Khái quát về hệ thống điều khiển động cơ

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
64
lượt xem
22
download

Khái quát về hệ thống điều khiển động cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Động cơ xăng sinh công qua chu trình giãn nở của hỗn hợp xăng và không khí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khái quát về hệ thống điều khiển động cơ

  1. Kh¸i qu¸t vÒ ®iÒu khiÓn ®éng c¬ M« t¶ kh¸i qu¸t Ch­¬ng nµy tr×nh bµy kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®éng c¬ x¨ng. · Kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®éng c¬ x¨ng -1-
  2. M« t¶ M« t¶ Kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®éng c¬ §iÒu khiÓn ®éng c¬ x¨ng b»ng m¸y tÝnh §éng c¬ x¨ng sinh c«ng qua chu tr×nh gi·n në cña hçn hîp x¨ng vµ kh«ng khÝ. Ba yÕu tè chñ yÕu cña ®éng c¬ x¨ng ®Ó sinh c«ng nh­ sau: 1. Hçn hîp kh«ng khÝ - nhiªn liÖu tèt 2. NÐn tèt 3. §¸nh löa tèt §Ó ®¹t ®­îc 3 yÕu tè nµy trong cïng mét lóc, ®iÒu quan träng lµ sù ®iÒu khiÓn chÝnh x¸c ®Ó t¹o ®­îc hçn hîp kh«ng khÝ - nhiªn liÖu vµ thêi ®iÓm ®¸nh löa. Tr­íc n¨m 1981, chØ cã hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®éng c¬ hiÖn cßn tån t¹i lµ EFI (Phun nhiªn liÖu b»ng ®iÖn tö), sö dông m¸y tÝnh ®Ó ®iÒu khiÓn l­îng phun nhiªn liÖu. Ngoµi EFI nµy, b©y giê cã c¸c hÖ thèng ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng m¸y tÝnh, bao gåm ESA (§¸nh löa sím b»ng ®iÖn tö), ISC (§iÒu khiÓn tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i), c¸c hÖ thèng chÈn ®o¸n, v.v... Tham kh¶o: Toyota sö dông hÖ thèng ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng m¸y tÝnh gäi lµ TCCS (HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng m¸y tÝnh cña Toyota) ®Ó ®iÒu khiÓn tèi ­u viÖc phun nhiªn liÖu, thêi ®iÓm ®¸nh löa, hÖ thèng truyÒn ®éng, hÖ thèng phanh, vµ c¸c hÖ thèng kh¸c theo c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ®éng c¬ vµ xe « t«. Ba yÕu tè chÝnh cña ®éng c¬ x¨ng 1. Hçn hîp kh«ng khÝ-nhiªn liÖu tèt 2. NÐn tèt 3. §¸nh löa tèt (1/1) Quy tr×nh ®iÒu khiÓn b»ng m¸y tÝnh §Ó m¸y tÝnh lµm viÖc ®­îc thÝch hîp, cÇn cã mét hÖ thèng toµn diÖn bao gåm c¸c thiÕt bÞ ®Çu vµo vµ ®Çu ra. Trªn mét « t«, c¸c c¶m biÕn nh­ c¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc hoÆc c¶m biÕn l­u l­îng khÝ n¹p t­¬ng øng víi thiÕt bÞ ®Çu vµo. Vµ c¸c bé chÊp hµnh nh­ c¸c vßi phun hoÆc c¸c IC ®¸nh löa t­¬ng øng víi thiÕt bÞ ®Çu ra. ë xe Toyota, m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn hÖ thèng ®­îc gäi lµ ECU (Bé ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn tö). M¸y tÝnh ®iÒu khiÓn ®éng c¬ ®­îc gäi lµ ECU ®éng c¬ (hoÆc ECM*: M«®un ®iÒu khiÓn ®éng c¬). C¸c c¶m biÕn, c¸c bé chÊp hµnh vµ ECU ®éng c¬ g¾n liÒn víi c¸c d©y dÉn ®iÖn. ChØ sau khi ECU ®éng c¬ xö lý c¸c tÝn hiÖu vµo tõ c¸c c¶m biÕn vµ truyÒn c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®Õn c¸c bé chÊp hµnh míi cã thÓ ®iÒu khiÓn ®­îc toµn bé hÖ thèng nh­ lµ mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng m¸y tÝnh. * ECM lµ thuËt ng÷ cña SAE (Héi c¸c kü s­ « t«). -2-
  3. (1/1) Kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng EFI (Phun nhiªn liÖu ®iÖn tö) HÖ thèng EFI sö dông c¸c c¶m biÕn kh¸c nhau ®Ó ph¸t hiÖn c¸c t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña ®éng c¬ vµ xe « t«. Theo c¸c tÝn hiÖu tõ c¸c c¶m biÕn nµy, ECU tÝnh to¸n l­îng phun nhiªn liÖu thÝch hîp nhÊt vµ ®iÒu khiÓn c¸c vßi phun ®Ó phun khèi l­îng nhiªn liÖu thÝch hîp. Trong thêi gian xe ch¹y b×nh th­êng, ECU ®éng c¬ x¸c ®Þnh khèi l­îng phun nhiªn liÖu ®Ó ®¹t ®­îc tû lÖ kh«ng khÝ - nhiªn liÖu theo lý thuyÕt, nh»m ®¶m b¶o c«ng suÊt, møc tiªu thô nhiªn liÖu vµ møc khÝ x¶ thÝch hîp trong cïng mét lóc. ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c, nh­ trong thêi gian h©m nãng, t¨ng tèc, gi¶m tèc hoÆc c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc víi t¶i träng cao, ECU ®éng c¬ ph¸t hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn ®ã b»ng c¸c c¶m biÕn kh¸c nhau vµ sau ®ã hiÖu chØnh khèi l­îng phun nhiªn liÖu nh»m ®¶m b¶o mét hçn hîp kh«ng khÝ - nhiªn liÖu thÝch hîp nhÊt ë mäi thêi ®iÓm. (1/1) Kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng ESA (§¸nh löa sím b»ng ®iÖn tö) HÖ thèng ESA ph¸t hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn cña ®éng c¬ c¨n cø vµo c¸c tÝn hiÖu do c¸c c¶m biÕn kh¸c nhau cung cÊp, vµ ®iÒu khiÓn c¸c bugi ®¸nh löa ë thêi ®iÓm thÝch hîp. C¨n cø vµo tèc ®é ®éng c¬ vµ t¶i träng cña ®éng c¬, ESA ®iÒu khiÓn chÝnh x¸c thêi ®iÓm ®¸nh löa ®Ó ®éng c¬ cã thÓ t¨ng c«ng suÊt, lµm s¹ch c¸c khÝ x¶, vµ ng¨n chÆn kÝch næ mét c¸ch cã hiÖu qu¶. (1/1) -3-
  4. Kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng ISC (®iÒu khiÓn tèc ®é kh«ng t¶i) HÖ thèng ISC ®iÒu khiÓn tèc ®é kh«ng t¶i sao cho nã lu«n lu«n thÝch hîp ë c¸c ®iÒu kiÖn thay ®æi (h©m nãng, phô t¶i ®iÖn, v.v...) §Ó gi¶m thiÓu møc tiªu thô nhiªn liÖu vµ tiÕng ån, mét ®éng c¬ ph¶i ho¹t ®éng ë tèc ®é cµng thÊp cµng tèt trong khi vÉn duy tr× mét chÕ ®é ch¹y kh«ng t¶i æn ®Þnh. H¬n n÷a, tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i ph¶i t¨ng lªn ®Ó ®¶m b¶o viÖc h©m nãng vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc thÝch hîp khi ®éng c¬ l¹nh hoÆc ®ang sö dông m¸y ®iÒu hßa kh«ng khÝ. (1/1) Kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng chÈn ®o¸n ECU ®éng c¬ cã mét hÖ thèng chÈn ®o¸n. ECU lu«n lu«n gi¸m s¸t c¸c tÝn hiÖu ®ang ®­îc chuyÓn vµo tõ c¸c c¶m biÕn kh¸c nhau. NÕu nã ph¸t hiÖn mét sù cè víi mét tÝn hiÖu vµo, ECU sÏ ghi sù cè ®ã d­íi d¹ng cña nh÷ng DTC (M· chÈn ®o¸n h­ háng) vµ lµm s¸ng MIL (§Ìn b¸o h­ háng). NÕu cÇn ECU cã thÓ truyÒn tÝn hiÖu cña c¸c DTC nµy b»ng c¸ch nhÊp nh¸y ®Ìn MIL hoÆc hiÓn thÞ c¸c DTC hoÆc c¸c d÷ liÖu kh¸c trªn mµn h×nh cña m¸y chÈn ®o¸n cÇm tay. C¸c chøc n¨ng chÈn ®o¸n ph¸t ra c¸c DTC vµ c¸c d÷ liÖu vÒ mét sù cè trªn mét m¸y chÈn ®o¸n cã d¹ng tiªn tiÕn vµ hoµn chØnh cao cña hÖ thèng ®iÖn tö. V× hÖ thèng chÈn ®o¸n ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña mçi n­íc. C¸c néi dung cña nã sÏ thay ®æi mét chót ë n¬i ®Õn. (1/1) -4-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản