¹m biÕn ¸p 27 c«ng bè kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 6060/Q§-BCT ng y 14/11/2008 cña Bé tr−ëng Bé C«ng th−¬ng §Þnh møc dù to¸n chuyªn ng nh c«ng t¸c x©y l¾p ®−êng d©y t¶i ®iÖn c«ng bè 28 kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 6061/Q§-BCT ng y 14/11/2008 cña Bé tr−ëng Bé C«ng th−¬ng TËp ®Þnh møc ®¬n gi¸ c«ng t¸c phßng chèng mèi cho c«ng tr×nh x©y dùng 29 c«ng bè kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 11/Q§-TWH ng y 28/02/2008 cña Trung −¬ng Héi KHKT L©m nghiÖp ViÖt Nam QuyÕt ®Þnh sè 65/2008/Q§-UBND ng y 31/12/2008 cña ñy ban nh©n d©n 30 th nh phè H Néi vÒ viÖc c«ng bè §Þnh møc dù to¸n thu gom, vËn chuyÓn v xö lý ch«n lÊp r¸c 13
 16. nguån: www.giaxaydung.vn C¸c t i liÖu b¹n nªn ®ãn ®äc (sÏ sím ®¨ng t¶i trªn www.giaxaydung.vn) 1. T i liÖu h−íng dÉn x¸c ®Þnh chi phÝ t− vÊn 2. T i liÖu h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ca m¸y 3. T i liÖu h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p chiÕt tÝnh ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh 4. T i liÖu h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p ¸p dông ®Þnh møc (phôc vô lËp dù to¸n) 5. T i liÖu h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p tÝnh vËt liÖu ®Õn hiÖn tr−êng x©y dùng 6. T i liÖu h−íng dÉn ®äc b¶n vÏ thiÕt kÕ, ®o bãc khèi l−îng 7. TËp hîp c¸c t×nh huèng th¶o luËn vÒ ®o bãc khèi l−îng lËp dù to¸n 8. TËp hîp c¸c b i tËp c¬ b¶n vÒ ®o bãc khèi l−îng lËp dù to¸n 9. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Excel, phÇn mÒm Dù to¸n 10. H−íng dÉn c¸ch x©y dùng c¬ së d÷ liÖu ®Þnh møc, ®¬n gi¸, tõ ®iÓn vËt t−, gi¸ vËt t− ®Ó sö dông cho phÇn mÒm lËp dù to¸n, lËp hå s¬ thÇu C¸c t i liÖu trªn ®Òu cã thÓ t¶i miÔn phÝ trªn www.giaxaydung.vn. Chóng t«i sÏ bæ sung thªm c¸c b i tËp ®Ó minh ho¹, c¸c t×nh huèng xö lý thùc tÕ, c¸c h×nh vÏ, s¬ ®å ®Ó gióp b¹n t×m hiÓu s©u h¬n vÒ vÊn ®Ò lËp dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh. C¸c t i liÖu n y sÏ liªn tôc ®−îc cËp nhËt, söa ®æi bæ sung v ®¨ng t¶i trªn www.giaxaydung.vn. C¸c b i gi¶ng chuyªn s©u vÒ c¸c néi dung trªn cho c¸c häc viªn líp ®o bãc khèi l−îng lËp dù to¸n do C«ng ty Gi¸ X©y Dùng tæ chøc sÏ gióp b¹n chuyªn nghiÖp trong lËp v thÈm tra dù to¸n. NÕu muèn l m mét ng−êi c¸n bé thu xÕp thêi gian ghi danh tham gia. Trong t i liÖu n y cã tham kh¶o mét sè t− liÖu cña c¸c b¹n bÌ, ®ång nghiÖp trªn website www.giaxaydung.vn. H Néi, th¸ng 11/2009 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản