Khái quát về hộp số tự động

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
359
lượt xem
175
download

Khái quát về hộp số tự động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với các xe có hộp số tự động thì người lái xe không cần phải suy tính khi náoo2 cần lên số hoặc xuống số . Các bánh răng tự động chuyển số tùy thuộc vào tốc độ xe và mức đạp bàn đạp ga

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khái quát về hộp số tự động

  1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè tù ®éng Kh¸i qu¸t vÒ hép sè tù ®éng Khái quát về hộp số tự động Khái quát của chương Chương này trình bày Khái quát về hộp số tự động. · Khái quát về hộp số tự động -0-
  2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè tù ®éng Kh¸i qu¸t vÒ hép sè tù ®éng Kh¸i vÒ hép sè tù ®éng Kh¸i qu¸t chung Víi c¸c xe cã hép sè tù ®éng th× ng­êi l¸i xe kh«ng cÇn ph¶i suy tÝnh khi nµo cÇn lªn sè hoÆc xuèng sè. C¸c b¸nh r¨ng tù ®éng chuyÓn sè tuú thuéc vµo tèc ®é xe vµ møc ®¹p bµn ®¹p ga. Mét hép sè mµ trong ®ã viÖc chuyÓn sè b¸nh r¨ng ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng mét ECU (Bé ®iÒu khiÓn ®iÖn tö) ®­îc gäi lµ ECT-Hép sè ®iÒu khiÓn ®iÖn tö, vµ mét hép sè kh«ng sö dông ECU ®­îc gäi lµ hép sè tù ®éng thuÇn thuû lùc. HiÖn nay hÇu hÕt c¸c xe ®Òu sö dông ECT. §èi víi mét sè kiÓu xe th× ph­¬ng thøc chuyÓn sè cã thÓ ®­îc chän tuú theo ý muèn cña l¸i xe vµ ®iÒu kiÖn ®­êng x¸. C¸ch nµy gióp cho viÖc tiÕt kiÖm nhiªn liÖu, tÝnh n¨ng vµ vËn hµnh xe ®­îc tèt h¬n. (1/1) Ph©n lo¹i hép sè tù ®éng C¸c hép sè tù ®éng cã thÓ ®­îc chia thµnh 2 lo¹i chÝnh, ®ã lµ c¸c h«p sè ®­îc sö dông trong c¸c xe FF (®éng c¬ ë phÝa tr­íc, dÉn ®éng b¸nh tr­íc) vµ c¸c xe FR (®éng c¬ ë phÝa tr­íc, dÉn ®éng b¸nh sau). C¸c hép sè cña xe FF cã mét bé dÉn ®éng cuèi cïng ®­îc l¾p bªn trong, cßn c¸c hép sè cña xe FR th× cã bé dÉn ®éng cuèi cïng (vi sai) l¾p bªn ngoµi. Lo¹i hép sè tù ®éng dïng trong xe FR ®­îc gäi lµ hép truyÒn ®éng. Trong hép sè tù ®éng ®Æt ngang, hép truyÒn ®éng vµ bé dÉn ®éng cuèi cïng ®­îc bè trÝ trong cïng mét vá hép. Bé dÉn ®éng cuèi cïng gåm mét cÆp b¸nh r¨ng gi¶m tèc (b¸nh r¨ng dÉn vµ b¸nh r¨ng bÞ dÉn), vµ c¸c b¸nh r¨ng vi sai. (1/1) -1-
  3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè tù ®éng Kh¸i qu¸t vÒ hép sè tù ®éng Hép sè ®iÒu khiÓn ®iÖn tö (ECT) Mét hép sè ®iÒu khiÓn ®iÖn tö (ECT) gåm c¸c bé phËn sau: 1. Bé biÕn m« §Ó truyÒn vµ khuyÕch ®¹i m«men do ®éng c¬ sinh ra. 2. Bé truyÒn b¸nh r¨ng hµnh tinh §Ó chuyÓn sè nh­ gi¶m tèc, ®¶o chiÒu, t¨ng tèc, vµ vÞ trÝ sè trung gian. 3. Bé ®iÒu khiÓn thuû lùc §Ó ®iÒu khiÓn ¸p suÊt thuû lùc sao cho bé biÕn m« vµ bé truyÒn b¸nh r¨ng hµnh tinh ho¹t ®éng ªm. 4. ECU ®éng c¬ & ECT §Ó ®iÒu khiÓn c¸c van ®iÖn tõ vµ bé ®iÒu khiÓn thuû lùc nh»m t¹o ra ®iÒu kiÖn ch¹y xe tèi ­u. Hép sè nµy sö dông ¸p suÊt thuû lùc ®Ó tù ®éng chuyÓn sè theo c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cña ECU. ECU ®iÒu khiÓn c¸c van ®iÖn tõ theo t×nh tr¹ng cña ®éng c¬ vµ cña xe do c¸c bé c¶m biÕn x¸c ®Þnh, do ®ã ®iÒu khiÓn ¸p suÊt thuû lùc Tham Kh¶o: Hép sè tù ®éng thuÇn thuû lùc KÕt cÊu cña mét hép sè tù ®éng thuÇn thuû lùc vÒ c¬ b¶n còng t­¬ng tù nh­ cña ECT. Tuy nhiªn, hép sè nµy ®iÒu khiÓn chuyÓn sè b»ng c¬ häc b»ng c¸ch ph¸t hiÖn tèc ®é xe b»ng thuû lùc th«ng qua van ®iÒu tèc vµ ph¸t hiÖn ®é më bµn ®¹p ga tõ b­ím ga th«ng qua ®é dÞch chuyÓn cña c¸p b­ím ga. (1/1) -2-
  4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè tù ®éng Kh¸i qu¸t vÒ hép sè tù ®éng Bµi tËp H·y sö dông c¸c bµi tËp nµy ®Ó kiÓm tra møc hiÓu biÕt cña b¹n vÒ c¸c tµi liÖu trong ch­¬ng nµy. Sau khi tr¶ lêi mçi bµi tËp, b¹n cã thÓ dïng nót tham kh¶o ®Ó kiÓm tra c¸c trang liªn quan ®Õn c©u hái vÒ c©u hái hiÖn t¹i. Khi c¸c b¹n cã c©u tr¶ lêi ®óng, h·y trë vÒ v¨n b¶n ®Ó duyÖt l¹i tµi liÖu vµ t×m c©u tr¶ lêi ®óng. Khi ®· tr¶ lêi ®óng mäi c©u hái, b¹n cã thÓ chuyÓn sang ch­¬ng tiÕp theo. -3-
  5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè tù ®éng Kh¸i qu¸t vÒ hép sè tù ®éng C©u hái-1 Hãy đánh dấu Đúng hoặc Sai cho mỗi câu dưới. Các câu trả lời No. Câu hỏi Đúng hoặc Sai đúng Việc điều khiển thời điểm chuyển số do ECU thực hiện đối với một số ít kiểu xe có 1. hộp số tự động (AT). Đúng Sai Bộ biến mô khuyếch đại mômen từ động cơ để truyền lực. 2. Đúng Sai Các bộ truyền bánh răng hành tinh thực hiện việc chuyển số bánh răng như giảm 3. tốc, tăng tốc, số truyền thẳng, và ở vị trí số trung gian. Đúng Sai C©u hái-2 Hãy chọn ra hộp số tự động (AT) của xe FF (động cơ ở phía trước, dẫn động bánh trước) từ các hình vẽ dưới đây. 1. 2. 3. 4. Trả lời: 1. 2. 3. 4. -4-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản