Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Chia sẻ: kieuoanh

Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 30 tháng 12 của năm trước chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh. + Cơ quan thuế nhận hồ sơ, xác định số thuế phải nộp và ra thông báo nộp thuế gửi cho người nộp thuế trước ngày 25 tháng 1 hàng năm. + Người nộp thuế nộp tiền thuế theo thông báo của cơ quan thuế ...

Nội dung Text: Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thủ tục: Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thủ tục: Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

- Trình tự thực hiện:

+ Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào
ngày 30 tháng 12 của năm trước chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh
doanh.
+ Cơ quan thuế nhận hồ sơ, xác định số thuế phải nộp và ra thông báo nộp thuế gửi cho
người nộp thuế trước ngày 25 tháng 1 hàng năm.
+ Người nộp thuế nộp tiền thuế theo thông báo của cơ quan thuế

- Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua hệ thống bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Cơ quan thuế gửi thông báo cho NNT trước ngày 25/1 hàng năm

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế quản lý trực tiếp
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế quản lý trực tiếp


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nộp thuế khoán

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):
Tờ khai thuế khoán - mẫu số 01/THKH

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006
+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ
+ Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính
Mẫu số: 01/THKH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI THUẾ KHOÁN
(Áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh)
[01] Kỳ tính thuế: ...................

[02] Người nộp thuế:.............................................................................................
[03] Mã số thuế: ....................................................................................................
[04] Địa chỉ: ..........................................................................................................
[05] Quận/huyện: ........................... [06] Tỉnh/Thành phố: .................................
[07] Điện thoại: ....................... [08] Fax: .................... [09] Email: .....................
[10] Ngành nghề kinh doanh chính: .................................................................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
Doanh thu trung bình 1 Dự kiến doanh thu
Chỉ tiêu tháng của năm trước trung bình 1 tháng
năm nay
1. Doanh thu của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế
TTĐB:
-
2. Doanh thu của hàng hóa, dịch vụ không chịu
thuế TTĐB, không chịu thuế GTGT:
-
3. Doanh thu của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế
GTGT:
- Loại chịu thuế suất 5%:
+
- Loại chịu thuế suất 10%:
+

..........................., ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên
Ghi chú:
- Trong mỗi loại doanh số, tuỳ theo đặc điểm kinh doanh tại địa phương, chi cục thuế
hướng dẫn hộ thuế khoán khai chi tiết theo ngành hàng hoá, dịch vụ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản