Khai thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu

Chia sẻ: phihung

Trình tự thực hiện:  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế i Trong trường hợp là kê khai theo tháng thì chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế ii Trong trường hợp kê khai theo từng lần phát sinh thì thời hạn chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày...

Nội dung Text: Khai thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
______________________________

Thủ tục: Khai thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu
Trình tự thực hiện:
+ Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế
Trong trường hợp là kê khai theo tháng thì chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng
i
tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế
Trong trường hợp kê khai theo từng lần phát sinh thì thời hạn chậm nhất là ngày
ii
thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế
+ Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.
+ Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai

- Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý người nộp thuế hoặc qua hệ
thống bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ khai thuế GTGT mẫu số 05/GTGT
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả
giải quyết

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):
+ Tờ khai thuế GTGT (mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo TT số 60/2007/TT-BTC
ngày 19/6/2007)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006
+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007
+ Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007

Mẫu số: 05/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng..... năm ........
(Hoặc ngày phát sinh thuế GTGT)

[02] Người nộp thuế :.....................................................................................
[03] Mã số thuế: .............................................................................................
[04] Địa chỉ: ...................................................................................................
[05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: ..................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Hàng hoá, dịch vụ
Hàng hoá, dịch vụ
Chỉ tiêu chịu thuế suất
STT chịu thuế suất 5%
10%
[10] [11]
Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế
1
GTGT
[12] [13]
Tỷ lệ GTGT trên doanh thu
2
Giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ [14] [15]
3
[14]= [12]x[10]; [15]=[13]x[11]
Thuế GTGT phải nộp [16] [17]
4
[16]=[14]x5%; [17]=[15]x10%
Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ [18]=[16]+[17]: ........................

Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số
liệu đã khai./.

..........................., ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản