Khái quát về thiết kế web phần 9

Chia sẻ: phuochau18

MyInfo MyConnection MyADRot b. Sự kiện: ứng với hai hoạt động bắt đầu và kết thúc một đối tượng Application ta có hai sự kiện trong đối tượng Application, đó là: Application_OnStart (khởi tạo các thông tin phục vụ cho một ứng dụng khi ứng dụng bắt đầu) và Application_OnEnd (được kích hoạt khi ứng dụng kết thúc)

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản