Khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
155
lượt xem
15
download

Khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện:  Công ty xổ số kiến thiết phải khai quyết toán số thuế TNCN đã khấu trừ của các đại lý theo mẫu số 02/KK-XS và lập bảng kê theo mẫu số 02A/BK-XS ban hành kèm theo TT 42/2009/TT-BTC ngày 9/3/2009. Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số

  1. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số - Trình tự thực hiện: + Công ty xổ số kiến thiết phải khai quyết toán số thuế TNCN đã khấu trừ của các đại lý theo mẫu số 02/KK-XS và lập bảng kê theo mẫu số 02A/BK-XS ban hành kèm theo TT 42/2009/TT-BTC ngày 9/3/2009. Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số - mẫu số 02/KK-XS + Bảng kê theo mẫu số 02A ban hành kèm theo TT 42/2009/TT-BTC ngày 9/3/2009 Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): + Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số - mẫu số 02/KK-XS, Thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 9/03/2009 + Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số theo mẫu số 02A/BK-XS, Thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 9/03/2009 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 + Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 Mẫu số: 02/KK-XS (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009 của Bộ Tài chính) + Thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 9/03/2009 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  2. TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số) Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ] [01] Kỳ tính thuế: Năm……….. [03] Mã số - thuế: [02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:…………………………………....… [04] Địa chỉ: .......................................................................................................... [05] Điện thoại:…………..[06] Fax:……...……….[07] Email:…………….. Số Chỉ tiêu lượng/Số STT tiền Tổng số đại lý xổ số trong kỳ Người 1 Tổng thu nhập trả cho đại lý xổ số trong kỳ 2 VNĐ Tổng số đại lý xổ số thuộc diện khấu trừ 5% thuế Người 3 thu nhập cá nhân Tổng thu nhập trả cho đại lý xổ số thuộc diện khấu trừ 5% thuế 4 VNĐ thu nhập cá nhân Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ 5 VNĐ Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. ............ , ngày ......tháng ….....năm ….... NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
  3. Mẫu số: 02A/BK-XS (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009 của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA ĐẠI LÝ XỔ SỐ (Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-XS) [01] Kỳ tính thuế: Năm………….. [03] Mã số thuế: - [02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập::………………………………………... Thu nhập chịu thuế Trong đó Số chứng Thuế Họ và tên đại S Mã số minh nhân Tổng đã T lý Hoa thuế dân số khấu T hồng Thưởng Khác trừ đại lý 1 2 3 … ... ... ... Tổng cộng Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. ............ , ngày ......tháng ….....năm ….... NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản