Khái quát về thiết kế web phần 9

Chia sẻ: phuochau18

MyInfo MyConnection MyADRot b. Sự kiện: ứng với hai hoạt động bắt đầu và kết thúc một đối tượng Application ta có hai sự kiện trong đối tượng Application, đó là: Application_OnStart (khởi tạo các thông tin phục vụ cho một ứng dụng khi ứng dụng bắt đầu) và Application_OnEnd (được kích hoạt khi ứng dụng kết thúc)

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Khái quát về thiết kế web phần 9

http://www.ebook.edu.vn 105

KÕt qu¶:
MyInfo
MyConnection
MyADRot
b. Sù kiÖn:
øng víi hai ho¹t ®éng b¾t ®Çu vµ kÕt thóc mét ®èi t−îng Application ta cã hai
sù kiÖn trong ®èi t−îng Application, ®ã lµ:
Application_OnStart (khëi t¹o c¸c th«ng tin phôc vô cho mét øng dông khi
øng dông b¾t ®Çu) vµ Application_OnEnd (®−îc kÝch ho¹t khi øng dông kÕt thóc)
Có ph¸p cña sù kiÖn Application_OnStart:

Sub Application_OnStart
' N¬i chÌn ®o¹n Script cÇn thiÕt cho viÖc khëi t¹o mét øng dông
End Sub
Sub Application_OnEnd
' N¬i chÌn ®o¹n Scipt cÇn thiÕt cho viÖc kÕt thóc mét øng dông
End Sub

Chó ý: Ph¶i khai b¸o ng«n ng÷ script ®−îc sö dông trong c¸c ®o¹n script sù
kiÖn trong dßng ®Çu tiªn cña file global.asa
- C¸c ®èi t−îng cña ASP trong phÇn nµy chØ cã SERVER vµ APPLICATION
-------------------Global.asa--------------------------

Sub Application_OnEnd()
End Sub
Sub Application_OnStart()
Application("NumSession") = 0
Application("NumVisited") = 0
Session.Timeout = 10
End Sub
Sub Session_OnEnd()
Application("NumSession") = Application("NumSession") – 1
End Sub
Sub Session_OnStart()
Application("NumSession") = Application("NumSession") + 1
Application("NumVisited") = Application("NumVisited") + 1
End Sub


-------------------File1.asp----------------------------
Response.Write "You are " & Application("NumSession") & " of "
& Application("NumVisited") & " users."
http://www.ebook.edu.vn 106

KÕt qu¶:
You are 1 of 1 users.
c. Ph−¬ng thøc:
V× ®èi t−îng Application cã thÓ ®−îc chia sÎ th«ng tin gi÷a c¸c ng−êi dïng
do ®ã ®Ó ®¶m b¶o nh÷ng ng−êi dïng ®ã kh«ng thÓ cïng mét lóc thay ®æi néi dung
cña mét biÕn trong ®èi t−îng Application nã cã hai ph−¬ng thøc lµ Lock vµ
Unlock.
Ph−¬ng thøc ý nghÜa
Lock Ph−¬ng thøc Lock ng¨n c¶n c¸c client kh¸c cïng mét lóc thay
®æi gi¸ trÞ cña mét biÕn do ®èi t−îng Application l−u tr÷
Unlock Ph−¬ng thøc Unlock cho phÐp c¸c client cã thÓ söa ®æi c¸c
thuéc tÝnh cña ®èi t−îng Application .
4.6.6 §èi t−îng Session
§èi t−îng Sesion ®−îc dïng ®Ó l−u tr÷ th«ng tin cÇn thiÕt cho mét phiªn lµm
viÖc cña ng−êi dïng cô thÓ. C¸c biÕn l−u tr÷ trong ®èi t−îng Session kh«ng bÞ mÊt
khi ng−êi dïng truy cËp c¸c trang Web kh¸c trong øng dông. Thay vµo ®ã c¸c biÕn
nµy tån t¹i trong toµn bé phiªn lµm viÖc cña ng−êi dïng.
Khi mét ng−êi dïng míi yªu cÇu mét trang Web tõ øng dông, Web server tù
®éng t¹o mét ®èi t−îng Session vµ server sÏ ph¸ huû ®èi t−îng Session khi phiªn
lµm viÖc kÕt thóc hoÆc bÞ huû bá. Cã thÓ ®Æt thêi gian tån t¹i cho mét phiªn lµm
viÖc tuy nhiªn gi¸ trÞ ngÇm ®Þnh cho mét phiªn lµm viÖc tån t¹i lµ 20 phót.
a. TËp hîp:
Session.Contents(Key)
Chøa danh s¸ch c¸c môc ®· khëi t¹o vµ thªm vµo b»ng ®èi t−îng session.
Kh«ng ph¶i khëi t¹o b»ng thÎ
VÝ dô:


KÕt qu¶:
NAME=Application Maker
http://www.ebook.edu.vn 107

PUBLISHDATE=05/01/99
AUTHOR=ISSI
OBJ1 is an object.
Session.StaticObjects(Key)
Chøa danh s¸ch c¸c môc võa ®−îc khëi t¹o vµ ®−a vµo ®èi t−îng Session nhê
sö dông thÎ HTML .
VÝ dô:
----------Global.asa------------------------File.asp-----------------


KÕt qu¶:
MyInfo
MyConnection
MyADRot
b. Sù kiÖn:
Còng nh− ®èi t−îng Application, ®èi t−îng Session cã hai sù kiÖn lµ
Session_OnStart( ®−îc kÝch ho¹t khi mçi khi mét phiªn lµm viÖc b¾t ®Çu) vµ
Session_OnEnd (®−îc kÝch ho¹t khi kÕt thóc mét phiªn lµm viÖc)
Có ph¸p

Sub Session_OnStart
' N¬i chÌn ®o¹n Script cÇn thiÕt cho viÖc khëi t¹o mét phiªn
lµm viÖc
End Sub
Sub Session_OnEnd
' N¬i chÌn ®o¹n Script cÇn thiÕt khi mét phiªn lµm viÖc kÕt thóc
End Sub

http://www.ebook.edu.vn 108

c. Thuéc tÝnh:
Thuéc tÝnh ý nghÜa
SessionID Tr¶ vÒ gi¸ trÞ nhËn biÕt duy nhÊt tõng phiªn lµm viÖc cña mét
ng−êi sö dông
Timeout Kho¶ng thêi gian ngÇm ®Þnh lµ 20’ cho sù tån t¹i cña mét phiªn
lµm viÖc trong mét øng dông. M¸y chñ Web sÏ duy tr× th«ng
tin phiªn lµm viÖc cña ng−êi sö dông mµ kh«ng ®−a ra yªu cÇu
hay lµm míi l¹i mét trang.
d. Ph−¬ng thøc:
Abandon: Huû bá mét ®èi t−îng Session vµ gi¶i phãng c¸c biÕn trong
®èi t−îng Session.
Session.Contents.Remove (Name|Integer)
Dïng ®Ó xãa tÊt c¶ c¸c môc trong collection Session.Contents
Cã 2 lùa chän tham sè Name hoÆc Integer
• Name chØ tªn cña môc cÇn xãa
• Integer lµ sè chØ vÞ trÝ (b¾t ®Çu tõ 0) cña môc cÇn xãa.
Session.Contents.RemoveAll
Xãa tÊt c¶ c¸c môc trong session.contents
VÝ dô:

Chó ý: Cã thÓ l−u tr÷ c¸c gi¸ trÞ trong ®èi t−îng Session. Th«ng tin l−u tr÷
trong ®èi t−îng Session cã ph¹m vi phiªn lµm viÖc vµ cã thÓ sö dông ®−îc trong
suèt mét phiªn lµm viÖc.
4.7 C©u hái vµ bµi tËp ch−¬ng 4
4.7.1 C©u hái «n tËp
1. ASP lµ viÕt t¾t cña côm tõ nµo?
a. All Standard Pages
b. Active Server Pages
c. Active Standard Pages
d. A Server Page
2. Néi dung cña ®o¹n script ASP ®−îc ®Þnh nghÜa bëi cÆp thÎ nµo d−íi ®©y?
a. ...
b. ...
c. ...
d.
3. IIS lµ g×? Nã ho¹t ®éng nh− thÕ nµo?
4. C¸c b−íc thiÕt lËp th− môc ¶o trong IIS.
5. C¸c lÖnh c¬ b¶n cña ASP.
4.7.2 Bµi tËp vÒ c¸c cÊu tróc ®iÒu khiÓn vµ vßng lÆp.
1. ViÕt ®o¹n m· ch−¬ng tr×nh ASP dïng cÊu tróc Select...Case ®Ó hiÓn thÞ ra
mµn h×nh ngµy hiÖn hµnh trong tuÇn b»ng tiÕng ViÖt.
http://www.ebook.edu.vn 109

2. ViÕt ®o¹n m· ch−¬ng tr×nh ASP dïng vßng lÆp Do...Loop ®Ó viÕt ra mµn
h×nh 10 dßng ch÷ “Hello world” cã kÝch th−íc t¨ng dÇn.
4.7.3 Bµi tËp vÒ c¸c ®èi t−îng.
1. ViÕt ra mµn h×nh c©u “Hello world”
2. ViÕt mét form lÊy ý kiÕn cña ng−êi sö dông vÒ trang web cña m×nh, råi
hiÓn thÞ c¸c th«ng tin ng−êi sö dông ®iÒn vµo ra mµn h×nh.
3. ThiÕt kÕ vµ cµi ®Æt trang Web hiÓn thÞ m¸y tÝnh tay víi c¸c phÐp to¸n
céng, trõ, nh©n, chia, lòy thõa, c¨n bËc hai, b×nh ph−¬ng, nghÞch ®¶o.
4. ViÕt mét ®o¹n code dïng ®Ó ®Õm sè lÇn truy cËp vµo mét trang Web. Sau
®ã nhóng vµo trang Web ®· lµm ë bµi 2.
5. ThiÕt kÕ vµ cµi ®Æt trang Web hiÓn thÞ lÞch (calendar). Trang Web ph¶i cho
phÐp ng−êi dïng xem lÞch th¸ng cña mét n¨m nµo ®ã, xem lÞch cña c¸c th¸ng tr−íc
vµ sau th¸ng hiÖn t¹i cña n¨m hiÖn t¹i.
6. ThiÕt kÕ vµ cµi ®Æt trang Web hiÓn thÞ hÖ thèng c©y th− môc cña m¸y chñ.
http://www.ebook.edu.vn 110


Ch−¬ng 5
KÕt nèi c¬ së d÷ liÖu trong lËp tr×nh Web ®éng víi ASP
5.1 Kh¸i niÖm vÒ ADO
ActiveX Data Object lµ líp ®èi t−îng COM (Compenent Object Model) tËp
trung vµo xö lý d÷ liÖu th«ng qua OLEDB cña Windows. ADO thiÕt kÕ cho môc
®Ých truy xuÊt d÷ liÖu tæng qu¸t kh«ng chØ dïng ®Ó truy xuÊt d÷ liÖu thuÇn tuý mµ
cßn xö lý ®−îc c¶ d÷ liÖu file hay bÊt kú lo¹i d÷ liÖu nµo cã hç trî c¬ chÕ cho phÐp
giao tiÕp th«ng qua OLEDB.
M« h×nh kiÕn tróc cña ADO t−¬ng t¸c gi÷a øng dông vµ nguån d÷ liÖu:


VB Application
VC++ Script Java


ADO


OLEDBE-mail CSDL File
Data Store

H×nh 5.1 M« h×nh kiÕn tróc cña ADO.
5.2 Tr×nh tiªu thô (consumer) vµ tr×nh cung cÊp (provider)
Trong b−íc lËp tr×nh, ch−¬ng tr×nh viÕt ra chÝnh lµ tr×nh tiªu thô d÷ liÖu bëi
nã cÇn truy xuÊt vµo c¸c nguån d÷ liÖu ®Ó xö lý. Cßn tr×nh cung cÊp lµ tËp lÖnh cho
phÐp truy xuÊt vµo nguån d÷ liÖu theo c¸ch ®Æc tr−ng cña chóng. Provider cho phÐp
giao tiÕp gi÷a nguån d÷ liÖu vµ tÇng ®iÒu khiÓn OLEDB. Vµ ADO chØ trao ®æi víi
nguån d÷ liÖu th«ng qua OLEDB mµ kh«ng cÇn quan t©m tíi c¸ch thøc lµm viÖc
cña Provider. §Ó gióp OLEDB biÕt ®−îc Provider nµo cÇn ph¶i giao tiÕp, khi më
kÕt nèi ADO cÇn chØ ®Þnh tr×nh cung cÊp d÷ liÖu Provider t−¬ng øng. Microsoft
cung cÊp s½n mét sè Provider cho phÐp truy xuÊt dÔ dµng vµo c¸c nguån d÷ liÖu
®ang th«ng dông nh−:
• Jet OLEDB 4.0 – C¬ së d÷ liÖu Access
• DTS Packages – DÞch vô chuyÓn ®æi d÷ liÖu trong SQL Server
• ODBC Driver – Provider ch phÐp truy xuÊt nguån d÷ liÖu th«ng qua ODBC
• SQL Server – C¬ së d÷ liÖu SQL Server
• Oracle – C¬ së d÷ liÖu Oracle
• Simple Provider – C¬ së d÷ liÖu d¹ng Text
http://www.ebook.edu.vn 111

5.3 M« h×nh ®èi t−îng ADO
5.3.1 §èi t−îng kÕt nèi (Connection)
Cho phÐp thùc hiÖn viÖc më kÕt nèi ®Õn nguån d÷ liÖu cÇn truy xuÊt. Th«ng
qua Connection chØ cÇn chØ ®Þnh tr×nh cung cÊp OLEDB Provider sÏ dïng ®Ó tiÕp
cËn d÷ liÖu. C¸c th«ng tin kÕt nèi bæ sung kh¸c nh− username, password, server
name,.. th−êng ®−îc l−u vµo mét chuçi gäi lµ chuçi kÕt nèi (Connection String).
Chó ý: Cã thÓ kÕt nèi vµ truy xuÊt vµo nguån d÷ liÖu mµ kh«ng b¾t buéc ph¶i
dïng ®èi t−îng Connection. C¸ ®èi t−îng kh¸c nh− Command, RecordSet,
Record,... còng cho phÐp më trùc tiÕp kÕt nèi. Tuy nhiªn sö dông ®èi t−îng
Connection sÏ cho phÐp b¹n t¸ch biÖt thao t¸c kÕt nèi vµ thao t¸c truy cËp c¬ së d÷
liÖu. H¬n n÷a ®èi t−îng Connection cßn cung cÊp thªm mét sè chøc n¨ng chuyªn
dông kh¸c nh− cho phÐp thùc thi c©u lÖnh SQL t¸c ®éng vµo d÷ liÖu nh− Insert,
Update, Delete, gäi thñ tôc Procedure Store,... hoÆc kiÓm so¸t giao t¸c transaction
nh− Rollback, commit.
5.3.2 §èi t−îng Command:
§èi t−îng nµy dïng cho môc ®Ých thùc thi c©u lÖnh tèt h¬n Connection. Cho
phÐp b¹n chuyÓn tham sè vµo c¸c lÖnh thùc thi SQL. Tham sè cã thÓ chØ ®Þnh kiÓu
hoÆc gi¸ trÞ t−êng minh. C¸c tham sè cã thÓ nhËn trÞ tr¶ vÒ sau khi thùc
thi..Command cã thÓ dïng cho c¶ 2 môc ®Ých: thùc thi c©u lÖnh SQL kh«ng cÇn
nhËn kÕt qu¶ tr¶ vÒ nh− Insert, Update, Delete, Procedure Store, hoÆc thùc thi c¸c
lÖnh tr¶ vÒ tËp RecordSet nh− lÖnh Select.
5.3.3 §èi t−îng RecordSet:
Lµ ®èi t−îng sö dông th−êng xuyªn trong ADO. Cung cÊp kÕt qu¶ tr¶ vÒ tõ
c©u lÖnh truy vÊn mét tËp c¸c b¶n ghi. Trang ASP cã thÓ dïng vßng lÆp ®Ó duyÖt
qua c¸c b¶n ghi nµy vµ hiÓn thÞ d÷ liÖu kÕt xuÊt ra trang Web phÝa tr×nh duyÖt.
Ngoµi ra RecordSet cßn cho phÐp thùc hiÖn läc d÷ liÖu tõ tËp c¸c b¶n ghi, truy xuÊt
®Õn tong tr−êng cô thÓ cña b¶n ghi th«ng qua ®èi t−îng Field hoÆc danh s¸ch c¸c
tr−êng trong b¶n ghi th«ng qua ®èi t−îng Fields
5.4 KÕt nèi víi nguån d÷ liÖu
Chuçi kÕt nèi ®−îc dïng ®Ó cung cÊp th«ng tin cho ®èi t−îng Connection
biÕt ®Æc ®iÓm cña c¬ së hay nguån d÷ liÖu mµ ADO cÇn truy xuÊt.
5.4.1 T¹o mét ODBC DSN
Tr−íc khi t¹o c¸c Script truy xuÊt c¬ së d÷ liÖu (CSDL), ta cÇn chØ dÉn cho
ADO x¸c ®Þnh nguån d÷ liÖu cÇn truy xuÊt vµ c¸ch thøc liªn kÕt CSDL.
Phæ biÕn vµ ®¬n gi¶n nhÊt ®ã lµ sö dông tªn nguån d÷ liÖu (Data Source
Name-DSN) ®Ó ®Þnh vÞ vµ cÊu h×nh nguån d÷ liÖu t−ong thÝch chuÈn ODBC. Víi
ODBC b¹n cã thÓ lùa chän c¸c kiÓu DNS ®Ó t¹o, ®ã lµ: User, System hoÆc File. C¸c
DNS User vµ System th−êng tró trong registry cña hÖ ®iÒu hµnh WindowsNT.
System DNS cho phÐp tÊt c¶ ng−êi sö dông truy nhËp vµo Server ®ã ®Òu cã thÓ truy
xuÊt mét CSDL, trong khi ®ã User DNS h¹n chÕ ®èi víi mçi ng−êi sö dông ®¨ng
nhËp vµo Server; File DSN sÏ l−u th«ng tin d−íi d¹ng file cho phÐp nhiÒu ng−êi sö
dông truy xuÊt CSDL vµ dÔ dµng chuyÓn tõ Server nµy sang Server kh¸c chØ b»ng
viÖc copy c¸c tÖp DSN. Chóng ta cã thÓ t¹o ra DSN b»ng c¸ch:
• Vµo trong Start\Control Panel, click chuét vµo biÓu t−îng ODBC, chän
http://www.ebook.edu.vn 112

mét d¹ng DSN.
• Click Add, chän mét tr×nh ®iÒu khiÓn d÷ liÖu(.MDB, SQL)
• Theo c¸c chØ dÉn trªn mµn h×nh ®Ó cÊu h×nh DSN cho CSDL
Sau ®©y lµ mét sè kÕt nèi ®Õn c¸c lo¹i CSDL th«ng dông:
5.4.2 C¬ së d÷ liÖu MS Access
connStr=“Provider=Microsoft.JetOLEDB.4.0; Data Source =
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98\BIBLIO.MDB;
Persist Security Info=False”
set conn=Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
conn.open connStr
5.4.3 C¬ së d÷ liÖu MS Access th«ng qua tr×nh ®iÒu khiÓn ODBC
connStr=“Driver=Microsoft Access Driver (*.mdb); DBQ=C:\
Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98\BIBLIO.MDB;”
set conn=Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
conn.open connStr
5.4.4 C¬ së d÷ liÖu MS SQL Server
connStr=“Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;
User ID=sa;Initial Catalog=AdvWorks;Data Source=localhost”
set conn=Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
conn.open connStr
NÕu nguån d÷ liÖu hç trî OLEDB ta cã thÓ sö dông ADO th«ng qua ODBC
theo c¸ch tæng qu¸t:
connStr="Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;
Data Source=Test"
set conn=Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
conn.open connStr
Trong ®ã Test lµ DataSource thiÕt lËp trong System DNS cña ODBC
5.5 Sö dông ®èi t−îng RecordSet
5.5.1 T¹o RecordSet:
set rs=Server.CreateObject(“ADODB.RecordSet”)
§Ó trÝch rót d÷ liÖu tõ mét hoÆc nhiÒu b¶ng nµo ®ã trong c¬ së d÷ liÖu, ta
th−êng kÕt hîp ®èi t−îng Connection vµo c©u lÖnh SQL Select trong ph−¬ng thøc
Open cña RecordSet:
rs.open SQLCommand, Conn
5.5.2 DuyÖt qua c¸c b¶n ghi vµ truy xuÊt c¸c tr−êng cña b¶n ghi:
Do While not rs.eof
Rs.fields](“field_name”)
rs.movenext : di chuyÓn con trá cña RecordSet ®Õn b¶n ghi kÕ tiÕp
loop
rs.close
http://www.ebook.edu.vn 113

C¸c c¸ch truy cËp hîp lÖ vµ t−¬ng ®−¬ng:
Rs(“field_name”)
Rs.fields(“field_name”)
Rs.fields(“field_name”).value
Rs(1).value
Rs.fields(1).Value
NÕu muèn duyÖt qua tÊt c¶ c¸c tr−êng trong b¶n ghi cã thÓ dïng lÖnh:
For each Fld in rs.fields
Response.write fld.name + “:” + fld.value + “

Next
5.5.3 Läc qua c¸c b¶n ghi trong RecordSet
Cã thÓ sö dông mÖnh ®Ò Where cña c©u lÖnh Select hoÆc cã thÓ sö dông
thuéc tÝnh Filter cña RecordSet ®Ó chØ ®Þnh ®iÒu kiÖn läc sau khi ®· trÝch xuÊt d÷
liÖu.
VÝ dô:
sqlStr=”Select * from Products”
rs.open sqlStr,conn
rs.filter= “ productCode=‘” & SpecialCode & “’”
Thuéc tÝnh Filter cho phÐp sö dông mÖnh ®Ò läc gÇn gièng víi mÖnh ®Ò
Where
5.5.4 Ph©n trang víi ®èi t−îng RecordSet:
§èi t−îng RecordSet cung cÊp 3 thuéc tÝnh quan träng sau ®Ó sö dông ph©n
trang:
PageSize: KÝch th−íc b¶n ghi trong mét trang
PageCount: Tæng sè trang RecordSet truy vÊn ®−îc
AbsolutePage: ChØ ®Þnh trang hiÖn hµnh ®ang cÇn ®−îc ®äc
§Ó RecordSet cã kh¶ n¨ng ph©n trang, cÇn thiÕt lËp thªm tham sè cho
RecordSet tr−íc khi thùc hiÖn truy vÊn:
Rs.CursorLocation=3 ‘ Cã thÓ sö dông h»ng adUseClient
Rs.PageSize=15 ‘ 15 b¶n ghi trong mét trang
TiÕt theo më ®èi t−îng RecordSet truy vÊn d÷ liÖu víi tuú chän lµ c¸c h»ng
adOpenForwardOnly(0), adLockReadOnly (1) truy cho ph−¬ng thøc Open nh− sau:
Rs.open sqlStr, Conn, 0,1
C«ng viÖc sau cïng lµ ®Þnh vÞ trang th«ng qua thuéc tÝnh AbsolutePage. Ta
l−u l¹i vÞ trÝ hiÖn hµnh cña trang d÷ liÖu th«ng qua gi¸ trÞ chøa trong thÎ . Gi¸ trÞ nµy sÏ ®−îc chuyÓn vÒ tr×nh chñ mçi khi ng−êi dïng kÝch vµo.
XÐt vÝ dô sau:
lPageCount Then
lCurrentPage = lPageCount
End If
if not rs.eof then
rs.AbsolutePage = lCurrentPage
end if
call ShowPageNavigation(lCurrentPage,lPageCount)
Do While rs.AbsolutePage = lCurrentPage And Not rs.Eof
Response.write rs("ProductName")
rs.movenext
loop %>
Previous

Previous


Next

Next


Pagefunction setValue(page){
http://www.ebook.edu.vn 115

viewFrm.page.value= page;
viewFrm.submit();
}

5.6 HiÖu chØnh c¸c b¶n ghi
5.6.1 HiÖu chØnh c¸c b¶n ghi dùa vµo RecordSet:
Thªm míi b¶n ghi: §Ó thªm míi vµo b¶ng d÷ liÖu qu¶n lý bëi ph−¬ng thøc
RecordSet sö dông ph−¬ng thøc AddNew
sqlStr=”Select * From Accounts”
rs.open sqlStr,Conn
‘ Thªm tμi kho¶n míi vμo b¶ng Accounts
rs.Addnew
‘g¸n gi¸ trÞ cho b¶n ghi
with rs
.fields(“username”)= ‘New User’
.fields(“password”)=’***’
end with
‘l−u l¹i
rs.update
‘ChØnh söa néi dung trong b¶n ghi hiÖn hμnh:
sqlStr=”Select * From Accounts”
rs.open sqlStr,Conn
with rs
.fields(“password”)=’newpassword’
end with
‘l−u l¹i
rs.update
‘Xo¸ b¶n ghi hiÖn hμnh:
sqlStr=”Select * From Accounts where username= ‘” &mkuser &”’”
rs.open sqlStr,Conn
rs.delete
5.6.2 HiÖu chØnh c¸c b¶n ghi b»ng c©u lÖnh SQL víi ®èi t−îng connection
sqlStr=”delete * from Accounts where username= ‘” &mkuser &”’”
Conn.execute sqlStr
5.7 Sö dông ®èi t−îng Command
5.7.1 T¹o ®èi t−îng Command:
set cmdUpdate=Server.CreateObject(“ADODB.Command”)
5.7.2 Sö dông ®èi t−îng Command:
sqlUpdate=“update accounts set password = ‘abc’ where
username=”‘” & username & “’”
http://www.ebook.edu.vn 116

cmdUpdate.ActiveConnection=strConn
cmdUpdate.CommandText=strUpdate
cmdUpdate.CommandType=adcmdText
cmdUpdate.Execute
§èi t−îng Command còng ®−îc dïng ®Ó nhËn kÕt qu¶ tr¶ vÒ tõ c©u lÖnh
Select hoÆc tõ mét tªn b¶ng d÷ liÖu, vÝ dô ®Ó lÊy toµn bé néi dung b¶ng d÷ liÖu
Accounts, ta chØ cÇn chØ ra tªn b¶ng vµ më RecordSet dùa vµo ®èi t−îng Command:
cmdTable.ActiveConnection=strConn
cmdTable.CommandText=”Accounts”
cmdTable.CommandType=adCmdTable
rs.open cmdTable
5.8 Bµi tËp ch−¬ng 5
Bµi 1: Chän chñ ®Ò ®Ó thiÕt kÕ website
1. Website vÒ dÞch vô viÖc lµm.
2. Website vÒ dÞch vô nhµ ®Êt (http://www.nhadat.com).
3. Website b¸o ®iÖn tö (http://vnexpress.net )
4. Website tr−êng häc.
5. Website dÞch vô gi¶i trÝ nh− ECards, §iÖn hoa, ...
Bµi 2: X©y dùng m« h×nh øng dông b¸n hµng qua m¹ng, dùa trªn c¬ së d÷
liÖu, qua ®ã vËn dông c¸c ®èi t−îng cña ADODB ®Ó cã thÓ kÕt nèi víi c¬ së dù liÖu
sao cho cã thÓ thÓ hiÖn vµ cung cÊp ®−îc th«ng tin cho kh¸ch hµng. Chñ yÕu giíi
thiÖu c¸ch thøc thiÕt kÕ mét øng dông Web cã c¸c chøc n¨ng sau:
• Xem th«ng tin chi tiÕt cña mét mÆt hµng.
• Lùa chän hµng, thªm vµo, bít ra khái giá hµng.
• TÝnh tiÒn.
Bµi 3: Bµi tËp tæng hîp, thiÕt kÕ mét sè Web site theo mÉu:
1. ThiÕt kÕ website theo mÉu sau (http://www.flowers.com)
http://www.ebook.edu.vn 117

2. ThiÕt kÕ website theo mÉu sau (http://shopping.yahoo.com)
3. ThiÕt kÕ website theo mÉu sau (http://www.is-edu.hcmuns.edu.vn)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản